Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Valdis Dombrovskis prisijungia prie vietos valdžios institucijų raginimo nacionalinėms vyriausybėms labiau pasitelkti regionus ir miestus rengiant nacionalinius ekonomikos atgaivinimo planus  

RK konsultacija rodo, kad didžioji dauguma regionų ir miestų nedalyvauja rengiant atkūrimo po COVID planus, nors jie yra labai svarbūs kovojant su ekstremalia situacija. Europos Komisija įsipareigoja atsižvelgti į šį esminį veiksnį vertindama nacionalinius planus.

RK ir CEMR neseniai surengtos konsultacijos rezultatai rodo, kad daugelis ES vyriausybių nesudaro sąlygų regionams ir miestams prisidėti prie gaivinimo po COVID planų rengimo. Europos regionų komiteto (RK) kovo mėn. plenarinėje sesijoje regionų ir vietos vadovai išreiškė susirūpinimą tuo klausimu už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingam Europos Komisijos vykdomajam pirmininko pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui.

Po diskusijos dėl regionų ir miestų vaidmens rengiant, įgyvendinant ir valdant nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus, taip pat dėl naujojo Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano pristatyta nuomonė dėl Europos prekybos politikos peržiūros, kurią parengė Valonijos pirmininko pavaduotojas ir ekonomikos ir užsienio prekybos ministras Willy Borsus (BE/Renew Europe). Nuomonė bus oficialiai priimta plenarinės sesijos pabaigoje.

Pradėdamas diskusijas plenarinėje sesijoje RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pabrėžė, kad „i š viršaus į apačią gautos pajamos ir centralizavimas labai pakenktų ES ekonomikos gaivinimo finansavimo poveikiui. Turime užtikrinti, kad pagrindinis regionų, miestų ir kaimų vaidmuo pandemijos srityje būtų tinkamai atspindėtas gaivinimo planų valdyme ir Europos semestro veikloje. Palankiai vertiname Europos Komisijos įsipareigojimą atsižvelgti į šį esminį veiksnį vertinant ir priimant nacionalinius planus“ .

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis pareiškė: „ Valstybės narės deda daug pastangų, kad parengtų atkūrimo ir atsparumo didinimo planus. Tvirta regionų ir vietos atsakomybė, kartu su socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės parama, bus svarbi jų sėkmei vietoje užtikrinti. Nacionaliniuose planuose reikės paaiškinti, kaip vykdomos konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, kaip jos atsispindi siūlomose investicijose ir reformose ir kaip jomis prisidedama prie sanglaudos didinimo, atsižvelgiant į vietos, regioninius ir nacionalinius skirtumus. Regionų ir vietos valdžios institucijų bei suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas bus ne mažiau svarbus įgyvendinimo etape .“

RK nariai taip pat aptarė, kokiu mastu reformuota ES prekybos politika galėtų prisidėti prie ekonomikos atsigavimo. Įvertindami tiek išorės iššūkius, pavyzdžiui, padidėjusią geopolitinę įtampą, tiek vidaus iššūkius, tokius kaip Europos žaliasis kursas ir skaitmeninė pertvarka, jie reikalavo peržiūrėti ES prekybos politiką, kad ji atitiktų visa apimančias ES socialines ir ekonomines kryptis. Siekdamas padidinti ES prekybos politikos teisėtumą, RK paragino aktyviau ir anksčiau įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas rengiant būsimus su prekyba susijusius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), Valonijos viceprezidentas ir ekonomikos ir užsienio prekybos ministras, pasakė: „ Siekdama sustiprinti savo kaip pasaulinės lyderės poziciją kuriant atvirą, sąžiningą, tvarią ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę prekybos tvarką ES turi nuodugniai persvarstyti savo prekybos politiką.

Be to, diskusija suteikė galimybę surengti pirmąjį politinį vietos, regionų ir Europos atstovų keitimąsi nuomonėmis dėl naujo Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų plano , kurį prieš dvi savaites pristatė ES Komisija. „Dirbdami kasdienį darbą priešakinės kovos su pandemija linijose mes matėme, kaip ekstremalioji situacija sveikatos srityje vis dažniau tampa ekstremaliąja situacija socialinėje srityje. Todėl palankiai vertiname Socialinio ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą, kaip priemonę nukreipti investicijas į socialinę sanglaudą, remiantis aiškiais tikslais, kuriuos reikia pasiekti integruojant ES, nacionalinius ir regioninius išteklius ir politiką “, – teigė RK Socialinės politikos, švietimo, užimtumo ir kultūros komisijos (SEDEC) pirmininkė Anne Karjalainen (FI/PES).

Bendroji informacija

Europos regionų komitetas ir Europos savivaldybių ir regionų taryba ( CEMR ) surengė bendrą konsultaciją dėl vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo rengiant nacionalinius ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Rezultatai buvo pristatyti sausio 22 d. RK Ekonominės politikos komisijos posėdyje. Jie rodo, kad tik kelios šalys paprašė vietos ir regionų valdžios institucijų indėlio, o tai kelia grėsmę sėkmingam ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui.

Daugiau informacijos rasite čia .

2020 m. birželio 16 d. Europos Komisija pradėjo konsultacijas dėl ES prekybos ir investicijų politikos . Pirmasis konsultacijų tikslas buvo įvertinti, kaip prekybos politika gali prisidėti prie spartaus ir tvaraus socialinio ir ekonominio atsigavimo, sustiprinti ES konkurencingumą ir padėti propaguoti jos vertybes ir standartus. Antrasis tikslas buvo peržiūrėti prekybos politiką taikant „ atviro strateginio savarankiškumo “ modelį. Atviro strateginio savarankiškumo modelis leis įmonėms, darbuotojams ir vartotojams pasinaudoti atvirumo teikiamais privalumais ir kartu apsaugos juos nuo nesąžiningos veiklos, taip pat didins ES atsparumą, kad ji būtų geriau pasirengusi būsimiems iššūkiams. RK prisidėjo prie šio darbo pateikdamas nuomonės projektą dėl Komisijos prekybos politikos peržiūros.

Kovo 4 d. Europos Komisija pristatys Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą . Jame nustatyti trys plataus užmojo pagrindiniai tikslai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi priimant politinius sprendimus valstybėse narėse ir jų regionuose, kad būtų pasiekti ramsčio tikslai, be kita ko, visapusiškai panaudojant įvairius ES fondus socialinėms investicijoms skatinti.

Nauji pagrindiniai tikslai reiškia, kad iki 2030 m. bent 78 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų turėti darbą, bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose, o asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 mln.

Pranešimą spaudai apie reakciją į veiksmų plano pristatymą rasite čia .

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian von Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023