Politički prioriteti 2020. – 2025.  

hands
Lokalne i regionalne vlasti, koje u EU-u predstavlja Europski odbor regija, oduvijek su bile okosnica europske demokracije. Nedavna pandemija COVID-a 19 pokazala je da su lokalni i regionalni čelnici i čelnice – koji su poduzimali mjere tijekom izvanrednog stanja i preuzeli vodeću ulogu u oporavku EU-a – pokretačka snaga lokalnih zajednica. Stoga će glavna zadaća našeg Odbora, koju ćemo ostvarivati kroz tri glavna prioriteta biti da uz pomoć sela, gradova i regija Europu približimo građanima.
Sadržaj

Politički prioriteti

Sve se odluke moraju donositi što je moguće bliže građanima, u skladu s načelom supsidijarnosti. To podrazumijeva predstavljanje i jačanje uloge lokalnih i regionalnih vlasti u EU-u.

Konferencija o budućnosti Europe prilika je za unapređenje načina na koji EU funkcionira, za razmjenu i širenje uspješnih praksi građanskog sudjelovanja, koje su naši članovi i članice razvili u svojim izbornim jedinicama, te za reformu postupka donošenja odluka u EU-u. Također ćemo nastaviti osiguravati da se novim zakonodavstvom EU-a smanji administrativno opterećenje i troškovi njegove provedbe za naše regije.

Sve odluke na razini Europe trebalo bi donositi u svjetlu naše odlučnosti da se uhvatimo u koštac s velikim društvenim promjenama s kojima se suočavaju naša sela, gradovi i regije, poput globalne pandemije, zelena i digitalna tranzicija, demografski izazovi i migracijski tokovi. Naša sposobnost da svoju budućnost uzmemo u svoje ruke i izgradimo otpornost u lokalnim zajednicama ovisit će o tome možemo li izazove koje te tranzicije donose svladati zajedno i iz njih izaći jači.

Promicat ćemo koheziju kao temeljnu vrijednost u svim politikama i programima EU-a.

Za poticanje kohezije u Europi potreban je ambiciozan dugoročni proračun EU-a koji osigurava dovoljno sredstava za strukturne i kohezijske fondove, kao i dovoljna ulaganja u poljoprivredu, za sve regije i gradove.

Međutim, kohezija je više od novca: kohezija je vrijednost koja predvodi održivi gospodarski rast, stvara dugoročne prilike zapošljavanje za sve i osigurava lokalizirane politike koje ispunjavaju potrebe građana.

Prioritet 1.

Približiti Europu građanima: demokracija i budućnost EU-a

Preispitati način na koji demokracija danas funkcionira i na koji ju je način u budućnosti potrebno modernizirati kako bi Europska unija mogla učinkovitije odgovoriti na potrebe građana

Naš je glavni prioritet približiti Europu građanima i ojačati europsku demokraciju na svim razinama vlasti. Želimo poboljšati način funkcioniranja EU-a i pritom osigurati da njegove politike i programi zadovoljavaju stvarne potrebe građana.

Prioritet 2.

Usmjeravati temeljne društvene transformacije: izgraditi otporne regionalne i lokalne zajednice

Odgovoriti na velike transformacije s kojima se naše regije i gradovi danas suočavaju uz pomoć usklađenog, integriranog i lokalnog europskog pristupa

Globalne pandemije, klimatska, digitalna i demografska tranzicija te migracijski tokovi imaju velik utjecaj na sve europske regije, gradove i sela. Slijedeći UN-ove ciljeve održivog razvoja utvrdit ćemo rješenja kojima ćemo osigurati da EU u dovoljnoj mjeri podupire lokalne i regionalne vlasti u odgovaranju na buduće krizne situacije i društvene promjene do kojih dolazi u njihovim zajednicama.

Prioritet 3.

Kohezija, naša temeljna vrijednost: lokalizirane politike EU-a

Staviti EU u službu građana i područja u kojima žive

Kohezija nije novac već naš​a temeljna vrijednost EU-a.

Naš treći prioritet bit će osigurati da se u okviru svih politika EU-a koje utječu na građane i područja u kojima žive (lokalizirane politike) potiče i poštuje ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija. Time će se prikazati dodana vrijednost kohezije ne samo kao politike već i kao temeljne vrijednosti na kojoj se moraju zasnivati sve politike EU-a.​


Dokumenti

 • Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.

  Dostupni jezici (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Preuzimanje
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Preuzimanje
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Preuzimanje
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Preuzimanje
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. magyar(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Preuzimanje
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Preuzimanje
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Preuzimanje
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Preuzimanje
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Preuzimanje
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Preuzimanje
   Bringing Europe closer to people
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
Podijeli:
 
Back to top