Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Žaliasis kursas: miestai ir regionai nustatė 2021 m. veiksmų planą  

Europos regionų komitetas (RK) pateikė 2021 m. žaliojo kurso veiksmų planą. 4-ajame darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ posėdyje vietos lygmens vadovai susitarė dėl politinių tikslų ir prioritetų, kad būtų paspartintas perėjimas prie poveikio klimatui neutralumo, o miestams ir regionams tektų pagrindinis vaidmuo gaivinant ekonomiką po COVID-19 krizės. Pagrindiniai tikslai – skatinti aktyvų subsidiarumą, stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas tiesiogiai gauti ES lėšų. Pastatų renovacija, miesto zonų žalinimas ir transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas bus prioritetinės sritys. Posėdžio metu buvo diskutuojama apie Pažangiųjų miestų iššūkį ir Teisingos pertvarkos mechanizmą . Abiem jiems tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant žaliojo kurso darbotvarkę.

Pradėdamas diskusijas dėl iniciatyvos „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ 2021 m. politinių tikslų, orientyrų ir tikslinių sričių, darbo grupės ir ENVE komisijos pirmininkas Juan Espadas (ES / PES) apžvelgė dvi per posėdį pristatytas Europos Komisijos pavyzdines iniciatyvas. „Kai sakome, kad žaliasis kursas bus įgyvendintas vietos lygmeniu arba išvis liks neįgyvendintas, mes nesimėtome skambiomis frazėmis, – kalbėjo pirmininkas, kuris taip pat yra Sevilijos meras. – Europos Sąjungai niekada nepavyks užtikrinti neutralaus poveikio klimatui, jei jos teritorijos nesieks tų pačių plataus užmojo tikslų. Tokie projektai kaip „Pažangiųjų miestų iššūkis“ ir Teisingos pertvarkos platforma yra pavyzdžiai, kaip galėtume įgyvendinti žaliąjį kursą vietoje, suteikdami reikiamą paramą ir sukurdami sinergiją, kuri padėtų miestams ir regionams. Klimato krizė yra didžiausias mums kylantis iššūkis, todėl mums reikia inovatyvių būdų bendradarbiauti siekiant bendro ir vienodo tikslo.“

Nariai pasikeitė nuomonėmis apie dvi Europos Komisijos pavyzdines iniciatyvas, kuriomis remiamas ES perėjimas prie poveikio klimatui neutralumo. Pažangiųjų miestų iššūkio iniciatyvą pristatė Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato (GROW) atstovė Iordana Eleftheriadou , o Myriam Boveda Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (REGIO) papasakojo apie naujausius pokyčius, susijusius su Teisingos pertvarkos mechanizmu . Abiem iniciatyvomis siekiama paremti vietos ir regioninių žaliųjų kursų įgyvendinimą.

Žodį tarė ir Tipererio grafystės tarybos narys bei RK ECON komisijos pirmininkas Michael Murphy (IE / EPP) : „Esu visiškai įsitikinęs, kad darnaus vystymosi tikslai (DVT) ir Europos žaliasis kursas turi būti įgyvendinami išvien, kad užtikrintume skurdo panaikinimą ir neviršytume mūsų planetos išgalių.“

Diskutuojant apie darbo grupės prioritetus, Naujosios Akvitanijos regiono pirmininko pavaduotoja ir RK Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos ( COTER ) pirmininkė Isabelle Boudineau (FR / PES) nurodė: „Būsima Komisijos darnaus ir išmanaus judumo strategija privalo atspindėti teritorijų išreikštus aukštus siekius įgyvendinti žaliąjį kursą.

Tarpvalstybinių jungčių svarba, išorės sąnaudų internalizavimas ir ypač principas „teršėjas moka“, viešojo transporto vieta mūsų miestuose ir kaimuose, kasdienio judumo svarba ir perėjimas nuo kelių ir oro transporto prie geležinkelių – visa tai yra klausimai, dėl kurių turi būti išgirsta mūsų nuomonė. Europos Komisija savo tikslų nepasieks be mūsų!“ Sevilijos metas Juan Espadas pristatys darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ padarytą pažangą kitame COTER komisijos posėdyje, kuris vyks 2021 m. vasario 26 d.

Varšuvos meras Rafal Trzaskowski (PL / EPP) pasidalijo įžvalgomis apie pirmąjį posėdį, kuriame jis dalyvavo kaip Merų pakto politinės valdybos narys. „Pastarajame posėdyje patvirtinome naują įsipareigojimą „Merų paktas už teisingesnę, neutralaus poveikio klimatui Europą“, kuriuo siekiama suderinti Merų paktą su žaliuoju kursu ir paversti jį pagrindine priemone įgyvendinant anglies dioksido poveikio neutralizavimui skirtą pertvarką, – kalbėjo R. Trzaskowski. – Visi turime suvienyti jėgas, kad įgyvendintume žaliąjį kursą vietos lygmeniu. Prašome Europos Komisijos teikti finansinę ir nefinansinę paramą vietos ir regionų vadovams, kad žaliasis kursas taptų realybe vietoje ir kad būtų skatinamas visuomenės pritarimas su klimato kaita susijusiai pertvarkai. ES finansinė parama, įskaitant sanglaudos fondus, turi skaidriai, sąžiningai ir tiesiogiai pasiekti miestus ir regionus. Negalime ilgiau gaišti.“

Kitoje RK plenarinėje sesijoje, kuri vyks kovo mėn., ES vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja diskutuos su už energetiką atsakinga Europos Komisijos nare Kadri Simson apie didžiulio masto ES pastatų energinio naudingumo gerinimo planą „Renovacijos banga“ . Nuomonės projekte , kurį parengė pranešėjas Enrico Rossi (IT / PES), Sinjos komunos (Florencijos provincija) tarybos narys ir buvęs Toskanos regiono pirmininkas (2010–2020 m.), RK pateikė išsamių priemonių, kuriomis siekiama sumažinti pastatų anglies pėdsaką, rinkinį, kartu kuriant darbo vietas ir kovojant su energijos nepritekliumi.

2020 m. birželio 15 d. įsteigtą darbo grupę „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ sudaro trylika Europos regionų komiteto narių.

Galutinė 2021 m. darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ veiksmų plano redakcija netrukus bus paskelbta specialiame RK interneto portale .

Daugiau informacijos

Regionų komiteto prioritetui „kurti atsparias bendruomenes“ priskiriamas „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ yra iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso pagrindu ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planai užtikrintų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams bei taptų konkrečiais projektais kiekvienoje teritorijoje. Žaliojo kurso vietos lygmeniu internetiniu žemėlapiu , kuriame pateikiama 200 geriausios praktikos pavyzdžių, norima įkvėpti imtis veiksmų ir juos kuo greičiau įgyvendinti .

Artėjant COP 26, RK rengia nuomonės projektą „Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis rengiantis COP 26“ . Pranešėjas Vincent Chauvet , Oteno meras.

Judumo klausimu RK šiuo metu rengia nuomonės projektą dėl darnaus ir išmanaus judumo, vadovaujant pranešėjui Robertui Van Astenui (NL /Renew Europe), kuris yra Hagos savivaldybės tarybos narys.

2020 m. liepos mėn. RK patvirtino rekomendacijas dėl Teisingos pertvarkos fondo , išdėstytas Rijekos mero Vojko Obersnelio (HR / PES) parengtoje nuomonėje.

Kontaktinis asmuo

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023