Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos regionų komitetas. Svarbiausi sausio mėn. plenarinės sesijos klausimai  

Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa sausio 31 d. grįžo į Europos regionų komitetą, kad pateiktų savo ES viziją. RK plenarinėje sesijoje, kurioje dalyvavo Bulgarijos Ministro Pirmininko pavaduotojas Tomislav Donchev ir Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans, ES vietos ir regionų politikų asamblėja pareiškė, kad ES 27 turi padidinti savo įnašus į būsimą ES biudžetą, kad apsaugotų regionines investicijas, ir pagrasino kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, jeigu ES pabandys miestams ir regionams skirtas lėšas nukreipti, kad padėtų nacionalinėms vyriausybėms finansuoti struktūrines reformas.

Portugalijos Ministro Pirmininko žinia apie reformas. Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa sausio 31 d. kalboje pareiškė, kad reikia nedelsiant imtis ekonominių reformų ir politikos atnaujinimo, ir kreipėsi į vietos ir regionų vadovus, sakydamas, kad ES turi būtinai užbaigti ekonomines reformas ir dėmesį sutelkti į ekonominius ir socialinius skirtumus regionuose ir miestuose. Buvęs RK narys ir Lisabonos meras, Ministras Pirmininkas Antonio Costa teigė, kad „globalizuotame pasaulyje Europai reikalinga didesnė sanglauda ir konkurencingesnė ekonomika“ ir, kad „negalime silpninti mūsų Sąjungos pamatų – [...] sanglaudos politikos“.

Bulgarijos Ministro Pirmininko pavaduotojas teigė, kad ES laukia lemiamas išbandymas. Bulgarijos Ministro Pirmininko pavaduotojas Tomislav Donchev, kalbėdamas ES pirmininkaujančios Bulgarijos vardu, sakė, kad „diskusija dėl kitos daugiametės finansinės programos ir sanglaudos politikos turi būti laikoma lemiamu išbandymu dėl Sąjungos ateities“ ir „rodikliu, kiek mes pasitikime Sąjunga“. Jis perspėjo, kad kitas biudžetas gali būti laikomas „dabartinio politinio tornado nei plataus užmojo darbotvarkės rezultatu“. Jis teigė, kad „sanglaudos politika turėtų paskatinti reformas.“

„Vietos ir regionų sprendimai tais atvejais, kai jie galimi ir būtini“. Plačiose diskusijose su RK nariais, kuriose buvo aktyviai keičiamasi nuomonėmis dėl Katalonijos nepriklausomybės, Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans pabrėžė, kad Komisijos pasiūlymai dėl ES reformos, įskaitant ir galimybę, kaip nuveikti mažiau, bet efektyviau, turėtų sustiprinti subsidiarumo principą. Siekdama rasti tinkamiausią lygmenį geriausiam rezultatui pasiekti, Komisija sudarė darbo grupę, kurios tikslas – ieškoti būdų, kaip geriau įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į ES politikos formavimo procesą. Darbo grupėje trys iš šešių politikų yra Regionų komiteto nariai.

Europos Komisija pažeidžia subsidiarumo principą . RK rezoliucijoje, kuri buvo priimta pritarus jo frakcijoms, teigė, kad jis kreipsis į Europos Teisingumo Teismą, jeigu bus pritarta Europos Komisijos pasiūlymams suteikti valstybėms narėms galimybę ES sanglaudos fondus naudoti struktūrinėms reformoms vykdyti. RK mano, kad Komisijos planas prieštarauja subsidiarumo, daugiapakopio valdymo, finansavimo ir pasidalijamojo valdymo principams.

Parama veiksmams prieš Lenkiją . RK rezoliucijoje, kurioje pritariama Europos Komisijos sprendimui pasinaudoti ES sutarties 7 straipsniu, teigė, kad teisiniai pokyčiai, darantys poveikį Lenkijos teismams, yra „tiesiogiai ir betarpiškai aktualūs“ vietos ir regionų valdžios institucijoms. Vis tik rezoliucijoje ES raginama nestabdyti finansavimo Lenkijos miestams ir regionams, teigiant, kad subnacionalinės valdžios institucijos „neturėtų būti nacionalinių vyriausybių vykdomos politikos įkaitėmis“.

Sanglaudos politika . 2017 m. gegužės mėn. patvirtinęs savo poziciją dėl sanglaudos politikos ateities, RK parengė poziciją dėl keturių klausimų, susijusių su sanglaudos politika, įskaitant dėl ES finansų ateities. Didžiosios Lenkijos vaivadijos maršalkos Marek Woźniak (PL/EPP) parengtose rekomendacijose RK teigia, kad po „Brexit“ valstybės narės turėtų padidinti savo įnašus į ES biudžetą, o sanglaudos ir žemės ūkio politika ir toliau turėtų būti pagrindinis ES lėšų gavėjas.

RK taip pat perspėjo nestumti vietos ir regionų valdžios institucijų į užribį. Hradec Kralovės miesto tarybos nario ir buvusio Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo Oldřich Vlasák (CZ/ECR) parengtoje nuomonėje RK nurodė pasiūlymų, kuriuos pateikė aukšto lygio grupė supaprastinimo klausimais ES struktūrinių fondų lėšų gavėjams, spragas, nors ir pritarė grupės raginimui didesnį dėmesį skirti vietos ir regionų lygmenims. Regionų komitetas Pilzeno tarybos nario ir RK teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos pirmininko Petr Osvald (CZ/PES) pateiktoje ataskaitoje svarstė, kaip padidinti sanglaudos finansavimo poveikį pasitelkiant „integruotas teritorines investicijas“.

Metinė augumo apžvalga. Ekonominį atsigavimą Europos Sąjungoje stabdo tai, kad vykdant ekonomines reformas nepripažįstamas regionų potencialas ir nepakankamai atsižvelgiama į regioninius skirtumus, tokias išvadas RK padarė rezoliucijoje dėl 2018 m. ES metinės augimo apžvalgos. Be to, RK perspėjo, kad aiškėja, jog investicijų planu, parengtu reaguojant į krizę – Europos strateginių investicijų fondu (ESIF) – daug ES regionų negali pasinaudoti.

Atokiausių regionų potencialo didinimas . RK pritarė Kanarų salų pirmininko Fernando Clavijo (ES/ALDE) pateiktai nuomonei, kurioje raginama parengti peržiūrėtą strategiją darbo vietoms kurti, ekonominei plėtrai, socialinei sanglaudai ir vienodoms galimybėms atokiausiuose regionuose skatinti. Dalyvaujant EP nariui Younous Omarjee (FR/GUE-NGL), RK išreiškė paramą investicijoms į tokius sektorius kaip atsinaujinančiųjų išteklių energija ir mėlynoji ekonomika, siūlydamas ES atokiausius regionus paversti inovacijų laboratorijomis.

Europa kelyje. RK nariai svarstė, kokį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms padarys du pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie pateikti Europos Komisijos dokumentų rinkinyje „Europa kelyje“. Spyros Spyridon (GR/EPP, iš Poros tarybos) parengtoje nuomonėje RK svarstė susirūpinimą keliančius klausimus dėl transporto sektoriaus konkurencijos ir vairuotojams sudarytų sąlygų pagal Darbuotojų komandiravimo direktyvą, kuria nustatomos sąlygos, kuriomis įmonės ir jų darbuotojai gali veikti už savo šalies ribų. Dalyvaujant EP nariui Wim van de Camp (NL/EPP), nariai taip pat išdėstė savo mintis, kaip būtų galima griežčiau laikytis ES teisės aktų, kuriais siekiama pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, kelių eismo saugumą ir konkurenciją.

Slovenska Bistricos mero Ivan Žagar (SI/EPP) ataskaitoje RK taip pat parėmė Komisijos pasiūlymus, kaip sumažinti formalumus, susijusius su Europos kelių rinkliavos sistemomis, ir suderinti viešojo transporto pateikiamą informaciją.

Bendroji skaitmeninė rinka. Bendrosios skaitmeninės rinkos vidurio laikotarpio apžvalgoje RK pabrėžė, kad miestai ir regionai yra labai svarbūs siekiant išnaudoti skaitmeninės ekonomikos augimo potencialą. Dudeștii Noi savivaldybės mero Alin Nica (RO/EPP) parengtoje nuomonėje perspėjama, kad ES turi daugiau dėmesio skirti kibernetiniam saugumui, duomenų privatumui ir skaitmeninės atskirties mažinimui.

Mėlynoji ekonomika. Vakarinis Viduržemio jūros regionas „labai“ jautriai reaguoja į klimato kaitos, demografines ir humanitarines problemas, perspėjo Rabato tarybos narys Samuel Azzopardi (MT/EPP) savo nuomonėje dėl regiono mėlynosios ekonomikos tvaraus vystymosi. Nuomonėje pateiktos rekomendacijos, kaip padaryti vakarinį Viduržemio jūros regioną saugesniu, sukurti „pažangią ir atsparią“ jūrų ekonomiką ir pagerinti jūrų valdymą.

Mažosios įmonės. Bukarešto 3-iosios apygardos mero Robert Negoiţă (RO/PES) pasiūlymams, kuriais siekiama padėti ilgalaikiam programos COSME vystymui, buvo pritarta; ši programa padeda daugiausia darbo vietų vietos ir regionų ekonomikoje sukuriantiems, subjektams – labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Įgyvendinus 2008 m. ES „Small Business Act“ (SBA), programa COSME sudaro palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą ir patekti į užsienio rinkas.

„Erasmus“ vietos ir regionų valdžios atstovams. RK paragino Europos Komisiją apsvarstyti galimybę parengti 2018–2020 m. mainų programą, kuri užtikrintų vietos ir regionų politikams mokymus ES politikos klausimu. Nuomonę parengė Sent Omero meras ir Aukštutinės Prancūzijos regiono pirmininko pavaduotojas Francois Decoster (FR/ALDE), kuris buvo vienas iš 100  2012–2013 m. vykusio bandomojo projekto dalyvių. EP narė Mercedes Bresso (IT/S&D) pabrėžė savo paramą iniciatyvai.

Pusiausvyros tarp konfliktinių rūšių ir žmogaus veiklos gerinimas. Pranešėjo Csaba Borboly (RO/EPP), Hargitos regiono, kuriame gyvena didžiausia lokių populiacija Europoje, bendruomenės vadovo pasiūlymams, kuriais siekiama sumažinti sudėtingų susidūrimų su stambiaisiais plėšrūnais skaičių, buvo pritarta. ES gyvena penkios stambiųjų plėšrūnų rūšys, bent viena iš jų šiuo metu sutinkama 21 šalyje.

Daugiau informacijos:

Stebėti renginio vaizdo įrašų santrauką, individualius pasisakymus arba visassausio 31 d. ir vasario 1 d. sesijas.

• Nuotraukas galima pamatyti Flickr

Kreipkitės PresseCdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023