Régióközi csoportok  

A régióközi csoportok elképzelése 2007. februárban körvonalazódott. Olyan platformokról van szó, ahol az uniós és Unión kívüli helyi és regionális önkormányzatok egyeztethetnek és új elképzelésekkel állhatnak elő.

Egy csoport az alábbi feltételekkel jöhet létre:

 • az RB legalább 10 rendes tagja részt vesz benne
 • ezek legalább négy nemzeti delegációhoz vagy
 • határokon átnyúló együttműködést megvalósító régiók csoportjához tartoznak

A mostanáig létrejött régióközi csoportok a következők: 


Tartalom

​​​Balti-tengeri régiók

2008 februárjában hozták létre

Feladatai:

  • a balti-tengeri régiókat vezető innovatív és emberközpontú makrorégióvá szervezni 2030-ig,
  • a balti-tengeri makrorégiót Európa legfenntarthatóbb térségévé tenni,
  • a Balti-tengert a világ első műanyagmentes tengerévé tenni.

Elnök: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Ez a régióközi csoport kapcsolódik egy makroregionális stratégiához. Ezek az Európai Tanács által elfogadott keretet adnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítéséhez egy adott földrajzi területen (lásd még: makrorégiók)


Kapcsolat:

A régióközi csoport titkársága

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Feladatai:

 • hozzájárulás az RB keretében folytatott vitához, melynek célja, hogy átfogó képet alkossunk a brexit helyi és regionális önkormányzatokra gyakorolt hatásairól
 • eszmecsere a leginkább érintett helyi és regionális önkormányzatok támogatását célzó megoldásokról
 • olyan projektek feltérképezése, amelyeket a helyi és regionális önkormányzatok közösen tudnának fejleszteni a brexit után
 • a régiók számára fontos szempontok közvetítése az EU jogi tárgyalói felé, valamint annak előmozdítása, hogy a helyi és regionális önkormányzatok kifejthessék véleményüket az uniós intézményeknek.

Elnök: M​r François DECOSTER (Renew Europe, France)

Kapcsolat:

A régióközi csoport titkársága

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Kárpátok

2016 februárjában hozták létre

Feladatai:

  • a Kárpátok régióra vonatkozó makroregionális stratégiáról szóló RB-vélemény terjesztése,
  • partnerségek előmozdítása, kiépítése és fejlesztése a helyi és regionális önkormányzatok között a Kárpátok közösségei közti szorosabb integráció biztosítása, valamint a közös célok és fellépések meghatározása érdekében,
  • a Kárpátok mentén fekvő államok kormányainak mozgósítása annak érdekében, hogy kezdeményezzék a Kárpátok régióra vonatkozó makroregionális stratégia létrehozását azzal, hogy hivatalos kérelmet nyújtanak be az Európai Tanácshoz,
  • viták, közös megmozdulások és projektek szervezése a Kárpátok mentén fekvő két nem uniós ország (Szerbia és Ukrajna) helyi önkormányzatainak képviselőivel, hogy őket is bevonjuk a „Kárpátok régióra vonatkozó jövőbeli makroregionális stratégiába", hiszen a velük való együttműködés szorosan kapcsolódik a fejlesztéssel és biztonsággal kapcsolatos uniós célkitűzésekhez,
  • a Duna-stratégia érdekelt feleivel folytatott párbeszéd támogatása annak érdekében, hogy a Duna-stratégia és a Kárpátok régióra vonatkozó makroregionális stratégia keretében hozott intézkedések kiegészítsék egymást,
  • mechanizmus biztosítása a Kárpátok régiót képviselő RB-tagok közti koordinációhoz, hogy így az illetékes RB-s szervek közös megközelítést alkalmazzanak az uniós politikákkal kapcsolatos közös kérdéseket illetően,
  • intézkedések meghozatala annak biztosítására, hogy az EU csatlakozzon a Kárpátok Egyezményhez,
  • az uniós szintű lobbitevékenység fokozása a Kárpátok régiót érintő kérdésekben, hogy politikai támogatást lehessen szerezni, illetve hogy prioritásként jelenjen meg a makroregionális stratégia kidolgozása.

Elnök: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kapcsolat:

A régióközi csoport titkársága​​

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Határokon átnyúló együttműködés

2015 júliusában hozták létre

Feladatai:

  • tapasztalat- és eszmecsere: a csoport platformként szolgál majd ahhoz, hogy a határ menti régiókat képviselő RB-tagok megoszthassák egymással a határokon átnyúló együttműködés ösztönzésével kapcsolatos nézeteiket, tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat (a határon átnyúló együttműködési programok végrehajtásának értékelése, a fő kihívások meghatározása stb.),
  • befolyásgyakorlás: tekintettel a fent említett tudásbázisra, a csoport elemezni fogja az RB véleményeit, azonosítani fogja a határon átnyúló együttműködés szempontjából releváns véleményeket, és gondoskodni fog arról, hogy azok határon átnyúló megoldásokat is tartalmazzanak. E célból szorosan együttműködik az előadókkal, és esetleges módosító indítványokat fogalmaz meg a határ menti régiók valós szükségleteinek megfelelően. Hozzá fog járulni a kohéziós politika szerepéről szóló vitához is annak biztosítása érdekében, hogy a határon átnyúló együttműködés továbbra is a kohéziós politika szerves és fontos részét képezze,
  • kezdeményezés: a csoport megnevezi azokat a határon átnyúló kérdéseket, amelyekkel uniós szinten kell foglalkozni. Javaslatokat tesz az ETT-platform, az AEBR és az Open Days rendezvényeire, valamint adott esetben saját konferenciákra és szemináriumokra,
  • párbeszéd előmozdítása: a csoport kommunikációs platformként fog szolgálni, amely elősegíti a párbeszédet az Európai Bizottsággal (különösen a Regionális és Várospolitikai Főigazgatósággal), az Európai Parlament munkacsoportjával, az európai szövetségekkel és más érdekelt felekkel (például az AEBR-rel és a MOT-tal).

E​lnök: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kapcsolat:
A régióközi csoport titkársága

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

A gépjárműipar jövője

2009-ben hozták létre

Feladatai:

  • a régiók közötti tapasztalatcsere a gépjárműiparral és a mobilitás jövőjével kapcsolatos különböző kérdésekről (pl. automatizált vezetés, fenntartható üzemanyagok, készségek, iparpolitika, infrastruktúra, a gépjárműiparral vagy beszállítói ágazattal rendelkező régiók fejlesztése),
  • kapcsolattartás, valamint tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje az uniós intézményekkel és más érintettekkel,
  • a gépjárműipari és mobilitási klaszterek, régiók és városok közötti kapcsolatok előmozdítása.
   ​ 

Elnök: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Alelnö​k: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kapcsolat:
A régióközi csoport titkársága

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de

Egészség és jóllét

2010 novemberében hozták létre

Feladatai:

  • előmozdítani annak megértését, hogy valamennyi ágazat hatással van a polgárok és a közösségek egészségére, és hogy ezért egy többszintű kormányzáson alapuló megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy javítsuk, illetve fenntartsuk az egészséget és a jóllétet Európában,
  • olyan ötletek és ismeretek megosztása, melyek az alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerek támogatására és a lakosság egészségének javítására irányuló hatékony beruházásokra vonatkoznak. Ki kell emelni a helyi és regionális önkormányzatok szerepét, és különösen az európai strukturális és beruházási alapok alkalmazásának fontosságát,
  • tapasztalatcsere az egészségügyi rendszerek reformjainak megvalósítására vonatkozó jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban egy olyan helyzetben, amikor az erőforrások csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, a kereslet pedig növekszik,
  • viták indítása olyan helyi politikai kezdeményezésekről, amelyek egészséges magatartásformákat támogató és lehetővé tevő, összetartó és fenntartható közösségek kialakítására irányulnak,
  • a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, köztük a fogyatékossággal élők szükségleteinek szem előtt tartása, továbbá a mentális és a testi egészség egyforma kezelése oly módon, hogy a csoport munkájában érvényesüljön az egészség területén megvalósuló egyenlőség szempontja,
  • az RB-tagok tájékoztatása az elöregedő népesség jelentősebb krónikus betegségeinek és multimorbiditásának kezelésével kapcsolatos legújabb kutatásokról és innovatív gyakorlati eljárásokról.

Elnök: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


K​apcsolat:
A régióközi csoport titkársága

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Szigeti régiók​

2015 áprilisában hozták létre, 2017 májusában felfüggesztették és 2018 decemberében újraaktiválták

Feladatai:

  • fehér könyv kidolgozása és jóváhagyása az EUMSZ 174. cikkének szigetekre vonatkozó harmadik bekezdéséről,
  • a területi dimenzió erősítése, egyenlő fejlődési lehetőségeket biztosítva a szigetek számára,
  • a szigetjelleggel és a területi elszigeteltséggel kapcsolatos kérdések kiemelt kezelése az európai közlekedéspolitikában,
  • olyan beruházási politika biztosítása Európa számára, amely konkrét intézkedéseket és eszközöket tartalmaz a szigeti kormányok számára,
  • a regionális támogatásokra vonatkozó aktuális szabályok módosítása az európai szigeti területekre vonatkozó szabályok harmonizálása érdekében,
  • olyan intézkedések meghozatala, amelyek révén ellensúlyozható, hogy a szigeti területek különösen sebezhetőek az éghajlatváltozás hatásaival szemben,
  • a szigetek körforgásos gazdasági modellre való áttérésének ösztönzése,
  • a szigeti vállalkozások versenyképességének javítása,
  • a területi elemzés európai eszközeinek megerősítése a szigetek statisztikai kategóriájának létrehozásával,
  • uniós szintű szervek létrehozása, amelyek a szigetekkel kapcsolatos kérdésekért lennének felelős.

    

E​lnök: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kapcsolat:
A régióközi csoport titkársága​

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Megosztás:
 
Back to top