Mreže  

Mreže OR-a omogućuju regijama i gradovima da daju svoj doprinos raspravi o pitanjima EU-a te da razmjenjuju iskustva i dobre prakse u vezi sa specifičnim politikama EU-a.

Platforma OR-a za praćenje

Platforma OR-a za praćenje prati uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika i dugoročnu strategiju EU-a za održivi rast.

Misija i glavne aktivnosti

Misija

Pratiti uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u europski semestar i u dugoročnu strategiju EU-a za održivi rast.

Glavne aktivnosti
 • Pratiti prilike i izazove za lokalne i regionalne vlasti u pogledu uključivanja u izradu i provedbu strukturnih reformi u kontekstu europskog semestra.
 • Savjetovati se s članovima, bilo elektroničkim putem ili organiziranjem događanja na kojima lokalne i regionalne vlasti mogu iznijeti svoja stajališta i bojazni.
 • Doprinositi političkom i zakonodavnom radu OR-a u pogledu načina na koji se europskom semestru i dugoročnoj strategiji EU-a za održivi rast može dati jasnija teritorijalna dimenzija.


Višedionička platforma na visokoj razini za provedbu ciljeva održivog razvoja

Višedionička platforma na visokoj razini za ciljeve održivog razvoja okuplja dionike iz gradova, regija, civilnog društva, nevladinih organizacija te privatnog i korporativnog sektora na redovitim sastancima u cilju podupiranja i savjetovanja Europske komisije o provedbi ciljeva održivog razvoja na razini EU-a. Radom Platforme, koja ima 30 članova, uključujući i Europski odbor regija, koordinira tajništvo Europske komisije.

Misija i glavne aktivnosti

Misija

Višedionička platforma na visokoj razini za ciljeve održivog razvoja okuplja dionike iz gradova, regija, civilnog društva, nevladinih organizacija te privatnog i korporativnog sektora na redovitim sastancima u cilju podupiranja i savjetovanja Europske komisije o provedbi ciljeva održivog razvoja na razini EU-a. Radom Platforme, koja ima 30 članova, uključujući i Europski odbor regija, koordinira tajništvo Europske komisije.

Glavne aktivnosti
 • Podupirati i savjetovati Europsku komisiju i sve dionike uključene u provedbu ciljeva održivog razvoja na razini EU-a.
 • Podupirati i savjetovati Europsku komisiju u vezi s događanjima Komisije o održivom razvoju.
 • Pomagati u pripremi postupka odabira za godišnju nagradu za održivost.
 • Osiguravati forum za razmjenu iskustava i najboljih praksi u provedbi ciljeva održivog razvoja među različitim sektorima te na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.


Mreža za praćenje primjene načela supsidijarnosti

Mreža za praćenje primjene načela supsidijarnosti uspostavljena je kako bi se u cjelokupnom ciklusu politika olakšala razmjena informacija između lokalnih i regionalnih vlasti i razine Unije u pogledu različitih dokumenata i zakonodavnih prijedloga koji će po usvajanju imati izravan učinak na ta tijela i politike koje su u njihovoj nadležnosti.

Njezini članovi uključuju parlamente i vlade regija sa zakonodavnim ovlastima, lokalne i regionalne vlasti bez zakonodavnih ovlasti te udruženja lokalnih uprava u Europskoj uniji. Mogu joj se priključiti i nacionalna izaslanstva OR-a i domovi nacionalnih parlamenata.

Misija i glavne aktivnosti

Misija
 • Omogućiti lokalnim i regionalnim vlastima da aktivno prate primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.
 • Podupirati regije sa zakonodavnim ovlastima putem REGPEX-a – podmreže Mreže za praćenje primjene načela supsidijarnosti u koju se mogu uključiti parlamenti i vlade regija sa zakonodavnim ovlastima.
Glavne aktivnosti
 • Podupirati parlamente i vlade regija sa zakonodavnim ovlastima putem posebne platforme REGPEX tijekom razdoblja primjene sustava ranog upozoravanja.
 • Podizati razinu svijesti o praktičnoj primjeni načela supsidijarnosti i olakšavati razmjenu najboljih praksi.
 • Obavještavati izvjestitelje i članove OR-a o doprinosima predstavničke mreže lokalnih i regionalnih vlasti u pogledu supsidijarnosti i proporcionalnosti.
 • Utvrđivati mjere za bolju izradu zakonodavstva, smanjenje birokracije i povećanje prihvaćanja politika EU-a među građanima EU-a.
 • Olakšavati međuinstitucijski dijalog o supsidijarnosti organizacijom dvogodišnjih konferencija o supsidijarnosti.


Europska grupacija za teritorijalnu suradnju

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju uspostavom jednog pravnog subjekta olakšava prekograničnu, transnacionalnu ili međuregionalnu suradnju.

Misija i glavne aktivnosti

Misija

Omogućiti lokalnim i regionalnim vlastima iz različitih država članica da uspješnije surađuju, primjerice tako da im se omogući izravna prijava za sredstva iz europskih fondova i upravljanje tim sredstvima te strukturiranija suradnja.

Glavne aktivnosti
 • Službeni registar EU-a za EGTS-ove vodi OR.
 • Platforma za EGTS-ove objedinjuje političke i stručne predstavnike svih postojećih EGTS-ova, EGTS-ova u nastanku i stručnjake.
 • Cilj je Platforme olakšati razmjenu iskustava na terenu, promicati EGTS kao sredstvo teritorijalne kohezije i povećati vidljivost projekata EGTS-a te istovremeno podupirati savjetodavni rad OR-a u vezi s prekograničnim pitanjima.


Europski portal decentralizirane suradnje za razvoj

Europski portal decentralizirane suradnje za razvoj instrument je koji su zajedno uspostavili Europska komisija i Europski odbor regija radi praćenja razvojne suradnje lokalnih i regionalnih vlasti, lakšeg povezivanja lokalnih i regionalnih vlasti koje se žele uključiti u decentraliziranu suradnju te obavještavanja dionika, uključujući tvorce politika i stručnjake, o tim aktivnostima na području decentralizirane suradnje.

Misija i glavne aktivnosti

Misija

Otkloniti nedostatak informacija o razvojnoj suradnji lokalnih i regionalnih vlasti, utvrditi područja na kojima dolazi do fragmentacije, manjkavosti ili udvostručavanja aktivnosti te podupirati povezivanje aktera decentralizirane suradnje.

Glavne aktivnosti
 • Upravljati bazom podataka i nizom interaktivnih kartografskih prikaza aktivnosti suradnje koje financiraju i/ili provode lokalne i regionalne vlasti.
  • Baza podataka sadrži iscrpne informacije o razvojnim projektima lokalnih i regionalnih vlasti. Uz pomoć prilagođene tražilice svi registrirani korisnici mogu pristupiti bazi podataka, odabrati podatke i dobiti njihov izvadak.
  • Burza decentralizirane suradnje (Bourse) služi kao instrument za povezivanje lokalnih i regionalnih vlasti u EU-u koje se žele uključiti u razvojnu suradnju s njihovim istorazinskim partnerima u partnerskim zemljama.
  • Interaktivne karte pružaju glavne činjenice i brojčane podatke o aktivnostima na području decentralizirane suradnje te jasno prikazuju tko što radi i gdje, sa stajališta EU-a i zemalja u razvoju.


Sporazum gradonačelnika

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja lokalne i regionalne vlasti koje su se dobrovoljno obvezale na provedbu klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svojim područjima. Tom jedinstvenom pokretu koji se kreće u smjeru „odozdo prema gore“ oblik daju gradovi koji dijele viziju bezugljičnih i otpornih područja u kojima građani imaju pristup sigurnoj, održivoj i cjenovno prihvatljivoj energiji.

Misija i glavne aktivnosti

Misija

Osigurati podršku „odozdo prema gore“ u provedbi klimatskog i energetskog paketa EU-a koji su 2008. godine usvojili čelnici država i vlada.

Glavne aktivnosti
 • OR-ovi ambasadori Sporazuma gradonačelnika [poveznica na popis] – lokalno i regionalno izabrani političari čije su regije i gradovi već potpisali Sporazum – predstavljaju OR na nacionalnim i međunarodnim događanjima te potiču gradove i regije da se pridruže toj inicijativi.
 • Razmjenjivati znanja i najbolje prakse, osobito o financiranju mjera za ublažavanje klimatskih promjena i mjera prilagodbe.


Mreža regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a (RegHub) – pilot-projekt

Mreža pruža povratne informacije o provedbi zakonodavstva EU-a na lokalnoj i regionalnoj razini, a njezinim radom koordinira OR. Pilot-faza započinje s 20 regija. Regije uspostavljaju regionalna središta kako bi svojim praktičnim iskustvima doprinijele provedbi politika EU-a.

Misija i glavne aktivnosti

Misija

Mreža pruža povratne informacije o provedbi zakonodavstva EU-a na lokalnoj i regionalnoj razini, a njezinim radom koordinira OR. Pilot-faza započinje s 20 regija. Regije uspostavljaju regionalna središta kako bi svojim praktičnim iskustvima doprinijele provedbi politika EU-a.

Glavne aktivnosti
 • Pružati pravovremene, sustavne i koherentne povratne informacije o provedbi zakonodavstva EU-a na lokalnoj i regionalnoj razini.
 • Osigurati veću uključenost lokalnih i regionalnih aktera u ranoj fazi zakonodavnog postupka EU-a uz pomoć izravne kontaktne točke na regionalnoj razini.
 • Osigurati regionalni centar za informiranje o kontinuiranim naporima EU-a u području bolje regulative (informacije o javnim savjetovanjima, planovima provedbe, internetskim stranicama itd.).
 • Jačati usmjerenost na poboljšanje postojećeg zakonodavstva EU-a i njegove primjene na lokalnoj i regionalnoj razini promicanjem partnerstva i višerazinskog upravljanja.
 • Osigurati trajni mehanizam za promicanje pojednostavljenja i međuregionalnog učenja u primjeni i daljnjem razvoju zakonodavstva EU-a.


Gradovi i regije za integraciju

Inicijativa „Gradovi i regije za integraciju" politička je platforma za europske gradonačelnike i regionalne čelnike kako bi se predstavili pozitivni primjeri integracije migranata i izbjeglica, razmjenjivale relevantne informacije i poticala raznolikost kao dodana vrijednost u izgradnji uključivih gradova i osiguravanju socijalne kohezije.

Misija i glavne aktivnosti 

Misija

 • potpora integraciji migranata i izbjeglica
 • davanje mogućnosti malim općinama te gradovima i regijama srednje veličine da se njihov glas jače čuje, poticanje suradnje među manjim mjestima, gradovima i regijama
 • doprinos jačanju diskursa solidarnosti i suzbijanju dezinformacija u ovom području

Glavne aktivnosti

 • organizacija političkih okruglih stolova i konferencija na visokoj razini
 • razvoj i promicanje prijedloga integracijskih politika EU-a
 • prikupljanje dobrih iskustava i praksi (interaktivna karta)
 • olakšavanje razmjene dobrih praksi
 • pružanje i širenje informacija o integraciji (mogućnosti financiranja, događanja, dobre prakse i sl.)


 

Share: