Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
COP 24: miestai ir regionai prašo oficialaus vaidmens Paryžiaus susitarime  
Europos regionų komitetas Katovicuose suvienijo jėgas su pasaulio vietos valdžios institucijų tinklais ir kartu prašo, kad miestams ir regionams Paryžiaus susitarime būtų suteiktas oficialus vaidmuo.

Miestuose išmetama 70 proc. pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o vietos valdžios institucijos yra atsakingos už daugiau kaip 70 proc. klimato kaitos mažinimo priemonių ir iki 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų įgyvendinimą. Nepaisant to, Paryžiaus susitarime nenumatyta sistema, pagal kurią būtų stebimi miestų ir regionų įsipareigojimai ir pasiekimai mažinant išmetamą CO 2 kiekį ir apie tai teikiamos ataskaitos. Raginimas subnacionaliniu lygmeniu nustatyti įpareigojančius veiksmus, kurie papildytų nacionalinius įsipareigojimus pagal Paryžiaus taisyklių sąvadą, Katovicuose sulaukia vis didesnio atgarsio, nes vis dažniau manoma, kad tai itin svarbu siekiant pašalinti dabartinį atotrūkį išmetamųjų teršalų srityje . Per plenarinį Jungtinių Tautų (JT) 24-osios klimato kaitos konferencijos (COP 24) posėdį kalbėję Europos regionų komiteto atstovai paprašė įgyvendinant Paryžiaus susitarimą, kuriuo siekiama visuotinį atšilimą apriboti iki 1,5° C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, miestams ir regionams suteikti oficialų vaidmenį. COP 24 dalyvaujančios RK delegacijos nuotraukų albumą rasite čia .

Europos regionų komitetas Katovicuose vykstančioje COP 24 dalyvauja turėdamas aiškius įgaliojimus: būtent reikalauti oficialaus vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmens vykdant pasaulinį klimato valdymą ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimą. Praėjus trejiems metams po Paryžiaus susitarimo dėl klimato pasirašymo, Katovicuose galima savanoriškai įsipareigoti laikytis griežtos darbo programos, kad būtų pradėtas susitarimo įgyvendinimas.

Toliau pateikiama svarbiausios COP 24 metu RK vykdytos veiklos ir pareiškimų apžvalga.

2018 m. gruodžio 13 d.

Pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Markku Markkula (FI / EPP) ES paviljone pasakė baigiamąją kalbą per specialią sesiją dėl veiksnių, siekiant neutralizuoti Europos pramonės anglies dioksido poveikį. Espo miesto tarybos pirmininkas nurodė: „Palankiai vertiname teigiamus energijai imlių pramonės šakų ketinimus ir tendencijas mažinti savo anglies pėdsaką. Galite tikėtis mūsų paramos plėtojant partnerystes, kuriomis siekiama maksimaliai išnaudoti Europos strateginio energetikos technologijų plano potencialą ir skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kartu vykdant ES, valstybių narių, regionų, pramonės ir mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimą. Europos pramonės pertvarka turi būti programos „Europos horizontas“ ir regionų bei privačiojo sektoriaus investicijų prioritetas. Nepašalinus pramonės sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro, mums nepavyks nei pasiekti 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslų, nei įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą, jau nekalbant apie 2050 m. strategiją dėl poveikio klimatui neutralizavimo. Dabar privalome dirbti kartu, kad būtų galima abipusiai naudingai pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos.“ Renginį „Kuriant klestinčią, anglies dioksido poveikį neutralizuojančią Europos pramonę“ bendrai organizavo Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas, organizacija Carbon Market Watch ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė SPIRE (Tvari procesų pramonė efektyviai naudojant išteklius ir energiją).

2018 m. gruodžio 12 d.

COP 24 metu buvo surengta Miestų ir regionų Talanoa dialogų baigiamoji sesija, kurioje trumpą įžanginę kalbą pasakė JT generalinis sekretorius António Guterres . Išskirtinai šiai aukšto lygio sesijai pirmininkavo du Šalių konferencijos pirmininkai – COP 23 pirmininkas, Fidžio Ministras Pirmininkas Josaia Voreqe Bainimarama ir Lenkijos energetikos ministerijos valstybės sekretorius ir įgaliotasis atstovas, atsakingas už pirmininkavimą COP 24, Michał Kurtyka .

Plenariniame posėdyje pasaulio vietos valdžios institucijų vardu kalbėjęs Schidamo meras ir RK ENVE komisijos pirmininkas Cor Lamers (NL / EPP) išdėstė prašymą miestus ir regionus oficialiai įtraukti į Paryžiaus susitarimą. Šią politinę poziciją Cor Lamers pateikė Vietos valdžios ir savivaldybių grupės (LGMA) vardu. Vietos valdžios ir savivaldybių grupė ( LGMA ) ir asociacija „Vietos valdžios institucijos už tvarų vystymąsi“ (ICLEI), kaip ryšių centras, koordinuoja vietos valdžios stebėtojų veiklą JTBKKK tarpvyriausybinėse derybose dėl klimato kaitos.

Cor Lamers nurodė: „LGMA grupės vardu, raginame Paryžiaus susitarimo šalis Talanoa dialogus rengti ir po COP 24 ir Paryžiaus susitarime įtraukti regionų ir vietos lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus į nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus. Be to, dėkojame COP 24 pirmininkaujančiai valstybei už siekį oficialiai pripažinti vietos ir regionų valdžios institucijų įsipareigojimus ir pasiekimus COP 24 baigiamojoje deklaracijoje. Vietos valdžios institucijos visame pasaulyje yra pasirengusios pasiekti konkrečių rezultatų. Galite mumis pasikliauti.“

Per LGMA grupę viso pasaulio vietos ir regionų valdžios institucijos primygtinai ragina visas Šalis užtikrinti, kad į COP 24 baigiamąją deklaraciją būtų įtraukta tokia nuoroda: „Palankiai vertiname Talanoa dialogų rezultatus ir indėlį ir raginame Šalis pasinaudoti jais apibrėžiant savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus“. Vietos valdžios institucijos yra dėkingos COP 24 pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad šis punktas buvo sustiprintas nuoroda į daugiapakopius veiksmus ir neatsiejamai įtrauktas į COP 24 baigiamąją deklaraciją.

Paskutiniojoje ataskaitoje dėl atotrūkio išmetamųjų teršalų srityje JT patvirtino, kad miestai ir regionai turi potencialo kovojant su pasaulio klimato atšilimu, ir kartu pripažino, kad jų poveikis „prastai dokumentuojamas“. Regionų ir vietos lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai yra skirti duomenų trūkumui sumažinti, kartu šalinant išmetamų teršalų mažinimo atotrūkį ir keliant aukštesnius kovos su klimato kaita tikslus.

Sesijos pabaigoje COP 23 ir COP 24 pirmininkausiančios valstybės paskelbė Talanoa raginimą imtis veiksmų . Talanoa dialogus praėjusiais metais pradėjo COP 23 pirmininkavęs Fidžis kaip visuotinį sutarimą skatinantį pagrindą dialogui siekiant apžvelgti kolektyvinius kovos su klimato kaita veiksmus, kurių ėmėsi subnacionalinio lygmens valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir įmonės, kad būtų galima priimti geresnius sprendimus dėl klimato kaitos JT lygmeniu. Per visus 2018 m. LGMA grupė dalyvavo daugiau nei 60 Talanoa dialogų, vykusių 40-je šalių; 52 iš jų surengė vietos ir regionų valdžios institucijos, jų tinklai ar partneriai.

Gruodžio 12 d. RK ENVE komisijos pirmininkas Cor Lamers susitiko su lygiavertį postą Europos Parlamente užimančia Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) pirmininke Adina-Ioana Vălean (RO / EPP) . Jie abu dalyvavo COP 24 derybų informaciniame posėdyje, kuriam pirmininkavo už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguel Arias Cañete .

2018 m. gruodžio 11 d.

Gruodžio 11 d. RK dalyvavo Europos Sąjungos energetikos dienos renginiuose, vykusiuose COP 24 ES paviljone. Specialioje sesijoje dėl anglių pramonės regionų pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Markku Markkula (FI / EPP) nurodė: „Anglių pramonės regionų atvejis rodo, koks svarbus daugiapakopis valdymas vykdant energetikos pertvarką. Nacionalinės vyriausybės, miestai ir regionai, pramonė, akademinė bendruomenė, piliečiai ir ES turi dirbti kartu, kad šią pertvarką lydėtų sėkmė. Norint atsisakyti anglių, lemiamą vaidmenį atlieka naujos technologijos ir gebėjimų stiprinimas. Anglių pramonės regionams reikia patikimų ir specialiai pritaikytų finansinių priemonių. Todėl palankiai vertiname Europos Parlamento nario , Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininko Jerzy Buzek pasiūlymą kitame daugiamečiame ES biudžete skirti 4,8 mlrd. EUR Teisingos energetikos pertvarkos fondui.“ RK išreiškia paramą Anglių pramonės regionų pertvarkos platformai , kurią pagal Švarios energijos dokumentų rinkinį vos prieš metus įsteigė Europos Komisija.

Komisijos narys Miguel Arias Cañete pasakė: „Visoje ES anglių pramonėje dirba 240 000 darbuotojų. Dabartiniu metu anglių kasyba aktyviai vykdoma 41-me regione 12-oje valstybių narių. Noriu, kad pertvarkos iššūkis anglių kasybos regionams virstų nauja galimybe. Tai įmanoma ir įvykdoma. Mes jau suteikėme pagalbą vykdant struktūrines reformas 13-je bandomajame projekte dalyvaujančių regionų Slovakijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje.

Stiprindami savo strateginę partnerystę, RK ir asociacija „Vietos valdžios institucijos už tvarų vystymąsi“ (ICLEI) per COP 24 gruodžio 11 d. surengė dvišalį posėdį. „Vykstant deryboms dėl klimato kaitos, tai puiki proga susitikti ir aptarti mūsų ankstesnį, dabartinį ir būsimą bendradarbiavimą kovos su klimato kaita veiksmų srityje, taip pat biologinės įvairovės apsaugos ir išsaugojimo srityje“, – kalbėjo Markku Markkula (FI / EPP) . ICLEI pirmininkas ir Bonos meras Ashok Sridharan paragino RK narius ir toliau užtikrinti klimato kaitos ir biologinės įvairovės tikslų įgyvendinimą Europoje, kartu skatinti, kad būtų nustatyti platesnio užmojo tikslai ir finansavimo mechanizmai.

Gruodžio 11 d. RK delegacija, kartu su Europos Parlamento nariais ir valstybių narių atstovais, dalyvavo Europos Komisijos informaciniame posėdyje apie COP 24 derybų pažangą . Jungtinės Karalystės Kirklees tarybos narys ir ir pranešėjas dėl klimato valdymo po 2020 m. Andrew Cooper (UK / EA) kreipėsi į Komisijos narį Miguelį Ariasą Cañete: „Mes norime pažvelgti į galutinį COP 24 politinės deklaracijos tekstą ir pamatyti jame suteiktą oficialų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį. Norime pripažinimo, kad būtent mes pasieksime konkrečių rezultatų vietoje. Turime būti įtraukti ir mumis reikia pasikliauti.“ Komisijos narys Miguel Arias Cañete atsakė: „Puikiai suprantame, kad įgyvendinant klimato politiką reikia miestų ir regionų. Dar nežinome, kokį tekstą šią popietę mums pasiūlys pirmininkaujantys pareigūnai. Tokia nuoroda buvo įtraukta ir bandysime šią idėją palaikyti.“

2018 m. gruodžio 10 d.

Kalbėdamas auditorijai ES paviljone Andrew Cooper (UK / EA ) pakartojo RK raginimą „į nacionalines apskaitos ataskaitas, teikiamas pagal Paryžiaus susitarimo skaidrumo sistemą, įtraukti atskirą skyrių apie klimato kaitos švelninimo veiksmus, kurių imasi subnacionalinio lygmens valdžios institucijos“. Pranešėjas Andrew Cooper turėjo galimybę Vokietijos paviljone, vykstant sesijai „Miestams skirti darnaus vystymosi tikslų rodikliai: paskata siekti platesnio užmojo vietos lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų“, šiomis mintimis pasidalyti su ICLEI pirmininku ir Bonos meru Ashoku Sridharanu .

Gruodžio 10 d. Pasaulinio merų pakto dienos proga Markku Markkula (FI / EPP) ES paviljone pabrėžė: „Laikas imtis platesnio užmojo klimato politikos tikslų ir veiksmų. Miestai ir regionai yra pasirengę didinti savo kovos su klimato kaita indėlį, kuris papildytų nacionalinius įsipareigojimus. Lenkijos pirmininkavimo COP 24 šūkis – „Keiskime kartu“. Mes, vietos ir regionų valdžios institucijos, esame ambicingos, įtraukios ir inovatyvios. Mes žinome, kaip sėkmingai vykdyti kovos su klimato kaita veiksmus. Šiandieną mes JT Šalims sakome: „Galite mumis pasikliauti“. Renginį bendrai organizavo Europos Komisijos Klimato politikos generalinis direktoratas, ICLEI, Merų pakto biuras ir RK. Markku Markkula susitiko su Katovicų meru Marcinu Krupa ir pasveikino ši miestą, kuriame vyksta COP 24, prisijungus prie Merų pakto, nes „norint įvykdyti Paryžiaus susitarimo pažadus, reikia, kad vis daugiau ir daugiau miestų aktyviai imtųsi kovos su klimato kaita veiksmų“.

RK nuomonės „ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija“ pranešėja, Espo miesto tarybos narė Sirpa Hertell (FI / EPP) gruodžio 10 d. dalyvavo dvišaliame posėdyje su Klimato aljansu. Pranešėja pasakė: „Sutinkame su savo tinklais partneriais, kad atėjo laikas išplėsti vietos lygmens klimato politikos veiksmų mastą. Kad galėtume sustabdyti visuotinį atšilimą, mums reikia naujo ekonominio ir socialinio modelio, o jis gali būti sėkmingas tik tuomet, jei jis bus įtvirtintas vietos lygmeniu.“

Katovicų meras Marcin Krupa gruodžio 10 d. pakvietė RK delegaciją į renginį „Katovicų klimato proveržis: miestų ir regionų kulminacija COP 24“ . Tai buvo proga pristatyti daugiau kaip 60 miestų ir regionų Talanoa dialogų , taip pat surengti podiumo diskusiją dėl kovos su klimato kaita veiksmų vietos lygmeniu, kurioje pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Markku Markkula pristatė pagrindines RK politinės tezes, skirtas COP 24 .

Pirmosios COP 24 savaitės pabaigoje Marco Dus (IT / PES) dalyvavo podiumo diskusijoje 2018 m. pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime sveikatos ir klimato kaitos klausimais . RK nuomonės dėl kovos su klimato kaita finansavimo pranešėjas pažymėjo, kad „vietos, nacionaliniai ir pasaulio politikos formuotojai, siekdami gerokai sumažinti klimato taršą ir padidinti atsparumą klimato kaitos poveikiui, turi imtis veiksmų jau dabar. Kad galėtų įgyvendinti su sveikata susijusios klimato politikos veiksmus, svarbus aspektas daugeliui vietos ir regionų valdžios institucijų yra galimybė gauti finansavimą.“ Dėl oro taršos pasaulyje kasmet miršta 7 milijonai žmonių. Įgyvendinus Paryžiaus susitarimo tikslus, vien sumažinus oro taršą, būtų galima iki 2050 m. visame pasaulyje kasmet išgelbėti maždaug vieną milijoną gyvybių ( PSO ).

Be specialios COP 24 geriausios praktikos brošiūros ir nuolat didinamo informuotumo apie miestų ir regionų vykdomus klimato politikos veiksmus, RK koordinavo Merų pakto miestų, gavusių 2018 m. „Covenant City in the Spotlight“ apdovanojimus , dalyvavimą COP 24. Antrąją konferencijos savaitę prie RK delegacijos prisijungė Monsano meras Roberto Campelli , Sionderborgo meras Erik Lauritzen ir Barselonos miesto tarybos komisaras ekologijos klausimais Frederic Ximeno .

Bendroji informacija

RK delegacijos COP 24 nariai: Markku Markkula (FI / EPP) , pirmasis RK pirmininko pavaduotojas ir Espo miesto tarybos pirmininkas, Cor Lamers (NL / ELP ), RK ENVE komisijos pirmininkas ir Schidamo meras, Valter Flego (HR / ALDE ), antrasis RK ENVE komisijos pirmininko pavaduotojas ir Istros apskrities prefektas, Andrew Cooper (UK/EA) , RK ENVE komisijos EA frakcijos koordinatorius, RK pranešėjas dėl laikotarpio po 2020 m. klimato valdymo ir JK Kirklees tarybos narys, Marco Dus (IT / PES) nuomonės dėl kovos su klimato kaita finansavimo pranešėjas ir Vittorio Veneto savivaldybės tarybos narys, Sirpa Hertell (FI / EPP) , RK pranešėja dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos ir Espo miesto tarybos narė, Andres Jaadla (EE / ALDE) , RK ENVE komisijos ALDE frakcijos koordinatorius ir Rakverės miesto tarybos narys, Daiva Matonienė (LT / ECR ), RK ENVE komisijos ECR frakcijos koordinatorė ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, ir André Van De Nadort (NL / PES) , RK ENVE komisijos PES frakcijos koordinatorius ir Veststelingverfo savivaldybės meras.

COP 24 politinės tezės ir dalyvaujančios delegacijos

COP 24 geriausios praktikos brošiūra

Regioniniu ir vietos lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai

Merų pakto ambasadoriai

2018 m. lapkričio 18 d. „Klimato kaita: galite mumis pasikliauti“ (RK pirmininko Karlo-Heinzo Lambertzo ir pirmojo pirmininko pavaduotojo Markku Markkula įžanginis žodis)

2018 m. lapkričio 15 d. „COP 24: ar esate pasirengę?“

2018 m. rugsėjo 19 d. „Vietos valdžios institucijų užmojai klimato srityje pasiekė kitą lygį“

2018 m. liepos 6 d. „Klimato kaita. Paryžiaus susitarimui įgyvendinti reikia platesnio užmojo ir naujo valdymo“

Daugiau informacijos rasite COP 24 skirtoje RK interneto svetainėje .

Asmuo ryšiams David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023