Konferencija dėl Europos ateities ir regionų bei miestų vaidmuo 

Kaip ES organas, atstovaujantis arčiausiai piliečių esančiam valdžios lygmeniui, Europos regionų komitetas yra įsipareigojęs atlikti svarbų politinį vaidmenį.

Konferencija dėl Europos ateities

Turinys

​​​​​Apie Konferenciją

Pirmasis Europos regionų komiteto prioritetas yra priartinti Europą prie žmonių , todėl Konferencija dėl Europos ateities yra svarbiausias renginys, padėsiantis šį prioritetą įgyvendinti. Konferencijos daugiakalbė skaitmeninė platforma suteikia žmonėms galimybę bendrauti ir aptarti savo pasiūlymus devyniomis politinėmis temomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

Kaip ES organas, atstovaujantis arčiausiai piliečių esančiam valdžios lygmeniui, RK, aktyviai dalyvaudamas Vykdomojoje valdyboje ir Konferencijos plenarinėje sesijoje , yra pasiryžęs Konferencijoje imtis svarbaus politinio vaidmens. Be to, bus surengta daugiau kaip 120 vietos ir tarpvalstybinių piliečių dialogų, o jų idėjos ir rekomendacijos bus įkeltos į platformą.

RK delegacijos tikslas Konferencijos plenarinėse sesijose yra užmegzti ryšius su kitais 420 delegatų, kad būtų sustiprintas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo demokratiniame Europos Sąjungos veikimo procese ir propaguojamas ES politikos teritorinis matmuo. Čia apžvelgiami ES regionams ir miestams svarbūs klausimai, susiję su devyniomis Konferencijos diskusijų temomis.

Klimato kaita ir aplinka

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Tikslas iki 2050 m. pasiekti, kad įgyvendinant Europos žaliąjį kursą Europa taptų pirmuoju savo poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu, turi būti pritaikytas vietos lygmeniui. Vietos ir regionų valdžios institucijos įgyvendina 70 proc. klimato kaitos švelninimo priemonių ir 90 proc. prisitaikymo prie klimato kaitos politikos priemonių. ES regionai pasižymi įvairove, todėl norint užtikrinti subsidiarumą reikia taikyti principą „iš apačios į viršų“, kartu suteikiant lankstumo, kurio reikia skirtingiems poreikiams patenkinti. Regionai ir miestai yra išskirtinėje padėtyje, kadangi jų administravimo institucijos dirba tiesiogiai su žmonėmis ir skatina piliečius keisti savo elgseną, kad ši taptų tvaresnė.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

RK pataria ES institucijoms teisės aktų ir politikos klausimais rengdamas nuomones , kuriose atsižvelgiama į konkrečią vietos ir regionų valdžios institucijų padėtį ir poreikius. Su klimato kaita ir aplinka susijusius klausimus sprendžia Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE) . 2020–2025 m. Europos regionų komiteto politiniai prioritetai , kaip vieną iš trijų pagrindinių temų, apima „Atsparių bendruomenių kūrimą“. Šis prioritetas remiasi neseniai paskelbta iniciatyva „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ – tai darbo grupė, kurią sudaro trylika vietos ir regionų lygmeniu išrinktų atstovų.

Ką daro ES?

Daugiau rasite:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Sveikatos priežiūra

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Vietos ir regionų valdžios institucijos organizuoja ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas vietos lygmeniu. Daugelyje vietovių jos taip pat administruoja, tikrina ir finansuoja sveikatos priežiūros specialistų darbą ir sveikatos priežiūros įstaigų turtą. Sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir sistemas, per pandemiją veikusias visu pajėgumu, reikia pertvarkyti taip, kad jos taptų atsparesnės. Jomis remiasi Europos sveikatos sąjunga , kurioje visos ES šalys kartu rengiasi sveikatos krizėms ir į jas reaguoja, kurioje yra prieinamų, įperkamų ir inovatyvių medicinos priemonių ir kurioje visi dirba išvien, kad pagerintų tokių ligų, kaip vėžys, prevenciją, gydymą ir paskesnę priežiūrą.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

Komitetas ragina surengti atviras diskusijas dėl ES sveikatos politikos sąrangos. Atsižvelgdamas į Europos piliečių poreikius, Komitetas pritarė atskiram ES sveikatos biudžetui ir rekomendavo užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų atsparumą krizėms. Tai reiškia, kad turi būti stiprinami ES gamybos pajėgumai ir kaupiamos strateginės atsargos, kad tiek įprastomis sąlygomis, tiek krizės metu būtų užtikrintos galimybės gauti vaistų. Komitetas nori spartesnės pažangos sveikatos prevencijos ir e. sveikatos srityse ir prašo keisti tarpvalstybinį bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje, kad sveikatos priežiūra, kaip pagrindinis pasienio regionų pasirengimo ir reagavimo į krizes elementas, taptų prieinamesnė ir atsparesnė.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  https://futureu.europa.eu/processes/Health .

Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Skirtumai tarp ES regionų ir miestų ir jų viduje ekonominės veiklos rezultatų ir užimtumo požiūriu yra labai dideli, todėl šiems skirtumams sumažinti Europos Sąjunga sukūrė sanglaudos politiką ir fondus. Be to, šiuo metu Europa išgyvena didžiausią savo istorijoje sveikatos, aplinkos, ekonomikos ir socialinę krizę, kurios poveikis ES regionuose skiriasi ir kuri gali dar labiau pagilinti esamus skirtumus. Veiksmų vien ES lygmeniu nepakanka: sėkmė yra nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų, taip pat visų lygmenų socialinių partnerių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų rankose. Atsižvelgiant į svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį vykdant užimtumo ir socialinę politiką, būtina užtikrinti, kad rengiant ir įgyvendinant ES politiką būtų tinkamai atstovaujama vietos ir regionų aspektui.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

Apskritai kalbant, RK pataria ES institucijoms teisės aktų ir politikos klausimais, parengdamas nuomones , kuriose atsižvelgiama į ypatingą vietos ir regionų valdžios institucijų padėtį ir konkrečius jų poreikius. Su socialiniu teisingumu ir užimtumu susijusius klausimus sprendžia Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisija (SEDEC) . 2020–2025 m. Europos regionų komiteto politiniai prioritetai , kaip vieną iš trijų pagrindinių temų, apima „Sanglaudą – mūsų pagrindinę vertybę“. Ši tema susijusi su Europos socialinių teisių ramsčio , kuris yra viena iš Komiteto prioritetinių veiklos sričių, įgyvendinimu; ji, kaip vienas iš prioritetų, buvo įtraukta į 2021 m. darbo programą. Šis prioritetas taip pat yra nepaprastai svarbus RK, nes pagal jį būtų galima apibrėžti naują Europos institucijų darbo kryptį, pereinant nuo tarpvyriausybinio prie europinio sprendimų priėmimo proceso.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas – Konferencija dėl Europos ateities (europa.eu) .

ES vaidmuo pasaulyje

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Regionams ir miestams didelį poveikį daro ES išorės santykiai ir susijusi politika, pavyzdžiui, prekyba, saugumas, migracija ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Jungtinėmis Tautomis ir EBPO. Regionai miestai taip pat bendradarbiauja su ES nepriklausančių šalių vietos ir regionų valdžios institucijomis ir aktyviai dalyvauja ES programose su ES plėtros procese dalyvaujančiomis šalimis, Europos kaimynystės politikoje, vystomajame bendradarbiavime ir santykių su Jungtine Karalyste plėtojimo procese. RK darbas ir nuomonės grindžiamos diskusijomis ir politine sąveika jungtiniuose organuose ir specialiose darbo grupėse, įsteigtuose su RK išorės partneriais. Šie organai suteikia RK galimybę veiksmingai prisidėti prie ES plėtros ir kaimynystės politikos, suteikiant jai vietos ir regionų perspektyvą.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

RK gali sudaryti palankesnes sąlygas dialogui ir bendradarbiavimui su trečiųjų šalių vietos ir regionų valdžios institucijomis, teikdamas ekspertines žinias ir užtikrindamas tarpusavio mainus, kuriais padedama plėtoti šių institucijų gebėjimus ir daugiapakopį valdymą. Šiems tikslams pasiekti RK naudojasi įvairiais forumais, kaip antai jungtiniai konsultaciniai komitetai ir darbo grupės , Rytų partnerystės regionų ir vietos valdžios institucijų konferencija (CORLEAP) , Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų asamblėja (ARLEM) ir RK ir JK ryšių grupė .

RK ragina vietos ir regionų valdžios institucijas aktyviau įtraukti plėtojant ES santykius su trečiosiomis šalimis, kad būtų sprendžiamos problemos, su kuriomis susiduria viešojo administravimo institucijos tiek ES, tiek už jos ribų.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Daugiapakopio valdymo sistemoje vietos ir regionų valdžios institucijoms tenka labai svarbus vaidmuo apsaugant pagrindines teises. Geresnės galimybės naudotis teisėmis daro teigiamą poveikį ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ir yra geriausias būdas įgyti piliečių pasitikėjimą ir didinti jų dalyvavimą formuojant politiką visais valdymo lygmenimis. Todėl pagarbos teisinei valstybei kultūros skatinimas yra bendra ES, nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų atsakomybė. Kalbant apie saugumą, kova su terorizmu yra platesnės Europos saugumo sąjungos koncepcijos dalis, o svarbus miestų vaidmuo apsaugant viešąsias erdves ir užkertant kelią radikalizacijai pabrėžiamas, pavyzdžiui, ES įsipareigojimu dėl miestų saugumo ir atsparumo .

Ką siūlo Regionų komitetas?

RK siūlo įtraukti regionus ir miestus skatinant pagarbos pagrindinėms teisėms, ES vertybėms ir teisinei valstybei kultūrą. Ypač svarbu stiprinti jaunimo atsakomybę už šiuos pamatinius ES elementus. Pilietiškumui tenka svarbus vaidmuo neleidžiant formuotis neliberalioms populizmo formoms, o sustabdant demokratijos regresą teigiamai gali prisidėti švietimas. Pavyzdžiui, sprendžiant ES pagrindinių teisių chartijos taikymo klausimą būtų galima įsteigti vietos lygmens kontaktinius centrus, kurie vietos ir regionų valdžios institucijoms padėtų parengti gaires, kaip formuoti savo politiką visapusiškai laikantis Chartijos, ir skleistų geriausią praktiką. Kitas pastarojo meto pavyzdys – RK nuomonės dėl ES kovos su terorizmu darbotvarkės priėmimas .

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Skaitmeninė pertvarka

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Įvairiuose ES regionuose ir miestuose ir net jų viduje labai skiriasi galimybės naudotis skaitmenine infrastruktūra ir paslaugomis. Skaitmeninė pertvarka yra labai svarbi ekonomikos ir visuomenės vystymuisi, o skaitmeninės technologijos tapo būtinos visose mūsų gyvenimo srityse. Tuo pat metu COVID-19 pandemija atskleidė gilėjančią skaitmeninę atskirtį visoje ES ir patvirtino, kad skaitmeninės pertvarkos galimybės ir jų prieinamumas daro didelį poveikį ES regionų ir miestų sanglaudai.

Ką siūlo Regionų komitetas?

Jau 2019 m., priėmęs nuomonę „Skaitmeninė Europa visiems“ , Europos regionų komitetas (RK) pradėjo propaguoti „skaitmeninės sanglaudos“ koncepciją. Skaitmeninė sanglauda yra svarbus papildomas ES sutartyje apibrėžtos tradicinės ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sąvokos matmuo. RK šiuo metu nagrinėja skaitmeninės pertvarkos padėtį ES regionuose skirtumų, susijusių su infrastruktūra, interneto naudojimu ir e. valdžios paslaugų prieinamumu, požiūriu.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Europos demokratija

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Demokratinio ES veikimo stiprinimas yra būdas atnaujinti Europos projektą. Regionai, miestai, savivaldybės ir daugiau kaip milijonas subnacionaliniu lygmeniu išrinktų politikų atlieka svarbų vaidmenį didinant Europos demokratijos atsparumą. Aktyvesnis vietos ir regionų valdžios institucijų ir Europos regionų komiteto dalyvavimas formuojant ES politiką gali priartinti Europą prie piliečių.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

Europos regionų komitetas (RK) pritaria tam, kad būtų toliau plėtojami ES subsidiarumo ir proporcingumo principai, kuriais užtikrinama, kad sprendimai būtų priimami kuo arčiau piliečių, ir kad būtų nuolat tikrinama, ar, atsižvelgiant į nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens galimybes, veiksmai ES lygmeniu yra pagrįsti. Be to, RK siūlo užtikrinti, kad piliečių dalyvavimas, kurio siekiama Konferencijoje dėl Europos ateities, taptų nuolatiniu ir leistų sutelkti patirtį, piliečiams dalyvaujant visos ES regionų ir miestų tinkle.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migracija

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Migracija daro stiprų poveikį ES regionams ir miestams, ypač tiems, kurie pirmieji susiduria su migracijos srautais. Šiems regionams ir miestams dažnai tenka atsakomybė už migrantų priėmimą ir integraciją, suteikiant jiems gyvybiškai svarbią infrastruktūrą ir paslaugas. Be to, svarbi yra visų ES regionų ir miestų demografinė padėtis, įskaitant jos poveikį darbo rinkoms ir viešosioms paslaugoms, ir ji vis smarkiau veiks vietos ir regionų lygmeniu įgyvendinamą politiką.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

Europos regionų komitetas (RK) ragina ES lygmeniu vykdyti visapusišką migracijos politiką, kurią rengiant ir įgyvendinant būtų atsižvelgta į regionų ir miestų patirtį ir požiūrį. Šioje politikoje reikėtų atsižvelgti į regionų ir vietos indėlį ir ji turėtų apimti integraciją, teisingas grąžinimo procedūras ir prieglobsčio politiką, kad būtų galima tinkamai reaguoti į dabartines ir būsimas migracijos tendencijas. Be to, bendradarbiaujant su kilmės ir tranzito šalimis, reikia šalinti pagrindines migracijos priežastis, pasirūpinti tais, kuriems reikia humanitarinės apsaugos, kartu apsaugant ES išorės sienas.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas

Kodėl tai svarbu ES regionams ir miestams?

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politika tenkina būtiniausius mūsų visuomenės poreikius, tiek skatindama ekonominį ir socialinį vystymąsi (švietimu), tiek savitarpio supratimą (kultūra ir sportu), tiek įtraukesnį demokratinį gyvenimą (jaunimo dalyvavimu). Regionų ir miestų vaidmuo šiose srityse yra labai svarbus ir daugelyje valstybių narių jie yra atsakingi už atitinkamą infrastruktūrą ir paslaugas. Vietos ir regionų valdžios institucijos turės atremti įvairius iššūkius, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros skaitmenizacijos, didelio jaunimo nedarbo kai kuriuose regionuose, didėjančių ekonominių ir socialinių skirtumų ir daugelį kitų iššūkių. Dėl COVID-19 pandemijos kai kurie iš šių iššūkių ir jų regioninis matmuo gali tapti dar akivaizdesni ir opesni.

Ką siūlo Europos regionų komitetas?

Apskritai kalbant, Europos regionų komitetas (RK) pataria ES institucijoms teisės aktų ir politikos klausimais rengdamas nuomones , kuriose atsižvelgiama į ypatingą vietos ir regionų valdžios institucijų padėtį ir konkrečius jų poreikius. Su švietimu, kultūra, jaunimu ir sportu susijusius klausimus sprendžia Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisija (SEDEC) . 2020–2025 m. Europos regionų komiteto politiniai prioritetai apima „Europos priartinimą prie jos žmonių“ ir „Atsparių regionų ir vietos bendruomenių kūrimą“– tai dvi iš trijų pagrindinių temų. Neseniai priimtoje savo nuomonėje „Europos švietimo erdvės sukūrimas iki 2025 m.“ RK ragina labiau pripažinti regionų poreikius ir rekomenduoja švietimo srityje mažinti regioninius skirtumus.

Ką daro ES?

Daugiau sužinosite:  Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas – Konferencija dėl Europos ateities (europa.eu)

Renginiai

Būsimi renginiai

Buvę renginiai

Naujausia informacija

Multimedija

The future is in your hands

 

Žiūrėti daugiau

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Sekite mus

Kontaktiniai duomenys

Komunikacijos departamento Vietos dialogų grupė
Pasidalyti:
 
Back to top