Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Žaliasis kursas – miestai ir regionai pasirengę siekti konkrečių rezultatų  
Madride vykusioje 25-ojoje klimato kaitos konferencijoje (COP 25) Europos regionų komiteto nariai palankiai įvertino komunikatą dėl žaliojo kurso ir priminė, kad miestai ir regionai yra labai svarbūs siekiant ES poveikio klimatui neutralizavimo.

Europos Komisija paskelbė komunikatą dėl Europos žaliojo kurso ir jo įgyvendinimo tvarkaraštį. Iš būsimų priemonių galima paminėti energetikos ir klimato tikslų atnaujinimą ir naujas prisitaikymo prie klimato kaitos, oro kokybės užtikrinimo ir biologinės įvairovės apsaugos strategijas ir teisės aktus. Nors COP 25 derybos stringa tarptautinių anglies dioksido rinkos taisyklių srityje, ES vietos ir regionų atstovų asamblėja ragina Paryžiaus susitarimo šalis glaudžiau bendradarbiauti su miestų ir regionų valdžia, nes tai vienintelis būdas įgyvendinti veiksmingas klimato politikos priemones ir sustabdyti pasaulinį atšilimą.

Paskutinę COP 25 derybų dėl klimato kaitos savaitę Europos regionų komiteto nariai surengė darbo posėdį dėl komunikato dėl žaliojo kurso. Nariai priminė, kad miestai ir regionai jau yra ryžtingesni nei nacionalinės vyriausybės, ir dar kartą pabrėžė savo įsipareigojimą dėti visas pastangas, kad vietos lygmeniu būtų pereita prie neutralaus poveikio klimatui.

Nariai palankiai įvertino komunikatą dėl žaliojo kurso, nes jame išdėstyta labai plataus užmojo ir išsami darbotvarkė. Nariai pritarė tam, kad jis mus priartina prie perspektyvių integruotų politikos sričių, susiejančių žaliąjį kursą su pagrindiniais ES ekonominiais ir finansiniais mechanizmais.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas ir RK delegacijos COP 25 vadovas Markku Markkula teigė: „ Europos Sąjunga ir toliau turi vadovauti kovai su pasauliniu atšilimu. Komunikatas dėl žaliojo kurso parengtas pačiu laiku, nes prasideda paskutinis derybų dėl visiško Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo etapas. RK pabrėžia savo įsipareigojimą visapusiškai padėti siekti žaliojo kurso tikslų kartu užtikrinant, kad visapusiškai dalyvautų miestai ir regionai ir kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Komunikate dėl žaliojo kurso išdėstomas pradinis pagrindinių politikos sričių ir priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti Europos perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m., veiksmų planas.

COP 25 dalyvavę nariai išreiškė norą, kad Europos regionų komitetas dalyvautų būsimame plačiame teisėkūros darbe. Šis darbas, be kita ko, turėtų apimti energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos, judumo, žiedinės ekonomikos, miškų ir mėlynosios ekonomikos teisės aktus.

RK palankiai vertina galimybę padidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažinimo iki 2030 m. tikslus iki 50 proc., o siekti 55 proc. Tačiau jis apgailestauja, kad nekalbama apie aukštesnius atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus.

RK palankiai vertina energijos nepritekliui panaikinti skirtas priemones, visų pirma paskelbtas privačių namų ūkių renovacijos finansavimo sistemas ir visam pastatų sektoriui skirtą iniciatyvą „Renovacijos banga“.

RK yra pasirengęs bendradarbiauti, kad kartu su piliečiais, nacionalinėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis, įskaitant ES patariamuosius organus, būtų parengtas Komisijos klimato paktas. Jis taip pat palankiai vertina tai, kad paminėti regionai, kurie susiduria su didžiausiais iššūkiais.

Visų pirma RK palankiai vertina teisingo perėjimo mechanizmą, įskaitant teisingo perėjimo fondą, skirtą daug anglies naudojantiems ir daug anglies dioksido išskiriantiems regionams ir sektoriams. Tačiau Komitetas pabrėžia, kad, be sanglaudos fondų, 2021–2027 m. reikalingi papildomi ištekliai.

RK kartoja savo raginimą transporto srityje plačiau įgyvendinti principą „teršėjas moka“ ir pabrėžia būtinybę naudotojams pasiūlyti įperkamesnių, prieinamesnių, sveikesnių ir ekologiškesnių alternatyvių judumo sprendimų. RK primena, kad miestai ir regionai yra labai svarbūs siekiant pereiti prie visiškai netaršaus judumo.

Nors nariai palankiai vertina žaliąjį kursą kaip augimo strategiją, kuria siekiama neutralaus anglies dioksido poveikio, tausiai išteklius naudojančios ir konkurencingos ES ekonomikos, Komitetas apgailestauja, kad trūksta kiekybinių siekių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo srityje.

Žaliasis kursas turi būti tvaresnės žemės ūkio gamybos ir vartojimo Europos Sąjungoje varomoji jėga. RK dar kartą ragina 30 proc. sumažinti žemės ūkio išmetamą ŠESD kiekį ir, palyginti su 2017 m., padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotus valstybėse narėse.

Nariai palankiai vertina pasiūlymą 2020 m. kovo mėn. parengti Europos klimato teisę, kuri įtvirtintų poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m. tikslą. Komitetas nori padėti šalinti esamus teisės aktų neatitikimus remdamasis vietos ir regionų valdžios institucijų patirtimi įgyvendinant ES teisės aktus ir formuojant politiką.

Gruodžio 5 d. priimtoje savo rezoliucijoje dėl žaliojo kurso RK pasiūlė sukurti miestų ir regionų, Europos Komisijos ir valstybių narių forumą, kuris stebėtų žaliojo kurso įgyvendinimą.

Bendroji informacija

Pranešimą spaudai dėl 2019 m. gruodžio 5 d. plenarinėje sesijoje Europos regionų komiteto priimtos rezoliucijos dėl žaliojo kurso skaitykite čia .

Asmuo pasiteirauti: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0)470881037

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023