Regionai pasiekia rezultatų  

 

Iniciatyva „Regionai ir miestai už vystymąsi“ Europos regionų komitetas prisideda prie Europos konsensuso dėl vystymosi ir JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo. Iniciatyva atkreipiamas dėmesys į miestų ir regionų pastangas įgyvendinant JT 15 metų trukmės veiksmų planą „žmonėms, planetai ir klestėjimui“. Įgyvendinant iniciatyvą akcentuojami pagal principą „iš apačios į viršų“ siūlomų pasaulinių problemų sprendimo būdų privalumai. Be to, ja skatinami ES ir pasaulio lygmens politikos pokyčiai, kad būtų suteikta daugiau galių bendruomenėms, miestams ir regionams jiems ieškant tinkamiausių vietos lygmens atsakymų į tarptautines problemas.

Siekiant 11 JT darnaus vystymosi tikslo, t. y. padaryti miestus ir regionus „įtraukius, saugius, atsparius ir darnius“, iniciatyva #Regions4Dev daugiausia dėmesio skiriama:

  • darnumui: veiksmams, kuriais siekiama skatinti darnų vystymąsi, bet taip pat konkrečiai skurti ekologiškesnę žiedinę ekonomiką;
  • atsparumui: miestų ir regionų veiksmams siekiant sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti;
  • saugumui: ES miestų ir regionų veiksmams siekiant stabilizuoti padėtį ES kaimyninėse šalyse ir plėtoti miestų diplomatiją;
  • įtraukiai visuomenei: veiksmams, kuriais siekiama, kad miestai taptų įtraukūs moterims, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia ir naujai atvykusiems asmenims.

Kodėl #Regions4Dev?

Pasaulinio masto iššūkiams įveikti reikia vietos lygmens – regionų, miestų ir vietos bendruomenių – veiksmų. Jei vietos ir regionų valdžios institucijos nesiims vadovaujančio vaidmens, pasauliui nepavyks pasiekti tikslo, kad pasaulio temperatūra pakiltų ne daugiau kaip 1,5°C. Miestai ir regionai turi imtis veiksmų, nes jie pirmieji patirs pasaulinio masto socialinius ir ekonominius pokyčius, kurie lems, kur ir kaip žmonės gyvens, dirbs ir vystysis. Daugelis vietos ir regionų valdžios institucijų imasi iniciatyvos ir ieško sprendimų, kaip jų bendruomenės galėtų tvariu būdu įveikti pokyčius. Jos žengia dar toliau ir mezga tarptautinius ryšius bei kuria partnerystes su kitų šalių bendruomenėmis.

Priimdama Europos konsensusą dėl vystymosi ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., Europos Sąjunga pripažino būtinybę galvoti globaliai ir veikti lokaliai.

Tačiau daugelyje sričių regionų ir miestų potencialas skatinti pokyčius ir sutelkti jėgas vis dar nėra pripažįstamas nei nacionalinių vyriausybių, nei tarptautiniu lygmeniu. Miestai ir regionai tapo veikėjais tarptautinėje arenoje. #Regions4Dev padės parodyti, kokį vaidmenį jie jau atlieka.

Pokyčių skatinimas

  • Pasaulis sparčiai keičiasi ir nedelsdami turime imtis veiksmų visais valdymo lygmenimis.
  • Dalyvaukite Nikozijos iniciatyvoje – tarpusavio partnerystėse su Libijos miestais.
  • Dalyvaukite Ukrainos iniciatyvoje – tarpusavio partnerystėse su Ukrainos miestais ir regionais.
  • Prisijunkite prie Pasaulinio merų pakto dėl klimato ir energetikos – principu „iš apačios į viršų“ grindžiamos iniciatyvos, kuri pradėta įgyvendinti Europoje ir 2016 m. tapo pasauliniu judėjimu.
  • Dalyvaukite iniciatyvoje Merai siekia ekonomikos augimo, kuria suteikiama galimybė Rytų partnerystės miestams ir regionams vystyti savo ekonomiką su ES parama.
  • Remkite besivystančių šalių miestus ir regionus; RK ir Europos Komisija gali padėti užmegzti regionų tarpusavio partnerystes.