Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„COVID-19 krizė išryškino moterų ir vyrų nelygybę“  

Interviu su RK pranešėja dėl lyčių lygybės Concha Andreu (ES / PES)

Šiame interviu La Riochos autonominės srities pirmininkė Concha Andreu Rodríguez (ES / PES) kalbėjo apie ES lyčių lygybės strategiją ir COVID-19 pandemijos poveikį moterims. Concha Andreu yra šią savaitę Europos regionų komiteto (RK) Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisijos (SEDEC) priimtos nuomonės pranešėja. Nuomonės priėmimas plenarinėje sesijoje numatytas spalio mėn.

Esate RK nuomonės dėl ES lyčių lygybės strategijos pranešėja. Ką manote apie Komisijos pasiūlymus ir kokios yra pagrindinės Jūsų parengtos nuomonės rekomendacijos?

Komunikatas „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“ yra labai vertinga priemonė Europos Sąjungoje siekiant konkrečios pažangos lygybės srityje.

Komisija jį paskelbė minint 25-ąsias Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos – pirmojo visuotinio moterų ir vyrų lygybės skatinimo veiksmų plano – metines. Nepaisant to, kad praėjo nemažai laiko, šis veiksmų planas tebėra aktualus, nes lyčių lygybės srityje reikia dar daug pasiekti. Europos Komisijos komunikatas taip pat padės mums siekti darnaus vystymosi tikslų, nes lyčių lygybė yra esminis įtraukaus ir darnaus vystymosi elementas.

Tačiau strategijos valdymą dar galima tobulinti. Mes, vietos ir regionų valdžios institucijos, iš esmės esame pamirštos. Esame pagrindiniai politikos, turinčios tiesioginį poveikį piliečiams, įgyvendinimo subjektai ir mums turi būti suteiktas atitinkamas vaidmuo šioje srityje, todėl raginame Europos Komisiją pripažinti mus strateginiais partneriais rengiant, įgyvendinant ir stebint strategiją.

Kaip apibūdintumėte COVID-19 pandemijos poveikį moterims?

Po ne vieną mėnesį trukusio COVID-19 krizės valdymo mano regione, kuris yra vienas iš pirmųjų ir labiausiai nukentėjusių nuo pandemijos Ispanijoje, galiu pasakyti, kad krizė buvo tikrai įvairialypė. Susidūrėme ne tik su sveikatos ar ekonomikos krize, bet ir turėjome spręsti socialinius klausimus, kylančius dėl nelygybės.

COVID nepaskatino didesnės nelygybės, tačiau krizė dar labiau išryškino jau esamą nelygybę, o ypač – lyčių nelygybę. Į visus nuomonės punktus įtraukėme su COVID susijusias pastraipas, kuriose aptariamos dėl karantino padažnėjusio smurto dėl lyties problemos, sunkumai, su kuriais susiduria daugelis moterų visoje ES derindamos nuotolinį darbą su priežiūros našta, taip pat tai, kad moterys dirbo kovos su COVID-19 pandemija priešakyje (sveikatos, vaikų, pagyvenusių žmonių ir kito pobūdžio priežiūros, namų ūkio, prekybos ir kt. srityse), padidėjęs besivystančiose šalyse gyvenančių moterų bejėgiškumas ir pan.

Strategija buvo parengta ir paskelbta prieš prasidedant COVID-19 visuomenės sveikatos krizei, todėl galime teigti, kad ji šiuo metu yra neišsami ir reikėtų įvertinti, kaip COVID-19 krizė dar labiau išryškino jau esamą moterų ir vyrų nelygybę. Turėtume suprasti, kad reikia numatyti priemones, skirtas lyčių atsparumui būsimoms krizėms užtikrinti.

Esate pirmoji La Riochos autonominės srities pirmininkė moteris. Kaip regiono valdžios institucijos skatina lyčių lygybę?

Sukūrėme pirmąją regiono valdžios institucijų lygybės struktūrą – Lygybės generalinį direktoratą, kuris koordinuoja lygybės srities veiksmus pasitelkdamas tarpinstitucinę lygybės komisiją – instituciją, kurioje atstovaujamos visos ministerijos, skatinančios lygybės srities veiksmus įvairiuose sektoriuose. Tai suteikia mums galimybę spręsti konkrečias nelygybės problemas, pavyzdžiui, kaimo vietovėse, užimtumo ir profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo arba kultūros srityse.

Ne tik stengiamės integruoti lyčių aspektą į kasdienę administracijos veiklą, o tai yra labai svarbu, bet ir skatiname teisėkūrą, kuri įtvirtintų šią lyčių aspekto integravimo struktūrą administracijoje ir skatintų lygybę tarp visų kitų socialinių partnerių. Be to, manome, kad skatinant lygybę regionuose labai svarbu didinti informuotumą ir skleisti informaciją lygybės klausimais. Teisinis baudžiamasis aspektas yra svarbus ir būtinas, tačiau manau, kad iš tikrųjų pokyčius gali paskatinti visuomenės atvirumas lygybės bei įvairovės idealams ir principams.

Siekdami šių tikslų rengiame Lygybės įstatymą ir dalyvaujame iniciatyvose, kuriomis ginamas šis principas, pavyzdžiui, iniciatyvoje „Kur jos?“ , kurią rengia Europos Parlamento ryšių biuras Ispanijoje. Pagal šią iniciatyvą kasmet pateikiama ataskaita apie tai, kiek moterų dalyvauja viešuose renginiuose, kuriuose yra daugiau nei vienas pranešėjas, siekiant kasmet padidinti moterų skaičių. Į šią iniciatyvą jau įsitraukė daugiau kaip 150 institucijų, žiniasklaidos priemonių, įmonių, subjektų ir kt.

Ką Europos regionų komitetas ir kitos ES institucijos gali nuveikti Europos lygmeniu?

Diskusijos dėl strategijos, kurią turės patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas, jau prasidėjo. Regionų komitetas prie šio proceso prisideda šia nuomone , tačiau neapsiribodami strategijos priėmimo procedūra, kurioje dalyvaujame, mes, regionų ir vietos valdžios institucijos, prašome mums suteikti svarbų vaidmenį taip pat ir įgyvendinant šią strategiją.

Būdami atsakingi už viešosios politikos įgyvendinimą, atsižvelgiame į lyčių aspektą rengdami visų sričių viešąją politiką. Nuomonėje raginame Europos institucijas struktūriškai įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas į Europos Sąjungos smurto dėl lyties ir smurto šeimoje prevencijos tinklą, taip pat įgyvendinant informavimo ir komunikacijos kampaniją Europos lygmeniu, kurios reikia siekiant kovoti su lyčių stereotipais. Taip pat raginame tinkamai finansuoti lyčių politiką pagal daugiametėje finansinėje programoje numatytas programas.

Komiteto narių moterų procentinė dalis yra labai maža, o tai iš dalies atspindi menką atstovavimą moterims vietos ir regionų lygmeniu. Nors padėtis keičiasi, visoje Europoje vis dar yra labai mažai politines pareigas einančių moterų. Regionų komitetas turėtų priimti lyčių lygybės strategiją, kaip tai jau padarė kai kurios jo frakcijos, ir aiškiai parodyti, kad būtini pokyčiai.

RK taip pat yra ideali vieta, kurioje Europos vietos ir regionų valdžios institucijos gali pristatyti savo geriausios patirties lyčių lygybės srityje pavyzdžius ir jais keistis. Turime ir toliau būti ta erdvė, kurioje diskutuojama ir dalijamasi patirtimi, kad visi regionai ir piliečiai galėtų gauti grįžtamosios informacijos ir susipažinti su mūsų teritorijose taikomais veiksmais.

Kontaktinis adresas

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023