Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije u kontekstu Brexita ne smiju biti prepuštene samima sebi  

Lokalne i regionalne vlasti u Europskoj uniji ne smiju biti prepuštene samima sebi u suočavanju s izazovima izazvanima povlačenjem Ujedinjene Kraljevine. Ustvrdio je to Europski odbor regija 17. svibnja u rezoluciji u kojoj se izražava zabrinutost zbog nedostatka napretka u pregovorima između Ujedinjene Kraljevine i EU-a.

U jednoglasno usvojenoj rezoluciji „naglašava“ se da na irskom otoku ne smije postojati tvrda granica. Tvrdi se i da bi EU, kako bi „ublažio“ negativne posljedice Brexita za regionalna gospodarstva, trebao zadržati snažnu politiku regionalnog razvoja te da bi u tu svrhu mogao iskoristiti i svoju poljoprivrednu i ribarstvenu politiku, kao i da će možda morati povećati fleksibilnost u pravilima o državnim potporama. OR nadalje poziva Europsku komisiju da procijeni „moguću potrebu uspostave stabilizacijskog fonda za regije koje su najviše pogođene povlačenjem UK-a iz EU-a“.

OR nema službenu ulogu u pregovorima, no neki njegovi članovi i tijela vlasti koja oni predstavljaju usvojit će formalno stajalište unutar svog nacionalnog pravnog okvira, među ostalim i o trgovini.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik OR-a, poručio je: „Izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a 29. ožujka 2019. mogao bi lokalnim i regionalnim vlastima diljem Unije prouzročiti velike poteškoće. Dosad se u pregovorima premalo vodilo računa o posljedicama Brexita za regije i gradove diljem Europe. Budući da se malo zna o budućem odnosu između Ujedinjene Kraljevine i EU-a, lokalne i regionalne vlasti nailaze na poteškoće pri izradi planova. No polazna točka mora biti izbjegavanje „tvrde“ granice u Irskoj i nastavak programa EU-a kao što su EU PEACE i Interreg, koji od sklapanja Sporazuma na Veliki petak doprinose izgradnji mira.“

Dodao je i ovo: „Sad je trenutak za pragmatizam, u pregovorima i u proračunu EU-a za razdoblje nakon Brexita. Umjesto toga, postoje prijedlozi da se smanje naša najvažnija financijska sredstva za potporu solidarnosti i ulaganjima, odnosno kohezijska politika, a još nema naznaka da će se sredstva socijalne, poljoprivredne i ribarstvene politike koristiti za ublažavanje utjecaja Brexita.“

Predsjednik Lambertz i predstavnici pet političkih klubova OR-a posjetit će 22. svibnja Dublin, a potom će se 23. svibnja uputiti u Sjevernu Irsku kako bi se sastali sa sjevernoirskom udrugom lokalnih vlasti i lokalnim poduzećima te kako bi posjetili granicu.

Istraživanje koje je OR proveo među svojim članovima i istraživanje provedeno u suradnji s udrugom Eurochambres među širim krugom lokalnih i regionalnih vlasti i gospodarskih komora iz cijelog EU-a upućuju na to da bi Brexit, osim za samu Ujedinjenu Kraljevinu, trebao imati izrazite teške gospodarske posljedice i za Irsku. U navedenim istraživanjima – i akademskoj studiji koju je naručio OR – zaključuje se da se druge osobito ranjive regije nalaze u Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj. Rad OR-a pokazuje i da većina regija do danas nije uspjela procijeniti moguće posljedice istupanja Ujedinjene Kraljevine, osobito zbog neizvjesnosti u pogledu pregovora i budućih odnosa između te zemlje i EU-a.

OR-ovo razmatranje posljedica Brexita proizlazi iz obveze, preuzete u rezoluciji usvojenoj u ožujku 2017. , da će „pojačati svoj dijalog s lokalnim i regionalnim vlastima koje ovaj postupak najviše dotiče, kako bi se pregovaraču EU-a pružila potpunija slika o razvoju situacije na lokalnoj i regionalnoj razini“.

Napomene za urednike :

U Rezoluciji o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na lokalne i regionalne vlasti EU-a, koju je OR uz izmjene usvojio 17. svibnja, razmatra se niz gospodarskih, socijalnih i političkih pitanja povezanih s očekivanim izlaskom te zemlje. Ta pitanja obuhvaćaju položaj građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i britanskih građana u EU-u, za koje OR zahtijeva „garancije da buduće promjene politika u državama članicama EU-a ili u UK-u“ neće ugroziti njihova prava, koja uključuju i „pravo na zdravstvenu zaštitu i uzajamno priznavanje doprinosa za socijalno osiguranje“. U rezoluciji se posebice ističu gospodarska pitanja u vezi s lukama, Gibraltarom i najudaljenijim regijama EU-a, zbog čije bi „velike ovisnosti“ o britanskom gospodarstvu mogle biti potrebne „posebne mjere“. Razmatra se i moguća narav budućeg odnosa EU-a s Ujedinjenom Kraljevinom te se navodi da bi lokalne i regionalne vlade Ujedinjene Kraljevine mogle sudjelovati u programima suradnje na istoj osnovi kao i istorazinska tijela iz Norveške i Islanda, kao i da bi se određeni postojeći mehanizmi EU-a – poput makroregionalnih strategija i europskih grupacija teritorijalne suradnje – mogli iskoristiti za olakšavanje suradnje s britanskim gradovima i regijama. Bio bi to sastavni dio „ambicioznog sporazuma“ kojim se utvrđuje „istinsko partnerstvo između EU-a i UK-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na trgovinske i gospodarske odnose“. Napominje se i da je u interesu gradova i regija iz 27 država članica EU-a da Ujedinjena Kraljevina bude u mogućnosti sudjelovati u nekim programima – „osobito u područjima obrazovanja, kulture, istraživanja i inovacija“ – i surađivati s povezanim agencijama EU-a, kao i da se očuvaju „bliski odnosi kad je riječ o sigurnosti i upravljanju granicama i migracijama“. OR, koji je uspostavio međuskupinu za regije na koje će Brexit najizravnije utjecati, izražava svoje uvjerenje da se nalazi „u idealnom položaju za osmišljavanje i provedbu institucijskih mehanizma namijenjenih promicanju redovitog savjetovanja i interakcije s lokalnim vlastima te decentraliziranim parlamentima i skupštinama u UK-u“.

• Rezolucija se nadovezuje na prethodno stajalište koje je OR usvojio u ožujku 2017. nakon govora glavnog pregovarača EU-a, europskog povjerenika Michela Barniera, i s njime održane rasprave. Tijekom proteklih 14 mjeseci OR je među svojim članovima, lokalnim i regionalnim vlastima te lokalnim gospodarskim komorama proveo niz anketa, a naručio je i studiju o posljedicama Brexita po regionalna gospodarstva. Uz to, je 30. studenog održao dvosatnu raspravuraspravu o Brexitu, te politička savjetovanja s političkim partnerima u Engleskoj i Walesu, Škotskoj i Sjevernoj Irskoj, kao i rasprave unutar EU27.

• Pitanja za koja bi OR želio da budu obuhvaćena pregovorima između Ujedinjene Kraljevine i EU-a navedena su u njehovoj rezoluciji iz ožujka 2017., u kojoj se općenito ustraje na tome da „ne može postojati sporazum između treće zemlje i EU-a koji je bolji od članstva u EU-u“. OR je pritom pozvao na „privremene dogovore kako bi se maksimalno smanjilo remećenje tekućih dugotrajnih projekata za istraživanje i razvoj, a time i narušavanje lokalnih gospodarstava“, kao i na to „da treba obratiti posebnu pozornost na moguća rješenja za ublažavanje posljedica za sve relevantne regije i lokalne vlasti“. Zatražio je da se razjasni „hoće li energetski projekti iz UK-a, posebice oni koje su pokrenule lokalne i regionalne vlasti ili koji su na njih usmjereni te kojima se žele smanjiti razina CO2 i osigurati održiva opskrba energijom, i dalje ispunjavati uvjete za financiranje iz CEF-a, EFSU-a i EIB-a“. U pogledu programa EU-a za mlade i obrazovanje te za istraživanje i razvoj OR je pregovarače pozvao da „razmotre pronalaženje odgovarajućih rješenja usvajanjem tzv. pristupa „partnerskih zemalja“ koji omogućuje uključivanje trećih zemalja na temelju bilateralnih sporazuma s EU-om“. Napomenuo je i da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine moglo predstavljati „priliku za izgradnju pravednijeg, boljeg i uključivijeg EU-a“, kao i „za temeljitu reformu proračuna EU-a, uzimajući u obzir potrebe lokalnih i regionalnih vlasti“.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :