Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Konferencija dėl Europos ateities: ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu išrinkti politikai turėtų sutelkti jėgas ES demokratijos modeliui stiprinti  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez ir Guy Verhofstadt – trys Europos Parlamento atstovai Konferencijos dėl Europos ateities vykdomojoje valdyboje – su RK nariais aptarė regionų ir vietos lyderių vaidmenį ir jų indėlį į konferenciją.

Regionų ir vietos politikai, kuriems Europos Sąjungoje atstovauja RK, ir Europos Parlamento – vienintelės tiesiogiai renkamos ES institucijos – nariai turėtų suvienyti jėgas konferencijoje dėl Europos ateities. Jų bendras tikslas turėtų būti išsakyti piliečių raginimą kurti artimesnę savo piliečiams Sąjungą, kurioje gerbiamas subsidiarumo principas ir kuri aktyviai reaguoja į naujus pasaulinius ir vietos iššūkius. Tokią mintį RK nariai išsakė 145-ojoje plenarinėje sesijoje , kurioje dalyvavo Guy Verhofstadt, Manfred Weber ir Iratxe Garcia Perez – trys Europos Parlamento atstovai Konferencijos vykdomojoje valdyboje. Trys europarlamentarai pabrėžė, kad RK nariai yra stiprūs sąjungininkai siekiant plataus masto, iš tiesų įtraukios, skaidrios, geografiniu ir politiniu požiūriu subalansuotos diskusijos dėl Europos Sąjungos ateities.

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas , vadovaujantis RK delegacijai Konferencijos plenarinėje sesijoje ir dalyvaujantis Vykdomosios valdybos posėdžiuose, pasakė: „Vietos išrinktus politikus ir Europos Parlamento narius sieja bendras tikslas – stiprinti kiekvieną mūsų Europos demokratijos namų dalį ir priartinti Europą prie piliečių, kuriems ji tarnauja. Pasitelkę savo politines šeimas turėtume bendradarbiauti, kad Konferencija dėl Europos ateities būtų sėkminga. Suprantame savo žmonių poreikius ir suteikiame Konferencijai demokratinį teisėtumą. Mūsų ateitis – stipresnė ir vieningesnė Europa.“

Europos Parlamento nario, vieno iš Vykdomosios valdybos pirmininkų ir EP delegacijos Konferencijoje dėl Europos ateities koordinatorių Guy Verhofstadt nuomone, „ #CoFoE yra tarsi estafetės žaidimas . Diskusijose dalyvaujantys piliečiai pirmiausia išdėstys savo pageidavimus ir rekomendacijas. Po to per kelias plenarines sesijas jie perduos estafetę, o mes, remdamiesi jų rekomendacijomis, pateiksime konkrečius pasiūlymus dėl reformų. Paskutinis šių lenktynių etapas – pasiekti, kad šias reformas patvirtintų ir įgyvendintų mūsų demokratinės institucijos. Regionų komitetas atliks naudingą vaidmenį per savo narius, veikiančius visos Europos Sąjungos miestuose ir regionuose“, – pasakė jis.

Europos Parlamento Europos liaudies partijos frakcijos pirmininkas ir Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos narys Manfred Weber pabrėžė: „ Mūsų laukia didelių pokyčių dešimtmetis. Klimato kaitos, darbo vietų kūrimo ir augimo, skaitmeninimo, socialinių reikalų, demografijos ir migracijos srityse negalime laukti kitos krizės, kad pasiruoštume ateičiai. Turime savęs paklausti, ar Europos Sąjunga šiuo metu yra struktūriškai pasirengusi atsakyti į mums kylančius iššūkius. Nekyla jokių abejonių, kad turime kurti ne tik realiai veikti gebančią, bet ir demokratiškesnę, artimesnę piliečiams, savivaldybėms ir regionams Europą. Per savo išrinktus narius Regionų komitetas šiuo požiūriu turi atlikti labai svarbų vaidmenį.

Europos Parlamento S&D frakcijos pirmininkė ir Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos narė Iratxe Garcia Perez pridūrė: „Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė vėl užmegzti ryšį su piliečiais ir sužinoti, kokios Sąjungos jie nori. Šios galimybės negalime praleisti. ES kuria ne tik institucijos – kiekvieną dieną ji kuriama kiekviename mieste ir miestelyje ir visi administraciniai lygmenys atlieka savo vaidmenį, visi jie yra svarbūs. Mūsų kaimų, miestelių ir regionų įvairovė yra Europos turtas. Štai kodėl ši Konferencija turi pasiekti toli nuo Briuselio burbulo esančias vietoves ir išklausyti visas nuomones. Nes norime aktyvesnės dalyvaujamosios Europos, kurioje būtų didesnė lygybė ir daugiau solidarumo, o taip pat labiau feministinės Europos.“

RK delegacija Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje :

- dalyvaus Konferencijos plenariniuose posėdžiuose ir darbo grupių posėdžiuose;

- teiks rašytinius pasiūlymus, be kita ko, padedant Aukšto lygio grupei Europos demokratijos klausimais – nepriklausomam patariamajam septynių išmintingų vyrų ir moterų organui, kuriam pirmininkauja buvęs Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman van Rompuy. Jam pavesta misija – remti RK politinį ir institucinį vaidmenį atliekant strateginę politinę analizę, daugiausia dėmesio skiriant vietos ir regionų aspektams ; Šiuose pasiūlymuose taip pat bus atsižvelgta į EESRK piliečių apklausos dėl Konferencijos dėl Europos ateities rezultatus;

- organizuos dialogus ir debatus savo teritoriniuose vienetuose, dalyvaus juose ir teiks ataskaitas apie juos, bendradarbiaujant su Tarptautiniu Europos judėjimu arba Europos jaunimo forumu, taip pat su kitomis ES institucijomis, pavyzdžiui, Europos Komisijos „Europe Direct“ tinklu ir Europos Parlamento BELE projektu. Be to, bendradarbiaujant su Bertelsmann fondu , rudenį bus organizuojami tarpvalstybiniai piliečių dialogai;

- kurs aljansus su Konferencijoje dalyvaujančiais panašių pažiūrų atstovais, kad bendromis jėgomis būtų propaguojamos visos ES regionams, miestams ir kaimams svarbios rekomendacijos;

- sutelks savo tinklus, pavyzdžiui, visas ES vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijas, buvusių RK narių tinklą ir naujai sukurtą už ES reikalus atsakingų vietos tarybų narių tinklą , tinklą „ReguHub“ ir Sanglaudos aljanso tinklą , siekdama paskatinti vietos ir regionų politikus organizuoti piliečių diskusijas. Šių konsultacijų rezultatai bus pristatyti Konferencijos plenarinėje sesijoje.

RK pristatys savo galutinį pasiūlymą Konferencijai per 9-ąjį Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą , kuris vyks 2022 m. kovo 3–4 d., Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu.

Bendroji informacija

Konferencija dėl Europos ateities buvo pradėta 2021 m. gegužės 9 d. Strasbūre. Tai unikalus dialogas su piliečiais iš visos Europos Sąjungos, kurio tikslas – įtraukti juos į svarstymus ir sudaryti jiems galimybę pateikti rekomendacijas dėl krypties, kurios artimiausioje ateityje reikia laikytis kuriant Europos Sąjungą, visų pirma šiose devyniose srityse : klimato kaita ir aplinka; sveikata; ekonomika, socialinis teisingumas ir užimtumas; ES pasaulyje; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; skaitmeninė transformacija; Europos demokratija; migracija; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas.

Šiuo tikslu daugiakalbė skaitmeninė platforma suteikia galimybę įvairių valstybių narių gyventojams bendrauti tarpusavyje ir aptarti savo pasiūlymus specialiuose renginiuose arba tiesiogiai platformoje. Piliečių dialogo metu išsakytos idėjos ir rekomendacijos turi būti pateiktos šioje platformoje, kad į jas būtų atsižvelgta tolesnėse diskusijose. Nuomonės ir idėjos bus aptartos piliečių asamblėjose, kurios susitiks 14 kartų. Šių asamblėjų atstovai pateiks pasiūlymus Konferencijos dėl Europos ateities plenarinei sesijai, kuri posėdžiaus šešis kartus iki konsultacijų proceso pabaigos.

Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvaus 432 nariai: 108 Europos Parlamento atstovai, 54 atstovai iš Tarybos, 3 Europos Komisijos atstovai, 108 nacionalinių parlamentų atstovai, 80 Europos piliečių forumų atstovų (trečdalis jų – jaunesni nei 25 metų), Europos jaunimo forumo pirmininkas, 27 nacionalinių piliečių forumų atstovai, po 18 RK ir EESRK atstovų, po 8 socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovus.

Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomąją valdybą sudaro trys atstovai ir ne daugiau kaip keturi stebėtojai iš kiekvienos ES institucijos: Europos Komisijai atstovauja pirmininkės pavaduotojos Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica ir Věra Jourová, Tarybai – rotacijos tvarka pirmininkaujanti valstybė narė (Slovėnija 2021 m. antrąjį pusmetį, o vėliau pirmininkavimą perims Prancūzija) ir Europos Parlamentui atstovauja Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez. RK yra kviečiamas į Vykdomosios valdybos posėdį. Vykdomoji valdyba prižiūri Konferencijos darbą, rengia Konferencijos plenarinius posėdžius, taip pat dirba su piliečių indėliu susijusį darbą ir užtikrina tolesnius veiksmus. Ji reguliariai atsiskaito Konferencijos dėl Europos ateities bendrapirmininkiams (Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkams). Po diskusijos, plenarinėje sesijoje bendru sutarimu priimtos išvados bus pateiktos Vykdomajai valdybai. Vykdomoji valdyba parengs ataskaitą visiškai skaidriai, bendradarbiaudama su Konferencijos plenarine sesija ir remdamasi jos išvadomis. Ataskaita bus paskelbta daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje ir pateikta Konferencijos bendrapirmininkiams.

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023