Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Regioninių inovacijų partnerystės. Bandomajai veiklai atrinkti 63 regionai, septyni miestai ir keturios valstybės narės  

Šiandien Komisija paskelbė apie 63 regionus, septynis miestus ir keturias valstybes nares, atrinktus bandomajam regioninių inovacijų partnerysčių projektui – kartu su Regionų komitetu parengtai iniciatyvai. Bandomosios veiklos dalyviai yra pasirengę dalytis gerąja patirtimi ir kartu kurti bei išbandyti priemones, kuriomis būtų galima sutelkti įvairius finansavimo šaltinius ir politiką, taip pat susieti regionines ir nacionalines programas su ES žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai skirtomis iniciatyvomis. Šiomis partnerystėmis bus prisidedama prie naujos Europos inovacijų darbotvarkės, pagal kurią pasitelkiant inovacijas skatinama pertvarka siekiant tvarumo, o vietos strategijos susiejamos su ES lygmens iniciatyvomis.

Į kvietimą pareikšti susidomėjimą atsiliepė daugybė ES inovacijų ekosistemos atstovų, t. y. nacionaliniu lygmeniu dalyvaujančios valstybės narės, pavyzdžiui, Slovakija, taip pat įvairūs ES regionai, pavyzdžiui, Andalūzija, Azorų salos, Aukštutinė Prancūzija, Pohjanma, Pakarpatė, Šiaurės Egėjo jūros salos, Emilija-Romanija ir daugelis kitų. Be to, kvietimu pareikšti susidomėjimą buvo pradėtas bendradarbiavimo ir tinklaveikos pagal principą „iš apačios į viršų“ procesas, kuris į bendrus regionų tinklus jau subūrė daug dalyvių. Jis apima, pavyzdžiui, Baltijos jūros regioną, Bioregionų priemonę ir išplėstą 4.0 miestų konsorciumą (Leveną, Boloniją, Turku), kuriam priklauso ir Eindhovenas (NL), Espo (FI) ir Klužo-Napoka (RO).

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Ekonomika galės tapti stipresnė ir švaresnė, o visuomenė – teisingesnė tik tuo atveju, jei ES politikos darbotvarkės pagrindas bus inovacijos. Kad galėtume sėkmingai įgyvendinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, inovacijas turime diegti kiekviename regione ir kiekvienoje šalyje, tuo pačiu palaikydami jų tarpusavio ryšį. Plėtodami šias partnerystes galime užmegzti ryšius ir taip didinti investicijų ir novatoriškų sprendimų sinergiją. Nekantriai laukiu, kokias novatoriškas idėjas ir požiūrį atsineš bandomojo projekto dalyviai.“

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira teigė: „Bendradarbiavimas ir inovacijos yra esminiai tvaraus ir atsparaus ES regionų vystymosi elementai. Visos teritorijos turi inovacijų potencialą, kurį reikia išnaudoti, todėl palankiai vertinu tokį didelį susidomėjimą kvietimu. Nekantriai laukiu bandomojo projekto rezultatų ir tikiuosi, kad jis padės įveikti nuolatinį atotrūkį inovacijų srityje tarp regionų, nes jis stabdo visos ES pažangą.“

Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas pridūrė: „Skatindami inovacijas didiname atsparumą vietos lygmeniu ir savo vietos bendruomenių pajėgumus reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, apsaugoti piliečius ir remti vietos ekonomiką. Šiomis aplinkybėmis tikimės, kad Komisijos narės E. Ferreira ir M. Gabriel bendradarbiaus dėl regioninių inovacijų partnerysčių, kurios yra pagrindinė visų turimų fondų koordinavimo ir inovacijų sklaidos vietos lygmeniu priemonė, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad mūsų regionai, miestai ir kaimai taptų efektyvesni energijos vartojimo požiūriu ir tvaresni.“

Regioninių inovacijų partnerysčių vadovas

Bandomojo projekto dalyviai susipažins su naujomis regioninių inovacijų partnerystėmis, grindžiamomis šiandien Jungtinio tyrimų centro paskelbtu pradiniu rekomendaciniu dokumentu – Regioninių inovacijų partnerysčių vadovu (angl. „Partnerships for Regional Innovation Playbook“). Vadove siūlomos įvairios priemonės ir valdymo mechanizmai, kuriais siekiama gerinti regioninės, nacionalinės ir ES inovacijų politikos koordinavimą siekiant įgyvendinti Europos žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir mažinti Europos Sąjungoje atotrūkį inovacijų srityje. Siūlomos strategijos esmė – inicijuoti vietos misijas, kuriomis siekiama koordinuoti veiksmus remiantis nuoseklia tiksline logika. Tai, savo ruožtu, leistų išnagrinėti platų politikos priemonių, skirtų sistemų lygmens inovacijoms, spektrą.

Bandomosios veiklos metu dalyviai šias politikos priemones išbandys ir kartu parengs veiklos gaires. Vadovu ir bandomąja veikla taip pat bus skatinama dalytis gerąja patirtimi, sudaromos palankesnės sąlygos mokytis atliekant bandymus ir remiamos viešojo administravimo institucijos ir platesnio masto ekosistema.Bandomoji veikla neturės poveikio dabartiniam 2021–2027 m. lėšų programavimo procesui.

Pagrindiniai faktai

Partnerystės grindžiamos būsima nauja Europos inovacijų darbotvarke, kuria siekiama padėti integruoti iniciatyvas ir investicijas ES ir nacionaliniu lygmenimis. Jomis tiesiogiai siekiama pagerinti inovacijų ekosistemas, kurios yra viena iš pagrindinių Europos inovacijų diegimo rezultatų gerinimo sričių. Pagrindinis tikslas – stiprinti regionų ir vietos inovacijų ekosistemų sąsajas, Europos tvarias vertės grandines ir giliųjų technologijų sektorius.

Partnerystės yra papildoma strategija, grindžiama teigiama pažangiosios specializacijos strategijų įgyvendinimo patirtimi. Pažangioji specializacija yra vietos poreikiais grindžiamas ES sanglaudos politikos metodas, kuriuo siekiama nustatyti strategines intervencijos sritis, pagrįstas tiek ekonomikos privalumų ir potencialo analize, tiek verslininkystės galimybių paieškos procesu, kuriame aktyviai dalyvauja suinteresuotieji subjektai. Pažangioji specializacija orientuota į inovacijas ir jai tenka svarbus vaidmuo remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų užtikrintas tvarus ir atsparus visų Europos regionų vystymasis.

Atrinktos teritorijos dalyvaus individualiai arba kaip šešių skirtingų ES regionų ir miestų tinklų dalis. Iš viso bandomojoje veikloje dalyvaus 23 valstybių narių atstovai. Kvietimas pareikšti susidomėjimą buvo paskelbtas 2022 m. kovo–balandžio mėn.

Daugiau informacijos

Regioninių inovacijų partnerystės. Pažangiosios specializacijos platforma

Europos regionų komiteto SEDEC komisijos interneto svetainė 

Regioninių inovacijų partnerysčių vadovas

Kvietimo pareikšti susidomėjimą dalyvių žemėlapiai


Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022