Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES miestai ir regionai reikalauja bendro ES atsako į energetikos krizę  

ES vietos ir regionų valdžios institucijos buvo priešakyje remiant nuo energetikos krizės nukentėjusius žmones ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti energijos taupymą ir energetikos veiklos tęstinumą. Jos nori toliau dalyvauti vykdomose energetikos reformose, kad užtikrintų strategines investicijas, kuriomis būtų paspartintas perėjimas prie švarios energijos. Skubioje rezoliucijoje Europos regionų komitetas ragina ES sukurti tikrą energetikos sąjungą ir užtikrinti ES finansavimo priemonių sinergiją, kad būtų galima paspartinti tvarios energetikos projektus vietos lygmeniu, taip pat gebėjimų stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo programų siekiant įgyvendinti 2023 m., kurie paskelbti Europos įgūdžių metais, tikslus.

Vasario 9 d. Europos regionų komitetas (RK) priėmė skubią rezoliuciją dėl energetikos krizės. Joje pateikti pasiūlymai, kaip paspartinti ES perėjimą prie švarios energijos gamybos ir vartojimo, taip pat pastatų ir transporto srityse, ir prašoma parengti tvirtą socialinių priemonių rinkinį ir teisingas perskirstymo priemones, kad būtų sumažintas socialinis energetikos krizės poveikis, visų pirma pažeidžiamiausiems asmenims. Priimtoje rezoliucijoje pabrėžiama, kad pagal dabartines iniciatyvas vietos ir regionų valdžios institucijoms nesuteikiama joms reikalinga skubi parama.

Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeirosakė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos yra priešakyje remiant namų ūkius, ypač pažeidžiamiausius, ir skatinant pastangas taupyti energiją. Atsakas į energetikos krizę gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei jis bus europinis ir įtvirtintas mūsų regionuose ir miestuose, nes jie yra atsakingi už daugelį klausimų, pavyzdžiui, judumą, būstą ir galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis. Dabartinė padėtis yra dalis didesnių pokyčių, kurių mūsų visuomenė turi imtis, kad sustabdytų kritišką klimato padėtį ir kurtų tvaresnę ateitį. Norint tai pasiekti būtinas miestų ir regionų dalyvavimas.“

Varšuvos meras ir ENVE komisijos ir darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ pirmininkas Rafał Trzaskowski (PL / EPP) sakė: „Dėl energetikos krizės neturi sumažėti mūsų užmojai klimato srityje. Niokojantis visuotinio atšilimo poveikis nesibaigs per vieną naktį. Daugelyje valstybių narių miestai ir regionai nustatė platesnio užmojo tikslus nei jų nacionalinės vyriausybės. Nepaisant energetikos krizės, vietos ir regionų valdžios institucijos ir toliau teikė svarbiausias viešąsias paslaugas visiems piliečiams. Tačiau mums reikia daugiau finansinių išteklių, kad galėtume paremti energijos nepriteklių patiriančius Europos piliečius, kurių yra vis daugiau, ir modernizuoti savo pastatus siekiant skatinti efektyviai vartoti energiją ir ją taupyti. Raginame Europos Komisiją skirti tiesioginį finansavimą vietos ir regionų valdžios institucijoms, kad jos paspartintų tvarią energetikos pertvarką mūsų bendruomenėse, miestuose ir regionuose. Šiomis aplinkybėmis pasiūlėme pradėti ES bendro viešojo pirkimo bandomąjį projektą, pagal kurį visi Europos miestai būtų aprūpinti vandeniliu varomais autobusais.“

Miestai ir regionai ragina parengti platesnio užmojo pasiūlymus, kad švarios energijos sprendimai būtų paprasčiausias ir pigiausias pasirinkimas. Energetikos bendruomenės ir vietos valdžios institucijos turėtų turėti visas teises naudotis tinklais, tačiau joms neturėtų būti taikomos tokios pat teisinės nuostatos kaip ir mažmeninės rinkos tiekėjams.

Komitetas ragina sukurti tikrą energetikos sąjungą su visiškai integruota ir gerai tarpusavyje susieta rinka visoje ES ir prašo ES Tarybai pirmininkaujančios Švedijos sparčiau priimti likusius Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

RK pritaria, kad reikia stiprinti ES energijos pirkimo platformą atsižvelgiant į jos teigiamą poveikį energijos kainoms. Kalbant apie vykdomas elektros energijos rinkos reformas, RK tikisi, kad dujų kainos bus atsietos nuo elektros energijos kainų.

ES miestai ir regionai prašo valstybių narių įtraukti juos į nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų peržiūrą (NEKSVP), kuri turi būti atlikta 2023 m., ir ragina užtikrinti tiesioginį jų dalyvavimą rengiant naujus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės„REPowerEU“ skyrius, kad būtų užtikrintas konkrečių strateginių ir tarpvalstybinių infrastruktūros projektų finansavimas. „REPowerEU“ skyriuose valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose turi būti nurodytos naujos reformos ir investicijos, kuriomis siekiama didinti Sąjungos energetikos sistemos atsparumą, saugumą ir tvarumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą.

Kalbant apie finansus, ES miestai ir regionai primygtinai ragina į deficito skaičiavimą pagal fiskalines taisykles neįtraukti su energetika susijusių tikslinių investicijų. ES miestų ir regionų asamblėja taip pat prašo sukurti vieno langelio principu veikiantį finansavimo portalą, kad būtų įgyvendinta iniciatyva „Renovacijos banga“, ir ragina valstybes nares naudoti „REPowerEU“ lėšas, kad būtų paspartintos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą ir pastatų renovaciją.

Transporto srityje Europos regionų komitetas ragina parengti visos Europos viešųjų pirkimų projektą, skirtą vandeniliu varomiems autobusams ES diegti, ir pabrėžia Automobilių pramonės regionų aljanso tikslą prisidėti prie teisingos pertvarkos intensyviai energiją vartojančiuose regionuose, kuriuose aktyviai veikia automobilių ir automobilių tiekimo pramonė.

Bendroji informacija

ES energijos pirkimo platforma buvo sukurta 2022 m. balandžio 7 d. pirmajame ES šalių susitikime, siekiant dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis užtikrinti ES energijos tiekimą prieinamomis kainomis ir palaipsniui panaikinti priklausomybę nuo Rusijos dujų.

Interneto svetainė „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“.

Kontaktinis asmuo

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel. : +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX