Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Vietos ir regionų vadovai kartu su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Bertelsmann fondu imasi tolesnių veiksmų dėl Konferencijos dėl Europos ateities  

RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisijos nariai su Europos Parlamento atstovais Antonio Tajani ir Helmutu Scholzu aptarė, kaip įtraukti milijoną vietos ir regionų politikų į projektus ir iniciatyvas, kurios gali priartinti Europą prie žmonių ir užtikrinti Konferencijos dėl Europos ateities sėkmę. Jie visų pirma ragino užtikrinti galimybę RK nariams dalyvauti bandomajame projekte „Europos kūrimas su vietos subjektais“ (BELE), kurį pradėjo Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas (AFCO).

Remiantis specialiąja „Eurobarometro“ apklausa dėl Europos ateities , kuri buvo paskelbta 2021 m. kovo 10 d., prieš trims ES institucijų pirmininkams – Ursulai von der Leyen, Davidui Sassoli ir Charles‘ui Micheliui – pasirašant Bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities, 76 proc. respondentų sutinka, kad Konferencija dėl Europos ateities reiškia didelę pažangą demokratijos ES srityje, o 92 proc. europiečių reikalauja, kad priimant su Europos ateitimi susijusius sprendimus būtų labiau atsižvelgiama į piliečių nuomonę. Todėl veiksmingos konsultacijos su piliečiais ir grįžtamoji informacija apie konsultacijų rezultatus yra labai svarbūs Konferencijos, kuri bus pradėta gegužės 9 d., sėkmei. RK Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisijos nariai su Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Bertelsmann fondo atstovais aptarė, kaip užtikrinti, kad konferencija būtų sėkminga.

CIVEX komisijos pirmininkas ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinių, Europos ir tarptautinių reikalų valstybės sekretorius Mark Speich (DE / EPP) pasakė: „ Mes, kaip regionų ir vietos lygmens politikai, turime suformuluoti konkrečias idėjas apie rytojaus Europos Sąjungą . Konferencija dėl Europos ateities suteikia mums progą perduoti Briuseliui konkrečias piliečių idėjas dėl Europos Sąjungos ateities “.

Per pirmąją teminę diskusiją buvo išnagrinėta, kaip vietos ir regionų valdžios institucijos gali remti piliečių dalyvavimą Konferencijoje dėl Europos ateities ir už jos ribų. Europos Parlamento narys (DE / GUE-NGL) ir pranešimo „Piliečių dialogai ir piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese“ projekto pranešėjas Helmut Scholz CIVEX komisijos nariams pristatė pagrindines savo pranešimo išvadas, kuriose atsižvelgiama į ES institucijų ir RK jau atliktą darbą piliečių dalyvavimo srityje. Jis ragina sukurti nuolatinius dalyvavimo mechanizmus, kad piliečiai galėtų dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. Ši nuolatinio dialogo su piliečiais ne tik rinkimų laikotarpiu idėja jau 2018 m. spalio mėn. buvo viena iš pagrindinių RK nuomonės „Svarstymai apie Europą. Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo atkuriant pasitikėjimą Europos Sąjunga“ (bendrapranešėjai Karl-Heinz Lambertz ir Markku Markkula), minčių.

Helmut Scholz sakė: „ Konferencija dėl Europos ateities yra unikali galimybė įtraukti piliečius į diskusijas apie jų vizijas ir jiems susirūpinimą keliančius klausimus dėl ES. Tačiau jau dabar ir apskritai turi būti aišku, kad visi turėtų turėti galimybę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese, taip pat ir Konferencijai pasibaigus. Todėl mums reikia vietos ir regionų valdžios institucijų, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų ir socialinių partnerių paramos. Tik taip galėsime plėtoti Europos viešąją erdvę ir sustiprinti ES demokratinį teisėtumą.“

Bertelsmann fondo vyresnysis ekspertas Dominik Hierlemann ir vyresnioji projektų vadovė Anna Renkamp papasakojo CIVEX komisijos nariams apie ankstesnę patirtį, įgytą rengiant vietos, regionų ir tarptautinius skaitmeninius piliečių dialogus. Jie taip pat išdėstė, kaip Bertelsmann fondas galėtų prisidėti įgyvendinant bendrą iniciatyvą su RK, kurią planuojama pradėti netrukus. Numatoma įgyvendinti naujas priemones, skirtas padėti išrinktiems vietos ir regionų politikams geriau bendrauti su piliečiais ir pagerinti demokratinę praktiką bei jos veikimą. Tarpvalstybiniai vietos piliečių dialogai ir diskusijų grupės bus organizuojami nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn. Be to, remiantis RK nuomonėje „Nuolatinis vietos ir regionų valdžios institucijų dialogas su piliečiais“ pateiktais pasiūlymais, tokie dialogai būtų skirti prisidėti prie Konferencijos.

Per antrąją diskusiją buvo aptartos ES vietos ir regionų tarybų narių iniciatyvos. 2020 m. gruodžio mėn. RK biuras pritarė pasiūlymui dėl ES vietos ir regionų tarybų narių , kurie savo rinkimų apygardose spręstų ES reikalus ir informuotų RK apie savo veiklą, susijusią su Konferencija dėl Europos ateities, tinklo , o Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas (AFCO) pradėjo bandomąjį projektą „Europos kūrimas su vietos subjektais“ (BELE) , pagal kurį dalyvaujančiose vietos valdžios institucijose bus paskirtas tarybos narys, atsakingas už komunikaciją piliečiams apie Europos Sąjungos finansuojamas programas ir projektus toje savivaldybėje ir apie kitas su ES susijusias iniciatyvas ir priemones, taip pat siekiant prisidėti prie Konferencijos. Abiejų projektų tikslai ir priemonės panašūs, o diskusijos tikslas buvo išnagrinėti galimą RK ir EP projektų, kuriuose dalyvautų ES tarybos nariai iš visos Europos Sąjungos, sąveiką. RK galėtų padėti veiksmingai įgyvendinti BELE projektą, jei RK ES vietos ir regionų tarybų narių tinklas būtų laikomas BELE projekto įgyvendinimo veiksmu. Todėl ES vietos ir regionų tarybų narių tinklo plėtra turėtų būti tinkama finansuoti pagal BELE bandomąjį projektą.

AFCO komiteto pirmininkas Antonio Tajani (IT / EPP) sakė: „ Regionų ir vietos išrinkti politikai yra Europos gerovės ir įvairovės išraiška. Praėjusiais metais Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komisija pristatė bandomąjį projektą „Europos kūrimas su vietos subjektais“ (BELE), kuriuo siekiama suteikti vietos administratoriams pagrindinį vaidmenį ES politikoje, jiems informuojant piliečius apie Europos Sąjungos vykdomą veiklą. Informavimas apie ES yra svarbi užduotis kovojant su populizmu ir dezinformacija, todėl RK ir jo nariai atlieka svarbų vaidmenį. Konferencija dėl Europos ateities turi suteikti galimybę surengti aiškias diskusijas, taigi kviečiu RK narius aktyviai dalyvauti BELE projekte. Jei norime, kad Konferencija iš tiesų būtų piliečių garsiakalbiu, ji turi suteikti piliečių demokratiškai išrinktiems vietos sprendimų priėmėjams pelnytą vaidmenį ir svarbą.“

Po to BELE projektą išsamiai pristatė Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato skyriaus, atsakingo už tinklus valstybėse narėse, vadovas Alessandro Giordani.

CIVEX komisijos posėdyje vyko ne tik teminės diskusijos, bet ir buvo priimta Iklio savivaldybės tarybos nario Jean-Luc Vanraes (BE / RE) nuomonė Pagrindinių teisių chartijos taikymo ES stiprinimo strategija . Pasak pranešėjo Jean-Luc Vanraes , „regionai yra pagrindiniai pagrindinių teisių sergėtojai ir skatintojai“ . Vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį skatinant, saugant ir gerbiant pagrindines teises, įskaitant jų įgyvendinimą, kad ES pagrindinių teisių chartija taptų tikrove. Nuomonėje pabrėžiama, kad labai svarbu, jog RK dalyvautų tarpinstituciniame dialoge dėl chartijos, ir siūloma įsteigti kontaktinius centrus, kurie palengvintų informacijos apie chartiją srautą tarp įvairių valdymo lygmenų. Šie kontaktiniai centrai taip pat galėtų teikti gaires vietos ir regionų valdžios institucijoms, kaip formuoti savo politiką visapusiškai laikantis chartijos nuostatų, remiantis konkrečiais pavyzdžiais. Taip pat pateiktas toks pasiūlymas: kadangi vietos valdžios institucijos yra arčiausiai piliečių esantis valdymo lygmuo ir jos gali geriausiai didinti žmonių informuotumą apie jų teises ir patarti jiems, į ką kreiptis, jei pažeidžiamos jų teisės, RK nariai galėtų pasinaudoti Europos diena (gegužės 9 d.) ir Konferencija dėl Europos ateities, kad paskatintų vietos lygmens veiklą, paaiškindami ir pabrėždami didžiulę pagrindinių teisių ir Europos chartijos svarbą mūsų demokratinėse sistemose. Nuomonę palankiai įvertino Barbara Nolan, Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų, pagrindinių teisių ir teisinės valstybės generalinio direktorato skyriaus vadovė.

Be to, dalyvaujant Europos Komisijos generalinio sekretoriato Piliečių, sveikatos, migracijos ir saugumo sąjungos skyriaus direktoriui William Sleath, pasikeista nuomonėmis dėl darbo dokumento , kuriuo bus grindžiama Gdansko merės Aleksandros Dulkiewicz (PL / EPP) nuomonė dėl Europos Komisijos pasiūlyto Europos demokratijos veiksmų plano . Šiuo planu siekiama įgalinti piliečius ir kurti atsparesnę demokratiją visoje ES skatinant laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinant žiniasklaidos laisvę ir kovojant su dezinformacija. Per diskusiją buvo apgailestaujama, kad nors šio plano sėkmė iš esmės bus siejama su vietos ir regionų valdžios institucijų veiksmais, jos, deja, nepaminėtos Europos Komisijos komunikate.

A. Dulkiewicz sakė: „Europos demokratijos veiksmų planas turėtų padėti nustatyti konkrečius veiksmus, kurie turėtų būti įgyvendinami glaudžiai bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžios institucijomis. Demokratijos padėtis nepagerės akimirksniu, bet kuo greičiau imsimės veiksmų, tuo didesnė galimybė, kad problemą įveiksime“. Nuomonę CIVEX komisija priims 2021 m. gegužės 11 d.

Kontaktinis asmuo

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mob. tel. +32 473 52 41 15

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023