Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Užtikrinti ES regionų ir miestų įgalėjimą apsaugoti darbo vietas ir socialines teises  

Komisijos narys Nicolas Schmit ir RK suvienijo jėgas siekdami remti įgūdžių ugdymą ir darbo vietas vietos lygmeniu.

ES ir valstybės narės privalo užtikrinti ES regionų ir miestų įgalėjimą apsaugoti darbo vietas ir socialines teises – tokį raginimą išdėstė Europos regionų komitetas (RK), kad būtų šalinami pražūtingi COVID-19 pandemijos padariniai. ES vietos ir regionų atstovų asamblėja taip pat prašo stiprinti ekonomikos gaivinimo gebėjimų bazę ir remti regionų ir vietos valdžios institucijas valdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

RK 2020 m. regionų ir vietos barometras akivaizdžiai rodo, kad per COVID-19 krizę itin sumažėjo savarankiškai dirbančių asmenų, pagal terminuotas darbo sutartis įdarbintų asmenų ir ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, tarp kurių yra daug jaunimo, migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių, pajamos. Poveikis užimtumui gali būti ypač neigiamas tuose regionuose, kurie labai priklausomi nuo turizmo ir kuriuose gali būti prarasta iki 40 proc. darbo vietų. Barometras taip pat rodo, jog 43 proc. europiečių norėtų, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų daugiau įtakos užimtumo ir socialinei politikai.

„Per COVID-19 pandemiją regionai ir miestai visoje Europoje ėmėsi skubių ir ryžtingų veiksmų, kad padėtų tiems, kuriems reikia pagalbos, – kalbėjo Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas . – Dabar Europos jėgos turi būti sutelktos į kovą su skurdu ir nedarbu, ypač su didėjančiu jaunimo nedarbu. Tai būtina siekiant stiprios socialinės Europos, kurioje nė vienas žmogus ir nė viena vietovė nepaliekama nuošalyje.“

Pirmininkas A. Tzitzikostas pranešė, kad, siekdamas konkrečiais veiksmais remti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą bei vietos ekonomiką, Komitetas bendradarbiaus su Europos Komisijos Užimtumo generaliniu direktoratu, kad kartu su regionais ir miestais būtų pradėtos rengti internetinės Vietos darbo mugės.

Kalbėdamas spalio 14 d. vykusioje RK plenarinėje sesijoje, už socialines teises ir darbo vietas atsakingas Komisijos narys Nicholas Schmit teigė: „Turime atsigauti po precedento neturinčios krizės ir tam mums reikia regionų. Jaunimui ir įgūdžių ugdymui skirtos mūsų priemonės turi duoti rezultatų vietoje. Europos socialinių teisių ramstis buvo ir bus mūsų orientyras siekiant užtikrinti geresnę ateitį savo piliečiams. Todėl kartu su RK pirmininku pranešėme, kad stiprinsime mano vadovaujamų tarnybų ir Europos regionų komiteto bendradarbiavimą. Šis bendradarbiavimas suteikia galimybę parodyti piliečiams, kad esame visapusiškai susitelkę veikti ir juos išklausyti.“

Šios savaitės plenarinėje sesijoje taip pat buvo priimta nuomonė Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti , padėsianti pagrindą veiksmų planui, skirtam Europos socialinių teisių ramsčiui įgyvendinti. Pranešėja ir SEDEC komisijos pirmininkė Anne Karjalainen (FI/PES), Keravos miesto tarybos narė, nurodė: „COVID-19 pandemija parodė, kad skubiai reikia panaikinti esamą skaitmeninę atskirtį ir šalinti jos daromą didelį poveikį socialinėms teisėms, nes nepakankamos galimybės naudotis naujomis technologijomis ir informacine visuomene sukuria naujas socialinės atskirties formas. Skaitmeninė sanglauda yra neatsiejama teisingų pertvarkų dalis ir teritorinės bei socialinės sanglaudos pagrindas. Be to, ekonomikos gaivinimo priemonėmis turi būti atsižvelgiama į žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos socialinį aspektą. Kuriant anglies dioksido neišskiriančią ateities ekonomiką mums reikia teisingos darbo rinkos, pagrįstos deramomis darbo vietomis, tvirta socialine apsauga ir galimybėmis surasti darbą vietovėse, kuriose žmonės gyvena.“

Remiantis sausio mėn. paskelbtu Europos Komisijos komunikatu , RK nuomonėje nurodoma, kad Teisingos pertvarkos fondas – ES fondas, skirtas remti žaliąją pertvarką pažeidžiamiausiuose regionuose – turėtų atitikti ES socialinį ramstį. Be to, joje dar kartą raginama įgyvendinant Europos semestrą geriau koordinuoti Europos ir nacionalinę ekonomikos ir socialinę politiką ir prašoma užtikrinti vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą šiame koordinavime taikant pasidalijamąjį valdymą, grindžiamą subsidiarumo principu.

RK taip pat pabrėžia svarbų socialinių partnerių vaidmenį dabartinėmis vis didėjančio darbo modelių skaitmeninimo aplinkybėmis. Šiuo atžvilgiu jis ragina atnaujinti Europos taisykles, reglamentuojančias darbo sąlygas ir darbo laiką, be kita ko, nuostatas nustatyti teisę atsijungti.

Kontaktinis asmuo

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023