Galimybė susipažinti su dokumentais  

​​​​​​​​​​Į Amsterdamo sutartį buvo įtrauktas naujas 255 straipsnis, piliečiams suteikiantis teisę susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Šios trys institucijos priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, vėliau – bendrą deklaraciją, kurioje paprašė kitų Europos agentūrų ir organų šioje srityje priimti panašias taisykles.

Mūsų Komitetą šis prašymas paskatino taikyti naują prieigos prie dokumentų politiką, užtikrinančią didžiausią mūsų darbo skaidrumą. Šis skaidrumas neabejotinai suteikia galimybę daugiau piliečių dalyvauti Bendrijos sprendimų priėmimo procese ir padeda stiprinti demokratijos principus bei pagrindines teises, nustatytas ES sutarties 6 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

Lisabonos sutartimi (2009 m.) piliečių teisė susipažinti su dokumentais, kuri dabar išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnio 3 dalyje, buvo oficialiai išplėsta ją taikant visoms Europos Sąjungos institucijoms, organams, biurams ir agentūroms.​

Turinys

​Sprendimas Nr. 18/2020 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Regionų komiteto dokumentais

Sprendime Nr. 18/2020 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Regionų komiteto dokumentais aiškiai įtvirtinti principai ir apribojimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1049/2001, jame taip pat nustatyta prašymų susipažinti su Komiteto dokumentais teikimo tvarka.

Prie Sprendimo Nr. 18/2020 pridėtame sąraše nurodyti Komiteto dokumentai yra tiesiogiai prieinami piliečiams elektroniniame dokumentų registre. Į šį dokumentų registrą gali būti įtraukti ir kiti dokumentai.

Pateikę prašymą piliečiai gali susipažinti su bet kuriais kitais dokumentais, laikydamiesi Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytų apribojimų.

Paraiška turi būti formuluojama pakankamai tiksliai ir joje visų pirma turi būti pateikta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti dokumentą arba dokumentus, kurių prašoma, taip pat nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. Tačiau pareiškėjas neprivalo nurodyti prašymo teikimo priežasčių (išskyrus kai kuriuos atvejus, susijusius su galima prieiga prie asmens duomenų). Komitetas turi patvirtinti, kad gavo paraišką, kai tik ją užregistruoja, ir atsakyti per 15 darbo dienų nuo užregistravimo (šis terminas išimties tvarka gali būti pratęstas dar 15 darbo dienų).

Jei Komitetas visiškai arba iš dalies atsisako leisti susipažinti su prašomu dokumentu, jis turi nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Tuomet pareiškėjas per 15 darbo dienų laikotarpį gali pateikti kartotinę paraišką. Po to Komitetas vėl turi per 15 darbo dienų (su galimybe šį terminą pratęsti 15 papildomų darbo dienų) pateikti atsakymą.

Jei Komitetas, gavęs kartotinę paraišką, vis tiek atsisako suteikti galimybę susipažinti su prašomu dokumentu, pareiškėjas gali pradėti teisminį procesą prieš Komitetą ir (arba) pateikti skundą Europos ombudsmenui.

Jei dokumento elektroniniame dokumentų registre rasti negalite, prašymą dėl galimybės susipažinti su tuo dokumentu galite pateikti naudodamiesi toliau pateikta nuoroda.

​Pateikti prašymą

Jei norite susipažinti su dokumentu, prašytume užpildyti šią formą ir skiltyje „Dalykas“ pasirinkti „Galimybė susipažinti su dokumentais“.​

Kontaktinė informacija

Skaidrumo ir prieigos prie dokumentų departamentas atsakys į jūsų klausimus ir padės jums rasti reikiamą informaciją.

Nedvejodami susisiekite su mums e. pa​​štu​ arba rašykite pašto adresu:​

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​


Pasidalyti:
 
Back to top