Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
„Renovacijos banga“: miestai ir regionai pasiruošę įgyvendinimui  

Europos regionų komitetas ragina Europos Komisiją ir valstybes nares sukurti lengvesnes ir greičiau taikomas vietos ir regionų valdžios institucijų finansavimo priemones renovacijos projektams įgyvendinti.

Europos regionų komitetas vieningai priėmė nuomonę dėl „Renovacijos bangos“ , ES plano, skirto Europos pasatų ūkio energiniam naudingumui padidinti. Pastatų, kuriems tenka 40 proc. Europos suvartojamos energijos ir 36 proc. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, renovacija yra nepaprastai svarbi, jeigu ES tikisi iki 2050 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui. Miestai ir regionai ragina persvarstyti valstybės pagalbos schemas, nustatyti lankstesnes biudžeto taisykles siekiant kuo labiau padidinti investicijas bei renovacijos projektų skaičių, nustatyti subnacionalinius pastatų renovacijos tikslus ir į renovacijos projektus integruoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Po plenarinėje sesijoje vykusios diskusijos su Kadri Simson, už energetiką atsakinga Europos Komisijos nare, RK nuomonės dėl „Renovacijos bangos“ pranešėjas, Sinjos savivaldybės tarybos (Florencija) narys ir buvęs Toskanos regiono pirmininkas (2010–2020 m.) Enrico Rossi (IT / PES) , pareiškė: „Žaliasis atsigavimas prasideda mūsų namuose. Kadangi „Renovacijos banga“ yra vienas iš pagrindinių žaliojo kurso ramsčių, galime atgaivinti ekonomiką, sukurti 160 000 darbo vietų statybų sektoriuje ir kovoti su energijos nepritekliumi, kartu siekdami poveikio klimatui neutralizavimo tikslų. Turime užtikrinti, kad naujojoje daugiametėje finansinėje programoje, ekonomikos gaivinimo plane ir nacionaliniuose bei regioniniuose fonduose numatyti ištekliai būtų naudojami sinergiškai ir nebūtų nukreipiami kitur. Kad ši iniciatyva būtų sėkminga, miestai ir regionai turi atlikti pagrindinį vaidmenį. Todėl mums reikia konkrečių priemonių, pavyzdžiui, vietos techninės pagalbos priemonės, prieinamos visoms vietos ir regionų valdžios institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti „Renovacijos bangą“, taip pat darbuotojų, ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse, mokymo, kad būtų galima padėti kurti daugiau darbo vietų.“

RK ragina Europos Komisiją ir valstybes nares sukurti vietos ir regionų valdžios institucijoms skirtus tiesioginio finansavimo mechanizmus renovacijos projektams įgyvendinti. Komitetas taip pat ragina atlikti paskelbtą Europos valstybės pagalbos schemų, skirtų energijos vartojimo efektyvumui pastatuose didinti, peržiūrą, kad būtų įveiktos dabartinės investavimo kliūtys.

Miestai ir regionai ragina Europos Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant nustatyti lankstesnes biudžeto taisykles vietos ir regionų valdžios institucijoms, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai investuoti į esamų pastatų renovaciją ir naują socialinį būstą. Jie taip pat pažymi, kad siekdamos įgyvendinti „Renovacijos bangą“ Komisija ir valstybės narės turi teikti didelę paramą statybų sektoriui, kad būtų pašalintos žinių spragos, susijusios su įgūdžiais, technologijomis ir darbuotojų perkvalifikavimu.

„Renovacijos banga“ turi būti remiama teikiant didelę techninę pagalbą, kuri būtų prieinama visoms vietos ir regionų valdžios institucijoms. RK nariai taip pat ragina stiprinti ir decentralizuoti EIB Europos pagalbos vietinei energetikai priemonę (ELENA) , racionalizuojant vieno langelio principu veikiančią sistemą, kuri teiktų techninę pagalbą visoms vietos ir regionų valdžios institucijoms ir įmonėms.

RK nuomonėje Europos Komisija ir valstybės narės raginamos visiškai įtraukti iniciatyvą „Renovacijos banga“ į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programas, taip pat į Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus).

Papildomi RK pasiūlymai, kaip sėkmingai įgyvendinti „Renovacijos bangą“ kiekvienoje teritorijoje:

 • Taikyti priemones, kuriomis būtų siekiama išvengti priverstinio gyventojų iškeldinimo dėl renovacijos. Europos Komisija ir visi valdžios lygmenys turi neleisti, kad renovacijos išlaidos būtų perkeltos nuomotojams, taip pat siūloma, kad nuomos didėjimą atsvertų energijos taupymas.
 • RK ragina Europos Komisiją reikalauti valstybių narių visapusiškai ir veiksmingai įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į atitinkamų nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų rengimą ir įgyvendinimą pradedant veiksmingą daugiapakopį dialogą klimato ir energetikos klausimais.
 • „Renovacijos banga“ turi būti vienodai taikoma mažiau urbanizuotoms, atokesnėms vietovėms, įskaitant kaimo bendruomenes.
 • Skatinti žiedinius procesus statybų sektoriuje ir griežtinti sertifikavimo mechanizmus, kuriais skatinama statybines medžiagas ir metodus pasirinkti atsižvelgus į jų gyvavimo ciklą.
 • Stiprinti vietos energetikos bendruomenes ir gaminančiuosius vartotojus decentralizuojant energijos gamybą ir skatinant kurti nuomos, kai šildymo išlaidos įtraukiamos į nuomą, modelį, kuris kaip pagrindinis principas taikomas Švedijoje ir Suomijoje ir kuriuo remiantis nekilnojamojo turto savininkai skatinami taupyti energiją ir kartu užtikrinti tinkamą klimatą patalpose.
 • Išplėsti energijos nepritekliaus analizę nebeapsiribojant atskirais namų ūkiais, ir naudoti „aplinkai nekenksmingų gamybos zonų“ modelį kaip naudingą orientyrą įtraukiant apdirbamąją pramonę į „Renovacijos bangą“.
 • Teikti didelę paramą statybų sektoriui, kuris labai nukentėjo nuo krizės ir kuriame paprastai veikia daug mažų įmonių.
 • Platesnio užmojo pastangos mažinti gyvenamųjų namų šildymo ir vėsinimo priklausomybę nuo iškastinio kuro, nes tai sudaro daugiau kaip 80 proc. viso ES pastatuose suvartojamos energijos kiekio.
 • Nariai palankiai vertina Klimato paktą ir įsipareigoja remti jo įgyvendinimą, visų pirma įtraukiant piliečius. RK pripažįsta esminį Klimato pakto vaidmenį siekiant užtikrinti, kad „Renovacijos banga“ būtų veiksmingai taikoma ir kad vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų naudotis pajėgumais ir priemonėmis.
 • Nariai ragina Europos Komisiją toliau skatinti diegti energijos valdymo sistemas ir statinių informacinį modeliavimą (angl. BIM).
 • Numatyti sistemingą žaliųjų kriterijų taikymą organizuojant viešuosius pirkimus pastatų sektoriuje, kad būtų greitai sumažintas energijos vartojimas ir užtikrintas platesnis tvaresnių valdymo modelių taikymas.
 • Duomenys apie pastatų energijos suvartojimą turėtų būti nemokamai prieinami visoje ES.
 • Nustatyti subnacionalinius atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimo į pastatus tikslus.
 • RK pritaria pasiūlymui dėl pažangiojo parengtumo rodiklio (angl. Smart Readiness Indicator – SRI), skirto įvertinti pastatų pasirengimą integruoti išmaniąsias technologijas ir didinti pastatų savininkų ir juose gyvenančių žmonių informuotumą šiuo klausimu.
 • Atnaujinti energinio naudingumo sertifikatų sistemą siekiant padidinti pastatų su energinio naudingumo sertifikatais ūkį.
 • Visų esamų viešųjų pastatų pirkimo ir renovavimo teisiniai reikalavimai, minimalūs energinio naudingumo standartai ir privalomi metinių renovacijos normų tikslai turi būti lankstūs, kad būtų atsižvelgta į skirtingas pastatų savybes ir aplinkybes kiekvienoje teritorijoje.

Bendra informacija

Apskaičiuota, kad energijos nepriteklių patiria 34–50 mln. Europos piliečių. RK nuomonėje „Renovacijos banga“ pateikiamas pasiūlymas Europos Komisijai ir valstybėms narėms apskaičiuoti energijos nepriteklių subregioniniu lygmeniu.

75 proc. esamų pastatų ES laikomi energijos vartojimo požiūriu neefektyviais, tačiau šiuo metu kasmet iš jų renovuojama tik 1 proc. Apskaičiuota, kad iniciatyva „Renovacijos banga“ iki 2030 m. statybų sektoriuje gali papildomai sukurti 160 000 darbo vietų. 

ES pastatų ūkio renovacija kartu su transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu ir miestų žalinimu yra vienas svarbiausių žaliojo kurso prioritetų – ne tik dėl galimybių sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamą CO 2  kiekį, bet ir kaip tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. Statybų sektorius sukuria daugiausia darbo vietų vertinant pagal kiekvieną investuotą milijoną eurų ( IEA 2020 ).

Iniciatyva „Renovacijos banga“ buvo pradėta 2020 m. spalio 14 d. Europos Komisijai paskelbus komunikatą „Renovacijos banga Europoje: pastatų ekologizavimas, darbo vietų kūrimas ir gyvenimo gerinimas“ . Tai yra vienas iš svarbiausių Europos žaliojo kurso veiksmų plano ramsčių.

„Renovacijos bangos“ tikslas – pašalinti pastatų renovacijai kylančias kliūtis. Energijos vartojimo efektyvumo finansinių institucijų grupė ( EEFIG ) nustatė šešių rūšių kliūtis: tai struktūrinės kliūtys, informavimo kliūtys, rinkos nepakankamumas, žinių trūkumas, veiksnių, apsunkinančių projektų telkimą ir (arba) veiksmingesnio vietos požiūrio taikymą, derinys ir reguliavimo kliūtys. Visos jos daro tiesioginį poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms ir neleidžia joms daugiau investuoti į efektyvaus energijos vartojimo projektus.

Pastatų renovacija yra svarbus prioritetas įgyvendinant „Žaliąjį kursą vietos lygmeniu“ – naują Europos regionų komiteto iniciatyvą, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų ES pertvarkos, skirtos neutralizuoti poveikį klimatui, pagrindas. Iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pradėta įgyvendinti 2020 m. birželio 15 d., įsteigus specialią darbo grupę, sudarytą iš 13 narių . Pranešimą spaudai skaitykite čia . 200 geriausios žaliojo kurso praktikos pavyzdžių rasite mūsų internetiniame žemėlapyje .

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023