Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Automobilių pramonės regionų aljansas ragina sukurti ES paramos programą, kuri padėtų užtikrinti teisingą, sąžiningą ir sėkmingą 7,5 mln. darbo vietų turinčios pramonės pertvarką  

Leipcige susirinkę aljanso nariai pateikė pasiūlymų, kaip išsaugoti Europos automobilių pramonę

Norėdami sėkmingai įveikti dėl laipsniško vidaus degimo variklių atsisakymo ir skaitmeninimo kylančius iššūkius, Europos automobilių pramonės regionai reikalauja sukurti naują ES paramos mechanizmą su jam skirtu finansavimu, atlikti tinkamą naujų reglamentų teritorinio poveikio vertinimą ir parengti priemonių darbo jėgos perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui. Lapkričio 17 d. Leipcige įvykusiame pirmajame politiniame Automobilių regionų aljanso posėdyje nariai priėmė trumpalaikę ir vidutinės trukmės strategiją ir su už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Europos Komisijos nariu Nicolasu Schmitu aptarė, kokios paramos reikia stiprią automobilių pramonę turintiems regionams.

Europos automobilių ir tiekimo pramonė išgyvena sukrėtimų ir permainų etapą: įgyvendinant 55 % tikslo priemonių rinkinyje užsibrėžtus ES klimato srities siekius reikalingas didelis kelių transporto sektoriaus indėlis, todėl daromas poveikis visiems Europos automobilių pramonės regionams. Automobilių pramonei didelį poveikį daro žalioji ir skaitmeninė pertvarka, o automobilių gamybos ir automobilių paslaugų sektoriuose dirba 7,5 mln. žmonių, t. y. daugiau kaip 6 proc. visų Europos dirbančiųjų. Perėjimas prie netaršių ir skaitmenizuotų transporto priemonių turės didelį poveikį regioninėms automobilių ekosistemoms ir socialinėms bei ekonominėms struktūroms.

Posėdyje Leipcige dalyvavo 20 iš 29 aljansui priklausančių regionų atstovai ir buvo kalbama apie šių regionų automobilių sektoriaus problemas. Atsižvelgdamas į netaršiems automobiliams keliamus reikalavimus siekiant ES klimato srities tikslų ir su tuo susijusius automobilių pramonės pokyčius, aljansas vieningai pasisako už tai, kad būtų sukurtas Europos mechanizmas, kuriuo būtų remiamas teisingas ir sąžiningas automobilių pramonės regionų pertvarkos procesas, siekiant kuo labiau sumažinti trikdomąjį poveikį užimtumui ir padidinti Europos automobilių pramonės technologinio perkvalifikavimo pajėgumus bei galimybes ir palaikyti jos pasaulinį konkurencingumą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Pradėdamas posėdį Saksonijos ministras pirmininkas Michael Kretschmer pasakė: „Saksonija yra ne tik automobilių pramonės lopšys – čia gimsta ir pagrindinės Vokietijos technologijos. Dėl išskirtinės patirties ir inovacijų dvasios regionas tampa elektromobilumo centru. Struktūriniai pokyčiai ir klimato srities tikslai reiškia permainas Saksonijai ir jos automobilių pramonei, todėl dėkoju Automobilių pramonės regionų aljansui už galimybę keistis nuomonėmis ir patirtimi, kad galėtume sėkmingai kartu valdyti šią pertvarką.“

Klužo-Napokos meras ir COTER komisijos pirmininkas Emil Boc pasakė: „Miestai ir regionai gali aktyviai dalyvauti sprendžiant būsimus automobilių sektoriaus veiklos sutrikimus. Kartu mes galime permainas paversti istorija apie prisitaikymą prie naujosios ekonomikos, pasitelkiant ekologišką ir tvarų transportą, kvalifikuotą Europos darbo jėgą ir inovatyvias transporto priemones, skirtas judumui ir agrotechnologijoms. Europa turi būti vieninga, kad galėtume prisitaikyti prie pokyčių, kurie, kaip visi žinome, turės įtakos šiai rinkai. Švarioje, skaitmeninėje, įtraukioje ir novatoriškoje Europoje automobiliai turės savo vietą, jei bus dalijamasi žiniomis ir bus sukurta infrastruktūra visuose regionuose, siekiant užtikrinti trumpesnes tiekimo grandines čia, Europoje, kad automobilių sektorius taptų mažiau priklausomas nuo pasaulinės grandinės sutrikimų.“

Europos regionų komiteto narys, Saksonijos žemės regionų vystymosi ministras Thomas Schmidt (DE / EPP) pasakė: „Saksonijai buvo didelė garbė surengti pirmąjį aljanso susitikimą.Džiaugiuosi, kad šiandien Leipcige atstovaujama tokiam dideliam skaičiui regionų. Tai svarbu, nes šis faktas suteikia reikšmės aljansui ir jo būsimam darbui. Keitimasis nuomonėmis apie automobilių pramonės regionams susirūpinimą keliančius klausimus yra reikalingas ir labai įdomus. Kiekvienas regionas patiria skirtingą poveikį. Tačiau turime bendrų interesų, kuriems ateityje norime atstovauti kartu su aljansu. Norime intensyviai keistis idėjomis, be kita ko, per RK ir jo tarpregioninę grupę „Automobilių pramonės ateitis“, taip pat su atitinkamais ekonominiais ir socialiniais partneriais. Visi nariai taip pat atskirai atstovaus bendriems tikslams, pavyzdžiui, Europos institucijoms ir atitinkamoms valstybių narių vyriausybėms. Todėl šiandienos aljanso posėdis yra tikrojo darbo pradžia.“

Automobilių pramonės regionų aljanso veikloje daugiausia dėmesio bus skiriama automobilių ir tiekimo pramonės pertvarkos regioninio poveikio vertinimui, paramai regionų darbo jėgos perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui, taip pat alternatyviųjų degalų diegimui. Remdamasis 2022 m. birželio mėn. Europos regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje priimta Automobilių pramonės regionų aljanso 10 punktų deklaracija, aljansas remia įsipareigojimą iš esmės sumažinti kelių transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir reikalauja parengti teisingos pertvarkos sistemą, kad kiekviename Europos automobilių pramonės regione būtų užtikrinta ekonominė ir socialinė sanglauda. Šiuo tikslu į sistemą turi būti įtrauktos biudžeto ir politikos rėmimo priemonės ir sudarytos sąlygos bendram pertvarkos planavimui regionų lygmeniu.

Aljanso teigimu, šis pagrindinis reikalavimas turi būti įgyvendinamas atliekant teritorinio poveikio vertinimus, kuriuose būtų nagrinėjami bendri iššūkiai ir galimybės regionams, pirminės įrangos gamintojams ir ypač MVĮ, veikiančioms automobilių tiekimo grandinėje, ir remiant regioninės darbo jėgos perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą bei stebint atitinkamų įgūdžių pasiūlą ir paklausą.

RK narė ir Navaros regiono vyriausybės pirmininkė María Chivite (ES / PES) teigė: „Siekdami įgyvendinti teisingą pertvarką, Navaroje daug dėmesio skiriame mokymui. Be to, vykdydami aktyvią užimtumo politiką, sprendžiame perkvalifikavimo keliamus iššūkius. Nes užimtumas mums rūpi. Tačiau esame susirūpinę ir dėl profilių pritaikymo, kad skaitmeninimas nesukurtų atotrūkio socialiniu ir užimtumo požiūriu, nes tai reikštų prarandamas darbo vietas ir nelygybę.Priemonės „Next Generation EU“ fondai, kaip mes suprantame, yra galimybė, todėl ateinančiais metais turi būti įsipareigota skirti specialų finansavimą automobilių pramonės pertvarkai vykdyti.“

Aljansas taip pat reikalauja sukurti stiprią mokslinių tyrimų sistemą, skirtą pramonės pertvarkai ir inovacijoms Europos automobilių pramonėje, suteikiant lankstumo valstybės pagalbos gairėms, kad automobilių pramonės regionai galėtų vadovauti šiai pertvarkai ir ją valdyti, be to prašo padėti regionams įrengti viešai prieinamas degalų papildymo ir įkrovimo stoteles. Taip bus skatinama diegti netaršias transporto priemones ir sutelkti turimas viešųjų ir privačiųjų investicinių fondų lėšas įvairiems technologiniams sprendimams (pvz., elektrifikacijai, vandenilio technologijoms ir sintetiniams degalams), kad būtų užtikrintas Europos automobilių pramonės konkurencingumas ir novatoriškumas.

Bendroji informacija

Automobilių pramonės regionų aljansas yra politinis regionų, turinčių stiprų automobilių ir tiekimo pramonės sektorių, kurį paveiks perėjimas prie nulinės taršos kelių transporto, tinklas. Jį 2022 m. birželio mėn. plenarinėje sesijoje įsteigė Europos regionų komitetas, siekdamas užtikrinti teisingą ir sąžiningą automobilių ir tiekimo pramonės pertvarką. Aljansas yra atviras forumas, kuriame gali dalyvauti visi pertvarkos veikiami regionai. Šiuo metu jam priklauso 29 regionai.

Europos Sąjungos tikslas iki 2030 m. bent 55 proc. sumažinti ES išmetamų teršalų kiekį apima ES Komisijos reglamentą, kuriuo siekiama sumažinti lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio normas. Neseniai, 2022 m. birželio 8 d. priimtas Europos Parlamento pasiūlymas nuo 2035 m. uždrausti automobilius su vidaus degimo varikliais ES lygmeniu dar labiau pakeis Europos automobilių ir tiekimo pramonę. Todėl Automobilių pramonės regionų aljanso tikslas – užtikrinti, kad automobilių pramonės sektoriaus pertvarka būtų teisinga ir sėkminga, nė vieno regiono nepaliekant nuošalyje, kartu visapusiškai remiant ES klimato srities tikslus.

Kontaktinis asmuo

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023