Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
RK ir Europos Komisija suvienijo savo jėgas moksliniams tyrimams ir inovacijoms vietos ir regionų lygmeniu remti  

Su Komisijos narės Mariya Gabriel tarnybomis (Švietimo ir kultūros GD, Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD ir Jungtiniu tyrimų centru) pasirašytame veiksmų plane taip pat bus sprendžiama protų nutekėjimo ir švietimo skirtumų problemos.

Siekdamas stiprinti Europos žinių bazę vietos ir regionų lygmeniu ir remti ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės, Europos regionų komitetas (RK) stiprins bendradarbiavimą su Europos Komisijos tarnybomis mokslinių tyrimų ir inovacijų, švietimo ir kultūros srityse. Abiejų institucijų pasirašytu nauju veiksmų planu siekiama suteikti regionams ir miestams naujausius duomenis ir žinias ir padėti jiems spręsti atotrūkio inovacijų srityje ir protų nutekėjimo klausimus, įveikti nelygybės švietimo srityje problemą ir įgyvendinti ES politinius prioritetus, pavyzdžiui, žaliąjį kursą.

Kalbėdama lapkričio 25 d. įvykusiame RK SEDEC komisijos posėdyje, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pasakė: „Regionams ir miestams tenka esminis vaidmuo siekiant žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos. Bendras veiksmų planas ir atnaujintas Keitimosi žiniomis platformos darbo planas , kuriuos šiandien priėmė Regionų komitetas ir Komisija, yra mūsų Europos žinių strategijos pagrindas ir juose daugiausia dėmesio skiriama konkretiems sprendimams, kaip pagerinti piliečių gyvenimą.“

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Priartinti Europą prie žmonių, kurti tvarias, atsparias, novatoriškas regionų ir vietos bendruomenes ir siekti savo vertybių švietimo ir kultūros priemonėmis – tai yra pagrindiniai mūsų prioritetai. Mūsų ir Komisijos narės M. Gabriel pasirašytas veiksmų planas padės mums siekti šių tikslų.“

RK SEDEC komisijos pirmininkė Anne Karjalainen (FI / PES) teigė: „Tvirtas vietos, regionų lygmens veiksmų įtvirtinimas švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir kultūros srityje yra labai svarbus siekiant Europos sanglaudos, tvaraus atsigavimo ir sklandaus perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos. Bendras veiksmų planas visiškai atspindi politinę valią tęsti bendrus veiksmus vietos lygmeniu, skatinant tvirtą politikos ir įgyvendinamų priemonių sinergiją, kad nė vienas asmuo ir nė viena vietovė neliktų nuošalyje.“

Kilus COVID-19 pandemijai mokslinių tyrimų pastangos ir novatoriški sprendimai sveikatos priežiūros srityje, taip pat kituose visuomenės sektoriuose tapo prioritetu. Siekiant toliau skatinti regioninių inovacijų ekosistemų plėtrą, svarbi veiksmų plano dalis yra sėkmingos RK ir Europos Komisijos Keitimosi žiniomis platformos (KŽP) iniciatyvos stiprinimas. Platforma bus atnaujinta iki strateginio lygmens ir visiškai suderinta su Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) prioritetais, kaip Komisija paskelbė savo naujausiame komunikate dėl naujos EMTE.

KŽP 2.0 tikslas – padėti miestams ir regionams tapti aktyviais pokyčių ir inovacijų lyderiais, praktiškai panaudoti naujas žinias, įgytas įgyvendinant programą „Europos horizontas“ ir išplėsti EMTE aprėptį bei supažindinti piliečius su jos pagrindinėmis koncepcijomis ir idėjomis. RK dalyvaus sudarant visos ES teritorijos žinių ekosistemų žemėlapį, siekiant sukurti EMTE centrus – regioninius suinteresuotuosius subjektus vienijančias struktūras.

„EMTE centrai gali būti proga suteikti visišką institucinį pripažinimą regioninėms ekosistemoms ir inovacijų centrams ir visapusiškai įvertinti teritorinį požiūrį į mokslą ir inovacijas. Tačiau jie neturi būti tik priemone mažinti inovacijų atotrūkį; jie galėtų tapti puikiu pagrindu bendriems mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, pagal principą „iš apačios į viršų“ sujungiant keletą regioninių inovacijų ekosistemų ir inovacijų centrų“, – pabrėžė RK pranešėjas Christophe Clergeau (FR / PES), Luaros krašto regiono tarybos narys. Jo parengtas nuomonės projektas dėl naujojo EMTE komunikato buvo aptartas SEDEC komisijos posėdyje.

Veiksmų plane taip pat numatytas svarbus RK vaidmuo remiant penkias programos „Europos horizontas“ misijas , pavyzdžiui, kuriant partnerystes ir tinklus tarp regionų ir miestų. Be to, jame pabrėžiama, kad regionai ir miestai gali skatinti programos „Europos horizontas“ ir sanglaudos politikos finansavimo sinergiją.

Taip pat bus išplėstas bandomasis projektas Mokslas ir regionai siekiant remti mokslu grindžiamą politikos formavimą regionų ir vietos lygmeniu, taip pat regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras padės regionams ir miestams pateikdamas daugiau subnacionalinių duomenų.

Švietimo ir kultūros srityje abi institucijos įsipareigoja nustatyti nelygybę švietimo srityje, visų pirma susijusią su prieiga prie e. mokymosi galimybių. Plane numatyta, kad miestai ir regionai aktyviai dalyvaus koalicijos „Švietimas už klimatą“, kurios tikslas – skatinti švietimą aplinkos tvarumo klausimais, veikloje ir įgyvendinant atnaujintą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą . Taip pat ketinama kartu propaguoti Europos vertybes, tapatybę ir pilietybę pasitelkiant švietimą ir kultūrą regionų ir vietos lygmenimis.

Daugiau informacijos

SEDEC yra RK socialinės politikos, užimtumo, švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisija. Dėl pandemijos Europoje lapkričio 25 d. posėdis vyko tik nuotoliniu būdu. Be Ch. Clergeau nuomonės dėl EMTE , priėmimui buvo pateikti dar trys nuomonių projektai:

Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo

Pranešėjas Csaba Borboly (RO / EPP), Hargitos regiono tarybos pirmininkas, pasakė: „Vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo remiant švietimo, darbo jėgos integracijos ir su įgūdžiais susijusias iniciatyvas vietos lygmeniu. Tačiau reikia pripažinti, kad dėl regionų skaitmeninių ir ekonominių atotrūkių vieno visiems tinkančio metodo taikymas yra neveiksmingas. Todėl turime glaudžiai bendradarbiauti su ES institucijomis, MVĮ ir visais suinteresuotaisiais subjektais, o lėšas reikia sparčiau skirti vietos ir regionų valdžios institucijoms ir vietos subjektams, kad jie galėtų sėkmingai pritaikyti vietos strategijas ir veiksmų planus.“

Jaunimo užimtumo rėmimas. Tiltas jaunajai kartai į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva

Pranešėja Romy Karier (LU / EPP), Klervo savivaldybės tarybos narė pasakė: „Pasiūlymas sustiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą yra ypač aktualus atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos kilusią krizę, kuri daro neproporcingą poveikį jaunimui; Vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų būti tiltu tarp įvairių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų ir valstybinių užimtumo tarnybų remiant veiksmingą Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, kad būtų sukurtos stabilios ir tvarios darbo vietos.“

Kultūros ir kūrybos sektorių atkūrimas

Pranešėjas Giuseppe Varacalli (IT / Renew Europe), Gerace miesto tarybos narys, pasakė: „Vien kultūros ir kūrybos sektoriai sukuria 4,2 proc. Europos BVP, o pridedant susijusią veiklą ši procentinė dalis padidėja iki daugiau nei 5 proc. Nepaisant to, kad naudojamos naujos technologijos, didžioji jų veiklos dalis grindžiama fiziniu buvimu, todėl daugelis jų turėjo sustabdyti savo veiklą COVID-19 krizės metu. Nuomonėje prašoma, kad Europa paragintų valstybes nares panaudoti visą turimą finansavimą ir priemones kultūrai remti, siekiant nė vieno nepalikti nuošalyje.“

Visos keturios nuomonės bus aptartos ir priimtos 2021 m. vasario mėn. RK plenarinėje sesijoje.

Siekdami sudaryti sąlygas teisingam ir įtraukiam atsigavimui po COVID-19 krizės, regionai ir miestai taip pat stiprina bendradarbiavimą su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu (EMPL GD). Po diskusijų su Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD generaliniu direktoriumi Joost Korte SEDEC nariai patvirtino planą , kuriame nustatytos konkrečios tvirtesnio bendradarbiavimo sritys, susijusios su Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimu (2021 m. gegužės mėn.), Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planu ir Europos įgūdžių darbotvarke . RK gali sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais, kai finansavimas skiriamas iš REACT-EU ir Europos socialinio fondo+ , skirto jaunimo užimtumo priemonėms remti, ir skatinti vietos ir regionų valdžios institucijų dialogą kuriant kovos su jaunimo nedarbu koncepcijas glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

SEDEC komisijos posėdis įvyko Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. SEDEC komisijos pirmininkės Anne Karjalainen ir RK pranešėjos Concha Andreu pranešimą skaitykite čia .

Kontaktai:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023