Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai – Europos anglies dioksido poveikį neutralizuojančios ir skaitmeninės transformacijos pagrindas  
ES miestų ir regionų asamblėja nurodo, kad Europos skaitmeninės darbotvarkės įtraukumas ir daugiapakopis dialogas yra vieninteliai būdai pasiekti Europos energetikos ir klimato srities tikslus.

Rumunijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu, šią savaitę Bukarešte buvo surengti du aukšto lygio renginiai, kuriuose aktyviai dalyvavo Europos Regionų komitetas (RK): 2019 m. skaitmeninė asamblėja ir 12-oji SET planui skirta konferencija. ES miestai ir regionai nurodė, kad įtraukumas yra svarbiausias Europos skaitmeninimo strategijos aspektas, ir įspėjo, kad veiksmingas daugiapakopis dialogas yra vienintelis būdas pasiekti ES energetikos ir klimato tikslus bei JT darnaus vystymosi tikslus.

2019 m. skaitmeninė asamblėja – ES aukščiausio lygio forumas, kuriame apžvelgiami bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos pasiekimai, pritarė RK teiginiui, kad būsima bendroji skaitmeninė rinka visų pirma privalo būti įtrauki. Bukarešte RK pristatė dokumentą „Skaitmeninė Europa visiems“ , kuriame pasiūlymų pateikė RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula ir kuris skirtas Europos Komisijos įgaliojimų bendrosios skaitmeninės rinkos srityje atnaujinimui artimiausiems penkeriems metams.

Skaitydamas pagrindinį pranešimą Skaitmeninės asamblėjos baigiamajame posėdyje, pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula (FI / EPP) teigė: „Skaitmeninė revoliucija prasideda vietos lygmeniu. Turime užtikrinti, kad Europos skaitmeninimas būtų visiškai įtraukus ir nuošalyje nepaliktų nė vienos bendruomenės. Labai svarbu, kad skaitmeniniai ir tvarūs sprendimai būtų visiems įperkami ir prieinami. Be to, turime susieti daiktų internetą su transporto, energijos vartojimo efektyvumo ir žiedinės ekonomikos sritimis, kad būtų galima Europos skaitmeninimą sujungti su ES energetikos ir klimato srities uždavinių ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu.“

Vienas iš RK dokumento „Skaitmeninė Europa visiems“ pasiūlymų – sukurti vietos Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą , kad būtų geriau atspindėta Europos miestuose ir regionuose diegiamų skaitmeninių sprendimų įvairovė. RK pasiūlymai dėl bendrosios rinkos skaitmeninimo dabar bus pateikti ES Tarybai pradėsiančiai pirmininkauti Suomijai ir įtraukti į diskusijas dėl Skaitmeninės Europos programos , pirmą kartą pasiūlytos 2018 m. birželio mėn.

Bukarešte Tipererio grafystės tarybos pirmininkas ir RK narys Michael Murphy (IE / EPP) gavo vieną iš pirmųjų 15 000 EUR vertės „Wifi4EU“ čekį, skirtą nemokamam belaidžiam interneto tinklui įdiegti savo bendruomenėje. „WiFi4EU“ – tai nauja ES programa, kuria siekiama užtikrinti nemokamą prieigą prie belaidžio interneto vietos bendruomenėms.

Birželio 12–14 d. Bukarešte taip pat vyko 24-asis RK Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (ENVE) posėdis . Bendradarbiaudamas su Europos Komisija, Rumunijos savivaldybių asociacija ir ES Tarybai pirmininkaujančia Rumunija, RK prisidėjo prie Europos strateginiam energetikos technologijų planui (SET planui) skirtos konferencijos organizavimo. Pirmininko pavaduotojas Markku Markkula pabrėžė, kad Europa negalės nei pasiekti anglies dioksido poveikio neutralizavimo tikslo iki 2050 m., nei įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslų, jeigu nebus plėtojama glaudi ir struktūrinė Europos Sąjungos, akademinės bendruomenės, įmonių ir nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų valdžios institucijų partnerystė.

„Būtina geriau įtraukti subnacionalinį lygmenį į nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų rengimo procesą ir šiuo požiūriu labai svarbi Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai pradžia. Reikia tęsti Rumunijos kolegų darbą, susijusį su Švarios energijos dokumentų rinkinio įgyvendinimu, ypač integruojant energetikos sąjungą į valstybių narių nacionalinę politiką, o konkrečiau – į nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus. Turime užtikrinti, kad kiekviename iš šių planų būtų siekiama pakankamai aukštų energetikos ir klimato srities tikslų. Tik vesdamos struktūruotą daugiapakopį dialogą, kuriame dalyvautų vietos ir regionų valdžios institucijos, taip pat įmonės bei pilietinė visuomenė, valstybės narės veiksmingai pereis prie švarios energijos vartojimo“, – pareiškė pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula SET planui skirtos konferencijos baigiamojo posėdžio metu.

Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu mūsų miestai ir regionai nori parodyti, kaip rengiami ir įgyvendinami vietos energetikos ir klimato srities planai. RK gali naudotis ir naudosis įvairiomis priemonėmis, skatindamas pirmtakus iš visų ES šalių imtis vadovaujamo vaidmens įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus“, – pridūrė jis.

Daugiau informacijos

Europos strateginio energetikos technologijų planui (SET planui) skirtoje konferencijoje, kurios pavadinimas – „Energetikos pertvarka vietos lygmeniu“ , buvo nagrinėjamos vietos ir regionų lygmeniu reikalingos strategijos, kuriomis siekiama paspartinti perėjimą prie tvarios energetikos, ir tiriamos esamos investicijų galimybės, kad vietos ir regionų lygmeniu būtų galima išnaudoti įmonių potencialą kuriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką. Atstovai įvertino vietos problemas ir sprendimus, susijusius su skirtingų energetikos sistemų integravimu, ir aptarė konkrečius būdus, kuriais SET planu prisidedama prie vietos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo.

Europos strateginiu energetikos technologijų planu (SET planu) siekiama paspartinti mažaanglių technologijų plėtojimą ir diegimą. Jis skirtas pagerinti naujas technologijas ir sumažinti sąnaudas koordinuojant nacionalinius mokslinius tyrimus ir padedant finansuoti projektus.

Dokumente „Skaitmeninė Europa visiems“ kurį pasirašė RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz ir pirmasis pirmininko pavaduotojas Markku Markkula, RK pateikia savo pasiūlymus kitos kadencijos Europos Komisijai, be kita ko:

sukurti Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklą, susijusį su regioninėmis pažangiosios specializacijos strategijomis;

naudoti įvairias ES finansavimo priemones, įskaitant struktūrinius fondus, siekiant sustiprinti skaitmeninių inovacijų centrų steigimą ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimą visuose ES regionuose;

kartu su švietimo ir mokymo sektoriumi kurti regioninius skaitmeninių įgūdžių aljansus, siekiant patenkinti vietos įmonių skaitmeninius poreikius;

pasinaudoti Viešųjų pirkimų direktyvos peržiūra siekiant paskatinti lengvą pažangiųjų paslaugų diegimą glaudžiai bendradarbiaujant su skaitmeninių inovacijų centrais; optimaliai naudoti kolektyvinio pirkimo susitarimus ir bendradarbiauti su Europos investicijų banku, kad kolektyvinis pirkimas taptų paprastesnis;

paraginti kiekvienoje valstybėje narėje pasirinkti pažangius pavyzdinius kaimus ir regionus ir surengti specialius mokymus bei imtis integravimo priemonių;

vietos lygmeniu taikyti naujus skaitmeninius sprendimus, siekiant palaikyti nuolatinį dialogą su piliečiais kibernetinio saugumo, skaitmeninių viešųjų paslaugų ir kitais klausimais;

sukurti 700 mažų ir vidutinio dydžio miestų e. valdžios auditui skirtą Europos čekių sistemą, pagal kurią vietos valdymo ekspertai teiktų 15 dienų trukmės konsultacijas miesto tarybai;

nustatyti prasmingus rodiklius, kuriais remiantis būtų galima įvertinti vietos ir regionų lygmeniu padarytą pažangą, ir reguliariai teikti ataskaitas apie padėtį, susijusią su bendrosios skaitmeninės rinkos vietos ir (arba) regionų aspektu.

2019 m. skaitmeninė asamblėja – tai suinteresuotųjų subjektų forumas, siekiantis įvertinti bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos pasiekimus, padaryti išvadas ir keistis nuomonėmis dėl būsimos skaitmeninės politikos apybrėžos. Šis renginys taip pat yra puiki proga pademonstruoti, kaip skaitmeninė ekonomika keičia mūsų visuomenę ir ekonomiką ir kaip ji gali padėti paskatinti teigiamus pokyčius mūsų gyvenime. Forumą kartu organizuoja Europos Komisija ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Rumunija.

Kontaktiniai asmenys

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023