Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europos žaliasis kursas vietos lygmeniu  

Europos regionų komitetas įsteigia naują darbo grupę, kurios tikslas – užtikrinti, kad miestai ir regionai galėtų siekti Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendindami konkrečius projektus ir tiesiogiai finansuodami vietos ir regionų valdžios institucijas

Šiandien Europos regionų komitetas įsteigė Žaliojo kurso vietos lygmeniu darbo grupę. Grupę sudaro 13 vietos ir regionų išrinktų politikų. Jos tikslas – užtikrinti, kad ES miestai ir regionai tiesiogiai dalyvautų nustatant, įgyvendinant ir vertinant daugelį pagal Europos žaliąjį kursą, ES tvaraus augimo strategiją, įgyvendinamų iniciatyvų, kad iki 2050 m. būtų užtikrintas poveikio klimatui neutralumas.

Atėjo laikas investuoti kartu ir paspartinti perėjimą prie švarios, tvarios ir anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos. Įgyvendindami ES ekonomikos atgaivinimo dokumentų rinkinyje numatytas priemones ir Europos žaliąjį kursą turime suteikti galių miestams ir regionams ir juos finansuoti, kad jie taptų atsparūs ir atsitiestų po COVID-19 krizės. Tai pagrindinė pirmojo darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ posėdžio siunčiama žinia. Darbo grupė pradeda savo darbą Europos Komisijai paskelbus naują 750 mlrd. EUR vertės ekonomikos atgaivinimo priemonę ir padidinus klimato klausimams spręsti skirtas lėšas pasiūlytame ilgalaikiame 1 100 mlrd. EUR biudžete 2021–2027 m. laikotarpiui. Dabar jam turi pritarti ES valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Sevilijos meras ir darbo grupės pirmininkas J uan Espadas (ES / PES) pasakė: „Pasaulis patiria didžiausią šio laikmečio ekonomikos nuosmukį, tačiau neturime pamiršti, kad klimato kaitos iššūkis niekur nedingo. Europos žaliasis kursas yra geriausia mūsų turima priemonė abiem krizėms įveikti. Tai galimybė investuoti į švarų viešąjį transportą, atsinaujinančiąją energiją, įperkamus sandarius būstus, tvarų žemės ūkį ir biologinės įvairovės apsaugą. Tai teigiama revoliucija, tačiau ji neįmanoma be visapusiško miestų ir regionų dalyvavimo ir Europos lygmens paramos. Būdamas darbo grupės pirmininku noriu užtikrinti, kad mūsų reikalavimai skamba garsiai ir aiškiai.“

Pasisakydama žaliajam ekonomikos atsigavimui skirtuose debatuose Europos Parlamento narė ir jungtinės grupės Naujasis žaliasis kursas bendrapirmininkė Aurore Lalucq (FR / S&D) pasakė: „Pasibaigus COVID-19 krizei žaliasis kursas nebegalės būti tokiu pačiu kaip iki krizės. Dabar mums reikia platesnių užmojų, didesnio ES biudžeto ir didesnių investicijų. Žaliasis kursas yra ne tik ekonomikos krizės sprendimas, bet ir galimybė diegti naują vystymosi modelį, kuris susietų aplinkos ir socialinį teisingumą. Turime pasitelkti vaizduotę, pragmatizmą ir lankstumą, kad vykdydami plataus masto socialinį dialogą galėtume makroekonominius sprendimus pritaikyti teritorijoms. Žaliasis kursas yra tinkamas būdas įgyvendinti plataus užmojo užimtumo politiką ir kiekvienam Europos piliečiui užtikrinti deramą darbą ir deramą darbo užmokestį. Kad mums pavyktų, turime sutelkti visus subjektus ne tik nacionaliniu, bet ir Europos bei vietos lygmenimis. Todėl Europos Parlamento jungtinės grupės Naujasis žaliasis kursas ir Europos regionų komiteto dialogas yra tiek pat svarbus kiek ir Europos institucijų ir vietos valdžios institucijų dialogas.“

Kreipdamasis į darbo grupės narius už Europos žaliąjį kursą atsakingo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Frans Timmermans kabineto vadovas Diederik Samsom pasakė: „Esame įsipareigoję užtikrinti, kad žaliasis kursas būtų įgyvendintas vietos lygmeniu. COVID-19 krizės metu turime ne tik prisitaikyti prie naujos tikrovės, bet ir teikti pirmenybę tiems žaliojo kurso elementams, kuriais tiesiogiai prisidedama prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, pavyzdžiui, pastatų „renovacijos bangos“, žiedinės ekonomikos ir mūsų miestų bei miesto transporto žalinimo, ir paspartinti jų įgyvendinimą. Be tvirtos Europos miestų ir regionų paramos perėjimas nebus sėkmingas. Turime dirbti kartu, kad pasiektume rezultatų Europos piliečiams.“

Darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ tikslas – užtikrinti, kad tiek Europos žaliasis kursas, tiek ES ekonomikos atgaivinimo strategija iš tikrųjų virstų konkrečiais projektais ir tiesioginiu finansavimu vietos ir regionų valdžios institucijoms. Darbo grupė siekia trijų konkrečių tikslų:

  • Regionų komitete sutelkti miestų ir regionų požiūrį į daugybę Europos žaliojo kurso politinių iniciatyvų ir užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas;
  • sudaryti ES institucijoms palankesnes sąlygas bendradarbiauti, kad, įgyvendinant anglies dioksido poveikio neutralumą skatinančią politiką, pagrindinį dėmesį būtų galima skirti miestams ir regionams.
  • atkreipti dėmesį į vietos ir regionų valdžios institucijų patiriamus iššūkius įgyvendinant perėjimą prie žaliosios ekonomikos vietos lygmeniu, ir informuoti apie jų pasiekimus ir geriausią praktiką, kad būtų lengviau juos pakartoti visoje Europos Sąjungoje.

Dabartiniai prioritetiniai darbo grupės dokumentai yra šie Europos klimato teisės aktas ir Klimato paktas , Teisingos pertvarkos fondas , nauja Europos pramonės strategija , švarus oras ir vanduo , vandenilis , naujasis ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas , biologinė įvairovė ir miškai .

Darbo grupę sudaro 13 narių iš visų šešių komisijų ir visų šešių RK frakcijų, todėl tai yra tikrai horizontali ir įtrauki iniciatyva.

Darbo grupė reguliariai posėdžiaus ir papildys Europos regionų komiteto plenarines sesijas. Savo veiklą ji pradės būsimos liepos 1–2 d. plenarinės sesijos metu surengdama diskusiją „Regionai ir miestai siekia žaliojo ekonomikos atsigavimo“ , kurioje dalyvaus EP narys ir Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkas Pascal Canfin . Bus surengtos dar dvi diskusijos: pirmoji su Komisijos nariu Johannes Hahn dėl būsimos daugiametės finansinės programos atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimą po COVID-19 krizės ir antroji su Komisijos nariu Thierry Breton dėl ekonominių gaivinimo po COVID-19 krizės aspektų.

Bendroji informacija

Spustelėkite čia , kad patektumėte į naują interneto portalą „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“.

Čia galite perskaityti 2019 m. gruodžio mėn. Europos regionų komiteto priimtą rezoliuciją dėl žaliojo kurso.

Informacija apie žaliojo kurso temomis rašančius pranešėjus: čia galite skaityti naujus pokalbius su jais.

Europos žaliasis kursas yra ES ekonomikos tvarumo užtikrinimo veiksmų planas. Jis susideda iš naujos tvaraus augimo strategijos, kurią papildo teisėkūros priemonės, politikos veiksmai ir finansavimo mechanizmai. Juo siekiama trilypio tikslo: iki 2050 m. pasiekti, kad nesusidarytų grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kad ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo ir kad nė vienas asmuo ir nė viena vietovė neliktų nuošalyje ( Europos Komisija ). Europos žaliasis kursas apima šias sritis:

  • Tvari energetika
  • Žiedinė ekonomika
  • Švarus transportas
  • Gamta ir biologinė įvairovė
  • Maistas ir žemės ūkis
  • Žaliasis finansavimas.

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470 88 10 37

Pasidalyti :