Az Európa jövőjéről szóló konferencia és a régiók és városok szerepe 

A Régiók Európai Bizottsága mint a polgárokhoz legközelebbi kormányzati szintet képviselő uniós szerv elkötelezett amellett, hogy jelentős politikai szerepet töltsön be a folyamatban.

Konferencia Európa jövőjéről

Tartalom

​​​​A konferenciáról

„Emberközelibb Európa” : ez a Régiók Európai Bizottsága (RB) legfontosabb politikai prioritása, és ennek eléréséhez a legfontosabb rendezvény az Európa jövőjéről szóló konferencia . A konferencia többnyelvű digitális platformja lehetővé teszi az emberek számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, és az EU 24 hivatalos nyelvén megvitassák kilenc szakpolitikai témára vonatkozó javaslataikat.

A polgárokhoz legközelebb eső kormányzati szintet képviselő uniós szervként az RB szeretne jelentős politikai szerepet játszani a konferencián azáltal, hogy képviselői aktívan részt vesznek a vezető testületben és a konferencia plenáris ülésén . Emellett több mint 120 helyi és határokon átnyúló civil párbeszédre kerül sor, az ezekből származó ötleteket és ajánlásokat pedig feltöltik a platformra.

A konferencia plenáris ülésein az  RB-s küldöttség célja a többi 420 küldött megszólítása annak érdekében, hogy erősítsük a helyi és regionális önkormányzatok szerepét az Európai Unió demokratikus működésében, és előtérbe állítsuk az uniós szakpolitikák területi dimenzióját. Az alábbiakban áttekintést nyújtunk arról, hogy mit tartanak fontosnak az uniós régiók és városok a konferencia kilenc vitatémájával kapcsolatban.

Éghajlatváltozás és környezet

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

Azt a célkitűzést, hogy Európa az európai zöld megállapodás révén 2050-re az első klímasemleges kontinenssé váljon, a helyi viszonyokhoz kell adaptálni. A helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló intézkedések 70%-át és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó szakpolitikák 90%-át. Az uniós területek sokszínűek, ezért alulról felfelé építkező megközelítésre van szükség a szubszidiaritás elvének való megfelelés érdekében, ugyanakkor biztosítani kell a különböző igényekhez való alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasságot is. A régiók és városok kiváltságos helyzetben vannak, mivel közvetlenül együtt dolgoznak az emberekkel, és így ösztönzést nyújthatnak ahhoz, hogy a polgárok magatartása olyan irányban változzon, amely előmozdítja a fenntarthatóságot.

Mit ajánl az RB?

Az RB tanácsokkal látja el az uniós intézményeket a jogalkotással és szakpolitikákkal kapcsolatban, olyan vélemények révén, amelyek szem előtt tartják a helyi és regionális önkormányzatok sajátos helyzetét és szükségleteit. Az éghajlatváltozással és a környezettel kapcsolatos kérdésekkel a „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottság foglalkozik. A Régiók Európai Bizottsága 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó politikai prioritásai között a három fő téma egyikeként szerepel a „Reziliens közösségek építése”. Ez „a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása” elnevezésű közelmúltbeli kezdeményezésen alapul, amely egy tizenhárom helyi és regionális szinten megválasztott képviselőből álló munkacsoport létrehozását jelenti.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal .

Egészségügy

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

Helyi szinten a helyi és regionális önkormányzatok szervezik és nyújtják az egészségügyi szolgáltatásokat. Számos helyen egészségügyi szakembereket és ingatlanokat is kezelnek, ellenőriznek és finanszíroznak. Ezeket az egészségügyi infrastruktúrákat és rendszereket, amelyeket a világjárvány alaposan próbára tett, most újra kell gondolni, hogy ellenállóbbá váljanak. Ezek alkotják az európai egészségügyi unió legfontosabb elemét, amelynek keretében valamennyi uniós ország közösen készül fel és reagál az egészségügyi válságokra, megfizethető módon biztosítják az innovatív orvosi eszközöket és felszereléseket, és mindenki együttműködik a betegségek, például a rák megelőzésének, kezelésének és utógondozásának javítása érdekében.

Mit ajánl az RB?

Az RB nyílt vitát szorgalmaz az uniós egészségügyi politika struktúrájáról. Az európai polgárok igényeivel összhangban támogatta az önálló uniós egészségügyi költségvetést, és javasolta, hogy növeljék az egészségügyi rendszerek válságokkal szembeni ellenálló képességét. Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell az EU gyártási kapacitásait, és stratégiai készleteket kell felhalmozni, hogy rendes körülmények között és válság idején is biztosítani lehessen a gyógyszerekhez való hozzáférést. Az RB gyorsabb előrelépést szeretne látni az egészségügyi megelőzés és a digitális egészségügy terén, és kéri, hogy vezessenek be változtatásokat a határokon átnyúló egészségügyi együttműködés terén annak érdekében, hogy az a határ menti régiók felkészültségének és reagálásának fontos elemeként könnyebben elérhetővé és ellenállóbbá váljon.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/Health .

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

Az uniós régiók és városok között, illetve azokon belül jelentős különbségek vannak a gazdasági teljesítmény és a foglalkoztatás szempontjából, ezért az Európai Unió kohéziós politikát és alapokat hozott létre ezeknek az egyenlőtlenségeknek a csökkentésére. Emellett Európa jelenleg az eddigi legsúlyosabb egészségügyi, környezeti, gazdasági és társadalmi válságával küzd, amely eltérő módon érinti az EU egyes területeit, és a meglévő különbségek további mélyülésének veszélyét rejti magában. Ez ellen nem elegendő csak az EU szintjén fellépni: a siker kulcsa a nemzeti hatóságok, a regionális és helyi önkormányzatok, valamint a különböző szintű szociális partnerek és érintett felek kezében van. Tekintettel arra, hogy a regionális és helyi önkormányzatok központi szerepet töltenek be a foglalkoztatási és szociálpolitikák végrehajtásában, elengedhetetlen, hogy az uniós szakpolitikák kialakítása és végrehajtása során megfelelően képviselve legyen a helyi és regionális dimenzió.

Mit ajánl az RB?

Az RB alapvetően tanácsokkal látja el az uniós intézményeket a jogalkotással és szakpolitikákkal kapcsolatban, olyan vélemények révén, amelyek szem előtt tartják a helyi és regionális önkormányzatok sajátos helyzetét és szükségleteit. A társadalmi igazságossággal és a munkahelyekkel kapcsolatos kérdésekkel a „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottság foglalkozik. A Régiók Európai Bizottsága 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó politikai prioritásai között a három fő téma egyikeként szerepel az „Alapvető értékünk, a kohézió”. Ez a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához kapcsolódik, amely az RB egyik kiemelt területe, és a 2021. évi munkaprogram egyik prioritásaként szerepel. Azért is rendkívül fontos az RB számára, mivel egy újfajta, a kormányközi megközelítéstől az európai döntéshozatali folyamat felé haladó munkamódszert határozhat meg az európai intézmények számára.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás – Konferencia Európa jövőjéről (europa.eu) .

Az EU a világban

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

A régiókra és városokra hatással vannak az EU külkapcsolatai és a kapcsolódó szakpolitikák – például a kereskedelem-, biztonság- és migrációs politika –, valamint a nemzetközi szervezetekkel, például az ENSZ-szel és az OECD-vel folytatott együttműködés. A régiók és városok partnerségeket építettek ki EU-n kívüli helyi és regionális önkormányzatokkal is, és aktívan részt vesznek a bővítési országokkal folytatott uniós programokban, az európai szomszédságpolitikában, a fejlesztési együttműködésben és az Egyesült Királysággal fenntartott kapcsolatokban. Az RB munkáját és véleményeinek kidolgozását az RB által külső partnerekkel létrehozott közös testületekben, illetve a konkrét területekre szakosodott munkacsoportokban folytatott megbeszélések és politikai párbeszédek is segítik. Ezek a testületek teszik lehetővé, hogy az RB a helyi és regionális nézőpontot szem előtt tartva, hatékonyan járuljon hozzá az EU bővítési és szomszédságpolitikájához.

Mit ajánl az RB?

Az RB megkönnyítheti a harmadik országok helyi és regionális önkormányzataival folytatott párbeszédet és együttműködést azáltal, hogy szakértelmet és szakértői csereprogramokat biztosít kapacitásfejlesztésük és többszintű kormányzásuk támogatásához. Ennek során az RB olyan fórumokra támaszkodik, mint a konzultatív vegyes bizottságok és a munkacsoportok a Keleti Partnerség Helyi és Regionális Önkormányzatainak Konferenciája (CORLEAP) , a  Helyi és Regionális Önkormányzatok Euromediterrán Közgyűlése (ARLEM) és az  RB–Egyesült Királyság kapcsolattartó csoport .

Az RB kéri, hogy jobban vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiba, hogy választ lehessen adni azokra a kihívásokra, amelyekkel a közigazgatási szervek szembesülnek az EU-n belül és kívül egyaránt.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld .

Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

A helyi és regionális önkormányzatok egy többszintű kormányzási rendszerben kulcsszerepet játszanak az alapvető jogok védelmében. Ha jobban lehet élni a jogokkal, az pozitív hatással van a gazdaság és a társadalom fejlődésére, és ez a legjobb módja annak, hogy elnyerjük a polgárok bizalmát és a kormányzás minden szintjén fokozzuk a politikai döntéshozatalban való részvételüket. A jogállamiság kultúrájának előmozdítása ezért az uniós, a nemzeti, a regionális és helyi szint közös felelőssége. Ami a „biztonságot” illeti, a terrorizmus elleni küzdelem az európai biztonsági unió tágabb koncepciójának részét képezi, és a városi biztonságra és rezilienciára vonatkozó uniós kötelezettségvállalás is hangsúlyozza például, hogy a városok kulcsszerepet töltenek be a nyilvános terek védelmében és a radikalizálódás megelőzésében.

Mit ajánl az RB?

Az RB javasolja, hogy vonják be a régiókat és a városokat az alapvető jogok, az uniós értékek és a jogállamiság kultúrájának előmozdításába. Különösen fontos, hogy a fiatalok jobban magukénak érezzék az EU ezen alapvető elemeit. Bizonyos állampolgári attitűdök nagyban hozzájárulnak a populizmus illiberális formáinak kialakulásához, az oktatás viszont pozitív irányba hathat, csökkentve a demokrácia visszafejlődésének kockázatát. Például az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazását illetően a helyi szintű kapcsolattartó pontok létrehozása iránymutatást nyújthatna a helyi és regionális önkormányzatok számára szakpolitikáik alakításához, hogy azok teljes mértékben összhangban legyenek a Chartával, és kiemelhetné a bevált gyakorlatokat. Egy másik közelmúltbeli példa az EU terrorizmus elleni programjáról szóló RB-vélemény elfogadása.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights .

Digitális transzformáció

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

A digitális infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelentősen eltér az uniós régiók és városok között, sőt azokon belül is. A digitális transzformáció alapvető fontosságú a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából, és a digitális technológiák életünk minden területén megkerülhetetlenné váltak. A Covid19-világjárvány ugyanakkor rávilágított az EU-n belüli növekvő digitális szakadékra, alátámasztva, hogy a digitális átalakulási lehetőségek rendelkezésre állása és hozzáférhetősége jelentős hatással van az uniós régiók és városok közötti kohézióra.

Mit ajánl az RB?

A Régiók Európai Bizottsága (RB) a „Digitális Európát mindenkinek” című véleményének 2019-es elfogadása óta támogatja a „digitális kohézió” koncepcióját. Úgy véli, hogy a digitális kohézió a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak az EU-Szerződésben rögzített koncepcióját kiegészítő, fontos további dimenzió. Az RB jelenleg az infrastruktúrával, az internethasználattal és az e-kormányzati szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos különbségek oldaláról vizsgálja a digitális transzformáció helyzetét az uniós régiókban.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital .

Európai demokrácia

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

Az EU demokratikus működésének javítása az európai projekt újraindításának egyik módja. A régiók, városok, települések és a több mint egymillió szubnacionális szinten megválasztott politikus fontos szerepet játszik az európai demokrácia ellenállóbbá tételében. A helyi és regionális önkormányzatoknak és a Régiók Európai Bizottságának az uniós politikai döntéshozatalba való nagyobb mértékű bevonása közelebb hozhatja Európát a polgárokhoz.

Mit ajánl a Régiók Európai Bizottsága?

A Régiók Európai Bizottsága (RB) támogatja a szubszidiaritás és az arányosság uniós elveinek továbbfejlesztését. Ezek az elvek biztosítják, hogy a döntéseket a polgárokhoz lehető legközelebb hozzák meg, és hogy a nemzeti, regionális vagy helyi szinten rendelkezésre álló lehetőségek fényében folyamatosan figyeljék, hogy indokolt-e az uniós szintű fellépés. Az RB javasolja továbbá, hogy a polgári szerepvállalást – ahogy azt az Európa jövőjéről szóló konferencia is támogatja – tegyék állandó elemmé, és a régiók és városok egész Európára kiterjedő hálózatán keresztül egyesítsék a polgárok szerepvállalásával kapcsolatos szakértelmet.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy .

Migráció

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

A migráció jelentős hatást gyakorolt az uniós régiókra és városokra, különösen azokra, amelyek a migrációs mozgások frontvonalában helyezkednek el. Gyakran ezeknek a régióknak és városoknak a feladata a migránsok fogadása és integrációja, létfontosságú infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosítva számukra. Emellett fontos az EU valamennyi régiójának és városának demográfiai helyzete – beleértve a munkaerőpiacokra és a közszolgáltatásokra gyakorolt hatását is –, amely növekvő szerepet fog játszani a helyi és regionális szintű politikákban.

Mit ajánl a Régiók Európai Bizottsága?

A Régiók Európai Bizottsága (RB) átfogó, uniós szintű migrációs politikát szorgalmaz, amely kialakítása és megvalósítása során figyelembe veszi a régiók és városok tapasztalatait és nézeteit. E politikának számításba kell vennie a regionális és helyi hozzájárulásokat, és magában kell foglalnia az integrációt, a tisztességes kiutasítási eljárásokat és az olyan menekültügyi politikákat, amelyek képesek megfelelően reagálni a jelenlegi és jövőbeli migrációs tendenciákra. Foglalkoznia kell továbbá a migráció kiváltó okaival is, együttműködve a származási és tranzitországokkal a humanitárius védelemre szorulók esetében, ugyanakkor meg kell védenie az EU külső határait.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration .

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport

Miért fontos ez az uniós régiók és városok számára?

Az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport olyan területek, amelyek társadalmaink alapvető szükségleteihez kapcsolódnak, legyen szó akár a gazdasági és társadalmi fejlődés ösztönzéséről az oktatás révén, akár a kölcsönös megértés segítéséről a kultúra és a sport révén, vagy az inkluzívabb demokratikus élet előmozdításáról a fiatalok részvétele útján. A régiók és városok döntő szerepet játszanak ezeken a területeken, és sok tagállamban ők felelnek az érintett infrastruktúrákért és szolgáltatásokért. A helyi és regionális önkormányzatok előtt álló legsürgetőbb megoldandó problémák közé tartozik az oktatás és a kultúra digitalizálása, egyes régiókban az ifjúsági munkanélküliség magas szintje, valamint a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek súlyosbodása. E problémák némelyike és azok regionális dimenziói a Covid19-világjárvány hatásai miatt még láthatóbbá és sürgetőbbé válhatnak.

Mit ajánl a Régiók Európai Bizottsága?

A Régiók Európai Bizottsága (RB) alapvetően tanácsokkal látja el az uniós intézményeket a jogalkotással és szakpolitikákkal kapcsolatban, olyan vélemények révén, amelyek szem előtt tartják a helyi és regionális önkormányzatok sajátos helyzetét és szükségleteit. Az oktatással, kultúrával, ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos kérdésekkel a „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottság foglalkozik. A Régiók Európai Bizottsága 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó politikai prioritásaiban , a három fő téma között szerepel az „Emberközelibb Európa” és a „Reziliens regionális és helyi közösségek építése”. „Az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósítása” című közelmúltbeli véleményében az RB a regionális szükségletek jobb elismerését szorgalmazza, és azt ajánlja, hogy foglalkozzanak az oktatás területén meglévő regionális különbségekkel.

Mit tesz az EU?

Erről itt tudhat meg többet:  Oktatás, kultúra, ifjúság és sport – Konferencia Európa jövőjéről (europa.eu) .

Rendezvények

Közelgő rendezvények

Korábbi rendezvények

Friss hírek

Multimédia

The future is in your hands

 

További videók

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Kövessen bennünket!

Kapcsolat

Kommunikációs Igazgatóság – Helyi párbeszédekkel foglalkozó csoport
Megosztás:
 
Back to top