Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regionai ir miestai gali patobulinti „naują ES darbo metodą“  
Europos regionų komiteto teigimu, kadenciją baigiančios Europos Komisijos palikimu turėtų būti didesnis vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo – nuo politikos ciklo pradžios iki pabaigos.

Europos Komisija turėtų apsvarstyti galimybę teikti finansinę paramą Europos regionų komiteto sukurtam grįžtamosios informacijos rinkimo mechanizmui. Tai viena iš spalio 9 d. vietos ir regionų vadovų pateiktų rekomendacijų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad regionų ir vietos perspektyvos atsispindėtų visuose Europos Sąjungos politikos proceso etapuose – nuo sumanymo iki vertinimo.

Kitais pasiūlymais būsima Europos Komisijos pirmininkė raginama suteikti galimybę ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėjai prisidėti formuojant Komisijos darbo programą – užuot ją tik peržiūrėjus – ir kviesti vietos ir regionų valdžios institucijų ekspertus tikrinti ES teisės aktus. Visos šios priemonės padėtų užtikrinti tinkamą ES teisės poveikį vietos lygmeniu. Pasiūlymai grindžiami 2018 m. institucinės darbo grupės išvadomis ir 2019 m. konsultacijų procesu .

Olgierd Geblewicz (PL / EPP), Vakarų Pamario vaivadijos pirmininkas ir Lenkijos regionų asociacijos pirmininkas, buvo nuomonės Geresnis reglamentavimas. Padėties vertinimas ir įsipareigojimo išlaikymas pranešėjas.

O. Geblewicz pažymėjo: „Tai praktiniai pasiūlymai, kuriais norime plėtoti ir išlaikyti pagrindinį pasitraukiančios Europos Komisijos palikimą: jos siekį užtikrinti geresnę partnerystę su visais valdžios lygmenimis, kad būtų galima parengti efektyvesnius ir veiksmingesnius teisės aktus. Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans suprato bendradarbiavimo su regionais ir miestais svarbą ir praėjusiais metais pritarė naujam ES darbo metodui. Šiandieniniuose RK pasiūlymuose nurodomi nauji ir labai konkretūs būdai, kaip užtikrinti, kad regionų ir vietos perspektyva būtų įtraukta į kasdienį ES sprendimus priimančių asmenų ir vykdomųjų institucijų darbą.“

Jis taip pat pridūrė: „Mūsų bendras noras yra pasiekti strateginius ES tikslus taip, kad būtų galima atsižvelgti į didelę situacijų ir kultūrų įvairovę Europoje. Šios pastangos pasiekti kuo didesnę vienybę ir įvairovę, kartu siekiant veiksmingų politikos rezultatų – kurias galima apibūdinti vienu žodžiu – „subsidiarumas“ – kelia iššūkių. Jiems įveikti prireiks išteklių, tačiau praėjusių metų darbo grupė ir šių metų rezultatų įvertinimas rodo, kad įdėtos pastangos atsispindi konkrečiuose rezultatuose ir politikos pažangoje. Praeityje ES, rengdama politikos priemones, daugiausia dėmesio skyrė pasiūlymų iš regionų ir miestų rinkimui – tačiau subsidiarumas taip pat turėtų būti susijęs su teisės aktų įgyvendinimo vietoje stebėsena. Norime užpildyti šią spragą, taip pat stiprinti kitus silpnus politikos proceso punktus. Norime užtikrinti, kad partnerystė su ES regionais ir miestais būtų ne tik techninė ir teisinė procedūra, bet taptų pagrindą ES veiklai suteikiančiu ir ją praturtinančiu principu.“

2019 m. Europos regionų komitetas įsteigė Regioninių centrų tinklą ES politikos įgyvendinimui įvertinti , kuris, dvejus metus truksiančio bandomojo etapo metu, apžvelgia ES politikos poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms trijose – viešųjų pirkimų, oro kokybės ir tarpvalstybinės sveikatos priežiūros – srityse. Įgyvendinant šį projektą jau surinkta atsiliepimų apie ES viešųjų pirkimų reformas iš ES korespondentų iš 36 regioninių administracijų ir jų tinklų narių16-oje šalių. Šios veiklos rezultatas buvo liepos mėn. paskelbta įgyvendinimo peržiūra , kuri buvo įtraukta į spalio 8 d. priimtą RK nuomonę . Nuomonėje palankiai vertinami ES ketinimai, tačiau nustatyta, kad reformos turėjo didelių trūkumų.

O. Geblewicz tęsė: „Tokiam projektui, kaip mūsų regioninių centrų mechanizmas, reikia laiko ir pinigų, tačiau poveikis turėtų būti aukštos kokybės ir veiksminga politika, kuria atsižvelgiama į tikrąją padėtį vietoje, parodoma, ar ES teisės aktai duoda pridėtinės vertės ir padedama šalinti tam tikrus administracinius formalumus, apribojimus ir ekonominę naštą. Pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans praėjusiais metais suteikė politinę paramą mūsų iniciatyvai; norėtume, kad jo įpėdinis Maroš Šefčovič rastų lėšų jos išlaikymui ir plėtrai, jei bandomasis etapas bus sėkmingas. Tikslas yra gebėjimų, reikalingų ilgalaikei Komisijos „geresnio reglamentavimo“ darbotvarkės sėkmei, stiprinimas. Be to, tai dar kartą parodo, kad RK gali užtikrinti ryšį tarp ES ir vietos bei regionų valdžios institucijų ir tapti partnerystės katalizatoriumi.“

Nuomonėje taip pat raginama vietos ir regionų kompetencijai skirti daugiau dėmesio politiniuose ir techniniuose forumuose. Joje teigiama, kad, pavyzdžiui, reikėtų išplėsti Reglamentavimo patikros valdybos ekspertų skaičių, siekiant „[informuoti valdybą] apie ES teisės aktų regioninę ir vietos perspektyvą“ ir kad į Komisijos REFIT platformą – kitą įstaigą, kurios paskirtis – patobulinti esamus ES teisės aktus, turėtų būti ir įtraukti ir vietos ar regiono lygmens ekspertai.

Nuomonėje pažymima, kad Komisijos noras siekti geresnio ir veiksmingesnio reguliavimo kertasi su tikrove, kai „teisės aktų tankis padidėjo, o aiškinimo laisvė, kuri turėtų būti suteikta įgyvendinant direktyvą, sumažėjo“.

Rugsėjo 30 d. Europos Parlamentas pritarė Komisijos nario Marošo Šefčovičiaus, šiuo metu einančio pirmininko pavaduotojo, atsakingo už energetikos sąjungą, pareigas paskyrimui už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingu pirmininko pavaduotoju 2019–24 m. laikotarpiu. Per savo klausymą Komisijos narys M. Šefčovič pasakė: „Turime labiau įtraukti asmenis, kuriems taikomas reglamentas, ir daugiau dėmesio skirti „aktyviam subsidiarumui“, siekdami panaikinti bendrą įspūdį, jog viskas sprendžiama Briuselyje.“

Jis pridūrė: „Stiprinsime priemones, kuriomis vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų mums pranešti apie naštą, patiriamą taikant naujus teisės aktus, taip pat apie galimybes jas sumažinti.“

Europos regionų komitetas toliau konsultuosis, kaip užtikrinti, kad vietos ir regionų indėlis būtų įtrauktas į ES sprendimų priėmimo procesą per didžiąją Italijos Senato konferenciją lapkričio 22 d.

Asmuo ryšiams

Andrew Gardner

Tel. +32 (743) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: