Svarbi teisinė informacija  

Šioje tinklavietėje pateikiamai informacijai taikomas atsakomybės ribojimo pareiškimas, autorių teisės apsaugos ženklas ir asmens duomenų apsauga.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Europos regionų komitetas šią tinklavietę tvarko siekdamas suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie Komiteto iniciatyvas ir Europos Sąjungos politiką apskritai. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikta laiku. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Tačiau Europos regionų komitetas neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šioje tinklavietėje pateiktos informacijos.

Ši informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio ir nėra skirta tam tikro asmens ar subjekto konkrečiam atvejui aprašyti,
 • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar atnaujinta,
 • kartais yra susieta su išorės tinklavietėmis, kurių Komiteto tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komitetas neprisiima jokios atsakomybės,
 • nėra profesinio ar teisinio pobūdžio rekomendacinė informacija (norėdami konkrečių rekomendacijų, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Prašom atkreipti dėmesį į tai, jog nėra galimybių garantuoti, kad internete pateiktas dokumentas tiksliai atitiktų oficialiai priimtą teksto redakciją. Tik Europos Sąjungos teisės aktai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomi autentiškais.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad dėl techninių klaidų kiltų kuo mažiau problemų. Tačiau kai kurie mūsų tinklavietėje pateikti duomenys ar informacija galėjo būti parengti ar susisteminti rinkmenose ar naudojant formatus, kuriuose gali būti klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl šių problemų nesutriks tinklavietės veikimas ar neatsiras kitų nesklandumų. Europos regionų komitetas neprisiima atsakomybės už šias problemas, su kuriomis susiduriama naudojantis šia tinklaviete ar kitomis su ja susietomis išorės tinklavietėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimo pareiškimu nesiekiama apriboti Europos regionų komiteto atsakomybės pažeidžiant kokius nors taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus ar atsižadėti atsakomybės tais klausimais, kuriais atsakomybės pagal tokius teisės aktus atsižadėti negalima.

Pranešimas apie autorių teises

© Europos Sąjunga, 1995-2019

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip.

Kai tekstinės ir įvairialypės informacijos (garso, vaizdo informacijos, programinės įrangos ir t. t.) atgaminimui ar naudojimui būtina gauti leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendras leidimas ir jame aiškiai nurodomi naudojimo apribojimai.

Socialinių tinklų moderavimo politika

Mes esame socialiniuose tinkluose!
Europos regionų komitetas suteikia platformą, kurioje dėmesys sutelkiamas į ES regionus ir miestus, ir turi paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Instagram“ ir „YouTube“. Mus domina visos politinės pažiūros, mintys ir idėjos ir raginame jus dalyvauti mūsų internetinėse diskusijose. Galite pateikti pastabų ir pasidalyti savo turiniu.

Principai
Prašytume laikytis pagrindinio gero elgesio principo. Mums nepriimtini žeminantys komentarai, įžeidžianti ar netinkama leksika. Prašytume pagarbiai elgtis su kitais naudotojais ir nepažeisti mūsų bendrų pagrindinių principų. Sakome „ne“ rasizmui, ksenofobijai ir diskriminacijai dėl religijos, etninės kilmės, lyties ar seksualinės orientacijos. Mums nepriimtini raginimai imtis smurto ir neapykantą kurstančios kalbos. Mūsų taisyklės taip pat draudžia šmeižikiškus, neteisėtus ar autorių teises pažeidžiančius komentarus. Mes ištrinsime tokio pobūdžio komentarus ir galime užblokuoti naudotojus, kurie pakartotinai vartoja užgaulią kalbą, ir asmenis, kurie apsimeta viešais asmenimis arba naudojasi netikromis paskyromis. Pasiliekame teisę kaip brukalą ištrinti įrašus, kurie pernelyg dažnai kartojasi, yra labai ilgi arba trikdo bendruomenę, taip pat neužsakomą reklamą. Raginame rašyti komentarus, kurie nenukryptų nuo temos ir papildytų vykstančias diskusijas.

Valdymas
Už šias socialinių tinklų platformas yra atsakingas Europos regionų komiteto Socialinės ir skaitmeninės žiniasklaidos ir leidinių skyrius, o su turiniu susijusią paramą teikia kolegos iš kitų departamentų. Tai, kad stebime kai kurias paskyras, nereiškia, kad pritariame joms ar jose skelbiamam turiniui. Mes naudojamės keletu esamų ir naujų grotažymių (#), kad prisijungtume prie grupės pokalbių ir galėtume dalyvauti aktualiose diskusijose. Tačiau negalime prisiimti atsakomybės už jokį su šiomis grotažymėmis susijusį turinį, kurį parengėme ne mes.
Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Neprisiimame atsakomybės už jokių trečiųjų šalių ar išorės tinklalapio turinį ar veiklą.
Siekiame kuo greičiau atsakyti į kuo daugiau klausimų. Ar praleidome jūsų klausimą? Prašytume mums apie tai pranešti toliau nurodytu e. pašto adresu.

Nuotraukos
Visos mūsų kanaluose skelbiamos nuotraukos yra saugomos Europos Sąjungos autorių teisių, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. „©Europos Sąjunga“ pažymėtos nuotraukos gali būti laisvai naudojamos, jeigu nurodomas šaltinis. Jos negali būti naudojamos komerciniais tikslais arba įžeidžiančiu būdu. Kaip įmanydami stengsimės užtikrinti, kad visas mūsų kanaluose skelbiamas turinys atitiktų Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES). Tačiau, jei manote, kad jūsų teisės į privatumą arba jūsų intelektinė nuosavybė buvo pažeista, kreipkitės į mus e. paštu.

Asmens duomenys
Statistikos tikslais mes renkame apibendrintus duomenis apie mūsų naudotojus socialinių tinklų platformose. Apibendrintiems duomenims rinkti ir pateikti vaizdu statistinių tyrimų tikslais naudojame „Talkwalker“ ir jokiais atvejais netvarkome savo sekėjų asmens duomenų. Duomenų rinkimui taikomos naudotojų taisyklės ir kiekvienos socialinių tinklų platformos licencijos sutartis.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į
socialmedia@cor.europa.eu.
Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. birželio mėn.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. ES institucijos asmens duomenis tvarko taikydamos asmenų apsaugos politiką, grindžiamą 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Ši bendra politika taikoma visoms Europos Sąjungos institucijų europa.eu domeno tinklavietėms.

Nors didžiąją dalį šių tinklaviečių galima peržiūrėti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais prašoma nurodyti tam tikrus asmens duomenis, kad būtų galima suteikti prašomą e. paslaugą.

Tinklavietės, kurios reikalauja tokios informacijos, ją tvarko laikydamosi pirmiau minėtame reglamente nustatytos politikos ir teikia informaciją apie jūsų duomenų naudojimą savo konkrečiuose privatumo taisyklių pareiškimuose.

Atsižvelgdamas į tai:

 • kiekvienai konkrečiai e. paslaugai duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus ir užtikrina konkrečios e. paslaugos derėjimą su privatumo politika;
 • kiekvienoje institucijoje duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos šio reglamento nuostatos, ir konsultuoja duomenų valdytojus dėl jų įsipareigojimų laikymosi (žr. reglamento 43–45 straipsnius);
 • visose institucijose Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma priežiūros institucija (žr. reglamento 52–60 straipsnius).

Europa.eu domeno Europos Sąjungos institucijų tinklavietėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklavietes. Kadangi mes jų nekontroliuojame, raginame jus susipažinti su jų privatumo politika.

Kas yra e. paslauga?

E. paslauga EUROPA tinklavietėse yra paslauga arba internete esamas išteklius, kuriais siekiama pagerinti piliečių ir įmonių bei Europos institucijų komunikaciją.

EUROPA tinklavietėse siūlomos trijų rūšių paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kurios piliečiams, žiniasklaidai, įmonėms, administracijoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims suteikia paprastą ir veiksmingą prieigą prie informacijos, tokiu būdu didinant skaidrumą ir užtikrinant ES politikos ir veiksmų supratimą.
 • Interaktyvios komunikacijos paslaugos, kurios suteikia galimybę palaikyti glaudesnius ryšius su piliečiais, įmonėmis, pilietine visuomene ir viešaisiais subjektais, tokiu būdu sudarant sąlygas politinėms konsultacijoms ir grįžtamojo ryšio mechanizmams siekiant prisidėti prie politikos formavimo, veiklos ir ES paslaugų.
 • Sandorių paslaugos, kurios suteikia prieigą prie visų pagrindinių sandorių tipų ES, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registravimosi į renginius, dokumentų įsigijimo arba pirkimo ir kt.

Informacija konkrečiame privatumo politikos pareiškime

Konkrečiame privatumo politikos pareiškime pateikiama ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija yra renkama, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis; ES renka asmens duomenis išimtinai tik tokiu mastu, kuris reikalingas konkrečiam tikslui. Ši informacija nenaudojama pakartotinai nesuderinamu tikslu;
 • kam atskleidžiami jūsų duomenys. ES atskleidžia informaciją trečiosioms šalims, jei tai reikalinga pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti ir nurodytiems gavėjams (gavėjų kategorijoms). ES neatskleis jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti jų teisingumą ir, jei reikia, juos ištaisyti. Kaip duomenų subjektas jūs taip pat turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl teisėtų įtikinamų priežasčių, išskyrus atvejus, kai jie renkami siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo, arba jei reikia sudaryti sutartį, kurios šalis esate ir jūs, arba jei jie naudojami tikslais, kuriems jūs nedviprasmiškai pritarėte;
 • kiek ilgai saugomi jūsų duomenys. ES saugo duomenis tol, kol reikia jų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslams pasiekti;
 • kokių apsaugos priemonių imamasi siekiant apsaugoti informaciją nuo galimo piktnaudžiavimo arba neteisėtos prieigos;
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar nusiskundimų?

Kaip tvarkome e. laiškus, kuriuos mums atsiunčiate?

Daugelis EUROPA tinklaviečių turi mygtuką „Susisiekti“, kuris aktyvuoja jūsų e. pašto programinę įrangą ir paprašo jūsų pastabas siųsti į konkrečią funkcinę e. pašto dėžutę.

Kai išsiunčiate tokią žinutę, renkami jūsų asmens duomenys, tačiau tik tie, kurių reikia norint atsakyti į jūsų laišką. Jeigu pašto dėžutės administratoriai negali atsakyti į jūsų klausimą, jie jį perduoda kitai tarnybai. Apie tarnybą, kuriai buvo persiųstas jūsų klausimas, būsite informuotas e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.

Pasidalyti: