Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„Turime dabar veikti išvien“ ‎ Vietos ir regionų vadovai išdėstė savo viziją, kaip įgyvendinti Europos žaliąjį kursą  
RK įsteigs miestų ir regionų, Europos Komisijos ir valstybių narių forumą žaliajam kursui įgyvendinti

Europos regionų komitetas (RK) išdėstė savo reikalavimus dėl Europos žaliojo kurso, kuriuos, jo nuomone, būtina įvykdyti, kad iki 2050 m. būtų neutralizuotas poveikis klimatui. Kalbėdamas apie energetiką, judumą, žemės ūkį, biologinę įvairovę, skaitmeninimą ir žiedinę ekonomiką, Komitetas nurodė, kad, jei Europa nori reaguoti į kritišką klimato padėtį, žaliajam kursui būtina kartu su vietos ir regionų valdžios institucijomis parengti aiškų veiksmų planą su išmatuojamais tikslais, tiksliniais veiksmais ir tinkamu finansavimu.

Diskusijoje su naujai paskirtu Europos Komisijos vykdomuoju pirmininko pavaduotoju, atsakingu už Europos žaliąjį kursą, Fransu Timmermansu RK paragino ES užtikrinti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5°C, ir parengti plataus užmojo teisės aktų ir finansinių priemonių rinkinį, kuriuo būtų remiami visi pertvarką vykdantys regionai ir miestai, visame politikos formavimo procese daugiausia dėmesio skiriant tvarumui. Prieš pat gruodžio 11 d. Europos Komisijai paskelbiant planus dėl žaliojo kurso Briuselyje priimtoje rezoliucijoje ES raginama į teisės aktus įtraukti įsipareigojimą iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį, atnaujinti savo energetikos, klimato ir aplinkos apsaugos tikslus ir skirti pakankamai lėšų regionams ir miestams remti.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz teigė: „Nebegalime nepaisyti kritiškos klimato padėties. Europos žaliasis kursas yra paskutinė galimybė Europai įrodyti savo patikimumą, laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir pasiūlyti aiškų būdą, kaip iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį. ES turi pasirūpinti, kad visa jos politika ir investicijos būtų ekologiškos, ir užtikrinti teisingą pertvarką remiant visus regionus ir miestus. Vietos ir regionų valdžios institucijos turi būti visavertės partnerės ir dalyvės, remiamos realiomis investicijomis. Dabartiniai pasiūlymai dėl ES biudžeto, įskaitant sanglaudos politikai skiriamų lėšų mažinimą, pakenks regionų ir miestų pastangoms paspartinti klimato politikos veiksmus. Laikas senka, nėra kada dvejoti, turime veikti išvien. Jei perėjimas prie žaliosios ekonomikos neprasidės mūsų miestuose ir regionuose, jis iš viso neįvyks.“

Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans įspėjo apie neveikimą ir sakė: „Jei norime sėkmingai formuoti mūsų bendrą ateitį, visi valdymo lygmenys turės atlikti savo vaidmenį: nacionalinės vyriausybės vienos to padaryti negali. Miestams ir regionams tenka didžiulis vaidmuo siekiant esminių pokyčių, kuriuos mūsų visuomenėje turi paskatinti žaliasis kursas. Nuo netaršaus transporto iki biologinės įvairovės apsaugos, nuo efektyvaus energijos vartojimo pastatuose iki mūsų miestų žalinimo ir miškų atželdinimo – visur mums reikia jūsų visų. Žaliojo kurso tikslų nepasieksime be vietos ir regionų valdžios institucijų.“

Bendri išrinktų jaunų politikų reikalavimai

Per plenarinio posėdžio diskusijas išrinktų jaunų politikų grupė pristatė savo reikalavimus Europai vykdomajam pirmininko pavaduotojui F. Timmermansui ir pirmininkui K.-H. Lambertzui. Programos Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate atstovė, Kormio (Malta) miesto tarybos narė Martina Grech sakė: „ Mes, jaunieji lyderiai, sunkiai dirbame savo vietos bendruomenėse, kad sau ir savo vaikams užtikrintume tinkamą gyventi ir tvarią ateitį. Susivienijome iš visų partijų ir visų Europos šalių. Jei aš, būdama 19 metų, galiu imtis veiksmų ir šiandien galiu čia dalyvauti, kad mūsų balsas būtų išgirstas, tai galite ir jūs.“

RK dalyvaus 25-ojoje klimato kaitos konferencijoje , kuri šią savaitę vyks Madride ir kurioje bus propaguojamas miestų ir regionų vaidmuo spartinant veiksmų klimato kaitos srityje įgyvendinimą.

Žiūrėkite visą diskusiją . Plenarinės sesijos nuotraukos pateikiamos čia .

Žaliasis kursas bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžios institucijomis. Pagrindinės rekomendacijos

Padidinti ES tikslus ir užmojus

Reikia apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5°C, ES teisiškai įsipareigoti iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį, iki 2030 m. ES išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslą padidinti bent iki 55 proc., energijos vartojimo efektyvumo tikslą – iki 40 proc., o atsinaujinančiosios energijos dalį – iki 40 proc.

2030 m. tikslai atliekų srityje. Būtina perdirbti iki 70 proc. komunalinių atliekų, maisto švaistymą sumažinti 50 proc. ir sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 5 proc. atliekų.

Įtraukti tvarumo aspektą, bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis

Aiškus planas. Įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus kartu su miestais ir regionais reikia parengti žaliojo kurso darbotvarkę su išmatuojamais tikslais ir tiksliniais veiksmais bei finansavimu. Pažanga turėtų būti stebima rengiant ES pranešimą apie Sąjungos padėtį.

Daugiapakopiai dialogai klimato ir energetikos klausimais . Vietos ir regionų valdžios institucijos turi dalyvauti rengiant nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kartu plėtojant vietos ir regionų lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus.

Naujas žaliojo kurso forumas . RK įsteigs vietos ir regionų valdžios institucijų forumą, skirtą bendradarbiavimui su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis, siekiant peržiūrėti žaliojo kurso įgyvendinimą.

Tvari ES . Tvarumas turi būti įtrauktas į visas ES politikos sritis, makroekonominius prioritetus ir finansines priemones, Europos semestrą ir ES biudžetą po 2020 m.

Prekyba . ES prekybos susitarimai turi būti vertinami atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir tvarumo tikslą.

Darnus ūkininkavimas . Reikia didinti finansinę pagalbą veiksmams, kuriais tausojama aplinka ir klimatas, pagal abu bendros žemės ūkio politikos ramsčius.

Judumas . Būtinos ES priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti vienodesnes sąlygas, įskaitant tam tikrų degalų apmokestinimo tvarkos peržiūrą.

Perėjimas prie ekologiškos ekonomikos . Raginama parengti 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą, suderintą su žaliojo kurso tikslais. ES reikalinga platesnio užmojo politika oro ir vandens kokybės užtikrinimo, pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų srityje, kad būtų pasiektas ES nulinės taršos tikslas.

Žaliojo kurso finansavimas

Nauji ištekliai. Būtina remti pasienio anglies dioksido mokestį, išplėsti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir apmokestinti orlaivių degalus

Teisingos pertvarkos fondas . Reikia naujų išteklių, papildančių ES sanglaudos politikos lėšas.

Ekologiškas ES biudžetas po 2020 m. Ne mažiau kaip 30 proc. ES biudžeto po 2020 m. turėtų būti skirta klimato ir biologinės įvairovės veiksmams, laipsniškai panaikinant subsidijas iškastiniam kurui; sanglaudos politikai skirtos lėšos išlieka tos pačios.

Nenumatytiems atvejams skirtos lėšos . Reikia numatyti finansinę paramą žaliajam kursui, jei iki 2020 m. nebūtų susitarta dėl ES biudžeto.

Valstybės pagalba . Būtina didinti leistiną valstybės pagalbos dalį ir pritaikyti Energijos mokesčių direktyvą siekiant skatinti naudoti mažataršius degalus.

Turėtų būti panaikintos aplinkai kenkiančios ES subsidijos, pagalba ir paramos programos.

Būstų renovacijos finansavimas . Raginama parengti ES veiksmų planą dėl įperkamo būsto siekiant kovoti su energijos nepritekliumi ir plataus užmojo planą dėl būsto renovacijos finansavimo.

Komunikacija su piliečiais

Konferencija dėl Europos ateities . Europos Komisija turėtų kartu su RK organizuoti dialogus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žaliajam kursui ir klimato kaitai.

Kontaktinis adresas pressecdr@cor.europa.eu

Pasidalyti :