Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Teisingos pertvarkos fondo pagrindas turi būti socialiniai ir aplinkos apsaugos kriterijai  

Šiame interviu Rijekos meras ir nuomonės dėl Teisingos pertvarkos fondo (TPF) pranešėjas Vojko Obersnel (HR / PES) atsako į penkis klausimus dėl ES iniciatyvos, kuria siekiama remti tuos regionus, kuriems sunkiausia pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Siaučiant COVID-19 pandemijai, siūlomas TPF biudžetas buvo padidintas nuo 7,5 iki 40 mlrd. EUR. 2020 m. liepos mėn. plenarinėje sesijoje Europos regionų komitetas priėmė nuomonę dėl TPF, kurioje pabrėžė, kad palankiai vertina ES paramą socialiai teisingam ir tvariam perėjimui prie žaliosios ekonomikos.

Teisingos pertvarkos fondas yra vienas iš trijų Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių, kartu su teisingos pertvarkos sistema pagal programą „InvestEU“ ir iš ES biudžeto remiama paskolų viešajam sektoriui priemone. Siekiama padėti regionams, kurie yra labai priklausomi nuo iškastinio kuro, įskaitant anglis, durpes, naftinguosius skalūnus ir daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančius pramonės procesus, pereiti prie neutralaus poveikio klimatui.  

Kokios svarbiausios jūsų nuomonės tezės?

Priimtoje RK nuomonėje socialiniai ir aplinkos apsaugos kriterijai laikomi Teisingos pertvarkos fondo pagrindu. Fondas bus labai glaudžiai susijęs su Europos žaliojo kurso tikslais ir užtikrins, kad paramą gaunantys regionai aiškiai įsipareigotų laikytis Paryžiaus susitarimo, ES tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir 2030 m. vidurio laikotarpio tikslų. RK nuomonėje pritariama TPF biudžeto didinimui. Joje teigiama, kad papildomi įnašai iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) turėtų būti teikiami savanoriškai. Tai suteiks vietos ir regionų valdžios institucijoms lankstumo, kurio reikia, kad jos galėtų finansuoti darbo rinkos programas ESF+ lėšomis ir įgyvendinti projektus, kuriais prisidedama prie perėjimo prie žaliosios ekonomikos naudojantis TPF.

Kokią įtaką jūsų nuomonė gali padaryti teisėkūros institucijų deryboms dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų?

Jau parengiamajame nuomonės projekto kūrimo etape suorganizavau keletą susitikimų su Europos Parlamento nariais, nagrinėjančiais šią temą. Taip pat turėjau galimybę pristatyti savo nuomonės projekto idėjas Europos Parlamento Regioninės plėtros komitetui (REGI) ir taip ankstyvame proceso etape išdėstyti vietos ir regionų lygmeniui svarbius aspektus. Iš 19 rekomendacijų, kurias pateikiau savo nuomonės projekte, 11 buvo pateiktos kaip pakeitimai Europos Parlamente. Todėl Europos regionų komitetas sėkmingai padarė įtaką Europos Parlamentui daugeliu svarbių aspektų. Be to, neoficialiai bendravome su ES Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos atstovais ir esame patenkinti, kad kelios mūsų rekomendacijos taip pat jau įtrauktos į Tarybos tekstą.

Koks yra naujojo fondo vaidmuo žaliojo kurso ir ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos procese? Kaip naujasis fondas padės labiausiai nukentėjusiems regionams?

COVID-19 pandemijos metu Europos Sąjunga ir visas pasaulis pagrįstai sutelkė dėmesį į gyvybių gelbėjimą, darbo vietų apsaugą ir ekonomikos gaivinimą. Vis dėlto džiaugiuosi, kad Europos Komisija taip pat nepamiršo svarbios kovos su klimato kaita ir net gerokai padidino Teisingos pertvarkos fondo biudžetą nuo pradinės 7,5 mlrd. EUR sumos iki 40 mlrd. EUR. Šis pakeistas TPF biudžetas padės nukentėjusiems regionams žengti ekologiško, tvaraus ir socialiai teisingo perėjimo link ir įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. Sanglaudos politikos programomis, ypač naujai sukurta programa REACT-EU, bus remiami nuo krizės nukentėję regionai. Europos parama reikalinga tiek perėjimui prie žaliosios ekonomikos, tiek ekonomikos gaivinimui po krizės.

Kaip būtų galima sustiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį pertvarkos procese? Ką institucijos gali atlikti (atitinkamai ES, nacionaliniu ir regionų lygmenimis), kad susietų tikruosius pertvarką vykdančių regionų poreikius su TPF politiniais prioritetais?

Vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant žaliąjį kursą, tačiau sėkmingam aplinkosaugos projektų įgyvendinimui reikia ne tik biudžeto šiems projektams finansuoti. Visų svarbiausia reikia, kad piliečiai sutiktų prisijungti prie kovos su klimato kaita ir perėjimo prie žaliosios ekonomikos. Mano, kaip mero, užduotis – išklausyti savo piliečius ir užtikrinti, kad jie dalyvautų kiekviename planuojamame įgyvendinti projekte, nepriklausomai nuo to, ar teisės aktai priimami vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Tai pasakytina ir apie Teisingos pertvarkos fondą. Anglių kasyklose dirbančių darbuotojų požiūriu, TPF gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei jo įgyvendinimas bus socialiniu požiūriu teisingas. Todėl savo nuomonėje pabrėžiu socialinius TPF aspektus. Mums reikia piliečių, kad šį fondą lydėtų sėkmė, o piliečiams reikia mūsų, siekiant nustatyti tinkamą sistemą, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

Kokia Jūsų nuomonė apie galimybės naudotis TPF kriterijus? Ar jie teisingai atspindi daugybėje ES regionų galimus įvairius scenarijus?

Kiekvienas regionas turi savo specifiką, į kurią reikėtų atsižvelgti. Daugelyje regionų pradinė pozicija siekiant neutralizuoti poveikį klimatui nėra vienoda. Tačiau turėtų būti nustatytos taisyklės, taikytinos visiems paveiktiems regionams. Finansavimo galimybės, kurios siejamos su Teisingos pertvarkos fondu, nėra nežinomos, nes dauguma veiklos sričių gali būti finansuojamos ir pagal kitas sanglaudos politikos programas. Tačiau TPF sutelktas taip, kad precedento neturinčiu būdu prisidėtų prie Europos žaliojo kurso. Europos regionų komitetas į savo priimtą nuomonę įtraukė papildomą dalį dėl finansuotinos veiklos, kuria vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikiama galimybė lanksčiai pritaikyti savo siūlomas programas prie specialių atitinkamų regionų poreikių ir ypatumų.

Kontaktai spaudai

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023