Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Izrada zakonodavstva EU-a: ‎ Europska komisija predlaže jačanje uloge regija i gradova  
U izvješću Komisije prihvaćene su preporuke Radne skupine za supsidijarnost

Europski odbor regija (OR) pozdravio je namjeru Europske komisije da poveća uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u izradu politika EU-a. OR podržava prijedloge iznesene u komunikaciji Komisije za koje vjeruje da će davanjem važnije uloge gradovima i regijama poboljšati kvalitetu i učinkovitost politika EU-a.

U komunikaciji Europske komisije o načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti u velikoj se mjeri podržavaju rad i preporuke Radne skupine za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” u kojoj su OR predstavljali njegov predsjednik i dva člana. Komisija predlaže reviziju platforme REFIT , čiji je cilj poboljšati kvalitetu zakonodavstva EU-a, i to proširenjem rada platforme na razmatranje pitanja supsidijarnosti i proporcionalnosti te povećanjem sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti i jačanjem veza s OR-ovim mrežama.

U komunikaciji Europske komisije usto se pozdravlja pilot-projekt OR-a o regionalnim središtima, koji je predsjednik Lambertz najavio početkom ovog mjeseca u govoru o stanju Europske unije sa stajališta regija i gradova . Predložena mreža regionalnih središta služit će za potporu ocjenjivanju provedbe politika i učinkovitije uključivanje iskustava lokalnih i regionalnih vlasti u izradu politika EU-a.

Predsjednik Karl-Heinz Lambertz poručio je: „Zadovoljan sam što je Europska komisija otišla korak dalje od dijaloga i primanja na znanje stavova nacionalnih parlamenata i lokalnih i regionalnih vlasti te je aktivno prihvatila njihove prijedloge za poboljšanje funkcioniranja EU-a. EU mora promijeniti način na koji funkcionira tako što će donositi odluke što je moguće bliže građanima. Ako regijama i gradovima omogući snažniji utjecaj u postupku donošenja odluka u EU-u, njegovo zakonodavstvo može postati djelotvornije i vidljivije. Nije riječ o „manje Europe“ već o Europi koja ispunjava svoje obećanje o tome da su građani na prvom mjestu.”

Komisija također potiče Europsko vijeće, Europski parlament i nacionalne parlamente da se koriste predloženim „mjerilom za ocjenjivanje supsidijarnosti” te da na sastanke tijekom zakonodavnog postupka pozivaju predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti i da intenziviraju suradnju s regionalnim parlamentima. Komisija predlaže da se te ideje razrade na konferenciji pod nazivom „Supsidijarnost kao temeljno načelo Europske unije” koju organizira austrijsko predsjedništvo Vijeća EU-a u Bregenzu 15 i 16. studenog.

U Radnoj skupini za supsidijarnost OR su predstavljali predsjednik Lambertz te Michael Schneider (DE/EPP) i François Decoster (FR/ALDE).

Dr. Schneider, državni tajnik savezne zemlje Sachsen-Anhalt i predsjednik OR-ove Upravljačke skupine za supsidijarnost , istaknuo je sljedeće: „Kao regionalnim i lokalnim političarima odgovornima za provedbu zakonodavstva EU-a na terenu, supsidijarnost nam pomaže da učinkovito odgovaramo na potrebe naših građana na odgovarajućoj razini: europskoj, nacionalnoj i regionalnoj. U tom smislu u načelu pozdravljam prijedlog Europske komisije da se supsidijarnost na bolji način iskoristi s političkog i pravnog stajališta. U predstojećem razdoblju brojne će regije uz pomoć naše Mreže za praćenje primjene načela supsidijarnosti pomno pratiti učinak zakonodavstva EU-a na regije i gradove kako bi utvrdile kako se može smanjiti količina tog zakonodavstva.

Kako bismo naše građane približili EU-u, potičemo buduće članove Europskog parlamenta da osiguraju da Komisija nakon 2019. zadrži supsidijarnost među svojim prioritetima. Europski odbor regija spreman je surađivati s EU-om i nacionalnim tijelima u provedbi načela supsidijarnosti u praksi.”

G. Decoster, potpredsjednik Vijeća Regije Hauts-de-France , izjavio je: „Zahvaljujući potpori Europske komisije lokalne i regionalne vlasti imat će više utjecaja i bit će u većoj mjeri uključene u izradu europskih politika. Naše načelo aktivne supsidijarnosti, predstavljeno u izvješću Radne skupine, osigurat će izradu politika koje donose rezultate i povećati osjećaj odgovornosti za ono što EU čini. Međutim, u tom sam kontekstu ipak razočaran što Europska komisija nije uzela u obzir program „Erasmus za lokalne i regionalne predstavnike“ koji sam predložio, a koji bi tim predstavnicima omogućio pokretanje zajedničkih inicijativa u korist građana.”

Kontekst

Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti utvrđena su člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovorom iz Lisabona uveden je mehanizam koji nacionalnim parlamentima omogućuje da provjeravaju je li nacrt zakonodavstva EU-a u skladu s načelom supsidijarnosti. Koristeći se sustavom ranog upozorenja nacionalni parlamenti imaju rok od osam tjedana da iznesu razloge zbog kojih smatraju da određeni nacrt zakonodavstva nije u skladu s načelom supsidijarnosti. Ako je broj obrazloženih mišljenja u tom smislu jednak trećini glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima, nacrt Europske komisije mora se preispitati. Između 2007. i 2017. taj se postupak korištenja „žutog kartona” koristio samo tri puta.

Radnu skupinu za supsidijarnosti, proporcionalnosti i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” osnovao je u studenom 2017. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Od nje je zatražio da razmotri tri pitanja: (1) ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u izradi i provedbi politika Europske unije; (2) ulogu supsidijarnosti i proporcionalnosti u radu institucija i tijela Unije; (3) treba li se nadležnost za određena područja politika vratiti na razinu država članica.

Radna skupina sastala se sedam puta kako bi raspravljala o tim pitanjima. Na temelju tih rasprava, javnog savjetovanja i doprinosa brojnih dionika, u izvješću Radne skupine izneseno je devet preporuka i provedbene mjere upućene nacionalnim parlamentima, nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom odboru regija i Europskoj komisiji.

U Radnoj skupini, kojom predsjeda prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans, sudjeluju tri člana iz Europskog odbora regija – predsjednik Karl-Heinz Lambertz (Belgija), Michael Schneider (Njemačka) i François Decoster (Francuska) – te tri člana iz nacionalnih parlamenata: Toomas Vitsut (Estonija), Kristian Vigenin (Bugarska) i Reinhold Lopatka (Austrija).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :