Galimybė susipažinti su dokumentais  

Į Amsterdamo sutartį buvo įtrauktas naujas 255 straipsnis, piliečiams suteikiantis teisę susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Šios trys institucijos priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, vėliau – bendrą deklaraciją, kurioje paprašė kitų Europos agentūrų ir organų šioje srityje priimti panašias taisykles.

Mūsų Komitetą šis prašymas paskatino taikyti naują prieigos prie dokumentų politiką, užtikrinančią didžiausią mūsų darbo skaidrumą. Šis skaidrumas neabejotinai suteikia galimybę daugiau piliečių dalyvauti Bendrijos sprendimų priėmimo procese ir padeda stiprinti demokratijos principus bei pagrindines teises, nustatytas ES sutarties 6 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

Lisabonos sutartimi (2009 m.) piliečių teisė susipažinti su dokumentais, kuri dabar išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnio 3 dalyje, buvo oficialiai išplėsta ją taikant visoms Europos Sąjungos institucijoms, organams, biurams ir agentūroms.

Kontaktinė informacija

Skaidrumo ir prieigos prie dokumentų departamentas atsakys į jūsų klausimus ir padės jums rasti reikiamą informaciją.

Susisiekite su mumis !

Pašto adresas

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: