Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europa neatsigaus be tvirtos sanglaudos politikos ir tikros ES, nacionalinių, regioninių ir vietos subjektų partnerystės  

Visos ES koalicija įspėja valstybes nares, kad pasiekus kompromisą dėl ES biudžeto ir ekonomikos gaivinimo plano investicijos į regionus ir miestus turi būti išsaugotos

Dėl COVID-19 pandemijos kilusi krizė kenkia Europos ekonominei, teritorinei ir socialinei sanglaudai ir jos gebėjimui užtikrinti žalesnę, įtraukią ir pažangią pertvarką kuriant tvaresnę ateitį. Todėl #CohesionAlliance – visos ES koalicija, vienijanti daugiau kaip 12 000 pasirašiusiųjų, – ragina ES valstybes nares remti tvirtą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą ir ekonomikos gaivinimo planus. DFP ir ekonomikos gaivinimo planais turi būti remiama sanglauda kaip pagrindinė Europos Sąjungos vertybė ir pagrindinis jos visų politikos sričių ir investicijų tikslas. Šie reikalavimai buvo įtraukti į deklaraciją , kuri buvo įteikta už sanglaudą ir reformas atsakingai Komisijos narei Elisai Ferreirai ir REGI komiteto pirmininkui Younous Omarjee per vaizdo konferenciją liepos 14 d., likus trims dienoms iki Europos Vadovų Tarybos susitikimo Briuselyje.

COVID-19 krizė parodė, kad solidarumas, atsakomybė ir sanglauda dabar reikalingi labiau nei bet kada siekiant užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. #CohesionAlliance ragina vykdyti tvirtą, veiksmingą ir lanksčią sanglaudos politiką, grindžiamą ilgalaikėmis perspektyvomis ir partnerystės principais, įtraukiant vietos ir regionų valdžios institucijas į visas ekonomikos gaivinimo priemones. Tai suteiks postūmį ekonomikai ir padės ją atgaivinti, skatinti tvarumą ir stiprinti teritorinę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje.

Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininko C. Michelio pateikti pasiūlymai nukreipti teisinga linkme. Raginame valstybes nares dabar veikti vieningai ir skubiai patvirtinti deramą 2021–2027 m. ES biudžetą ir tvirtą ekonomikos gaivinimo planą, kad mūsų bendruomenės įveiktų krizę ir taptų atsparesnės, tvaresnės ir įtraukesnės. Tai betarpiškai naudinga visoms ES šalims, įskaitant tas, kurios reikalauja mažesnių mūsų Sąjungos investicinių pajėgumų, tačiau yra pagrindinės bendrosios rinkos naudos gavėjos ,“ – sakė Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas , pridurdamas, kad: „Komitetas suvienija jėgas su visais ES, nacionaliniais, regionų ir vietos veikėjais, kad pasipriešintų centralizavimui, biudžeto mažinimui ir įtemptiems įgyvendinimo terminams, nes visa tai tik mažina ES investicijų poveikį. Sanglaudos ir atsparumo didinimas sutelkiant visas ES politikos sritis ir priemones yra vienintelis būdas pirmenybę teikti piliečiams ir remti tokį atsigavimą, kai nė vienas nėra paliekamas nuošalyje “.

#CohesionAlliance organizacijos steigėjos pirmininkai įteikė už sanglaudą ir reformas atsakingai Europos Komisijos narei Elisai Ferreirai ir Europos Parlamento REGI komiteto pirmininkui Younous Omarjee atnaujintą deklaraciją.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira pasakė: „Praėjusią savaitę Komisija paskelbė ekonomines prognozes, iš kurių matyti, kad nuosmukis bus gilesnis nei tikėtasi, o jo padariniai – pražūtingi, didės skirtumai ir nelygybė. Todėl mums reikia tvirtos sanglaudos politikos, teisingo ir nuoseklaus ekonomikos atsigavimo. Sanglaudos DNR matomas visuose Komisijos ekonomikos gaivinimo pasiūlymuose: dosnūs atidėjiniai sanglaudos politikai ir sanglaudos metodas ekonomikos gaivinimo fonde ir kitur. Už tai kovojau ir toliau kovosiu. Tikimės, kad imsitės lobizmo savo šalyse ir regionuose. Laikas nelaukia, turime imtis skubių veiksmų, kad paskleistume žinią, parengtume savo planus ir programas ir užtikrintume, kad nė vienas regionas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Europos Parlamento REGI komiteto pirmininkas Younous Omarjee teigė: „Krizė sudarkė Europą. Todėl labai svarbu parengti ekonomikos gaivinimo planą ir plataus užmojo biudžetą. Trumpalaikis atsigavimas turi papildyti ilgalaikių tikslų, visų pirma ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, siekimą. Raginame Tarybą susivienyti dėl tvirto biudžeto. Taip pat labai svarbu, kad ekonomikos gaivinimo planas būtų tiesiogiai prieinamas regionams ir jį būtų galima demokratiškai kontroliuoti. Tai Europos Parlamento reikalavimai.“

Visi, kurie tiki tvirta ES sanglaudos politika, kviečiami prisijungti prie #CohesionAlliance pasirašant naują deklaraciją. Visų 12 000 pradinę deklaraciją pasirašiusių šalių prašoma dar kartą patvirtinti savo politinį įsipareigojimą aktyviau skleidžiant informaciją apie gyvybiškai svarbų sanglaudos politikos vaidmenį ir būtinybę vykdyti tvirtą sanglaudos politiką kitame ilgalaikiame ES biudžete ir ekonomikos gaivinimo plane.

Konferencijoje pasakytos kalbos (abėcėlės tvarka): renginį galite peržiūrėti čia .

  • Europos pasienio regionų asociacijos (AEBR) pirmininkė ir Pohjanmos regioninės tarybos narė Ann-Sofi Backgren pabrėžė, kad reikia stiprinti sanglaudos politiką naujojoje DFP ir Ekonomikos gaivinimo fonde, atsižvelgiant į Europos teritorijas, patiriančias specifinių sunkumų, pavyzdžiui, pasienio, kalnų, periferinius regionus, salas ir kitus jūrų regionus bei tokias papildomas kliūtis kaip mažas ir (arba) vyresnio amžiaus gyventojų skaičius, protų nutekėjimas, infrastruktūros ir viešųjų paslaugų trūkumas ir, žinoma, bendro pobūdžio uždaviniai, konkrečiai klimato ir demografiniai pokyčiai, perėjimas prie tvaresnio vystymosi metodų ir energijos šaltinių, optimalus skaitmeninimas ir atsparumas pasaulinėms grėsmėms, pavyzdžiui, COVID-19. Daugelis pasienio regionų susiduria su daugeliu šių aplinkybių, ir be jų, dar kyla papildomų sunkumų, susijusių su didėjančia būtinybe koordinuoti įvairias nacionalines taisykles, kurios gali prieštarauti prie valstybės sienų.

  • Toskanos regiono tarybos narė ir Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) atstovė sanglaudos klausimais Ilaria Bugetti sakė: „ES sanglaudos politika, kaip solidarumo priemonė, bus labai svarbi ne tik siekiant atsigauti, bet ir pasirengti ateičiai. Ja bus remiama ilgalaikė vystymosi perspektyva – ji padės mūsų visuomenėms tapti atsparesnėms ir padės siekti darnaus vystymosi tikslų.“

  • Europos regionų komiteto Teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos (COTER) pirmininkė ir Prancūzijos Naujosios Akvitanijos regiono pirmininko pavaduotoja Isabelle Boudineau teigė: „ES reikia tvirto biudžeto kartu su plataus užmojo ekonomikos gaivinimo planu pasirengti ateičiai. Žalioji ir skaitmeninė pertvarkos yra labai svarbios, jei norime sukurti tvarią ir darnią Europos visuomenę. Negalime savo ilgalaikių tikslų aukoti dėl neatidėliotinų priemonių. Solidarumas yra vienintelė išeitis. Liepos 17–18 d. mūsų valstybių ir vyriausybių vadovams tenka didžiulė atsakomybė. Dabar mums vietos ir regionų lygmeniu reikia rezultatų. ES turi įrodyti, kad ji gali pasiekti rezultatų. Europos projektui kyla pavojus ir negalime vėl nuvilti Europos piliečių.“

  • Ispanijos Kantabrijos vyriausybės kabineto ministrė, atsakinga už vidaus reikalus, teisingumą ir išorės veiksmus ir Periferinių jūrų regionų konferencijos (CPMR) narė Paula Fernández Viaña pasakė: „Norime, kad į ES ekonomikos gaivinimo planą būtų įtrauktas tvirtas teritorinis aspektas. Esame susirūpinę dėl galimo nepakankamo regionų valdžios institucijų dalyvavimo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fonde. Jei nebus atsižvelgta į konkrečius teritorinius poreikius ir neužtikrintas mūsų dalyvavimas rengiant nacionalinius planus, kyla pavojus, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo poveikis bus mažesnis, nei tikėtasi. Iš tiesų, vietos ir regionų valdžios institucijos geriau nei bet kas kitas žino apie investicijų poreikį ir gali svariai prisidėti prie visos ekonomikos gaivinimo priemonės demokratinės atskaitomybės ir politinės atsakomybės didinimo. Taip pat labai svarbu, kad ekonomikos gaivinimo fondai papildytų struktūrinius fondus ir būtų tinkamai koordinuojami su jais, o teritorinė sanglauda išliktų vienu pagrindinių jų tikslų.“

  • Valonijos parlamento pirmininkas ir Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencijos (CALRE) viešųjų investicijų darbo grupės pirmininkas Jean-Claude Marcourt sakė: „2021–2027 m. biudžeto uždavinys yra itin svarbus visų pirma išleidžiant Europos obligacijas, plečiant žaliąjį kursą ir užtikrinant tikrą solidarumą visoje Europos Sąjungoje, ypač teikiant paramą tiems, kurie labiausiai nukentėjo ne tik nuo sveikatos krizės, bet ir nuo ekonomikos ir socialinės krizės.“

  • Madrido mero pavaduotoja ir EUROCITIES narė Begoña Villacís teigė: „Turime galimybę pertvarkyti mūsų miestų ateitį užtikrindami, kad didžiausias dėmesys būtų skirtas gerovei ir piliečių teisių apsaugai. Būtent miestuose šie uždaviniai yra tarpusavyje susiję ir ten jau dedamos pastangos jiems įgyvendinti. Tačiau ilgalaikiam ekonomikos atsigavimui po COVID-19 reikės glaudaus visų valdžios lygmenų bendradarbiavimo pasitelkiant visas esamas priemones, pavyzdžiui, ES sanglaudos politiką, ir ieškant naujų būdų užtikrinti, kad viešoji politika būtų grindžiama piliečių poreikiais.“

Bendroji informacija

Siekiant plačiau informuoti apie gyvybiškai svarbų sanglaudos politikos vaidmenį, 2017 m. spalio mėn. Europos regionų komitetas sukūrė #CohesionAlliance kartu su svarbiausiomis regionų ir miestų asociacijomis – Europos pasienio regionų asociacija (EPRA), Europos regionų asamblėja (AER), Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencija (CALRE), Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR), Europos periferinių jūrų regionų konferencija (CPMR) ir EUROCITIES . Nuo įsteigimo Aljanso deklaraciją jau pasirašė daugiau kaip 12 000 privačių asmenų, 121 regionas, 135 miestai ir apskritys, 50 regionų ir vietos valdžios institucijų asociacijų, 40 Europos Parlamento narių ir 35 ES sektorių asociacijos.

Sekretoriato kontaktinis adresas:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023