Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Šeši Europos regionai apdovanojami už savo tvaraus atsigavimo verslumo vizijas  

2021–2022 m. Verslaus Europos regiono apdovanojimus laimėjo Kastelo Branko savivaldybė (Portugalija), Gabrovo savivaldybė (Bulgarija), Helsinkio-Ūsimos regionas (Suomija), Madrido regionas (Ispanija), Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regionas (Prancūzija) ir Silezijos vaivadija (Lenkija).

2021–2022 m. Verslaus Europos regiono apdovanojimus laimėjo Kastelo Branco savivaldybė (Portugalija), Gabrovo savivaldybė (Bulgarija), Helsinkio-Ūsimos regionas (Suomija), Madrido regionas (Ispanija), Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regionas (Prancūzija) ir Silezijos vaivadija (Lenkija). Europos regionų komitetas (RK) šį kokybės ženklą suteikia regionams už išskirtinį verslumo įžvalgumą ir pažangią augimo strategiją, atsižvelgiant į platesnės apimties visuomenės uždavinius. Pagrindinė bendro 2021–2022 m. apdovanojimo tema – „Verslumas tvaraus atsigavimo vardan“.

Labai nukentėję nuo krizės, 2021–2022 m. VER apdovanoti regionai parodė gebėjimus pasinaudoti krize kaip galimybe atkurti savo ekonominio vystymosi kryptį. RK apdovanoja šias teritorijas kaip tvaraus Europos ekonomikos atsigavimo švyturius.

Per apdovanojimo ceremoniją RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pasakė: „Sveikinu visus apdovanotus regionus ir jų politinius vadovus už ryžtingas, į ateitį orientuotas verslumo strategijas. COVID-19 pandemija metė iššūkių MVĮ visose valstybėse narėse. Krizė parodė, kad reikia persvarstyti verslo modelius, iš naujo įvertinti ekonominės praktikos poveikį ir persvarstyti tiekimo grandinių atsparumą. Turime ir toliau remti savo MVĮ, nes jos yra mūsų regionų augimo varikliai ir pagrindiniai darbdaviai.“

RK Ekonominės politikos komisijos (ECON) pirmininkas Michael Murphy (IE/EPP) pasakė: „Regionai ir miestai, kuriuose gyvena verslūs žmonės, turi daugiau galimybių įveikti krizes ir klestėti sparčiai kintančiame pasaulyje. Kviečiu naujai apdovanotus verslius Europos regionus propaguoti verslumą savo teritorijose ir stengtis kurti verslui palankią ekonominę ir socialinę aplinką.“

VER apdovanojimas yra glaudaus RK bendradarbiavimo su Europos Komisija ir Europos Parlamentu rezultatas. Todėl apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo ir laimėjusius regionus pasveikino Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD direktoriaus pavaduotojas Hubert Gambs ir EP narė Eva Maydell . Eva Maydell pasakė: „„Covid-19“ krizės metu mes matėme daugelio Europos regionų gyvybingumą, atsparumą ir verslumo dvasią. Esu įsitikinusi, kad mūsų verslūs regionai bus Europos ekonomikos atsigavimo varomoji jėga. Ateinančiais mėnesiais ir metais turime remti juos investicijomis ir ištekliais. Nebegalime kartoti senų klaidų – pinigai, kuriuos išleidžiame, turi būti nukreipti į regionus, kurie nori atsinaujinti, atsižvelgdami į mūsų visuomenės socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus.“

2021–2022 m. VER nugalėtojai:

Madrido regionas (Ispanija)

Į daugiapakopę ilgalaikės plėtros strategiją integruotame Madrido regiono gaivinimo plane daugiausia dėmesio skiriama bendradarbiavimo elementams, kuriais siekiama nutiesti tiltus tarp viešojo ir privačiojo sektorių. Įsteigus Verslumo tarybą bus galima suburti įvairius verslininkus, labai mažas įmones ir MVĮ, taip pat bus užtikrinta sąveika ir tinklo poveikis. Strategijoje nuosekliai remiamasi ES MVĮ politikos gairėmis ir ja sutelkiama daugybė išteklių. Ypač daug dėmesio joje skiriama moterų verslininkių interesams.

Madrido regiono prezidentė Isabel Diaz Ayuso pasakė: „Mes manome, kad geriausias būdas įveikti Madridui, Ispanijai ir Europai gręsiančią ekonominę ir socialinę krizę yra leisti novatoriškiems ir kūrybingiems verslininkams valdyti ekonomikos atsigavimą. Todėl dabar labiau nei bet kada turime juos remti. Kaip ir 2000 m. krizės metu mes norime būti šalies, skatinančios ekonomikos ir užimtumo atsigavimą Europos lygiu, ekonomikos varikliu.“

Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regionas, Prancūzija

Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regiono MVĮ strategija yra įtraukta į platesnį regioninės plėtros planą, kuriuo siekiama sustiprinti regiono „Verslumo DNA“, įgyvendinant tvaraus ekonomikos atsigavimo modelį. Dabartinis turizmo sektoriaus sąstingis stipriai paveikė šį regioną, be to, prognozuojama, kad klimato kaita jam turės didelį poveikį. Šiomis sudėtingomis aplinkybėmis regiono valdžios institucijos bando atkurti vietos ekonomikos ciklus ir dar labiau išnaudoti savo gyvybingą startuolių ekosistemą ir aukštųjų technologijų MVĮ. Stipri šio regiono regioninė integracija, ypač jo ekonominiai ryšiai su Viduržemio jūros regionu, turi didelį potencialą atskleisti didinamąjį poveikį susietuose regionuose sėkmingai įgyvendinant perėjimą prie žaliosios ekonomikos.

Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regiono pirmininkas ir „Regions de France“ prezidentas Renaud MUSELIER pasakė:

„Man didelė garbė šiandien priimti šį apdovanojimą Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regiono vardu. Tai, kad esame vienintelis apdovanojimą gavęs Prancūzijos regionas ir vienas iš vos šešių Europoje, įrodo, kad mūsų regionas yra novatoriškas, dinamiškas ir įdomus. Nuo 2020 m. kovo mėn. padarėme viską, ką galėjome, kad padėtume savo ekonominiams partneriams įveikti šią istorinę krizę. Šis apdovanojimas yra koordinuoto darbo su Europos institucijomis ir ypač su Europos Komisija rezultatas. Visų pirma Komisija padarė teisingą sprendimą suteikdama regionams įgaliojimus įgyvendinti Europos ekonomikos gaivinimo planą.“

Silezijos regionas, Lenkija

Nuo XIX a. Silezija buvo svarbus kasybos ir metalo apdirbimo centras, o jos ekonomiką tradiciškai suformavo sunkioji pramonė. Struktūrinės reformos ir pažangus Europos lėšų paskirstymas paskatino iš esmės modernizuoti įvairias jos pramonės šakas ir sudarė sąlygas plėtoti žiniomis grindžiamą ekonomiką, orientuotą į stiprias universitetų, mokslinių tyrimų ir plėtros centrų bei vietos įmonių sąsajas. COVID-19 pandemija paspartino Silezijos ekonomikos pertvarką ir leido regiono vyriausybei įgyvendinti plataus masto pramonės modernizavimo programą – strategiją „Žalioji Silezija“, kurioje aktyviai dalyvauja suinteresuotieji subjektai, MVĮ ir pilietinės visuomenės dalyviai, norintys kartu formuoti perėjimą prie žaliosios ekonomikos.

Silezijos vaivadijos maršalas ir RK narys Jakub Chełstowski pasakė: „2021–2022 m. Verslaus Europos regiono ženklas mums yra didelė garbė, bet visų pirma įsipareigojimas imtis tolesnės veiklos, skirtos remti ir skatinti verslumą regione. VER ženklas suteikia galimybių, kurias Silezijos vaivadija visapusiškai išnaudos regionų, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.“

Gabrovo savivaldybė, Bulgarija

Dėl savo sparčiai augančios gamybos ir perdirbimo pramonės Gabrovo savivaldybė tapo vienu svarbiausių Bulgarijos ekonomikos centrų. Strateginis regiono tikslas yra pritaikyti ekonominį modelį siekiant didesnio atsparumo ir ekologinio tvarumo. Šis perėjimas vyks kartu su investicijomis į didesnę pridėtinę vertę turinčią ekonominę veiklą. Į savo pažangiosios specializacijos strategiją Gabrovas įtraukė naujus sektorius, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir paslaugų. Sėkmingai spręsdamas su šiomis permainomis susijusius uždavinius, regionas gali remtis tvirta patirtimi plečiant švietimo infrastruktūrą inžinerijos srityje.

Gabrovo savivaldybės merė Tanya Hristova pasakė: „Mūsų vizija yra plėtoti Gabrovą kaip žalią, išmanią ir novatorišką savivaldybę, pasinaudojant turtingais verslo, įmonių, mokslinių tyrimų ir švietimo pasiekimais ir atsižvelgiant į naujas ekologiškos, skaitmeninės ir įtraukios transformacijos galimybes.“

Helsinkio-Ūsimos regionas, Suomija

Helsinkio-Ūsimos regionas pasiekė itin gerų rezultatų verslo švietimo srityje. 2012 m. šiam regionui jau buvo suteiktas Verslaus Europos regiono apdovanojimas už tvirtą jaunųjų verslininkų skatinimą. Praėjus beveik dešimtmečiui, regionas siekia sukurti palankią aplinką į tvarumą orientuotai naujai verslininkų kartai, kad galėtų žengti kitą žingsnį ir savo įgūdžius pritaikyti esminiams socialiniams ir ekonominiams pokyčiams. Turėdamas tvirtą mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūrą, regionas ketina įgyvendinti nuoseklų priemonių rinkinį, siekdamas paspartinti žiedinės ir dalijimosi ekonomikos plėtrą ir užtikrinti bendradarbiavimu grindžiamų vartojimo modelių ekonominį gyvybingumą.

Helsinkio-Ūsimos regiono pirmininkas ir Suomijos delegacijos RK pirmininkas Markku Markkula teigė: „Helsinkio-Ūsimos regionas buvo tarp pirmųjų regionų, kuriems 2012 m. buvo suteiktas VER ženklas.“ Tuo metu surengėme daugiau nei 100 verslumą skatinančių renginių, visų pirma skirtų jaunimui. Dabar dėl pandemijos poveikio ir klimato kaitos susiduriame su kitokia realybe. 2021–2022 m. apdovanojimas visų pirma yra paskata Helsinkio regionui spręsti šiuos naujus iššūkius ir bendradarbiauti tiek vietos, tiek tarptautiniu lygmenimis kuriant integruotą žalią, skaitmeninę ir į verslumą orientuotą ateitį.“

Kastelo Branko savivaldybė, Portugalija

Savo dinamiško žemės ūkio maisto produktų sektoriaus ir tvirto politinio įsipareigojimo įgyvendinti žaliuosius pokyčius dėka Kastelo Branco savivaldybė turi didelį tvaraus atsigavimo po pandemijos potencialą. Regionas aktyviai skatina verslumo kultūrą, siekdamas išnaudoti verslumo metodų veiksmingumą įvairiems vietos uždaviniams spręsti. Viešojo administravimo įstaigose ir švietimo įstaigose įgyvendintos įvairios paramos priemonės. Be to, Kastelo Branco plėtros strategija yra labai gerai integruota į platesnę Portugalijos regiono centro regioninę inovacijų strategiją.

Kastelo Branco prezidentas José Augusto Alves pasakė: „Pastaraisiais metais Kastelo Branco miesto taryba verslumą pavertė savo strateginiu prioritetu. Šiuo metu turime tikrą verslumo ekosistemą, kuri išsiskiria nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Šios strategijos ramsčiai grindžiami keliomis infrastruktūromis, kurių dinamiškumas leidžia skatinti jaunus verslininkus ir juos orientuoti, siekiant padidinti įmonių konkurencingumą. Verslaus Europos regiono apdovanojimas mums reiškia ne tik pasididžiavimą – tai ir mūsų strategijos ir viso šioje srityje atlikto darbo pripažinimas. Mūsų savivaldybė, mūsų darbo grupė, kasdien dirbanti mūsų įmonių plėtros srityje ir Kastelo Branco piliečiai labai didžiuojasi šiuo pripažinimu.“

VER nugalėtojų regionų vaizdo įrašas . Papildomos vaizdo medžiagos galima gauti paprašius; prašome kreiptis į garso ir vaizdo tarnybą audiovisualCoR@cor.europa.eu .

2021–2022 m. VER „Specialus paminėjimas“:

Vukovaro-Srijemo apskritis, Kroatija

Pirmą kartą nuo VER apdovanojimo paskelbimo 2011 m. vertinimo komisija taip pat nusprendė „specialiai paminėti“ Kroatijos Vukovaro-Srijemo apskritį. Taip siekiama paskatinti regioną toliau dėti pastangas ir šį metodą vėl taikyti kito apdovanojimo metu. Vukovaro-Srijemo apskritis ėmėsi svarbių priemonių, kad padidintų savo inovacinius pajėgumus, derindama regiono ekonominius tikslus su mokslinių tyrimų ir plėtros strategija.

Bendroji informacija

Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimas – tai projektas, padedantis kiekvienais metais nustatyti ir apdovanoti išskirtinę ir novatorišką verslumo politikos strategiją turinčias Europos Sąjungos teritorijas (koks bebūtų jų dydis, gerovės lygis ar įgaliojimai). Įtikinamiausią, perspektyviausią ir daugiausiai žadantį planą parengusioms teritorijoms ateinančiais metais suteikiamas ženklas „Verslus Europos regionas (VER)“.

VER ženklas sukurtas bendradarbiaujant su Europos Komisija. Jį remia ES lygmens suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui, SME United , Eurochambres , organizacija  Social Economy Europe  ir  EURADA .

VER vertinimo komisija, sudaryta iš RK narių, ES institucijų, socialinių partnerių ir teritorinių asociacijų atstovų, visus 2021 m. ir 2022 m. stebės, kaip įgyvendinamos apdovanojimą pelniusios regioninės strategijos, siekdama pateikti nugalėtojams objektyvų išorės vertinimą dėl jų politikos ir tais metais padarytos pažangos.

Dėl COVID-19 pandemijos 2021–2022 m. VER apdovanojimas apima dvejus metus. Atsižvelgdama į dabartinę sanitarijos ir ekonominę krizę VER vertinimo komisija nusprendė sujungti 2020 ir 2021 m. paraiškas dėl dalyvavimo konkurse, kad regionai turėtų galimybę iš naujo parengti savo regioninės plėtros strategijas ir pritaikyti jas prie pasikeitusių aplinkybių.

Nuo 2011 m. verslaus Europos regiono ženklą gavusių regionų sąrašas pateikiamas čia .

Kontaktinis asmuo:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Pasidalyti :