Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES turi aktyviau bendradarbiauti su regionais ir miestais dėl sveikatos klausimų  

Vietos ir regionų vadovai teigia, kad tam, kad ES galėtų atlaikyti sveikatos krizes, reikia didesnio ES vaidmens sveikatos srityje, glaudesnio bendradarbiavimo su miestais ir regionais ir radikalių pokyčių vaistų rinkoje.

Vietos ir regionų vadovai pritarė didesniam Europos Sąjungos vaidmeniui sprendžiant sveikatos klausimus ir ES planams užtikrinti ypatingos svarbos vaistų ir įrangos tiekimo stabilumą ir saugumą. Tačiau gegužės 7–9 d. Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje priimtose rekomendacijose jie taip pat tvirtina, kad ES planuose, skirtuose atlaikyti sveikatos krizes, skiriama per mažai dėmesio vietos ir regionų valdžios institucijų, kurios yra sveikatos sistemų atrama dviejuose trečdaliuose ES šalių, svarbai.

Jei šioms rekomendacijoms pritartų ES teisės aktų leidėjai, pagal jas ES agentūros, pavyzdžiui, Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, privalėtų glaudžiai bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis ir išnaudoti visą tarpvalstybinio bendradarbiavimo sveikatos priežiūros srityje potencialą. Pasiūlymuose raginama ne tik sukurti medicininių produktų rezervą ekstremaliosioms situacijoms, bet ir išanalizuoti vaistų trūkumo priežastis (ši problema buvo aktuali dar prieš pandemiją) – tai dalis pastangų užtikrinti didesnį saugumą ir skaidrumą „netinkamai veikiančioje“ vaistų rinkoje. RK taip pat ragina sukurti „pavyzdinių ligoninių“, kurių specializacija – infekcinių ligų tyrimas ir gydymas, tinklą.

Rekomendacijos pateikiamos trijose nuomonėse: vienoje vertinami jau Europos Komisijos pristatytos Europos sveikatos sąjungos esminiai elementai, o kitose dviejose daugiausiai dėmesio skiriama Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos vaistų agentūrai ir ES vaistų strategijai.

Veneto regiono tarybos pirmininkas ir nuomonės „Europos sveikatos sąjungos kūrimas: ES atsparumo didinimas“ pranešėjas Roberto Ciambetti (IT / ECR) sakė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos yra įvairiu mastu atsakingos už sveikatos priežiūrą 19-oje iš 27 valstybių narių, jos taip pat padeda finansuoti sveikatos priežiūrą daugelyje šių šalių. Be aktyvaus šių institucijų dalyvavimo nepavyks sukurti Europos sveikatos sąjungos, kuri galėtų greitai pažaboti pandemijas. Mums reikia pavyzdinių ligoninių tinklo, didesnių gamybos pajėgumų Europoje, didelių atsargų ekstremaliųjų situacijų atvejais ir geresnių duomenų, kad žinotume, kur mūsų silpnosios vietos.“

Nuomonės „ES vaistų strategija ir pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos vaistų agentūros (EMA) įgaliojimų pakeitimo“ pranešėja ir Dalarnos leno tarybos narė Birgitta Sacrédeus (SE / EPP) sakė: „Labai palankiai vertiname Komisijos inicijuotą į pacientą orientuotą vaistų strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad visi pacientai visoje Europoje galėtų gauti saugius, veiksmingus ir įperkamus vaistus įprastomis sąlygomis ir per sveikatos krizes. Kadangi vietos ir regionų valdžios institucijos dažnai atlieka svarbų vaidmenį finansuojant, vertinant ir tiekiant vaistus, taip pat valdant krizes ir rengiantis joms, mūsų nuomonėje pabrėžiama būtinybė jas įtraukti į bendradarbiavimą rengiant Komisijos pasiūlymus vaistų srityje.“

Vakarų Pamario vaivadijos maršalka ir nuomonės „Reglamentas dėl kovos su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) įgaliojimų pakeitimo“ pranešėjas Olgierd Geblewicz (PL / EPP) sakė: „RK mano, kad regionai turi visapusiškai dalyvauti politiniu lygmeniu rengiant ir įgyvendinant šiuos planus. Primygtinai raginame sukurti veiksmingas koordinavimo tarp pasienio regionų, įskaitant prie ES sienų esančius regionus, priemones ir siūlome įsteigti tarpregionines tarpvalstybinių ryšių grupes. Be to, RK, kuris atstovauja visų ES valstybių narių vietos ir regionų valdžios institucijoms, atstovai stebėtojų teisėmis turėtų dalyvauti grupių, komitetų ir darbo grupių, skirtų veikti ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų atveju, ypač Patariamojo komiteto ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų klausimais, veikloje.“

Šiose trijose nuomonėse pateiktose kitose rekomendacijose RK preliminariai remia naujos Europos reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas institucijos idėją ir ragina Europos Komisiją pateikti konkretesnių ir ryžtingesnių pasiūlymų, kaip padidinti vaistų tiekimo saugumą remiantis vietos ir regionų lygmens poreikiais ir patirtimi. Komitetas taip pat išreiškė pageidavimą, kad Komisijos pasiūlymuose būtų skirta daugiau dėmesio duomenų saugumo problemoms. RK pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimų persvarstymui ir kartu pabrėžia, kad reikia vykdyti susijusį gebėjimų stiprinimo procesą, pavyzdžiui, skaitmeninės infrastruktūros ir telemedicinos srityje, ir atkreipti dėmesį į tarptautinio bendradarbiavimo pasienio regionuose potencialą.

Nuotoliniu būdu vykusioje plenarinėje sesijoje Europos regionų komitetas taip pat priėmė nuomonę „Per COVID-19 krizę regionų ir miestų įgyta patirtis ir išmoktos pamokos“ ir Rezoliuciją dėl laisvo judėjimo COVID-19 pandemijos metu (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) ir vakcinų gamybos pajėgumų didinimo . Rezoliucijoje raginama laikinai sustabdyti vaistų ir medicinos technologijų, skirtų COVID-19 infekcijos gydymui ar prevencijai, patentų galiojimą. Flandrijos parlamento narės Joke Schauvliege (BE / EPP) parengtoje nuomonėje dėl per krizę įgytos patirties pateiktos rekomendacijos taip pat apėmė nemedicininius krizės aspektus, ypač daug dėmesio skiriant kaimo ir periferinių regionų patirčiai. Ši nuomonė, kurią pateikti paprašė Europos Komisija, bus naudinga ataskaitai, kurią Europos Komisija rengia Europos Sąjungos Tarybai – institucijai, kurioje susitinka visų ES valstybių narių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.

2020 m. spalio mėn. paskelbtame pirmajame RK metiniame vietos ir regionų barometre Europos regionų komitetas nustatė labai didelius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skirtumus tarp ES regionų ir tarp tos pačios valstybės narės regionų. Rengiant metinį vietos ir regionų barometrą atlikta apklausa parodė, kad europiečiai labiau pasitiki regionų ir vietos valdžios institucijomis nei ES ar nacionaline valdžia ir kad, jų nuomone, didesnių galių suteikimas regionų ir vietos valdžios institucijoms turėtų teigiamą poveikį ES gebėjimui spręsti problemas. Būtent sveikata yra ta sritis, kurioje europiečiai labiausiai norėtų, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų didesnę įtaką ES lygmeniu priimamiems sprendimams.

Aplinkybės ir pagrindas

Europos regionų komiteto ataskaitos ir tyrimai : Metinis vietos ir regionų barometras ( visa ataskaita ir poveikio sveikatai  duomenys nuo 2020 m. spalio mėn.); COVID-19 poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms (bendra RK ir EBPO apklausa, 2020 m. spalio mėn.); Teritorinis poveikio vertinimas. Miestų ir regionų padėtis COVID-19 krizės metu (2020 m. spalio mėn.); Regioninės sveikatos politikos reagavimo į COVID krizę priemonės (2020 m. spalio mėn.); Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas Europos regionuose (2020 m. spalio mėn.).

Patirtys vietoje : RK mainų platforma (Vietos ir regionų valdžios institucijų patirtys pirmosios pandemijos bangos metu); „Reinventing Cities“ (EUROCITIES ataskaita, kurioje pateikiama dešimtys savivaldybių lygmens veiksmų, iniciatyvų ir projektų pavyzdžių).

Kontaktinis asmuo:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023