Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES teisėkūros procesas: ‎ ‎ Europos Komisija siūlo stiprinti regionų ir miestų vaidmenį  
Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į subsidiarumo darbo grupės rekomendacijas

Europos regionų komitetas (RK) palankiai įvertino Europos Komisijos ketinimą stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą ES politikos formavimo procese. RK remia Komisijos komunikate paskelbtus pasiūlymus, kurie, RK nuomone, pagerins ES politikos kokybę ir veiksmingumą suteikiant miestams ir regionams galimybę daryti didesnę įtaką.

Europos Komisijos komunikate dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų iš esmės pritariama Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės , kurioje RK atstovavo jo pirmininkas ir du jo nariai, darbui ir rekomendacijoms . Komisija siūlo peržiūrėti REFIT platformą , kurios tikslas pagerinti ES teisės aktų kokybę, išplečiant jų aprėptį, kad jie apimtų subsidiarumo ir proporcingumo klausimus, taip pat stiprinant vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą ir jungtis su RK tinklais.

EK komunikate palankiai vertinamas RK bandomasis projektas „Regioninių centrų tinklas ES politikos įgyvendinimui įvertinti“, kurį šio mėnesio pradžioje savo metiniame pranešime „Europos Sąjungos padėtis. Regionų ir miestų požiūris“ paskelbė pirmininkas Karl-Heinz Lambertz. Siūlomas regioninių centrų tinklas padės rengti politikos įgyvendinimo apžvalgas ir sudarys galimybę efektyviau pasinaudoti vietos ir regionų valdžios institucijų patirtimi formuojant ES politiką.

RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz pasakė: „Džiaugiuosi, kad Europos Komisija ne tik bendradarbiavo su nacionaliniais parlamentais bei vietos ir regionų valdžios institucijomis ir juos išklausė, bet ir entuziastingai atsižvelgė į jų pasiūlymus, kaip pagerinti ES veikimą. ES turi keisti savo darbo metodus ir priimti sprendimus kuo arčiau savo piliečių. Suteikiant regionams ir miestams galimybę daryti didesnę įtaką ES sprendimų priėmimo procesui, jos įstatymai gali tapti veiksmingesni ir labiau matomi. Kalbama ne apie „mažiau Europos“, bet apie Europą, kuriai svarbiausia misija yra jos piliečiai.“

Be to, Komisija skatina Europos Vadovų Tarybą, Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus naudotis siūloma „subsidiarumo vertinimo lentele“, taip pat kviesti vietos ir regionų valdžios institucijų atstovus į savo posėdžius teisėkūros procedūros metu ir suintensyvinti bendradarbiavimą su regioniniais parlamentais. Komisija siūlo šias idėjas plėtoti per konferenciją Subsidiarumas kaip Europos Sąjungos kūrimo principas “, kurią rengia ES Tarybai pirmininkaujanti Austrija lapkričio 15–16 d. Bergence.

Be pirmininko Karlo-Heinzo Lambertzo, Subsidiarumo darbo grupėje RK atstovavo Michael Schneide r (DE / ELP) ir François Decoster (FR / ALDE).

Saksonijos-Anhalto federalinės žemės valstybės sekretorius ir RK Subsidiarumo iniciatyvinės grupės pirmininkas Michael Schneider pabrėžė: „Subsidiarumas mums – regioniniams ir vietos politikams, atsakingiems už ES teisės aktų įgyvendinimą vietoje – padeda efektyviai atliepti mūsų piliečių poreikius atitinkamu lygmeniu: europiniu, nacionaliniu ir regioniniu. Šiuo požiūriu iš esmės palankiai vertinu Europos Komisijos pasiūlymą geriau pasinaudoti subsidiarumo principu tiek politiškai, tiek teisiškai. Per ateinantį laikotarpį, naudodamiesi mūsų subsidiarumo stebėsenos tinklu , daugelis regionų vertins ES teisės aktų poveikį regionams ir miestams, norėdami išsiaiškinti, kaip būtų galima sumažinti ES teisės aktų tankį.

Siekdami priartinti piliečius prie ES, raginame būsimus Europos Parlamento narius užtikrinti, kad Komisija, kurios kadencija prasidės 2019 m., ir toliau savo darbotvarkėje subsidiarumui skirtų svarbią vietą. Europos regionų komitetas yra pasirengęs bendradarbiauti su ES ir nacionalinėmis valdžios institucijomis įgyvendinant subsidiarumo principą praktikoje.“

Aukštutinės Prancūzijos regiono tarybos pirmininko pavaduotojas François Decoster pasakė: „Remiamos Europos Komisijos, vietos ir regionų valdžios institucijos turės svaresnį balsą ir bus labiau įtrauktos į Europos politikos formavimą. Mūsų aktyvaus subsidiarumo principas, išdėstytas darbo grupės ataskaitoje, padės parengti veiksmingą politiką ir padidins atsakomybę už tai, ką ES daro. Vis dėlto apgailestauju, kad Europos Komisija neatsižvelgė į mano pasiūlytą vietos ir regionų valdžios atstovams skirtą programą „Erasmus“, kuri leistų šiems atstovams pradėti įgyvendinti bendras piliečiams naudingas iniciatyvas.“

Bendroji informacija

Subsidiarumo ir proporcingumo principai yra įtvirtinti Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Lisabonos sutartimi nustatytas mechanizmas leistų nacionaliniams parlamentams tikrinti ES teisės aktų projektų suderinamumą su subsidiarumo principu. Naudodamiesi ankstyvojo perspėjimo sistema nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites gali pateikti priežastis, dėl kurių, jų manymu, teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo. Jei pagrįstų nuomonių skaičius sudaro trečdalį nacionalinių parlamentų turimų balsų, Europos Komisijos projektas turi būti persvarstomas. Ši „geltonosios kortelės“ procedūra 2007–2017 m. laikotarpiu buvo taikyta tris kartus.

Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupė buvo įsteigta Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio 2017 m. lapkritį. Jis paprašė darbo grupės nagrinėti tris klausimus: 1) koks vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo politikos formavime ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką; 2) koks subsidiarumo ir proporcingumo vaidmuo Sąjungos institucijų ir organų darbe; 3) ar tam tikros politikos sritys turėtų būti grąžintos valstybių narių kompetencijai.

Dėl šių trijų tikslų darbo grupė posėdžiavo septynis kartus. Remiantis tų diskusijų rezultatais, viešu klausymu ir dideliu skaičiumi suinteresuotųjų subjektų pastabų, darbo grupės ataskaitoje pateiktos devynios rekomendacijos ir jų įgyvendinimo veiksmai, skirti nacionaliniams parlamentams, nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms, Europos Parlamentui, Tarybai, Europos regionų komitetui ir Europos Komisijai.

Darbo grupę, pirmininkaujamą Europos Komisijos pirmojo pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso, sudaro trys Europos regionų komiteto nariai – pirmininkas Karl-Heinz Lambertz (Belgija), Michael Schneider (Vokietija) ir François Decoster (Prancūzija) – ir trys nariai iš nacionalinių parlamentų: Toomas Vitsut (Estija), Kristian Vigenin (Bulgarija) ir Reinhold Lopatka (Austrija).

Kontaktinis adresas

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023