Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES institucijų ir piliečių suartinimas: Europos piliečių iniciatyvos turi daryti poveikį ES teisėkūros procesui  

Vietos ir regionų vadovai yra pasirengę propaguoti teritorinį poveikį turinčias piliečių iniciatyvas.

Į 142-ąją RK plenarinę sesiją, kurioje dalyvavo už Europos demokratiją ir Europos piliečių iniciatyvas atsakingas Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Pedro Silva Pereira ir naujai išrinkta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Christa Schweng, vietos ir regionų lygmens vadovai pirmą kartą pakvietė dviejų Europos piliečių iniciatyvų atstovus. Šiuo žingsniu RK pradeda diskusijas dėl demokratijos rengiantis Konferencijai dėl Europos ateities ir parodo savo įsipareigojimą remti Europos piliečių iniciatyvas, kurios patenka į jo politinės kompetencijos sritį ir kurios yra politiškai svarbios vietos ir regionų valdžios institucijoms. Europos piliečių iniciatyvos (EPI) sudaro palankesnes sąlygas ir suteikia pagrindą įgyvendinti RK politinį prioritetą priartinti Europą prie jos piliečių, o RK, kaip arčiausiai piliečių esančio valdymo lygmens atstovas, yra pagrindinis partneris propaguojant šias iniciatyvas. Tai, kad Europos Komisija nesiima tinkamų tolesnių teisėkūros veiksmų, ne tik kelia nusivylimą milijonams piliečių, bet ir gali lemti nepasitenkinimą Europos institucijomis.

Europos piliečių iniciatyva (EPI) buvo sukurta 2011 m. Tai ES dalyvaujamosios demokratijos priemonė, suteikianti galimybę piliečiams paraginti Europos Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ES sutartims įgyvendinti. Remiantis 2020 m. EBPO ataskaita dėl susidomėjimo patariamąja demokratija visoje ES , per pastaruosius 40 metų vietos (52 proc.) ir regionų (30 proc.) lygmeniu vis dažniau naudotasi atstovaujamaisiais patariamaisiais procesais. Todėl vietos ir regionų valdžios institucijos yra akivaizdžios partnerės propaguojant Europos piliečių iniciatyvas, darančias teritorinį poveikį. Tai galima daryti trimis būdais: pirma, RK nariai gali kolektyviai nuspręsti remti konkrečios EPI tikslą teikdami nuomones savo iniciatyva arba priimdami rezoliucijas; antra, šį klausimą vienas RK narys gali iškelti per įprastas plenarines diskusijas dėl ES vietos ir regionų institucijoms aktualių klausimų; trečia, EPI galėtų būti integruotos į CitizEN tinklą – Piliečių dalyvavimo ES tinklą – RK novatorišką priemonę, sukurtą rengiantis Konferencijai dėl Europos ateities.

„Europos piliečių iniciatyvos galėtų būti puiki priemonė demokratijai ES stiprinti, – kalbėjo RK pirmininko pirmasis pavaduotojas Vasco Cordeiro . – Visada turime laikytis demokratijos, geresnės teisėkūros ir aktyvaus subsidiarumo principo. Jei piliečių iniciatyvos nebus tinkamai remiamos, jos gali žlugti, o tai sukels dar didesnį piliečių nepasitenkinimą ir sumažins jų pasitikėjimui ES. Tai turėtų būti ne tik įdomi akademinė diskusija, bet ir tapti politiniais debatais Konferencijoje dėl Europos ateities, siekiant rasti naujų būdų ES demokratiniams pamatams stiprinti.“

Už Europos demokratiją ir Europos piliečių iniciatyvą atsakingas Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Pedro Silva Pereira pareiškė: Europos piliečių iniciatyva – svarbi priemonė skatinant europiečių dalyvavimą Sąjungos teisėkūros procese. Šis Lisabonos sutartimi nustatytas procesas buvo keletą kartų pakeistas, kad būtų lengviau jame dalyvauti ir kad būtų užtikrintas didesnis ES sprendimų priėmimo skaidrumas. Šiuo metu, kai siekiame pradėti išsamias diskusijas dėl Europos ateities, Europos piliečių iniciatyva gali būti pavyzdys, kaip toliau plėsti piliečių ir ES institucijų sąveiką, visų pirma su Europos Parlamentu, ir kaip stiprinti dalyvaujamosios demokratijos mechanizmus. Regionų komiteto iniciatyva buvo pradėta pačiu tinkamiausiu metu, užtikrinant, kad regionų veikėjai aktyviai dalyvautų nuolatiniame Europos demokratijos stiprinimo procese.“

Žodį tarė ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Christa Schweng : „Mūsų pastangomis žmonės turi atsidurti ES politikos dėmesio centre – ar dirbant per mūsų Komitete atstovaujamas pilietinės visuomenės organizacijas, ar įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip EPI. EESRK ES lygmeniu ir jo nariai savo gimtosiose šalyse toliau propaguos EPI ir didins informuotumą apie ją, kad piliečiai daugiau žinotų apie šią priemonę ir ji būtų dažniau naudojama. Norime užsitikrinti piliečių pritarimą ir skatinti prasmingą jų dalyvavimą – ES turėtų būti kuo arčiau savo žmonių ir ji nusipelno jų pasitikėjimo. Mūsų komitetai atlieka svarbų tarpininko vaidmenį ne tik ES, bet ir nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.“

Vienas iš Europos piliečių iniciatyvos „Minority SafePack – milijonas parašų už įvairovę Europoje“ organizatorių ir buvęs RK pirmininkas, RK narys Karl-Heinz Lambertz pristatė šią iniciatyvą ir paragino ES gerinti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugą ir stiprinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę Sąjungoje. Tai viena iš septynių EPI, surinkusių pakankamai parašų ir užbaigusių visus procedūros etapus, taigi ir sėkmingai pateikta Komisijai.

„Rinkėjai be sienų. ES piliečiams – visas politines teises“  – viena iš šiuo metu vykdomų Europos piliečių iniciatyvų (t. y. atvirų iniciatyvų, esančių parašų rinkimo procese). Šia iniciatyva, kurią pristatė Beniamino Brunati, prašoma reformų siekiant sustiprinti esamas ES piliečių teises balsuoti ir būti kandidatais Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimuose savo gyvenamojoje šalyje ir siūloma priimti naują teisės aktą, kad tokios teisės būtų taikomos regioniniuose, nacionaliniuose rinkimuose ir referendumuose.

„CitizEN – Piliečių dalyvavimo ES tinklas“ – tai priemonė, kurią RK pasiūlė nuomonėje „Nuolatinis vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas su piliečiais“ (pranešėjas Declan McDonnell (IE / EA)) ir kurios tikslas – įtraukti piliečius į politikos formavimą. CitizEN tinklas galėtų oficialiai pradėti veiklą per Konferenciją dėl Europos ateities, numatant, kad ateityje jis galėtų tapti nuolatiniu mechanizmu. Tinklo tikslai būtų trys:

– stiprinti Europos institucijų ir piliečių sąveiką taikant tiesioginius dalyvavimo vietos ir regionų lygmeniu metodus;

– pateikti dalyvavimo metodų, kuriuos galima taikyti tiek formaliai, tiek neformaliai, pavyzdžių;

– įsteigti informacijos saugyklą ir platformą, skirtą keistis geriausia patirtimi, sukaupta įgyvendinant nacionalines, regionines ir vietos lygmens dalyvavimo iniciatyvas visoje Europos Sąjungoje.

EPI organizatoriai turėtų pasinaudoti galimybe, kurią suteiks Konferencijoje dėl Europos ateities organizuojamos diskusijos. CitizEN tinklas galėtų tapti stabilia ir nuolatine infrastruktūra, galinčia tęsti Konferencijos veiklą ir užtikrinti, kad piliečiai būtų tinkamai informuojami ir galėtų dalyvauti stebėsenos, vertinimo ir analizės etapuose.

Bendroji informacija

Nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomos naujos taisyklės, kad EPI taptų prieinamesnė, paprastesnė ir parankesnė organizatoriams bei rėmėjams. Pagrindinė techninė naujovė – centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, kurią administruoja Europos Komisija. Ši paslauga teikiama nemokamai ir suteikia piliečiams galimybę pasirašyti naudojantis e. atpažintimi. Organizatoriai taip pat gali nuspręsti iki 2022 m. pabaigos sukurti savo individualią internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Nuo 2012 m. buvo užregistruotos 75 iniciatyvos.

RK šiuo klausimu priėmė tris nuomones:

– 2010 m. nuomonę „Europos piliečių iniciatyva“ (CDR 167/2010), pranešėja Sonia Masini;

– 2015 m. spalio mėn. nuomonę „Europos piliečių iniciatyva“ (CIVEX-VI/005), pranešėjas Luc Van den Brande;

– 2018 m. kovo mėn. nuomonę dėl Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos (CIVEX-VI/028), pranešėjas Luc Van den Brande.

2018 m. nuomonėje „Svarstymai apie Europą. Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo atkuriant pasitikėjimą Europos Sąjunga“ , kurioje Europos piliečių iniciatyva buvo pateikta platesniame demokratijos ir piliečių dalyvavimo kontekste, teigiama: „[...] turėtų būti stiprinami dalyvaujamieji instrumentai, pavyzdžiui, Europos piliečių iniciatyva; kaip priemonė, papildanti esamas atstovaujamosios demokratijos ES lygmeniu struktūras ir novatoriškus papildomus dalyvavimu grindžiamo sprendimų priėmimo proceso ir nuolatinio dialogo elementus, Europos piliečių iniciatyva gali padėti sutelkti piliečius vardan bendro reikalo, pabrėžti pagrindinių politinių klausimų europinę dimensiją ir skatinti inicijuoti debatus visoje Europoje ir atitinkamą viešąją nuomonę.“

Pagal tą patį principą 2019 m. birželio mėn. patvirtintoje rezoliucijoje „Europos regionų komiteto pasiūlymai naujos kadencijos Europos Sąjungos teisės aktų leidėjams“ RK Europos piliečių iniciatyvą paminėjo kaip vieną iš esamų dalyvaujamosios demokratijos priemonių, kurios stiprina ES legitimumą ir demokratinius pagrindus ir paragino papildyti ją naujomis priemonėmis, tokiomis kaip nuolatinė dialogo su piliečiais sistema.

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023