Hálózatok  

Az RB-s hálózatok lehetővé teszik, hogy a régiók és városok részt vegyenek az európai uniós vitákban, és megosszák egymással az egyedi uniós szakpolitikákhoz kapcsolódó tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat.

Az RB nyomonkövetési platformja

Az RB nyomonkövetési platformja a helyi és regionális önkormányzatoknak a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterében és az EU fenntartható növekedésre irányuló hosszú távú stratégiájában való részvételét követi nyomon.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterében és az EU fenntartható növekedésre irányuló hosszú távú stratégiájában való helyi és regionális önkormányzati részvétel nyomon követése.

Főbb tevékenységek
 • annak nyomon követése, hogy a helyi és regionális önkormányzatok számára milyen lehetőségek nyílnak, illetve milyen kihívások merülnek fel annak kapcsán, hogy részt vegyenek az európai szemeszter keretén belül a strukturális reformok kidolgozásában és végrehajtásában
 • tagjai véleményének kikérése elektronikus úton vagy olyan rendezvények szervezése útján, ahol a helyi és regionális önkormányzatok hangot adhatnak véleményüknek és aggodalmaiknak
 • az RB politikai és jogalkotási munkájának segítése azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne az európai szemesztert és az EU fenntartható növekedésre irányuló hosszú távú stratégiáját hangsúlyosabb területi dimenzióval felruházni


A fenntartható fejlesztési célok végrehajtásával foglalkozó magas szintű, többszereplős platform

A fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó magas szintű, többszereplős platform keretében városok, régiók, a civil társadalom, nem kormányzati szervezetek, a magán- és a vállalati szféra érdekeltjei tartanak rendszeres üléseket, hogy a fenntartható fejlesztési célok uniós szintű végrehajtását illetően támogassák és tanácsokkal lássák el az Európai Bizottságot. A platform tevékenységét az Európai Bizottság titkársága koordinálja, és 30 tagja van, közülük az egyik a Régiók Európai Bizottsága.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés

A fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó magas szintű, többszereplős platform keretében városok, régiók, a civil társadalom, nem kormányzati szervezetek, a magán- és a vállalati szféra érdekeltjei tartanak rendszeres üléseket, hogy a fenntartható fejlesztési célok uniós szintű végrehajtását illetően támogassák és tanácsokkal lássák el az Európai Bizottságot. Tevékenységét az Európai Bizottság titkársága koordinálja, és 30 tagja van, közülük az egyik a Régiók Európai Bizottsága.

Főbb tevékenységek
 • támogatás nyújtása és tanácsadás az Európai Bizottság és a fenntartható fejlesztési célok uniós szintű végrehajtásában részt vevő valamennyi érdekelt számára
 • támogatás és tanácsadás az Európai Bizottság számára a fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos európai bizottsági rendezvények kapcsán
 • közreműködés egy évenként átadott fenntarthatósági díj nyertesének kiválasztási eljárásában
 • fórum biztosítása a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok szektorok közötti, illetve helyi, regionális és nemzeti szintű cseréjéhez


Szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat

A szubszidiaritás-ellenőrzési hálózatnak az a célja, hogy a teljes politikai cikluson keresztül elősegítse az információcserét a helyi és regionális önkormányzatok, valamint az uniós szint között azokkal a különféle dokumentumokkal és jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, amelyek elfogadásukat követően közvetlenül kihatnak ezekre az önkormányzatokra és a felelősségi körükbe tartozó politikákra.

Tagságát az Európai Unión belül működő, jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentek és kormányzatok, jogalkotási hatáskör nélküli helyi és regionális önkormányzatok, illetve helyi önkormányzati szövetségek alkotják. A hálózathoz az RB nemzeti delegációi és a nemzeti parlamentek kamarái is csatlakozhatnak.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés
 • Annak lehetővé tétele, hogy a helyi és regionális önkormányzatok aktívan nyomon kövessék a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását.
 • A jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók támogatása a REGPEX-en – a szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentek és kormányzatok számára nyitott alhálózatán – keresztül.
Főbb tevékenységek
 • a jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók parlamentjeinek, illetve kormányzatainak támogatása a korai előrejelző mechanizmus időszaka során a REGPEX nevű speciális platformon keresztül
 • figyelemfelhívás a szubszidiaritási elv gyakorlati alkalmazására és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása
 • az RB előadóinak és tagjainak folyamatos tájékoztatása a helyi és regionális önkormányzatok reprezentatív hálózatától érkező, a szubszidiaritással vagy az arányossággal kapcsolatos észrevételekről
 • a jobb jogalkotásra, a bürokrácia csökkentésére és az uniós politikák polgárok általi elfogadottságának növelésére irányuló lehetséges intézkedések meghatározása
 • a szubszidiaritásról folytatott intézményközi párbeszéd elősegítése egy kétévente megrendezésre kerülő szubszidiaritási konferencia révén


Európai területi együttműködési csoportosulás

Az európai területi együttműködési csoportosulás egy egységes jogi entitás létrehozásával könnyíti meg a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régióközi együttműködést.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés

A különböző tagállamok regionális és helyi önkormányzatainak képessé tétele a hatékonyabb együttműködésre, például annak lehetővé tételével, hogy közvetlenül pályázzanak európai alapokra, illetve kezeljék azokat, és együttműködésüket jobban strukturálják.

Főbb tevékenységek
 • Az EGTC-k hivatalos nyilvántartását az RB vezeti.
 • Az EGTC-platformban tömörülnek az összes létező és alakulás alatt álló EGTC politikai és technikai képviselői, valamint különböző szakértők.
 • A platform célja, hogy elősegítse a helyi tapasztalatok cseréjét, népszerűsítse az európai területi együttműködési csoportosulást mint a területi kohézió eszközét és megismertesse az EGTC-projekteket, ugyanakkor támogassa az RB konzultatív munkáját a határokon átnyúló kérdésekben.


A decentralizált fejlesztési együttműködés európai portálja

A decentralizált fejlesztési együttműködés európai portálja az Európai Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága által közösen létrehozott eszköz, amelynek célja, hogy nyomon kövesse a helyi és regionális önkormányzatok fejlesztési együttműködését, megkönnyítse a decentralizált együttműködést indítani kívánó önkormányzatok egymásra találását, és tájékoztassa az érintetteket – köztük politikusokat és gyakorlati szakembereket – ezekről a decentralizált együttműködési tevékenységekről.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés

A helyi és regionális önkormányzatok fejlesztési együttműködésével kapcsolatos információk hiányának orvoslása; annak meghatározása, hogy a tevékenységek hol mutatnak széttagoltságot, hiányosságot vagy átfedéseket; valamint annak elősegítése, hogy a decentralizált együttműködés szereplői egymás körében partnerekre találjanak.

Főbb tevékenységek
 • Egy adatbázis és több interaktív térkép fenntartása, amelyek feltüntetik a helyi és regionális önkormányzatok által finanszírozott és/vagy megvalósított együttműködési tevékenységeket.
  • Az adatbázis részletesen tájékoztat a helyi és regionális önkormányzatok fejlesztési projektjeiről. A testre szabott keresőfunkcióval a regisztrált felhasználók beléphetnek az adatbázisba, válogathatnak annak adatai között, és lekérhetik ezeket.
  • A decentralizált együttműködés tőzsdéje (a „börze”) olyan eszköz, amelynek segítségével a fejlesztési együttműködésben részt venni kívánó uniós helyi és regionális önkormányzatok, illetve a partnerországokban működő hasonló szervek rátalálhatnak egymásra.
  • Az interaktív térképeken megtalálhatók a decentralizált együttműködési tevékenységekre vonatkozó legfontosabb tények és számadatok. Világosan fel van tüntetve az is, hogy ki, mit és hol csinál – mind az EU, mind pedig a fejlődő országok szempontjából.


Polgármesterek Szövetsége

A Polgármesterek Európai Klíma- és Energiaügyi Szövetsége olyan helyi, illetve regionális önkormányzatokat tömörít, amelyek önkéntesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy területükön megvalósítják az EU éghajlati és energiaügyi céljait. Ezt az egyedülálló, alulról felfelé szerveződő mozgalmat olyan városok formálják, amelyek közös jövőbeli célja, hogy szén-dioxid-kibocsátástól mentes, ellenállóképes területeket hozzanak létre, ahol a polgároknak biztonságos, fenntartható és megfizethető energia áll rendelkezésére.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés

Helyi szintekről kiinduló támogatás nyújtása az állam- és kormányfők által 2008-ban elfogadott uniós energiaügyi és éghajlatváltozási csomag megvalósításához.

Főbb tevékenységek
 • Országos és nemzetközi rendezvényeken az RB-t a Polgármesterek Szövetségének RB-s „követei” [link a listához] képviselik – vagyis olyan, helyi vagy regionális szinten megválasztott politikusok, akik régiója vagy városa már belépett Szövetségbe –, arra ösztönözve a városokat és régiókat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
 • Az ismeretek és a bevált gyakorlatok cseréje, mindenekelőtt az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó intézkedések finanszírozásával kapcsolatban.


Regionális központok hálózata az uniós politikák végrehajtásának felülvizsgálatára (RegHub) – kísérleti projekt

A hálózat célja az, hogy visszajelzést nyújtson az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról. Az RB koordinálja. A tesztfázis 20 régióval kezdődik. A régiók regionális központokat állítanak fel, ahol összegyűjtik az uniós politikák végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat.

Küldetés és főbb tevékenységek

Küldetés

A hálózat célja az, hogy visszajelzést nyújtson az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról. Az RB koordinálja. A tesztfázis 20 régióval kezdődik. A régiók regionális központokat állítanak fel, ahol összegyűjtik az uniós politikák végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat.

Főbb tevékenységek
 • aktuális, szisztematikus és következetes visszajelzés nyújtása az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról
 • a helyi és regionális szereplők jobb részvételének biztosítása az uniós jogalkotási folyamat korai szakaszában, közvetlen, regionális szintű kapcsolatfelvételi pont biztosításával
 • olyan információs központ létrehozása a régiókban, amely az EU-nak a minőségi jogalkotás terén tett folyamatos erőfeszítéseiről tájékoztat (nyilvános meghallgatásokra, végrehajtási tervekre, weboldalakra stb. vonatkozó információk)
 • a meglévő uniós jogszabályok javításának, illetve jobb helyi és regionális szintű alkalmazásának előtérbe helyezése partnerségek és a többszintű kormányzás előmozdítása által
 • állandó mechanizmus biztosítása az uniós jogszabályok alkalmazása és továbbfejlesztése kapcsán az egyszerűsítésnek és a régiók egymástól való tanulásának az elősegítésére


Városok és régiók az integrációért

A Városok és régiók az integrációért elnevezésű kezdeményezés politikai platformot biztosít az európai polgármesterek és regionális szintű vezetők számára ahhoz, hogy bemutassák a migránsok és menekültek integrációjának pozitív példáit, megosszák egymással az ezzel kapcsolatos információkat és népszerűsítsék a sokszínűséget, amely értéktöbbletet jelent a befogadó városok kialakítása és a társadalmi kohézió biztosítása terén.

Küldetés és főbb tevékenységek 

Küldetés

 • a migránsok és menekültek helyi integrációjának támogatása,
 • nagyobb beleszólás biztosítása a kisebb települések, a közepes méretű városok és régiók számára, valamint a kisebb települések, városok és régiók közötti együttműködés ösztönzése,
 • a szolidaritással kapcsolatos erőteljesebb narratíva kialakításának és az ezen a téren zajló dezinformáció elleni fellépésnek a támogatása.

Főbb tevékenységek

 • politikai kerekasztalok és magas szintű konferenciák szervezése,
 • az uniós integrációs politikákra vonatkozó javaslatok kidolgozása és népszerűsítése,
 • pozitív tapasztalatok és bevált gyakorlatok gyűjtése (interaktív térkép),
 • a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése,
 • az integrációval kapcsolatos tájékoztatás és az ilyen információk terjesztése (finanszírozási lehetőségek, rendezvények, bevált gyakorlatok stb.).


 

Share: