Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Europai reikia tvirtesnės, modernesnės ir paprastesnės sanglaudos politikos kovai su didėjančia nelygybe  

Vietos vadovai įspėja dėl grėsmės prarasti turimus išteklius ir ragina paspartinti Teisingos pertvarkos fondo veiklą

Plenarinėje sesijoje priimtomis nuomonėmis Europos regionų komitetas (RK) priminė, kad sanglaudos politika atlieka itin svarbų vaidmenį mažinant ES regionų skirtumus, kartu padeda Sąjungai pasiekti teisingą pertvarką, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir didinti energetinę nepriklausomybę. Ukrainoje vykstantis karas ir energetikos krizė dar labiau išryškino stiprios sanglaudos Europoje poreikį, o COVID-19 pandemija parodė, kad siekiant užtikrinti skaitmeninę teritorijų sanglaudą reikia skubių veiksmų ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

Sanglaudos politika sėkmingai parodė, kad lanksčiai ir veiksmingai teikia paramą nenumatytų krizių, pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos ir tebesitęsiančio karo prieš Ukrainą, atvejais. Tačiau labai svarbu, kad sanglaudos politika išliktų pagrindine ES investavimo priemone, kuria siekiama kovoti su nelygybe Europoje ir didėjančia skaitmenine atskirtimi, parengiant stabilius ir nuspėjamus daugiamečius investicijų planus. Šis ilgalaikis strateginis sanglaudos politikos vaidmuo turėtų būti išsaugotas, kad ji galėtų prisidėti prie didesnio solidarumo ES. Todėl RK taip pat remia visapusišką principo „nepakenkti sanglaudai“ įgyvendinimą, kuris atitinka Komiteto ginamą „sanglaudos kaip pagrindinės vertybės“ koncepciją, ir ragina Europos Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su RK ją apibrėžiant. Toks buvo vietos ir regionų vadovų kreipimosi turinys per spalio mėn. RK plenarinę sesiją, vykusią 20-osios Europos regionų ir miestų savaitės metu.

RK nariai atkreipė dėmesį į ypatingą sanglaudos politikos požiūrį, grindžiamą regionų ir vietos lygmeniu nustatytų teritorinių poreikių analizėmis, kurios vykdomos visapusiškai dalyvaujant ir demokratiniu būdu, priešingai nei nacionalinių ekonomikos gaivinimo planai, remiami pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP), kurie iš esmės buvo parengti nedalyvaujant regionams, kaip RK pabrėžė spalio 11 d. paskelbtame ES metiniame pranešime dėl regionų ir miestų padėties. Be to, vietos ir regionų vadovai įspėjo dėl dubliavimosi ir išstūmimo efekto, jei nebus tikro EGADP ir sanglaudos politikos koordinavimo ir susiejimo mechanizmo.

RK taip pat ragina ES institucijas užtikrinti visapusišką skaitmeninę sanglaudą Europoje siekiant šalinti nelygybę tarp teritorijų. Komitetas įspėja, kad didėjanti skaitmeninė atskirtis gali padidinti socialinę ir teritorinę nelygybę, nes ji daro poveikį vietos lygmeniu teikiamoms paslaugoms, pavyzdžiui, prieigai prie e. sveikatos paslaugų ir švietimo išteklių, arba neleidžia daugeliui piliečių naudotis pagrindinėmis paslaugomis, t. y. atlikti mokėjimus be grynųjų pinigų arba balsuoti elektroniniu būdu. Be to, didesnė skaitmeninė sanglauda galėtų būti priemone spręsti gyventojų skaičiaus mažėjimo problemą vidaus, kaimo ir kalnų teritorijose.

Sėkminga teisinga ekologinė pertvarka visuose Europos regionuose taip pat bus labai svarbi siekiant išvengti didėjančios nelygybės tarp bendruomenių. 2022 m. vasario mėn. Rusijos pradėta karinė agresija apsunkino teisingos pertvarkos procesą, tačiau kartu parodė, kad ją būtina vykdyti kuo skubiau, todėl 19,3 mlrd. EUR vertės Teisingos pertvarkos fondo (TPF) programos planavimas turėtų būti paspartintas siekiant laiku sutelkti finansavimą. Vietos vadovai atkreipė dėmesį, kad EGADP finansavimas buvo sutelktas per vienus metus, tuo tarpu Europos Komisija ir valstybės narės TPF srityje dirbo beveik trejus metus. Jei TPF programa nebus pradėta įgyvendinti 2022 m., kyla pavojus, kad bus prarasti visi metiniai 25 proc. numatytų lėšų asignavimai.

Nathalie Sarrabezolles (FR / PES), 8-osios sanglaudos ataskaitos pranešėja, sakė: „Šiandien labiau nei bet kada mums reikia sanglaudos politikos, iš esmės tam, kad sušvelnintume išgyvenamų krizių padarinius, bet visų pirma tam, kad sumažintume nelygybę mūsų žemyne. Iš sanglaudos ataskaitos matyti, kad kai kurie regionai atsilieka. Raginkime ieškoti ateities sprendimų, kurie leistų atnaujinti konvergencijos procesą Europoje.“

Gaetano Armao (IT / EPP), pranešėjas skaitmeninės sanglaudos klausimais, pabrėžė: „Skaitmeninė sanglauda turi tapti svarbiu papildomu tradicinės ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sąvokos, apibrėžtos ES sutartyje, matmeniu. Tai labai svarbu, nes piliečiai, kuriems užtikrinamas junglumas ir skaitmeniniai įgūdžiai, gali būti labai vertingi savo bendruomenėms. Oficialiai nepripažinta, kad skaitmeninis atotrūkis kelia grėsmę ES sanglaudai. Viešos diskusijos apie tai, kaip panaikinti inovacijų ir skaitmeninį atotrūkį, yra būtinos ir jose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama aiškiam skaitmeninės sanglaudos koncepcijos suvokimui, o tam reikia pripažinti esminį technologijų vaidmenį mūsų gyvenime, taip pat reikia sanglaudos tikslus (išdėstytus ES sutartyje) integruoti į skaitmenines teises, Sąjungos principus ir politiką.“

Nuomonės „Teisinga ir tvari pertvarka daug anglies ir energijos suvartojančiuose regionuose“ pranešėjaSari Rautio (FI / EPP) kalbėjo: „Karas Europoje parodė, kad reikia skubesnės teisingos pertvarkos. Manau, kad pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės reikia sutelkti dėmesį į skirtingus piliečių poreikius kuriant naujas darbo vietas ir įgūdžius. Energetikos sektorius, pramonė, gamybos sektorius ir MVĮ patiria sunkumų, todėl svarbu remti pramonės siekius užtikrinti neutralų anglies dioksido poveikį. TPF gali atlikti tam tikrą vaidmenį siekiant šio tikslo. Veiksmingiausių priemonių paieška bus sėkminga tik tuo atveju, jei regionai ir miestai dalyvaus visuose planavimo ir įgyvendinimo etapuose. Kartu turime užtikrinti, kad sistema veiktų!“

Bendroji informacija

8-oji sanglaudos ataskaita paskelbta Europos Komisijos vasario 9 d. Joje apžvelgiamos teigiamos ir neigiamos tendencijos ES regionuose, miestuose ir kaimo vietovėse: mažiau išsivystę regionai pasivijo, tačiau daugelis pereinamojo laikotarpio regionų įstrigo vystymosi spąstuose. Be to, dėl didėjančio atotrūkio inovacijų srityje abiejų tipų regionams bus sunkiau pasivyti kitus regionus. Prieš kelias savaites Europos Parlamentas priėmė poziciją dėl 8-osios sanglaudos ataskaitos.

Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą buvo sukurtas Teisingos pertvarkos mechanizmas (TPM), kurio tikslas padėti regionams labiausiai patiriantiems perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos poveikį. Mechanizmas apima Teisingos pertvarkos fondą (TPF), kuris 2021–2027 m. laikotarpiu į šias teritorijas investuos apie 19 mlrd. EUR. Apie TPF asignavimus valstybėms narėms galima susipažinti čia.

Kartu su pagrindinėmis Europos miestų ir regionų asociacijomis RK tapo organizacijos #CohesionAlliance partneriu steigėju, kad patvirtintų, jog sanglauda yra pagrindinė Europos Sąjungos vertybė ir vienas svarbiausių visų Europos politikos ir investicijų tikslų. Daugiau informacijos rasite čia.

Kontaktinis asmuo

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Pasidalyti :