Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Osnažiti regije i gradove EU-a radi zaštite radnih mjesta i socijalnih prava  

Povjerenik Schmit i OR zajedno podupiru razvoj vještina i otvaranje radnih mjesta na lokalnoj razini

EU i države članice moraju osnažiti svoje gradove i regije radi zaštite radnih mjesta i socijalnih prava. Taj je poziv Europski odbor regija (OR) uputio s ciljem ublažavanja razornih socijalnih posljedica pandemije COVID-a 19. Skupština lokalnih i regionalnih predstavnika EU-a traži i jačanje vještina potrebnih za oporavak kao i potporu regionalnim i lokalnim vlastima u upravljanju zelenom i digitalnom tranzicijom.

U svojem Regionalnom i lokalnom barometru za 2020. OR naglašava da koronakriza naročito utječe na prihode samozaposlenih osoba, osoba zaposlenih na određeno vrijeme i radnika s nepunim radnim vremenom, među kojima je mnogo mladih, migranata i pripadnika drugih ranjivih skupina. Negativne posljedice na zapošljavanje posebno se osjećaju u regijama koje se u velikoj mjeri oslanjaju na turizam: u njima bi moglo biti ugroženo do 40 % radnih mjesta. Iz Barometra se može iščitati i da bi 43 % Europljana željelo da lokalne i regionalne vlasti imaju veći utjecaj na politike zapošljavanja i socijalne politike.

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Tijekom pandemije COVID-a 19 regije i gradovi diljem Europe djelovali su brzo i odlučno da građanima pruže potrebnu pomoć. Europa sada u fokus svojih aktivnosti mora staviti borbu protiv siromaštva i nezaposlenosti, a posebno protiv sve veće nezaposlenosti mladih. To je od presudne važnosti za snažnu socijalnu Europu u kojoj se ne smiju zapostaviti nijedna osoba i nijedno mjesto.“

Kako bi se konkretnim mjerama poduprla lokalna gospodarstva i usklađenost vještina s radnim mjestima, predsjednik Tzitzikostas najavio je da će Odbor i Glavna uprava Europske komisije za zapošljavanje raditi na tome da zajedno s regijama i gradovima pokrenu internetske sajmove lokalnih radnih mjesta.

Povjerenik za socijalna prava i radna mjesta Nicolas Schmit na plenarnom zasjedanju OR-a 14. listopada kazao je: „Moramo se oporaviti od nezapamćene krize i za to nam trebaju regije. Naše mjere za mlade i razvoj vještina moraju donijeti rezultate na terenu. Europski stup socijalnih prava bio je i bit će naša smjernica za bolju budućnost europskih građana. Zato smo predsjednik OR-a i ja najavili da ćemo ojačati suradnju između službi za koje sam nadležan i Europskog odbora regija. Ta suradnja pruža priliku da se građanima pokaže da smo u potpunosti mobilizirani i da ih slušamo.“

Na ovotjednom plenarnom zasjedanju usvojeno je i mišljenje „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju“ , koje će omogućiti pripremu akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava . Izvjestiteljica i predsjednica povjerenstva SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), članica Gradskog vijeća Grada Kerave, poručila je: „Pandemija COVID-a 19 ukazala je na hitnu potrebu za uklanjanjem postojećeg digitalnog jaza i svladavanjem njegovih znatnih posljedica na socijalna prava, s obzirom na to da nemogućnost pristupa novim tehnologijama i informacijskom društvu stvara nove oblike socijalne isključenosti. Digitalna kohezija dio je pravedne tranzicije i temelj teritorijalne i socijalne kohezije. Mjere oporavka ujedno moraju obuhvaćati i socijalnu dimenziju ekološke i digitalne tranzicije. U ugljično neutralnom gospodarstvu budućnosti potrebno nam je pravedno tržište rada koje će se temeljiti na pristojnim radnim mjestima, snažnoj socijalnoj zaštiti i prilikama za zapošljavanje ondje gdje ljudi žive.“

Upućujući na komunikaciju Europske komisije objavljenu u siječnju, u mišljenju OR-a ističe se da bi Fond za pravednu tranziciju – fond EU-a za potporu zelenoj tranziciji u najugroženijim regijama – trebao biti usklađen s europskim stupom socijalnih prava. Ujedno se iznova poziva na bolju koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika između europske razine vlasti i nacionalnih vlada u kontekstu europskog semestra, kao i na to da se osigura uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u tu koordinaciju uz pomoć zajedničkog upravljanja zasnovanog na načelu supsidijarnosti.

OR naglašava i ključnu ulogu socijalnih partnera u trenutačnom kontekstu sve veće digitalizacije obrazaca rada. Stoga poziva na ažuriranje europskih propisa kojima se uređuju radni uvjeti i radno vrijeme, uključujući odredbe kojima se uvodi pravo na isključivanje.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :