Fontos jogi nyilatkozat  

A weboldal megtekintésével vagy használatával a felhasználó maradéktalanul elfogadja az alábbiakban ismertetett általános feltételeket.

Felelősségkizáró nyilatkozat

A Régiók Bizottsága (RB) ezt a weboldalt annak érdekében tartja fenn, hogy a nagyközönség számára elérhetővé tegye a kezdeményezéseivel, illetve az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos információkat. Célunk, hogy ezek az információk naprakészek és tartalmilag pontosak legyenek. Amennyiben egy hibáról tudomást szerzünk, igyekszünk azt kijavítani.

Az oldalon található információkért azonban az RB semmiféle felelősséget nem vállal.

Ezek az információk:

kizárólag általános jellegűek, és szándékaink szerint sem magánszemélyek sem szervezetek konkrét helyzetére nem vonatkoznak,

nem feltétlenül átfogóak, teljesek, pontosak vagy naprakészek,

esetenként olyan külső weboldalakra irányítanak tovább, amelyekre az RB nincs befolyással, és amelyekért az RB nem vállal felelősséget,

nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét tanácsra van szüksége, ajánlatos megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez fordulni).

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem garantálható, hogy az online elérhető dokumentumok mindenben megegyeznek a hivatalosan elfogadott dokumentumok szövegével. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent hivatalos szövegek tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy minimálisra csökkentsük a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Előfordulhat azonban, hogy az oldalunkon található egyes adatok vagy információk nem hibátlan fájlokban vagy formátumokban készültek, így nem tudjuk garantálni, hogy ilyen problémák nem szakítják meg vagy más módon nem befolyásolják a szolgáltatásunkat. Az e weboldal, illetve a hozzá kapcsolódó külső weboldalak használatából eredő ilyen jellegű problémákért az RB nem vállal felelősséget.

E felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy korlátozza az RB-nek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 340. cikkéből fakadó felelősségét.

Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal szövegformátumú adatokat és multimédiás elemeket, úgymint szövegeket, rajzokat, grafikákat, logókat, ikonokat, képeket, hang- és videoanyagokat, fényképeket és programokat tartalmaz, melyeket az alkalmazott technológiával együtt a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogi rendelkezések védenek.

Ezek a szövegformátumú adatok és multimédiás elemek az RB által képviselt Európai Unió és/vagy szerzőik, illetve haszonélvezőik kizárólagos tulajdonát képezik. A szellemitulajdon-jogok jogosultjai lemondanak arról, hogy nevük vagy bármely más információ megjelenjen az e weboldal számára általuk szolgáltatott elemeken.

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja az Európai Unió és harmadik felek tulajdonában lévő szellemitulajdon-jogokat, a kötelező érvényű rendelkezések által biztosított jogok és kivételek sérelme nélkül.

Általános szabályként az Európai Unió („© Európai Unió, [év(ek)] – Forrás: Régiók Bizottsága” vagy „© Európai Unió, [év(ek)] – RB” megjelöléssel) vagy harmadik felek (© Külső forrás, [év(ek)] megjelöléssel) tulajdonát képező szöveges információk és multimédiás elemek – amelyekre vonatkozóan az Európai Unió használati joggal rendelkezik – újrafelhasználása (sokszorosítása vagy felhasználása) engedélyezett személyes felhasználásra vagy további nem kereskedelmi vagy kereskedelmi terjesztésre, feltéve, hogy az elemet teljes egészében átveszik és feltüntetik a forrást. Bizonyos adatok újrafelhasználására azonban bizonyos esetekben eltérő feltételek vonatkoznak; ebben az esetben az érintett elem mellett fel kell tüntetni a hozzá kapcsolódó különleges feltételeket.

Az e weboldalon található adatok vagy multimédiás elemek részleges sokszorosítása során meg kell továbbá jelölni a teljes elem URL-címét, vagy pedig az eredeti weboldalt, ahonnan származik.

A felhasználó vállalja, hogy nem távolítja el, illetve nem módosítja a szerzőről szóló információt vagy a forrásszöveget, és nem törekszik a dokumentumok és a multimédiás elemek védelmét célzó technikai intézkedések, például a nyomtatással vagy a letöltéssel kapcsolatos korlátozások, valamint a látható vagy láthatatlan azonosítók megkerülésére. Ezek bármiféle megsértése polgári jogi és büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

Szövegek vagy dokumentumok weboldalon feltüntetett hivatalos nyelvi változatokon túli nyelvekre történő fordítása azzal a feltétellel engedélyezett, ha a forrás feltüntetése az alábbi szöveggel, megfelelően kiemelt helyen, és megfelelő, felelősséget kizáró nyilatkozat kíséretében jelenik meg, a megfelelő nyelvre lefordítva:

„Az Európai Unió által az alábbi weboldalon [URL megjelölése] közzétett eredeti [nyelv megjelölése] változatból fordítva: „© Európai Unió, [év(ek)] – Forrás: Régiók Bizottsága” vagy „© Európai Unió, [év(ek)] RB”, [A fordítás szellemitulajdon-jogi jogosultjának neve] teljes körű felelősséget vállal a(z) [célnyelv meghatározása] nyelvre történő fordításért.”

Azokban az esetekben, amikor kétség merül fel a jogtulajdonosok kilétét vagy egy bizonyos elem felhasználási feltételeit illetően, tájékoztatást lehet kérni a webmestertől.

A kiterjedt kutatások ellenére lehetséges, hogy az RB nem tudta azonosítani az oldalon megjelenő dokumentumok egyes szerzőit vagy jogtulajdonosait. Ha Ön ilyen jogtulajdonos, vagy azonosított ilyen jogtulajdonost, illetve ha hibát talál az oldalon, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a webmesterrel.

Az RB logóinak használata

Az RB logója csak az RB előzetes beleegyezésével használható.

A személyes adatok védelme

Az RB nagy jelentőséget tulajdonít a magánélethez való jog tiszteletben tartásának. Az egyéneknek a személyes adatok közösségi intézmények és szervek általi kezelése tekintetében történő védelméről szóló politika az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletén alapul.

Bár a weboldal nagy része személyes adatok megadása nélkül is megtekinthető, egyes esetekben azonban a kívánt internetes szolgáltatások igénybevételéhez meg kell adnia személyes adatait.

Ezzel kapcsolatban:

Az RB a személyes adatokat csak egy konkrét cél teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti, ezt a mértéket az egyes online szolgáltatások esetében az adatkezelő határozza meg. Az adatokat nem használjuk fel az eredeti rendeltetéssel össze nem egyeztethető célra.

Az RB csak akkor oszt meg adatokat harmadik felekkel, ha ez a meghatározott cél eléréséhez szükséges, és kizárólag a címzettek felsorolt kategóriáival. Az RB nem adja ki az Ön személyes adatait direktmarketing célokra. Az RB vállalja továbbá, hogy megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy harmadik felek ne élhessenek vissza az adataival.

Az RB csak addig őrizheti meg az adatokat, amíg az az adatgyűjtés céljára szükséges.

A 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül azonban az RB hosszabb ideig is megőrizheti az adatokat történelmi, statisztikai vagy tudományos célokra.

Minden érintett személynek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez. Az érintettek bizonyos körülmények között ugyancsak kérhetik, hogy zárolják adataikat, illetve töröljék azokat az adataikat, amelyek feldolgozását jogellenesnek ítélik. Ezenkívül jogukban áll az is, hogy – amennyiben erre nyomós okuk van – tiltakozzanak adataik feldolgozása ellen.

A weboldalon egyedi adatvédelmi nyilatkozatok állnak rendelkezésre a konkrét adatkezelési tevékenységekhez (például videokamerás megfigyelőrendszerek, ügyfélkapcsolat-kezelés, ülések és rendezvények rögzítése stb.).

Az Önnek biztosított jogok gyakorlása céljából vagy további információkért közvetlenül az illetékes adatkezelőhöz fordulhat.

Ezenfelül felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel, aki az egyes európai uniós intézményekben gondoskodik arról, hogy az érintettek jogait és szabadságjogait ne befolyásolják hátrányosan az adatfeldolgozási műveletek, és kérheti véleményét az Önre vonatkozó vagy Ön által végzett adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

Ha úgy véli, hogy jogait a személyes adatainak kezelése következtében megsértették, panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz .

Az RB weboldala más internetes oldalakra vezető linkeket is tartalmaz. Mivel az RB-nek nincs befolyása ezekre az oldalakra, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg azok adatvédelmi nyilatkozataival.

Kapcsolódó információ
Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis