RK narių elgesio kodeksas  

2019 m. gruodžio 5 d. savo 137 -osios plenarinės asamblėjos metu Europos regionų komitetas (RK) priėmė Narių elgesio kodeksą. Šis kodeksas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir yra privalomas RK.

Turinys

RK elgesio kodeksas yra pagrįstas panašiais kodeksais, kurie jau taikomi kitose ES institucijose, tačiau jame taip pat atsižvelgiama į RK, kurio nariai negauna atlygio ir turi regionų ar vietos rinkėjų mandatą arba yra politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai, ypatumus.

RK elgesio kodeksas iš esmės apima šiuos aspektus:

  • narių įsipareigojimą vykdyti jiems pavestas pareigas nepriklausomai, nešališkai, sąžiningai, skaidriai, oriai ir gerbiant įvairovę.
  • taisykles, kaip vengti interesų konflikto, įskaitant narių pareigą RK atsiųsti nuorodą į viešą finansinių interesų deklaraciją, kurią jie prieš tai pateikė nacionalinio arba subnacionalinio lygmens valdžios institucijai, arba jei tokios deklaracijos nėra, pateikti deklaraciją pasinaudojant kodekso priede pateikiama forma. Bet kuriuo atveju RK paskelbia gautą informaciją;
  • priimamų dovanų ar gaunamos naudos apribojimus: nariai negali priimti dovanų, kurių vertė viršija 100 EUR. Jei dovanų vertė didesnė, nariai gali jas priimti tik jei jie jas perduoda institucijai;
  • taisykles, skirtas užtikrinti, kad nariai tinkamai elgtųsi ir gerbtų kitus narius ir darbuotojus. Į kodeksą įtrauktos Tarnybos nuostatuose pateikiamos psichologinio ir seksualinio priekabiavimo apibrėžtys (kurios taikomos darbuotojams);
  • kalbant apie vykdymo užtikrinimą, kodekse nustatoma procedūra įtariamo nuostatų pažeidimo atveju ir keletas sankcijų, kad būtų užtikrintas taisyklių laikymasis. Galutinį sprendimą priima pirmininkas, padedamas generalinio sekretoriaus, išklausęs susijusį narį.‑ Jei RK narys priekabiautų prie darbuotojo, atsižvelgiant į šios nusikalstamos veikos rimtumą, procedūra yra daug išsamesnė ir apima Patariamosios valdybos dėl priekabiavimo tyrimą.

Be to, RK nariams taikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 300 straipsnis, kuriuo reikalaujama pareigas vykdyti nepriklausomai ir bendro Sąjungos intereso labui.


Pasidalyti:
 
Back to top