Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije predstavljaju viziju reforme Europske unije  
Europski odbor regija ističe svoju viziju koja bi Europsku uniju učinila ujedinjenijom i demokratičnijom i omogućila joj da bolje odgovori na potrebe građana

Neposredno prije očekivanog usvajanja sljedećeg petogodišnjeg strateškog programa EU-a od strane njegovih čelnika, Europski odbor regija (OR) iznio je svoj pogled na budućnost Europe. U dokumentu Working together to bring the EU closer to its citizens („Suradnja u cilju približavanja EU-a građanima“) Odbor poziva države članice da radikalno izmijene način rada EU-a. Odbor smatra da sve odluke i politike EU-a moraju imati podršku lokalne razine ako se želi ojačati demokracija i vratiti povjerenje građana.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik OR-a, izjavio je: „Europski su izbori pokazali da ogromna većina građana i dalje vjeruje da je njihova budućnost u ujedinjenoj Europskoj uniji. Stoga je došlo vrijeme za promjenu smjera i postizanje rezultata. Međutim, s obzirom na sve izraženiji populizam i euroskepticizam, ne možemo se ponašati kao da se ništa nije promijenilo. EU mora promijeniti način na koji funkcionira te postati vidljiviji, učinkovitiji i sposobniji odgovarati na potrebe građana. To podrazumijeva osnaživanje i uključivanje jednog milijuna lokalnih i regionalnih političara izabranih diljem država članica Europske unije. Gradovi i regije ključan su dio demokratskih temelja EU-a na kojima moramo obnoviti Europu.“

Markku Markkula , prvi potpredsjednik OR-a, poručio je: „Gradovi i regije pokazali su da uključivanjem lokalne i regionalne razine u politike i rješenja EU-a mogu sudjelovati u izgradnji održive Europe sposobne za inovativnost i svladavanje društvenih izazova. Ciljevi koje su zacrtali Europsko vijeće i Europski parlament neće se postići bez snažnog doprinosa lokalnih i regionalnih vlasti, izravne suradnje sa zajednicama i korištenjem primjera najbolje prakse.“

Tri načela za približavanje EU-a građanima:

Promjena načina na koji EU donosi odluke – po mišljenju Radne skupine za supsidijarnost i proporcionalnost , koja je predstavila koncept „aktivne supsidijarnosti“ , EU treba usvojiti nov način rada. Regionalne i lokalne vlasti moraju biti uključene u sve faze zakonodavnog ciklusa EU-a;

Uključenost svih razina vlasti : za ostvarivanje ciljeva EU-a potrebno je višerazinsko upravljanje , odnosno, koordinirano djelovanje europske, nacionalne, regionalne i lokalne razine. Za promicanje dobrog upravljanja potrebna je veća decentralizacija i bolja dioba ovlasti.

Stalni dijalog s građanima: OR je više puta pozvao na stalni sustav dijaloga/savjetovanja s građanima , i to ne samo uoči europskih izbora. Tim bi se novim mehanizmom upotpunila struktura odlučivanja u EU-u, pa bi građani mogli utjecati na oblikovanje programa i politika EU-a.

Ukorjenjivanje politika EU-a na lokalnoj razini:

Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja mora postati sveobuhvatna razvojna strategija EU-a za sve razine vlasti;

Izgradnja kohezije unutar EU-a , što uključuje snažnu kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. koja podrazumijeva izdvajanje odgovarajućih sredstava, ojačanu socijalnu dimenziju EU-a, bolju povezanost urbanih i ruralnih krajeva radi rješavanja problema teritorijalne podjele te donošenje odgovarajućih mjera za suočavanje s demografskim promjenama;

Borba za održiv okoliš : OR podržava ambiciozan plan djelovanja čiji je cilj postizanje klimatski neutralne Europe i kojim se osigurava odgovarajući angažman svih vrsta vlasti posredstvom nacionalnih višerazinskih dijaloga o klimi i energiji. Odbor također poziva na oblikovanje pravedne i održive zajedničke poljoprivredne politike utemeljene na solidarnosti i očuvanju središnje uloge regija EU-a;

Poticanje istraživanja, inovacija i digitalne transformacije , uključujući namjensku politiku istraživanja i razvoja usko povezanu s regijama te industrijsku i trgovinsku politiku EU-a usmjerenu na konkretna područja;

Provođenje vrijednosti EU-a u djelo na lokalnoj i regionalnoj razini : s obzirom na nadležnosti gradova i regija pri prihvatu i integraciji migranata, OR od EU-a traži dostatna financijska sredstva i podršku svojoj inicijativi „Gradovi i regije za integraciju“ pokrenutoj početkom godine. OR također želi povećati kapacitete javnih tijela na lokalnoj i regionalnoj razini izvan granica EU-a.

Proračun EU-a koji odgovara ambicijama EU-a

Kako bi se gradovima i regijama osiguralo dovoljno manevarskog prostora za jačanje potencijala rasta EU-a, OR zahtijeva da sljedeći dugoročni proračun EU-a iznosi barem 1,3 % bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU-a te da se što prije donese kako bi se omogućilo rano planiranje i pripremanje programa financiranja. OR također upozorava da se mora izbjeći svaki pokušaj ponovne centralizacije proračuna EU-a, osobito ako se time ugrožava zajedničko upravljanje programima EU-a.

Napomene urednicima:

U ožujku 2018., OR je iznio zaključke 8. samita regija i gradova održanog u Bukureštu u vidu deklaracije od 10 točaka o budućnosti EU-a koja se zasniva obnovi EU-a od samih njegovih temelja.

OR će svoje detaljne prijedloge za novi zakonodavni mandat Europske unije iznijeti u rezoluciji koju će njegovi politički klubovi usvojiti na plenarnom zasjedanju 26. i 27. lipnja.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Podijeli: