Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES gaivinimo po COVID-19 krizės planas – tai galimybė įgyvendinti tikrą žaliąją revoliuciją  

Šiame interviu Andalūzijos regiono pirmininkas Juan Manuel Moreno Bonilla dalijasi savo, kaip pranešėjo, nuomone apie naująjį Europos klimato teisės aktą – teisiškai privalomą pasiūlymą, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.

Andalūzijos regiono pirmininko Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP) nuomonės projektą dėl Klimato teisės akto visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti čia . Tekstas bus svarstomas ir dėl jo bus balsuojama kitame ENVE komisijos posėdyje, kuris įvyks birželio 8 d. . Galutinis balsavimas ir priėmimas numatytas liepos 1–2 d. plenarinėje sesijoje kartu su aukšto lygio diskusijomis dėl Europos žaliojo kurso.

Europos Komisija savo pasiūlymą dėl klimato teisės akto paskelbė prieš COVID-19 protrūkį, kai padėtis pasaulyje buvo visiškai kitokia nei dabar. Ar tikslas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir toliau turėtų likti ekonominio ir socialinio atgaivinimo plano prioritetu?

Žinoma, šiam tikslui ir toliau būtina teikti pirmenybę, nes atgaivinimas yra puiki proga. Negalime pamiršti, kad prieš prasidedant pandemijai mūsų visuomenė jau buvo įsitraukusi į pramonės revoliuciją, kuria siekiama pašalinti visuotinio atšilimo pasekmes. Sprendimai, kurių mums reikia norint įveikti dabar patiriamas socialines ir ekonomines problemas kartu suteikia galimybę mūsų visuomenei tapti tvaresne ir atsparesne, o mūsų ekonomikai – siekti neutralaus poveikio klimatui. ES gaivinimo po COVID-19 krizės planas – tai galimybė įgyvendinti tikrą žaliąją revoliuciją Todėl turime labiau išnaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir veiksmingos infrastruktūros kūrimą, toliau plėtoti tvarias transporto sistemas, kartu daugiausia dėmesio skiriant darbo vietų kūrimui.

Paskelbus Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos klimato teisės akto, jis buvo kritikuojamas dėl užmojo stokos. Kokiose srityse tikslai galėtų būti dar didesni?

Andalūzijos vyriausybė mano, kad siūlomame Europos klimato teisės akte nustatytas privalomas tikslas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui yra pakankamai plataus užmojo ir kad tai yra didelis iššūkis visai Europos Sąjungai. Tačiau manome, kad, atsižvelgiant į socialinių, technologinių ir ekonominių pokyčių, kuriuos reikia įgyvendinti, mastą, būtina kuo greičiau nustatyti naujus tikslus iki 2030 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES ir nacionaliniu lygmenimis.

Andalūzija priėmė regioninį klimato įstatymą. Remdamiesi savo patirtimi nurodykite, kokiose srityse vietos ir regionų valdžios institucijos gali geriau prisidėti ir daryti didesnį poveikį siekiant neutralizuoti poveikį klimatui? Kodėl vietos ir regionų valdžios institucijos šiose srityse yra geriau pasirengusios nei nacionalinės vyriausybės?

Kai kurie daug anglies dioksido išmetantys sektoriai, kuriuose reikia imtis veiksmų, priklauso vietos ir regionų valdžios institucijų kompetencijai, pavyzdžiui, transportas, aprūpinimas būstu, viešieji pastatai ir atliekų tvarkymas. Akivaizdu, kad svarbu laikytis regioninio ir vietos lygmens požiūrio į klimato kaitą, nes dėl įvairių veiksnių visuotinis atšilimas kiekvieną regioną veikia skirtingai. Todėl turime sukurti visų valdymo lygmenų koordinavimo mechanizmus, kad klimato politikos planavimas ir vykdymas kiekvienoje teritorijoje vienas kitą papildytų ir būtų suderinti siekiant optimizuoti išteklius ir pasiekti geresnių rezultatų.

Ar manote, kad bendras Europos klimato įstatymas gali tinkamai atspindėti didelę Europos regionų įvairovę geografine, socialine ir ekonomine prasme ir tenkinti jos poreikius?

Būtent dėl Europos Sąjungos teritorijų socialinės, ekonominės ir geografinės įvairovės mums reikia bendro teisės akto, kuris veiktų kaip vienijanti sistema. Tokiu pačiu požiūriu grindžiamas Europos projektas. Atsižvelgiant į vietos ir regionų aplinkybių įvairovę, turime skatinti aktyvų visų teritorijų dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant naująjį Klimato teisės aktą. Vietos ir regionų valdžios institucijos yra ne tik arčiausiai piliečių esančios viešojo administravimo institucijos – jos yra ir galiausiai atsakingos už naujų teisės aktų įgyvendinimą vietos lygmeniu. Todėl Klimato teisės aktas bus veiksminga priemonė siekiant sumažinti skirtumus tarp teritorijų ir sukurti atsparesnę visuomenę.

Kokius pasiūlymo dėl Europos klimato teisės pakeitimus siūlytumėte siekiant, kad šiame procese būtų labiau atsižvelgiama į miestus ir regionus ir būtų užtikrintas aktyvesnis jų dalyvavimas?

Vietos ir regionų daromas poveikis yra labai svarbus rengiant klimato poveikio neutralizavimo strategijas ir veiksmų planus. Nustatant ir įvertinant pažeidžiamumą ir riziką bei apibrėžiant būsimus klimato scenarijus būtina atsižvelgti į socialinius ir ekonominius, geografinius ir klimato aspektus. Nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus reikia papildyti regioniniais ir vietos planais, laikantis tokių pačių kriterijų – pelningumo, ekonominio ir energijos vartojimo efektyvumo, teisingumo ir solidarumo. Vietos ir regionų valdžios institucijos svariai prisideda įgyvendinant prisitaikymo prie klimato pokyčių ir jų švelninimo priemones. Regioninio požiūrio plėtojimas padidintų mūsų galimybes pasiekti bendrą tikslą – kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu.

Pastabos.

Birželio 8 d. ENVE komisijos posėdžio darbotvarkę ir nuomonių projektus galima parsisiųsti čia .

Europos klimato teisės aktas: miestai ir regionai reikalauja penkerių metų veiksmų plano. Atsakydamas į kovo 4 d. Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos klimato teisės , Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas paragino ES parengti 5 metų veiksmų planą ir užtikrinti, kad visi regionai ir miestai dalyvautų siekiant neutralizuoti poveikį klimatui . Pranešimą spaudai skaitykite čia .

Kontaktai spaudai

David Crous

Tel. +32 (0)470881037

david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023