Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES miestai ir regionai nustatė 2019 m. aplinkos, energetikos ir klimato politikos prioritetus  
Vietos ir regionų valdžios institucijos yra ryžtingai nusiteikusios daryti spaudimą valstybėms narėms siekti aukštesnių klimato politikos tikslų, nustatyti energijos nepritekliaus mažinimo siekius ir įtraukti miestus bei regionus į nacionalinius klimato ir energetikos planus, kurie turi būti parengti iki metų pabaigos.

Europos regionų komiteto (RK) Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE) patvirtino savo 2019 m. darbo programą. Be aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos, svarbiausi darbotvarkės klausimai – Europos perėjimas prie švarios energijos, energijos nepriteklius, klimato kaita ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas. Svarbus ENVE komisijos darbo programos orientyras – darnaus vystymosi tikslai (DVT), kaip 2030 m. tarpsektorinė programa, kuria siekiama geresnės ir tvaresnės ateities visame pasaulyje.

Pirmininkaujant Apulijos regiono pirmininkui Michele Emiliano (IT / PES) , nariai pasikeitė nuomonėmis dėl 2050 m. klimato požiūriu neutralios strategijos, kurią Europos Komisija paskelbė 2018 m. lapkričio mėn. Pirmininkas M. Emiliano pareiškė: „Tai – ryžtingiausias ES bandymas atkovoti politikos pozicijas tokiomis aplinkybėmis, kai mūsų visuomenėje kyla didelė įtampa. Visuotinio atšilimo sustabdyti neįmanoma vien miestų, regionų ar nacionaliniu lygmeniu – tam reikia tvirto tarptautinio bendradarbiavimo. Turime užtikrinti, kad savivaldybės, regionai ir nacionaliniai parlamentai kartu su Europos Sąjunga nustatytų, kuri veikla turi būti nutraukta, o į kurią reikia daugiau investuoti. Ši nuomonė turi atspindėti realią padėtį mūsų teritorijose ir vaidmenį, kurį miestai ir regionai gali ir turi atlikti įgyvendinant šią strategiją.“ Rengiant RK nuomonę dėl 2050 m. klimato požiūriu neutralios strategijos, sausio 29 d. bus surengta konsultacija su suinteresuotaisiais subjektais , kuriai pirmininkaus Apulijos regiono pirmininkas ir pranešėjas M. Emiliano. Nuomonės projektas bus priimtas 2019 m. balandžio 4 d. ENVE komisijos posėdyje ir 2019 m. birželio 26–27 d. vyksiančioje RK plenarinėje sesijoje.

Nariai apsvarstė pranešėjos Katos Tüttő (HU / PES) parengtą nuomonę „Daugiapakopis valdymas ir tarpsektorinis bendradarbiavimas energijos nepritekliui pašalinti“. Budapešto 12-ojo rajono savivaldybei atstovaujanti pranešėja nurodė: „Atėjo laikas Europoje apibrėžti bendruosius energijos nepritekliaus pašalinimo siekius. Turime skubiai apsvarstyti nerimą keliančius energijos nepritekliaus socialinius padarinius bei poveikį sveikatai ir rasti nuolatinius ir tvarius sprendimus.“ Pranešėja pabrėžė pagal Merų paktą atlikto darbo svarbą, ypač atsižvelgiant į tai, kad jame kaip vienas iš prioritetų nustatytas energijos nepritekliaus šalinimas. „Apie 57 mln. Europos žmonių neturi tinkamo šildymo, o 52 mln. jų vėluoja apmokėti sąskaitas už energiją“, – priminė pranešėja K. Tüttő. Rengiant šią nuomonę, 2019 m. vasario 7 d. bus surengta konsultacija su suinteresuotaisiais subjektais . Galutinis nuomonės priėmimas numatytas 2019 m. birželio 26–27 d. RK plenarinėje sesijoje.

Nariai aptarė COP 24 rezultatus ir Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5°C .

Schidamo meras ir ENVE komisijos pirmininkas Cor Lamers (NL / EPP) pareiškė: „Nėra jokių abejonių, kad Katovicuose mums pavyko atkreipti visų dėmesį į tai, kokios svarbios vietos valdžios institucijos. Tai aiškiai liudija deklaracijoje išdėstytas raginimas nacionalinėms vyriausybėms atsižvelgti į Talanoa dialogų rezultatus ir įtraukti subnacionalinės valdžios institucijas į klimato politikos strategijų rengimo ir įgyvendinimo procesą. Artimiausiais mėnesiais turime labai aktyviai skleisti savo politines idėjas ir stiprinti bendradarbiavimą su visais atitinkamais veikėjais. Pakartojame, kad absoliučiai būtina didinti nacionalinius užmojus klimato srityje, ir manome, kad sėkmės sulauksime tik ėmęsi bendrų veiksmų visais valdymo lygmenimis.“

JK Kirklees tarybos narys ir RK nuomonės „Klimato valdymas po 2020 m.“ pranešėjas Andrew Cooper (UK / EA) teigė: „Turime ginti COP 24 pasiektus rezultatus ir pastovėti už tai, kad būtų vykdomas tikslus raginimas nacionalinėms vyriausybėms įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas rengiant nacionalinius veiksmų planus.“ Europos Parlamento narė Jytte Guteland (SE / S&D) atkreipė dėmesį į COP 24 metu vykdytą sėkmingą bendradarbiavimą su RK ir pabrėžė, kad reikia dėti daugiau tokių bendrų pastangų, kad būtų įgyvendinti Paryžiaus susitarime nustatyti tikslai.

Šiais metais „Žaliosios savaitės 2019“ atidarymas vyks gegužės 13 d. Varšuvoje, o šio renginio šeimininkas bus Mazovijos vaivadijos maršalka ir RK narys Adam Struzik (PL / EPP). Per „Žaliąją savaitę“, kuri vyks gegužės 13–17 d., daugiausia dėmesio bus skiriama aplinkos srities teisės aktų taikymui.

Betembūro miesto tarybos narys Roby Biwer (LU / PES) papasakojo, ko jam pavyko pasiekti dalyvaujant praėjusių metų lapkričio mėn. Egipte vykusioje Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje (BĮK COP 14) . R. Biwer pareiškė: „Mūsų dalyvavimas buvo labai naudingas ir vertinamas. Itin gerai įvertinta ir visiems diskusijų dalyviams išdalyta RK nuomonė „ES biologinės įvairovės strategija po 2020 m.“ buvo ne vienintelis mūsų pasiekimas. Entuziastingo palaikymo sulaukė mūsų pasiūlymas įtraukti biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų naudą žmonių sveikatai į naujus tikslus, kurių bus siekiama 2020–2030 m., t. y. kitu dešimtmečiu po Aičio tikslų galiojimo laikotarpio. R. Biwer nuomonę „ES miestų ir regionų indėlis į BĮK COP 14 ir ES biologinės įvairovės strategiją po 2020 m.“ RK priėmė 131-ojoje plenarinėje sesijoje, vykusioje 2018 m. spalio 8–10 d., Briuselyje. 2019 m. sausio 30 d. pranešėjas pristatys nuomonėje išdėstytas rekomendacijas Europos Parlamento jungtinei grupei dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės ir tvaraus vystymosi.

ENVE komisija paskyrė pranešėjus trims naujoms nuomonėms parengti :

Espo miesto tarybos narė Sirpa Hertell (FI / EPP) bus nuomonės dėl diskusijoms skirto dokumento „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m. Tolesnė veikla, susijusi su JT darnaus vystymosi tikslais, įskaitant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos“ pranešėja.

Witold Stępień (PL / EPP) , kuris 2010–2018 m. buvo Lodzės regiono pirmininkas, o dabar yra Lodzės regiono tarybos narys, vadovaus rengiant RK nuomonę savo iniciatyva „Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas vykdant novatorišką ir tvarią energetikos pertvarką vietos ir regionų lygmeniu“.

Tolnos apygardos tarybos pirmininko pavaduotojas József Ribányi (HU / EPP) paskirtas RK nuomonės savo iniciatyva „Švarios energijos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai – universalaus požiūrio į klimatą ir aktyvią bei pasyvią energiją priemonė“ pranešėju.

Kitas ENVE komisijos posėdis vyks 2019 m. balandžio 4 d. Briuselyje.

Artimiausioje plenarinėje sesijoje, kuri vyks 2019 m. vasario 6–7 d. , RK nariai diskutuos ir balsuos dėl pranešėjo C. Lamers‘o (NL / ELP) nuomonės „8-osios ES aplinkosaugos veiksmų programos rengimas“ .

Bendroji informacija

22-ojo ENVE komisijos posėdžio nuotraukas rasite čia . Tinklalapį atsidaryti ir su posėdžio darbotvarke susipažinti galite spustelėję čia.

„Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ Visas strategijos tekstas (EN), kurį Europos Komisija paskelbė 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Komisijos panešimas spaudai .

Ataskaita „Energijos kainos ir išlaidos Europoje“ | 2019 m. sausio 9 d., Europos Komisija.

Susipažinkite su pagrindiniais RK pasiekimais per COP 24 ir galutiniu pranešimu spaudai apie COP 24 .

Kontaktinis asmuo David Crous, david.crous@cor.europa.eu , +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022