Svarbi teisinė informacija  

Šioje tinklavietėje pateikiamai informacijai taikomas atsakomybės ribojimo pareiškimas, autorių teisės apsaugos ženklas ir asmens duomenų apsauga.

Turinys

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Europos regionų komitetas šią tinklavietę tvarko siekdamas suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie Komiteto iniciatyvas ir Europos Sąjungos politiką apskritai. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikta laiku. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Tačiau Europos regionų komitetas neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šioje tinklavietėje pateiktos informacijos.

Ši informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio ir nėra skirta tam tikro asmens ar subjekto konkrečiam atvejui aprašyti,
 • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar atnaujinta,
 • kartais yra susieta su išorės tinklavietėmis, kurių Komiteto tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komitetas neprisiima jokios atsakomybės,
 • nėra profesinio ar teisinio pobūdžio rekomendacinė informacija (norėdami konkrečių rekomendacijų, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Prašom atkreipti dėmesį į tai, jog nėra galimybių garantuoti, kad internete pateiktas dokumentas tiksliai atitiktų oficialiai priimtą teksto redakciją. Tik Europos Sąjungos teisės aktai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomi autentiškais.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad dėl techninių klaidų kiltų kuo mažiau problemų. Tačiau kai kurie mūsų tinklavietėje pateikti duomenys ar informacija galėjo būti parengti ar susisteminti rinkmenose ar naudojant formatus, kuriuose gali būti klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl šių problemų nesutriks tinklavietės veikimas ar neatsiras kitų nesklandumų. Europos regionų komitetas neprisiima atsakomybės už šias problemas, su kuriomis susiduriama naudojantis šia tinklaviete ar kitomis su ja susietomis išorės tinklavietėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimo pareiškimu nesiekiama apriboti Europos regionų komiteto atsakomybės pažeidžiant kokius nors taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus ar atsižadėti atsakomybės tais klausimais, kuriais atsakomybės pagal tokius teisės aktus atsižadėti negalima.

Pranešimas apie autorių teises

© Europos Sąjunga, 1995-2019

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip.

Kai tekstinės ir įvairialypės informacijos (garso, vaizdo informacijos, programinės įrangos ir t. t.) atgaminimui ar naudojimui būtina gauti leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendras leidimas ir jame aiškiai nurodomi naudojimo apribojimai.

Socialinių tinklų moderavimo politika

Mes esame socialiniuose tinkluose!
Europos regionų komitetas suteikia platformą, kurioje dėmesys sutelkiamas į ES regionus ir miestus, ir turi paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Instagram“ ir „YouTube“. Mus domina visos politinės pažiūros, mintys ir idėjos ir raginame jus dalyvauti mūsų internetinėse diskusijose. Galite pateikti pastabų ir pasidalyti savo turiniu.

Principai
Prašytume laikytis pagrindinio gero elgesio principo. Mums nepriimtini žeminantys komentarai, įžeidžianti ar netinkama leksika. Prašytume pagarbiai elgtis su kitais naudotojais ir nepažeisti mūsų bendrų pagrindinių principų. Sakome „ne“ rasizmui, ksenofobijai ir diskriminacijai dėl religijos, etninės kilmės, lyties ar seksualinės orientacijos. Mums nepriimtini raginimai imtis smurto ir neapykantą kurstančios kalbos. Mūsų taisyklės taip pat draudžia šmeižikiškus, neteisėtus ar autorių teises pažeidžiančius komentarus. Mes ištrinsime tokio pobūdžio komentarus ir galime užblokuoti naudotojus, kurie pakartotinai vartoja užgaulią kalbą, ir asmenis, kurie apsimeta viešais asmenimis arba naudojasi netikromis paskyromis. Pasiliekame teisę kaip brukalą ištrinti įrašus, kurie pernelyg dažnai kartojasi, yra labai ilgi arba trikdo bendruomenę, taip pat neužsakomą reklamą. Raginame rašyti komentarus, kurie nenukryptų nuo temos ir papildytų vykstančias diskusijas.

Valdymas
Už šias socialinių tinklų platformas yra atsakingas Europos regionų komiteto Socialinės ir skaitmeninės žiniasklaidos ir leidinių skyrius, o su turiniu susijusią paramą teikia kolegos iš kitų departamentų. Tai, kad stebime kai kurias paskyras, nereiškia, kad pritariame joms ar jose skelbiamam turiniui. Mes naudojamės keletu esamų ir naujų grotažymių (#), kad prisijungtume prie grupės pokalbių ir galėtume dalyvauti aktualiose diskusijose. Tačiau negalime prisiimti atsakomybės už jokį su šiomis grotažymėmis susijusį turinį, kurį parengėme ne mes.
Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Neprisiimame atsakomybės už jokių trečiųjų šalių ar išorės tinklalapio turinį ar veiklą.
Siekiame kuo greičiau atsakyti į kuo daugiau klausimų. Ar praleidome jūsų klausimą? Prašytume mums apie tai pranešti toliau nurodytu e. pašto adresu.

Nuotraukos
Visos mūsų kanaluose skelbiamos nuotraukos yra saugomos Europos Sąjungos autorių teisių, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. „©Europos Sąjunga“ pažymėtos nuotraukos gali būti laisvai naudojamos, jeigu nurodomas šaltinis. Jos negali būti naudojamos komerciniais tikslais arba įžeidžiančiu būdu. Kaip įmanydami stengsimės užtikrinti, kad visas mūsų kanaluose skelbiamas turinys atitiktų Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES). Tačiau, jei manote, kad jūsų teisės į privatumą arba jūsų intelektinė nuosavybė buvo pažeista, kreipkitės į mus e. paštu.

Asmens duomenys
Statistikos tikslais mes renkame apibendrintus duomenis apie mūsų naudotojus socialinių tinklų platformose. Apibendrintiems duomenims rinkti ir pateikti vaizdu statistinių tyrimų tikslais naudojame „Talkwalker“ ir jokiais atvejais netvarkome savo sekėjų asmens duomenų. Duomenų rinkimui taikomos naudotojų taisyklės ir kiekvienos socialinių tinklų platformos licencijos sutartis.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į
socialmedia@cor.europa.eu.
Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. birželio mėn.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. ES institucijos asmens duomenis tvarko taikydamos asmenų apsaugos politiką, grindžiamą 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendra politika taikoma visoms Europos Sąjungos institucijų europa.eu domeno tinklavietėms.

Nors didžiąją dalį šių tinklaviečių galima peržiūrėti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais prašoma nurodyti tam tikrus asmens duomenis, kad būtų galima suteikti prašomą e. paslaugą.

Tinklavietės, kurios reikalauja tokios informacijos, ją tvarko laikydamosi pirmiau minėtame reglamente nustatytos politikos ir teikia informaciją apie jūsų duomenų naudojimą savo konkrečiuose privatumo taisyklių pareiškimuose.

Atsižvelgdamas į tai:

 • kiekvienai konkrečiai e. paslaugai duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus ir užtikrina konkrečios e. paslaugos derėjimą su privatumo politika;
 • kiekvienoje institucijoje duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos šio reglamento nuostatos, ir konsultuoja duomenų valdytojus dėl jų įsipareigojimų laikymosi (žr. reglamento 43–45 straipsnius);
 • visose institucijose Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma priežiūros institucija (žr. reglamento 52–60 straipsnius).

Europa.eu domeno Europos Sąjungos institucijų tinklavietėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklavietes. Kadangi mes jų nekontroliuojame, raginame jus susipažinti su jų privatumo politika.

Kas yra e. paslauga?

E. paslauga EUROPA tinklavietėse yra paslauga arba internete esamas išteklius, kuriais siekiama pagerinti piliečių ir įmonių bei Europos institucijų komunikaciją.

EUROPA tinklavietėse siūlomos trijų rūšių paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kurios piliečiams, žiniasklaidai, įmonėms, administracijoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims suteikia paprastą ir veiksmingą prieigą prie informacijos, tokiu būdu didinant skaidrumą ir užtikrinant ES politikos ir veiksmų supratimą.
 • Interaktyvios komunikacijos paslaugos, kurios suteikia galimybę palaikyti glaudesnius ryšius su piliečiais, įmonėmis, pilietine visuomene ir viešaisiais subjektais, tokiu būdu sudarant sąlygas politinėms konsultacijoms ir grįžtamojo ryšio mechanizmams siekiant prisidėti prie politikos formavimo, veiklos ir ES paslaugų.
 • Sandorių paslaugos, kurios suteikia prieigą prie visų pagrindinių sandorių tipų ES, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registravimosi į renginius, dokumentų įsigijimo arba pirkimo ir kt.

Informacija konkrečiame privatumo politikos pareiškime

Konkrečiame privatumo politikos pareiškime pateikiama ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija yra renkama, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis; ES renka asmens duomenis išimtinai tik tokiu mastu, kuris reikalingas konkrečiam tikslui. Ši informacija nenaudojama pakartotinai nesuderinamu tikslu;
 • kam atskleidžiami jūsų duomenys. ES atskleidžia informaciją trečiosioms šalims, jei tai reikalinga pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti ir nurodytiems gavėjams (gavėjų kategorijoms). ES neatskleis jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti jų teisingumą ir, jei reikia, juos ištaisyti. Kaip duomenų subjektas jūs taip pat turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl teisėtų įtikinamų priežasčių, išskyrus atvejus, kai jie renkami siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo, arba jei reikia sudaryti sutartį, kurios šalis esate ir jūs, arba jei jie naudojami tikslais, kuriems jūs nedviprasmiškai pritarėte;
 • kiek ilgai saugomi jūsų duomenys. ES saugo duomenis tol, kol reikia jų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslams pasiekti;
 • kokių apsaugos priemonių imamasi siekiant apsaugoti informaciją nuo galimo piktnaudžiavimo arba neteisėtos prieigos;
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar nusiskundimų?

Kaip tvarkome e. laiškus, kuriuos mums atsiunčiate?

Daugelis EUROPA tinklaviečių turi mygtuką „Susisiekti“, kuris aktyvuoja jūsų e. pašto programinę įrangą ir paprašo jūsų pastabas siųsti į konkrečią funkcinę e. pašto dėžutę.

Kai išsiunčiate tokią žinutę, renkami jūsų asmens duomenys, tačiau tik tie, kurių reikia norint atsakyti į jūsų laišką. Jeigu pašto dėžutės administratoriai negali atsakyti į jūsų klausimą, jie jį perduoda kitai tarnybai. Apie tarnybą, kuriai buvo persiųstas jūsų klausimas, būsite informuotas e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.

Dokumentai

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Accreditation privacy statement

  Kalbos (22)
  1. български(89.63 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Atsisiųsti
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Atsisiųsti
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Atsisiųsti
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.88 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Accreditation privacy statement
  8. English(95.23 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  9. español(92.57 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  10. français(93.1 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  11. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Accreditation privacy statement
  12. italiano(92.51 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Accreditamento dati personali
  13. latviešu(92.88 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  14. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Accreditation privacy statement
  15. Malti(89.4 KB - DOCX)Atsisiųsti
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(91.36 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(95 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(85.64 KB - DOCX)Atsisiųsti
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(90.43 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.62 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(87.29 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Ackreditering av besökare
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis

  Kalbos (22)
  1. български(95.91 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Atsisiųsti
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.98 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Videovigilancia
  9. français(95.13 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Atsisiųsti
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.67 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.02 KB - DOCX)Atsisiųsti
   supravegherea video
  20. slovenčina(94.7 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Videoövervakningspolicy
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė

  Kalbos (22)
  1. български(56.38 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(73.43 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(81.81 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(71.23 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(70.44 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(68.23 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.88 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(70.3 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Atsisiųsti
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų

  Kalbos (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Atsisiųsti
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Atsisiųsti
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Atsisiųsti
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Atsisiųsti
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Atsisiųsti
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Atsisiųsti
  7. español(95.33 KB-DOCX)Atsisiųsti
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. eesti(148.31 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  9. suomi(89.59 KB-DOCX)Atsisiųsti
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  10. français(225.39 KB-PDF)Atsisiųsti
  11. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Atsisiųsti
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  12. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Atsisiųsti
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  13. magyar(89.44 KB-DOCX)Atsisiųsti
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  14. italiano(99.47 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Atsisiųsti
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Atsisiųsti
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Atsisiųsti
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Atsisiųsti
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Atsisiųsti
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Atsisiųsti
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Atsisiųsti
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Atsisiųsti
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Privacy statement Network for former members

Pasidalyti:
 
Back to top