Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Susitarta dėl vietos tikslų kovojant su klimato kaita  

Vietos vadovai ragina išplėsti aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros taikymo sritį, į ją įtraukiant Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą ir ES cheminių medžiagų politiką. Pranešėjas Andrew Cooper taip pat siūlo įtraukti kovos su klimato kaita veiksmus ir pasiūlė naują vietos lygmeniu įpareigojančių veiksmų koncepciją – šiais veiksmais vietos ir regionų valdžios institucijos galės prisidėti prie Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų įgyvendinimo.

Aplinkos teisės aktai yra viena iš sričių, kuriose miestai ir regionai turi daugiau įgaliojimų ir aktyviai prisideda prie jų įgyvendinimo Europoje. Vadovaujami pranešėjo A. Cooper (UK / EA) Europos regionų komiteto nariai priėmė nuomonę dėl geresnio aplinkos nuostatų įgyvendinimo Europoje.

Nuomonėje atkreipiamas dėmesys į keletą trūkumų įgyvendinant aplinkos acquis. Tarp jų galima paminėti neveiksmingą vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų veiklos koordinavimą, administracinių gebėjimų trūkumą, nepakankamą finansavimą ir neveiksmingus vykdymo užtikrinimo mechanizmus.

Nariai pateikė keletą rekomendacijų, pavyzdžiui, užmegzti struktūrinį dialogą su kiekviena valstybe nare, įtraukiant į šį dialogą ir vietos bei regionų valdžios institucijas. RK siūlo stiprinti IMPEL tinklus ir išplėsti juos iki nacionalinio lygmens. IMPEL – Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklas.

RK ragina Europos Komisiją parengti bendrą metodiką, skirtą nacionaliniams dialogams dėl aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros, ir pateikti gaires visapusiškam vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo visame procese užtikrinimui.

ES miestai ir regionai prašo valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų taikyti skubias vykdymo užtikrinimo priemones ir patvirtinti proporcingas bei atgrasančias sankcijas, taikytinas ES aplinkos teisės aktų pažeidimų atvejais. RK prašo valstybių narių padėti vietos ir regionų lygmeniu atlikti aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūras, atitinkančias nacionalines peržiūras. RK ragina nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas spręsti korupcijos problemą ir užtikrinti tinkamą teisingumo sistemų veikimą.

ES miestų ir regionų asamblėja ragina Europos Komisiją klimato kaitos problemą įtraukti į kitą aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros etapą, taip pat įtraukti klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos priemones. Vykdant aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūrą daugiausiai dėmesio iš pradžių skirta atliekų tvarkymui, gamtos ir biologinės įvairovės apsaugai, oro kokybei, triukšmo taršai, vandens kokybei ir vandentvarkai.

Pranešėjas A. Cooper (UK / EA) teigė: „Reikia nustatyti, kiek vietos valdžios institucijos gali sumažinti išmetamą CO2 kiekį, tai įvertinti ir skatinti. Reikia sukurti vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų sistemą, kuri papildytų nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus ir taip padėtų įveikti išmetamų teršalų mažinimo atotrūkį.“

Kirklees tarybos narys teigė: „Vietos lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai padės sumažinti pasaulinės temperatūros didėjimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus. Tai taip pat leistų mums nustatyti dar didesnius, tačiau pasiekiamus tikslus“. A. Cooper pasiūlyta vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų iniciatyva atitinka jau patvirtintos Marco Dus (IT / PES) nuomonės dėl kovos su klimato kaita finansavimo nuostatas ir šioje nuomonėje iniciatyvai buvo pritarta.

RK prašo Europos Komisijos kartu su atitinkamomis nacionalinės valdžios institucijomis, Europos regionų komitetu, ES Merų pakto, Pasaulinio merų pakto dėl klimato ir energetikos dalyviais ir organizacija „Vietos valdžios institucijos už darnų vystymąsi“ (ICLEI) parengti koncepciją ir metodiką, kurios padėtų nustatyti vietos ir regionų lygmeniu įpareigojančius veiksmus, ir tokiu būdu padėti siekti kovos su klimato kaita tikslų pagal COP 21 Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Vietos ir regionų valdžios institucijos iš pradžių dalyvautų savanoriškai, pagal koncepcijos pagrindimo principą.

Pastabos redaktoriams

RK rekomendacijos dėl geresnio aplinkos nuostatų įgyvendinimo ES yra pagrįstos aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros dokumentų rinkinio, skirto ES aplinkos politikos ir teisės aktų įgyvendinimui, vertinimo ataskaita (2017 m. vasario mėn.). Rinkinys, kurį sudaro 28 šalių ataskaitos, pateikiamas čia.

Išsami įvairių politikos sričių rezultatų santrauka pateikiama Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) 2017 m. kovo mėn. informaciniame pranešime „Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra“. Šis pranešimas parengtas RK prašymu pagal Europos Parlamento ir RK bendradarbiavimo susitarimą.

Norėdamas paremti nuomonę, RK 2017 m. rugsėjo mėn. viduriui užsakė tyrimą „Veiksmingas daugiapakopis aplinkos valdymas siekiant geriau įgyvendinti ES aplinkos teisės aktus“.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo srityje Europos regionų komitetas ir Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja naudodamiesi bendra technine bendradarbiavimo aplinkos srityje platforma.. Priimtoje nuomonėje teigiama, kad aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra miestams ir regionams suteikia galimybę puoselėti bendradarbiavimą su Europos Parlamentu. Jos pridėtinė vertė yra ta, kad ji susieja teisės aktų leidėjų interesus ir sprendimus priimančių asmenų bei įgyvendinančių valdžios institucijų patirtį. ES vietos valdžios institucijos norėtų rengti bendrus RK ENVE komisijos ir EP ENVI komiteto posėdžius.

Kontaktinis asmuo:

David Crous

+32 (0)470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :