Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES nepavyks iki 2050 m. pasiekti neutralaus poveikio klimatui neužsibrėžiant aukštesnių tikslų energetikos ir klimato srityje  
ES miestai ir regionai mano, kad anglių pramonės regionams reikalingas Teisingos pertvarkos fondas, kuris būtų finansuojamas ne iš sanglaudos išteklių, ir remia Suomijos tikslą pasiekti ES susitarimą dėl neutralaus poveikio klimatui užtikrinimo iki 2050 m.

Atsižvelgdamas į tai, kad naujoji Europos Komisija pagal žaliąjį kursą prioritetą teikia klimato kaitos problemai ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, Europos regionų komitetas priėmė su Europos klimato srities darbotvarke susijusių nuomonių rinkinį. Be to, jis pateikė rekomendacijų dėl perėjimo prie švarios energijos anglių pramonės regionuose ir vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo rengiant 2030 m. nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus. Plenarinėje sesijoje, kurioje daugiausia dėmesio skirta sanglaudos politikos ateičiai, nariai parėmė atskiro anglių pramonės regionams skirto fondo ir vietos bei regionų valdžios institucijų dalyvavimo priimant sprendimus dėl investicijų idėjai. ES miestai ir regionai nori paspartinti darnaus vystymosi tikslų (DVT) pritaikymo prie vietos sąlygų procesą ir primena, kad Europai nepavyks iki 2050 m. pasiekti neutralaus poveikio klimatui neatnaujinus dabartinių klimato ir energetikos sričių tikslų.

Nariai priėmė nuomonę Darni Europa – iki 2030 m. Tolesnė veikla, susijusi su JT darnaus vystymosi tikslais, ekologine pertvarka ir Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos . Nuomonėje daug dėmesio skiriama JT darbotvarkės iki 2030 m. „planetos“ ramsčiui – su pertvarka ekologijos ir klimato srityse susijusiems tikslams. Nariai pabrėžia, kad ne tik labai svarbu skirti atitinkamus išteklius, bet ir DVT pritaikyti prie vietos sąlygų, įskaitant vietos ir regionų tikslų apibrėžtį, orientyrus ir pažangos rodiklius.

Pranešėja Espo miesto tarybos narė Sirpa Hertell (FI / EPP) pažymėjo: „Darnaus vystymosi tikslus pasieksime tik tuo atveju, jei ES ir nacionalinis lygmuo bendradarbiaus su miestais ir regionais. Būtent mes, vietos lygmeniu įgyvendindami darnaus vystymosi projektus, galime pasiekti šiuos tikslus. Mums tai pavyko pasiekti mano mieste Espe.“ Apskaičiuota, kad 65 proc. iš 169 tikslų, nustatytų siekiant 17 DVT, negalima įgyvendinti nedalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms ( EBPO ).

Narių nuomone, DVT pasiekti būtina užtikrinti visapusišką politikos nuoseklumą ir taikyti daugiapakopį valdymą, pagal kurį vietos ir regionų valdžios institucijos oficialiai įtraukiamos į planavimo, įgyvendinimo bei stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo procesus. Nariai sutaria, kad būtina nutraukti subsidijų iškastiniam kurui teikimą ir taikyti dideles rinkos paskatas „švarioms“ investicijoms didinti. Naujos 2019–2024 m. kadencijos laikotarpiu RK siekia sustiprinti bendradarbiavimą su Europos Parlamento jungtine grupe dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės ir darnaus vystymosi ir jo kompetentingais komitetais siekdamas paspartinti DVT įgyvendinimą vietoje.

Pranešėjas József Ribányi (HU / EPP) pristatė nuomonę Švarios energijos dokumentų rinkinio įgyvendinimas. Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai – vietos ir teritorinio valdymo lygmens priemonė klimato, aktyviosios ir pasyviosios energijos srityje . Tolnos apygardos tarybos pirmininko pavaduotojo nuomone, „vietos ir regionų valdžios institucijos turi tiesioginius įgaliojimus svarbiausiose energetikos pertvarkos srityse“. „Mes valdome didžiulius pastatų ūkius ir transporto tinklus, apibrėžiame miesto planavimą ir žemėnaudą ir galime sudaryti galimybes decentralizuotai gaminti energiją. Todėl vietos ir regionų valdžios institucijos yra itin svarbios siekiant nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų tikslų“, – kalbėjo RK narys.

RK ragina valstybes nares labiau įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas, kai bus apibrėžiami ir ateityje įgyvendinami jų nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai, kaip nustatyta Reglamente dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo. Be to, ES miestų ir regionų asamblėja siūlo kartu su Europos Komisija sukurti ir koordinuoti nuolatinę platformą, kuri suburtų valstybių narių atstovus, vietos ir regionų valdžios institucijas ir RK narius, siekiant pagerinti bendradarbiavimą ir nuoseklumą tam, kad iki 2030 m. būtų pasiekti ES klimato ir energetikos tikslai, o iki 2050 m. – neutralus poveikis klimatui.

Nariai priėmė nuomonę Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas vykdant novatorišką ir tvarią energetikos pertvarką regionų ir vietos lygmeniu . Lodzės vaivadijos tarybos narys Witold Stępień ( PL / EPP) pažymėjo: „Norint įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato ir plataus užmojo išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus klimato apsaugos srityje, būtina teisinga energetikos pertvarka. Kad tai pavyktų, būtinas platus regionų ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas, nes jos gali efektyviausiai įgyvendinti praktikoje ir skatinti iniciatyvas ir patenkinti piliečių bei įmonių lūkesčius.“

RK primena savo raginimą padidinti ES tikslą iki 2030 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti ne 40 proc., o 50 proc., taip pat iki 40 proc. padidinti atsinaujinančiosios energijos tikslą ir siekti platesnio užmojo tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje, nes tai vienintelis būdas iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui.

Papildydami pranešėjo W. Stępień nuomonę nariai priėmė nuomonę Socialiniai ir ekonominiai Europos anglių pramonės regionų struktūros pokyčiai , kurią parengė pranešėjas, už federalinius, Europos ir tarptautinius reikalus atsakingas valstybės sekretorius (Šiaurės Reinas-Vestfalija) Mark Speich (DE / EPP) . Nariai sutaria, kad būtinas specialus fondas anglių pramonės regionų ekonomikos pertvarkai remti ir sušvelninti su tuo susijusius galimus socialinius ir ekonominius sunkumus. Narių nuomone, specialus fondas turėtų būti susietas su sanglaudos politikos valdymu , tačiau dėl to neturėtų būti sumažinta šiai politikai skirta dabartinio biudžeto dalis.

Perėjimas prie švarios energijos anglių pramonės ir energijai imliuose regionuose yra labai svarbus Europos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo aspektas ir sąlyga, kad ES įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato. Beveik ketvirtadaliui visos ES elektros energijos pagaminti naudojamos anglys. Šiame sektoriuje 12 ES valstybių narių 41 regiono anglių kasyklose ir elektrinėse dirba 240 000 žmonių ( EK ). 

Nariai vieningai priėmė nuomonę Pažangieji miestai. Nauji teisingo perėjimo prie poveikio klimatui neutralizavimo iššūkiai. Kaip įgyvendinti DVT realiame gyvenime? Flandrijos parlamento narys Andries Gryffroy (BE / EA) pažymėjo: „Miestams ir bendruomenėms tenka svarbus vaidmuo pereinant prie tausiai išteklius vartojančios, neutralaus poveikio klimatui ir biologinės įvairovės Europos. Vykstant šiems pokyčiams turime sudaryti daugiau ir geresnių galimybių padėti vietos ir regionų dalyviams ir juos remti. Reikės taikyti principą „iš apačios į viršų“ ir sumaniai imtis veiksmų, kuriuos paskatintų bendradarbiavimas vietos lygmeniu. Šis įtraukumas yra nemažiau svarbus siekiant sumažinti skaitmeninį atotrūkį, kad pereinant prie skaitmeninės visuomenės ir silpniausios grupės neliktų nuošalyje“. Nuomonė priimta reaguojant į ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos prašymą.

Bendroji informacija

Europos regionų komiteto 136-osios plenarinės sesijos nuotraukos pateikiamos čia.

Europos regionų ir miestų savaitės nuotraukų albumą rasite spustelėję čia.

Pusė pasaulio gyventojų gyvena miestuose, o 2050 m. ši dalis gali pasiekti 70 proc. Miestai suvartoja net 80 proc. pagaminamos energijos ir išskiria beveik tiek pat pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Vietos valdžia atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį, nes ji yra atsakinga už daugiau kaip 70 proc. klimato kaitos švelninimo priemonių ir iki 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų. Klimato srities veiksmų ekonominės naudos klausimu JT primena, kad visame pasaulyje investuojant į mažo anglies dioksido kiekio priemones miestuose iki 2050 m. galima tikėtis ne mažiau kaip 23,9 trilijono JAV dolerių grąžos.

RK tyrimas (2019 m. rugsėjo mėn.). Klimato srities veiksmų finansavimas (2 dalis): miestų ir regionų investicijos į energetiką.

RK tyrimas (2019 m. rugsėjo mėn.). Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo rengiant nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas.

Klimato kaita – laikas veikti . Europos regionų komiteto pirmininko Karlo-Heinzo Lambertzo parengtas redakcinis straipsnis, skirtas 2019 m. rugsėjo 23 d. Niujorke surengtam Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikimui klimato kaitos klausimais.

Be miestų ir regionų Europai nepavyks iki 2050 m. neutralizuoti poveikio klimatui

Šių metų Europos regionų ir miestų savaitės (spalio 7–10 d.) programoje numatyta daugiau nei penkiasdešimt renginių, susijusių su energetikos pertvarka, kova su klimato kaita, biologine įvairove ir žiedine ekonomika. Su programa galite susipažinti čia.

Paskutines ENVE komisijos naujienas rasite čia .

Asmuo ryšiams David Crous, david.crous@cor.europa.eu , +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023