Deklaracija „Regionų vieta Europos Sąjungos architektūroje vykstant Konferencijai dėl Europos ateities“ 

Turinys

Dabartinė pandemija dar kartą parodė, kokios svarbios yra vietos ir regionų valdžios institucijos* užtikrinant Europos piliečių apsaugą tiek teikiant sveikatos apsaugos, socialines paslaugas, tiek padedant įmonėms gaivinti ekonomiką. Vienas pagrindinių veiksnių norint sėkmingai įveikti dabartinius iššūkius yra daugiapakopio valdymo principas, kuris turi griežtai atsispindėti ES sprendimų priėmimo procese. Konferencija dėl Europos ateities suteikia galimybę apsvarstyti regionų vietą Europos Sąjungos architektūroje siekiant stiprinti jos demokratinį legitimumą ir didinti piliečių pasitikėjimą.

27 ES valstybės narės skiriasi savo teisėkūros ir administracinių galių pasidalijimu tarp skirtingų valdymo lygmenų. Nors daugelyje jų veikia unitarinės ir centralizuotos sistemos, septyniose valstybėse narėse regionai turi stiprias teisėkūros galias ir tam tikro lygio autonomiją. Apskritai vietos ir regionų valdžios institucijos įgyvendina 70 proc. visų ES teisės aktų ir yra atsakingos už trečdalį viešųjų išlaidų ir maždaug pusę viešųjų investicijų. Reikėtų sukurti Regionų už Europos demokratiją aljansą, kurį sudarytų ir parlamentinis, ir vykdymo lygmuo. Prie šio aljanso turėtų pamažu prisijungti visi Europos Sąjungos regionai bei panašūs teritoriniai vienetai ir turėtų glaudžiai bendradarbiauti su savo atstovaujamaisiais organais siekdami didinti savo teisėtą poveikį ES sprendimų priėmimo procese, parodydami savo kompetenciją ir gindami bendrus interesus.

Atsižvelgiant į teisėtą tikslą stiprinti regionų vaidmenį formuojant ES politiką, regionų vyriausybės, parlamentai ir tarybos pritaria idėjai, kai įmanoma, geriau pasinaudoti Europos regionų komitetu ir Sutartyse nustatytais jo įgaliojimais, kad būtų galima geriau tenkinti piliečių poreikius jų gyvenamose vietose. Todėl mes, visų 27 Europos Sąjungos visų valstybių narių atstovai, pareiškiame, kad:

1.  esame įsitikinę, jog demokratijos pagrindą sudaro piliečių pasitikėjimas, išreikštas jų balsais vietos, regioniniuose, nacionaliniuose ir Europos rinkimuose. Regionai, ypač įstatymų leidžiamąją galią turintys regionai, yra teisiškai ir politiškai atsakingi už Europos Sąjungos teisės aktų rengimą ir įgyvendinimą ir suteikia pridėtinės vertės Europos Sąjungai. Regionai ir jų politiniai vadovai yra arti savo žmonių ir padeda didinti piliečių pasitikėjimą Europos demokratija. Vadovaujantis subsidiarumo ir proporcingumo principais, regionai atlieka svarbų vaidmenį Europos Sąjungos valstybėse narėse. Todėl palankiai vertinamos esamos faktais grindžiamos iniciatyvos, pavyzdžiui, Europos regionų komiteto „RegHub“ tinklas Europos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai ir Europos Komisijos Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma, ir jos turėtų būti toliau plėtojamos skiriant Europos Sąjungos išteklių;

2.  įsipareigojome, pasinaudodami Konferencija dėl Europos ateities, užmegzti dialogą su piliečiais ir Konferenciją vertiname kaip galimybę plėtoti diskusiją dėl regionų vietos Europos Sąjungos demokratinėje architektūroje ir stiprinti Europos piliečių pasitikėjimą. Mūsų ilgalaikis politinis tikslas yra didinti regionų politinį poveikį Europos lygmeniu tais klausimais, kurie ypač aktualūs vietos ir regionų valdžios institucijų darbui;

3.  esame įsitikinę, kad Europos regionų komitetas suteikia tinkamą būdą mūsų instituciniams ir politiniams tikslams pristatyti. Šiomis aplinkybėmis, be kita ko, mes dirbame kartu kaip politinis Regionų už Europos demokratiją aljansas . Įsipareigojome pasitelkę savo patirtį ir demokratiškai suteiktus įgaliojimus užtikrinti, kad šis mūsų ryžtingas įsipareigojimas padėtų geriau išgirsti mūsų piliečių balsą ir poreikius bei į juos atsižvelgti imantis veiksmų Europos lygmeniu.

Kartu remkime Europos demokratijos namus, kuriuose ES yra šių namų apsauginis stogas, valstybės narės – stiprios sienos, o vietos, tarpinės ir regionų valdžios institucijos sudaro tvirtą pamatą. Priartinkime Europą prie piliečių ir vietų, kuriose jie gyvena.

 

*Šioje deklaracijoje terminas „vietos ir regionų valdžios institucijos“ apima viešąsias institucijas, turinčias juridinio asmens statusą, sudarančias piliečiams atsakingos žemesnio nei centrinės valdžios lygmens valstybės struktūros dalį. Vietos ir regionų valdžios institucijos paprastai yra sudarytos iš patariamojo arba politiką formuojančio organo (tarybos ar asamblėjos) ir vykdomosios institucijos (mero ar kito vykdomojo pareigūno), kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai renkama ar išrenkama vietos lygmeniu. Terminas apima skirtingus valdymo lygius, pvz., kaimų, savivaldybių, rajonų, kraštų, provincijų, regionų ir t. t. Į jį įeina ir tarpinės valdžios institucijos.

Jei jūsų regionas ar asociacija nori pritarti šiai deklaracijai ir prie jos pridėti savo logotipą, pateikite informaciją užpildydami šią elektroninę formą​.

________________

Partneriai

Pasidalyti:
 
Back to top