Međuregionalne skupine  

Međuregionalne skupine, koje su se počele osnivati u veljači 2007., platforme su za razmjenu stavova i osmišljavanje novih ideja namijenjene lokalnim i regionalnim vlastima u državama članicama i izvan EU-a.

Skupine se moraju sastojati od:

 • najmanje deset punopravnih članova OR-a
 • iz najmanje četiri nacionalna izaslanstva ili
 • skupine regija koje predstavljaju prekograničnu suradnju

​​Postojeće međuregionalne skupine: 


Sadržaj

Međuregionalna skupina za jadransko-jonsku regiju

​Skupina je osnovana u siječnju 2013., njezin rad obustavljen je u siječnju 2020., a ponovno je pokrenut u svibnju 2023.

Ciljevi:

 • podupirati strategiju EUSAIR-a u reviziji i provedbi akcijskog plana;
 • jačati suradnju s drugim makroregijama EU-a u pitanjima od zajedničkog interesa (turizam, promet itd.);
 • promicati preuzimanje odgovornosti građana za jadransko-jonsku makroregiju;
 • promicati razmjenu inicijativa na lokalnoj i regionalnoj razini u jadransko-jonskoj makroregiji;
 • jačati suradnju s europskim institucijama radi djelotvorne provedbe politike i ostvarivanja vrijednosti EU-a u tom području.

Predsjednik: Andrea Putzu (IT/ECR)

Kontakt:

Tajništvo Međuregionalne skupine

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu

Baltičke regije

Osnovana u veljači 2008.

Misija:

  • osigurati da baltičke regije do 2030. postanu vodeća inovativna regija usmjerena na ljude;
  • osigurati da baltička makroregija postane najodrživiji predvodnik u Europi;
  • osigurati da Baltičko more postane prvo more bez plastike na svijetu.

Predsjednica: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Ova međuregionalna skupina povezana je s makroregionalnom strategijom. Markroregionalne strategije osiguravaju okvir, koji je odobrilo Europsko vijeće, za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u određenom zemljopisnom području (također: makroregije).

 

Kontakt:

Tajništvo Međuregionalne skupine

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Misija:

 • doprinos Odbora raspravi s ciljem dobivanja cjelokupne slike o utjecaju Brexita na lokalne i regionalne vlasti;
 • razmjenjivanje ideja o rješenjima za podršku najpogođenijim lokalnim i regionalnim vlastima;
 • utvrđivanje zajedničkih projekata koje bi lokalne i regionalne vlasti mogle pokrenuti nakon Brexita;
 • osigurati teritorijalni doprinos za pravne pregovarače EU-a i djelovati kao posrednik za lokalne i regionalne vlasti u izražavanju njihovih stajališta institucijama EU-a.

Predsjednica: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

 Kontakt:

Tajništvo Međuregionalne skupine

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpati

Osnovana u veljači 2016.

Misija:

  • promicanje mišljenja Europskog odbora regija „Makroregionalna strategija za karpatsku regiju“;
  • promicanje, izgradnja i razvoj partnerstava između lokalnih i regionalnih vlasti kako bi se osigurala dublja integracija karpatskih zajednica i utvrdili zajednički ciljevi i djelovanja;
  • mobiliziranje vlada karpatskih država u pogledu pokretanja inicijative za izradu makroregionalne strategije za karpatsku regiju podnošenjem formalnog zahtjeva Europskom vijeću;
  • organizirati rasprave, aktivnosti i projekte s predstavnicima lokalnih tijela dviju zemalja koje nisu članice EU-a koje se nalaze na karpatskom luku (Srbija i Ukrajina), s ciljem njihova uključivanja u buduću makroregionalnu strategiju za karpatsko područje, s obzirom na to da je njihova suradnja usko povezana s razvojnim i sigurnosnim ciljevima Europske unije;
  • podupiranje dijaloga s dionicima Strategije za dunavsku regiju kako bi se razvila komplementarnost mjera poduzetih u okviru te strategije i makroregionalne strategije za karpatsku regiju;
  • osigurati mehanizam za koordinaciju između članova OR-a iz karpatske regije i zajamčiti zajednički pristup u nadležnim tijelima OR-a zajedničkim problemima u vezi s politikama EU-a;
  • poduzimanje mjera usmjerenih na osiguravanje pristupanja EU-a Karpatskoj konvenciji u svojstvu ugovorne stranke;
  • pojačati lobiranje u pogledu karpatske regije na razini EU-a u cilju poticanja političkog djelovanja i isticanja makroregionalne strategije kao prioriteta.


​Predsjednica: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:
Tajništvo Međuregionalne skupine

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Prekogranična suradnja

Osnovana u srpnju 2015.

Misija:

  • razmjena stajališta i iskustava: skupina će služiti kao platforma za razmjenu stajališta, iskustava i dobrih praksi u kontekstu promicanja prekogranične suradnje među članovima OR-a koji predstavljaju granične regije (evaluacija provedbe programa prekogranične suradnje, utvrđivanje glavnih izazova itd.);
  • utjecaj: s obzirom na prethodno navedene fondove znanja, skupina će analizirati mišljenja OR-a i izdvojiti ona s prekograničnom važnošću te osigurati uključenost prekograničnih rješenja. U tu svrhu blisko će surađivati s izvjestiteljima i sastavljati moguće izmjene u skladu sa stvarnim potrebama pograničnih regija. Također će doprinijeti raspravi o ulozi kohezijske politike kako bi se osiguralo da je prekogranična suradnja i dalje njezin sastavni i važan dio;
  • preuzimanje inicijative: skupina će iznijeti prijedloge o događanjima u vezi s platformom EGTS-a, AEBR-om, Otvorenim danima i naposljetku svojim konferencijama ili seminarima;
  • poticanje dijaloga: skupina će služiti kao komunikacijska platforma koja će olakšati dijalog s Komisijom (posebno GU REGIO), Radnom skupinom u Europskom parlamentu, europskim udruženjima i drugim dionicima (npr. AEBR-om i MOT-om).

Predsjednica: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontakt:
Tajništvo Međuregionalne skupine

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Budućnost automobilske industrije

Osnovana 2009.

Misija:

  • razmjena iskustava među teritorijima o različitim pitanjima koja se tiču automobilskog sektora i budućnosti mobilnosti (npr. automatizirana vožnja, održiva goriva za uporabu u prometu, vještine, industrijska politika, infrastruktura, razvoj regija s automobilskom industrijom ili industrijom opskrbe);
  • uspostavljanje kontakata i razmjena iskustava i najboljih praksi s europskim institucijama i ostalim dionicima;
  • poticanje kontakata između klastera za automobilsku industriju i mobilnost, regija i gradova.

Predsjednica: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Vice-P​redsjednica: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontakt:
Tajništvo Međuregionalne skupine

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de


Zdravlje i dobrobit

Osnovana u studenom 2010.

Misija:

  • poticati razumijevanje o tome kako svaki od sektora utječe na zdravlje građana i zajednice, što pak zahtijeva pristup na temelju višerazinskog upravljanja u cilju poboljšanja i održavanja zdravlja i dobrobiti u cijeloj Europi;
  • širenje ideja i znanja o učinkovitim ulaganjima koja je potrebno izvršiti radi podržavanja otpornih zdravstvenih sustava i poboljšanja zdravlja društva. Time bi se trebala istaknuti uloga lokalnih i regionalnih vlasti te posebice provedba europskih strukturnih i investicijskih fondova;
  • razmjenjivanje iskustava o sadašnjim izazovima u provođenju reformi zdravstvenog sustava u kontekstu ograničenih resursa i rastuće potražnje;
  • omogućavanje rasprava o lokalnim političkim inicijativama za izgradnju dosljednih i održivih zajednica koje promiču i omogućuju zdrave oblike ponašanja;
  • pozorno pratiti ugrožene skupine u društvu, uključujući osobe s invaliditetom, i jednako tretirati mentalno i tjelesno zdravlje kroz stav o zdravstvenoj ravnopravnosti u svim aktivnostima Skupine;
  • izvješćivanje članova Odbora regija o najnovijim istraživanjima i inovativnim praksama u liječenju teških kroničnih bolesti i višestrukih oboljenja u populaciji koja stari.

​Predsjednica: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:
Tajništvo Međuregionalne skupine

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Otočne regije

Osnovana u aprilu 2015, suspendovana u maju 2017 i ponovo aktivirana u decembru 2018

Misija:

  •  izrada i odobrenje bijele knjige o trećem stavku članka 174. pročišćenog zakona o otocima;
  • jačanje teritorijalne dimenzije osiguravanjem jednakih mogućnosti razvoja za otoke;
  • postavljanje izoliranosti i teritorijalne rascjepkanosti diskontinuiteta u središte europske prometne politike;
  • pokretanje strategije ulaganja za Europu koja uključuje posebne mjere i instrumente za otočne vlade;
  • izmjena postojećih pravila o regionalnim državnim potporama kako bi se uskladila pravila o europskim otočnim područjima;
  • pružanje mjera kojima se kompenzira posebna osjetljivost otočnih područja na učinke klimatskih promjena;
  • poticanje prijelaza otoka na model kružnog gospodarstva;
  • poboljšanje konkurentnosti poduzetništva otoka;
  • jačanje europskih alata za teritorijalnu analizu uvođenjem otočne statističke kategorije;
  • uspostava zasebnih tijela odgovornih za otočna pitanja u europskom kontekstu.


Predsjednica: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
Tajništvo Međuregionalne skupine ​

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Podijeli:
 
Back to top