Konferencija o budućnosti Europe i uloga regija i gradova EU-a 

Kao tijelo EU-a koje predstavlja razinu vlasti najbližu građanima, Europski odbor regija odlučno će preuzeti važnu političku ulogu.

Konferencija o budućnosti Europe

Sadržaj

​​​​O konferenciji

„Približavanje Europe građanima” prvi je politički prioritet Europskog odbora regija (OR), a konferencija o budućnosti Europe najvažniji je događaj za postizanje tog cilja. Višejezična digitalna platforma za konferenciju građanima i građankama omogućuje da međusobno komuniciraju i raspravljaju o svojim prijedlozima o devet tema politike na 24 službena jezika EU-a.

Kao tijelo EU-a koje predstavlja razinu vlasti najbližu građanima, OR će odlučno preuzeti važnu političku ulogu na konferenciji zahvaljujući aktivnom sudjelovanju svojih predstavnika i predstavnica u Izvršnom odboru i Plenarnoj skupštini konferencije . Povrh toga, održat će se više od 120 lokalnih i prekograničnih dijaloga s građanima i građankama, a na njima prikupljene ideje i preporuke unijet će se na platformu.

Izaslanstvo OR-a na plenarnim zasjedanjima konferencije planira komunicirati s ostalih 420 izaslanika i izaslanica radi jačanja uloge lokalnih i regionalnih vlasti u demokratskom funkcioniranju Europske unije i promicanja teritorijalne dimenzije politika EU-a. Slijedi pregled pitanja koja su regijama i gradovima EU-a važna u odnosu na devet tema konferencije.

Klimatske promjene i okoliš

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Cilj da zahvaljujući europskom zelenom planu Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent potrebno je prilagoditi na lokalnoj razini. Lokalne i regionalne vlasti provode 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i 90 % politika za prilagodbu klimatskim promjenama. Područja EU-a su raznolika, pa je potreban pristup odozdo prema gore kako bi se poštovalo načelo supsidijarnosti, a istovremeno omogućila fleksibilnost potrebna za prilagodbu raznim potrebama. Regije i gradovi u povlaštenom su položaju jer surađuju izravno s ljudima i potiču promjene u ponašanju građana i građanki koje vode k održivosti.

Koje su preporuke OR-a?

OR savjetuje institucije EU-a o zakonodavstvu i politikama putem mišljenja , u kojima se uzimaju u obzir specifične okolnosti i potrebe lokalnih i regionalnih uprava. Pitanjima povezanima s klimatskim promjenama i okolišem bavi se Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) . Jedna od triju ključnih tema među političkim prioritetima Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025. jest „izgradnja otpornih zajednica”. To je povezano s novijom inicijativom pod nazivom zeleni plan na lokalnoj razini , koju vodi radna skupina od 13 lokalno i regionalno izabranih predstavnika i predstavnica.

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Zdravlje

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Lokalne i regionalne vlasti organiziraju i pružaju zdravstvene usluge. Često se bave i upravljanjem, inspekcijom i financiranjem kad je riječ o zdravstvenim djelatnicima i infrastrukturi. Pandemija je tu infrastrukturu i zdravstvene sustave dovela do granice izdrživosti pa je potrebno promisliti o tome kako povećati njihovu otpornost. Oni su temelj europske zdravstvene unije u kojoj bi se sve države članice EU-a trebale zajedno pripremati i odgovarati na zdravstvene krize, u kojoj bi medicinske potrepštine trebale biti dostupne, cjenovno pristupačne i inovativne, a svi bi trebali zajedno raditi na poboljšanju prevencije, liječenja i skrbi nakon liječenja za bolesti kao što je rak.

Koje su preporuke OR-a?

Odbor poziva na otvorenu raspravu o strukturi zdravstvene politike EU-a. U skladu sa zahtjevima europskih građana i građanki, Odbor je podržao zaseban proračun EU-a za zdravstvo i preporučio da se poveća otpornost zdravstvenih sustava na krize. To znači jačanje proizvodnih kapaciteta EU-a i stvaranje strateških zaliha kako bi se osigurao pristup lijekovima u normalnim vremenima i u slučaju krize. Odbor bi želio da se ubrza napredak u području prevencije i e-zdravstva te traži da se u prekograničnoj zdravstvenoj suradnji uvedu promjene kako bi ona, kao ključni element pripravnosti i odgovora na krizne situacije u pograničnim regijama, postala pristupačnija i otpornija.

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Među regijama i gradovima EU-a, kao i unutar njih, postoje velike razlike u pogledu gospodarskih rezultata i zapošljavanja, pa je Europska unija uspostavila kohezijsku politiku i Kohezijski fond kako bi te razlike smanjila. Povrh toga, Europa trenutno prolazi kroz dosad najtežu zdravstvenu, ekološku, gospodarsku i socijalnu krizu, koja različito pogađa područja EU-a i donosi opasnost od toga da se postojeće razlike još više povećaju. Nije dovoljno djelovanje samo na razini EU-a: nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, kao i socijalni partneri i relevantni dionici na svim razinama, ključni su za uspjeh u svladavanju te krize. S obzirom na izuzetno važnu ulogu regionalnih i lokalnih vlasti u provedbi politika zapošljavanja i socijalnih politika, nužno je osigurati odgovarajuću zastupljenost lokalne i regionalne razine u oblikovanju i provedbi politika EU-a.

Koje su preporuke OR-a?

OR općenito savjetuje institucije EU-a o zakonodavstvu i politikama putem mišljenja , u kojima se uzimaju u obzir specifične situacije i potrebe lokalnih i regionalnih uprava. Pitanjima povezanima sa socijalnom pravdom i radnim mjestima bavi se Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC) . Jedna od triju ključnih tema među političkim prioritetima Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025. jest „kohezija, naša temeljna vrijednost”. Povezana je s provedbom europskog stupa socijalnih prava , koji je glavno prioritetno područje za Odbor i jedan od prioriteta programa rada za 2021. To je izuzetno važno za OR jer bi stup socijalnih prava mogao odrediti novi smjer rada za europske institucije, odnosno odmak od međuvladinog pristupa i pomak prema europskom postupku donošenja odluka.

Što radi EU?

Saznajte više:  snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta – konferencija o budućnosti Europe (europa.eu)

EU u svijetu

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Na regije i gradove utječu vanjski odnosi EU-a i s time povezane politike, u područjima kao što su trgovina, sigurnost, migracije i suradnja s međunarodnim organizacijama, na primjer s Ujedinjenim narodima i OECD-om. Regije i gradovi usto uspostavljaju partnerstva s lokalnim i regionalnim vlastima izvan EU-a i aktivno sudjeluju u programima EU-a povezanima sa zemljama proširenja, europskom politikom susjedstva, razvojnom suradnjom i odnosom s Ujedinjenom Kraljevinom. Rad OR-a i njegova mišljenja temelje se i na raspravama i političkoj interakciji u okviru zajedničkih tijela koja je OR uspostavio s vanjskim partnerima, kao i u okviru posebnih radnih skupina. Ta tijela omogućuju OR-u da iz lokalne i regionalne perspektive djelotvorno pridonosi politikama EU-a za proširenje i susjedstvo.

Koje su preporuke OR-a?

OR može olakšati dijalog i suradnju s lokalnim i regionalnim vlastima u trećim zemljama pružanjem stručnog znanja i uzajamnih razmjena radi potpore razvoju njihovih kapaciteta i višerazinskog upravljanja. OR se u tim aktivnostima koristi forumima kao što su zajednički savjetodavni odbori i radne skupine , Konferencija lokalnih i regionalnih vlasti za Istočno partnerstvo (CORLEAP) , Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) i Kontaktna skupina OR-a i Ujedinjene Kraljevine .

OR traži da se lokalne i regionalne vlasti više uključe u odnose EU-a s trećim zemljama kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se suočavaju javne uprave u EU-u i izvan njega.

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u zaštiti temeljnih prava u sustavu višerazinskog upravljanja. Bolje ostvarivanje prava ima pozitivan učinak na gospodarski i društveni razvoj te je najbolji način za stjecanje povjerenja građana i građanki, kao i za jačanje njihovog sudjelovanja u izradi politika na svim razinama upravljanja. Promicanje kulture poštovanja vladavine prava stoga je zajednička odgovornost na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Kad je riječ o sigurnosti, borba protiv terorizma dio je šireg koncepta europske sigurnosne unije , a ključna uloga gradova u zaštiti javnih prostora i sprečavanju radikalizacije istaknuta je, primjerice, u angažmanu EU-a za sigurnost i otpornost gradova .

Koje su preporuke OR-a?

OR predlaže da se regije i gradovi uključe u promicanje kulture poštovanja temeljnih prava, vrijednosti EU-a i vladavine prava. Posebno je važno ojačati poistovjećivanje mladih ljudi s tim temeljnim elementima EU-a. Građanski stavovi imaju važnu ulogu kada je riječ o razvoju neliberalnih oblika populizma, a obrazovanje može pozitivno utjecati na suzbijanje rizika od nazadovanja u području demokracije. Na primjer, kad je riječ o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima , uspostavom kontaktnih točaka na lokalnoj razini lokalnim i regionalnim vlastima mogle bi se pružiti smjernice o tome kako da oblikuju svoje politike u skladu s Poveljom i istaknu najbolje prakse. Još je jedan noviji primjer usvajanje mišljenja OR-a o Agendi EU-a za borbu protiv terorizma .

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Digitalna transformacija

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama znatno se razlikuje među regijama i gradovima EU-a, pa čak i unutar njih. Digitalna transformacija ključna je za gospodarski i društveni razvoj, a digitalne tehnologije postale su nužne za svaki aspekt našeg života. Istovremeno, pandemija COVID-a 19 razotkrila je sve veći digitalni jaz u EU-u i potvrdila da postojanje i dostupnost prilika za digitalnu transformaciju znatno utječu na koheziju između regija i gradova EU-a.

Koje su preporuke OR-a?

Od usvajanja mišljenja „Digitalna Europa za sve“ 2019. godine Europski odbor regija (OR) zagovara koncept „digitalne kohezije”. Digitalna kohezija smatra se važnom dodatnom dimenzijom koncepta ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije sadržanog u Ugovoru o EU-u. OR trenutačno razmatra stanje u pogledu digitalne transformacije u regijama EU-a analizirajući nejednakosti u pogledu infrastrukture, korištenja interneta i dostupnosti usluga e-uprave.

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Europska demokracija

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Jačanjem demokratskog funkcioniranja EU-a može se dati novi zamah europskom projektu. Regije, gradovi, općine i više od milijun političara i političarki izabranih na podnacionalnoj razini imaju važnu ulogu u jačanju otpornosti europske demokracije. Veća uključenost lokalnih i regionalnih vlasti i Europskog odbora regija u kreiranje politika EU-a mogla bi približiti Europu građanima.

Koje su preporuke Europskog odbora regija?

Europski odbor regija (OR) podržava daljnje razvijanje EU-ovih načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kojima se osigurava da se odluke donose što je moguće bliže građanima i da se neprestano provjerava je li djelovanje na razini EU-a opravdano s obzirom na mogućnosti dostupne na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Povrh toga, OR predlaže da sudjelovanje građana, koje se promiče na konferenciji o budućnosti Europe, postane trajna značajka te da se putem paneuropske mreže regija i gradova objedinjuje stručno znanje u angažmanu građana i građanki.

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migracije

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Migracije su snažno utjecale na regije i gradove EU-a, naročito one na prvoj liniji migracijskih tokova. Te regije i gradovi često su odgovorni za prihvat i integraciju migranata i osiguravaju im ključnu infrastrukturu i usluge. Osim toga, demografsko stanje u svim regijama i gradovima EU-a, kao i utjecaj tog stanja na tržišta rada i javne usluge, vrlo je važno i imat će sve veću ulogu u politikama koje se provode na lokalnoj i regionalnoj razini.

Koje su preporuke Europskog odbora regija?

Europski odbor regija (OR) poziva na sveobuhvatnu migracijsku politiku na razini EU-a, u čije bi se osmišljavanje i provedbu uključivala iskustva i stajališta regija i gradova. U toj bi politici trebalo uvažiti doprinos regionalne i lokalne razine te bi ona trebala obuhvaćati integraciju, pravedne postupke vraćanja i politike azila kojima se može adekvatno odgovoriti na sadašnje i buduće migracijske trendove. Ta se politika treba baviti i temeljnim uzrocima migracija, u suradnji sa zemljama podrijetla i tranzita, za osobe kojima je potrebna humanitarna zaštita, a istovremeno štititi vanjske granice EU-a.

Što radi EU?

Saznajte više:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Obrazovanje, kultura, mladi i sport

Zašto je to važno za regije i gradove EU-a?

Obrazovanje, kultura, mladi i sport ispunjavaju osnovne potrebe naših društava – poticanjem gospodarskog i društvenog razvoja putem obrazovanja, uzajamnog razumijevanja kroz kulturu i sport ili uključivijeg demokratskog života sudjelovanjem mladih. Uloga regija i gradova u tim je područjima ključna, a u mnogim državama članicama oni su zaduženi za relevantnu infrastrukturu i usluge. Digitalizacija obrazovanja i kulture, visoke razine nezaposlenosti mladih u nekim regijama i povećanje socioekonomskih razlika neki su od najhitnijih izazova s kojima se suočavaju lokalne i regionalne vlasti. Neki od tih izazova i njihova regionalna dimenzija mogli bi čak postati vidljiviji i hitniji zbog posljedica pandemije COVID-a 19.

Koje su preporuke Europskog odbora regija?

Europski odbor regija (OR) općenito savjetuje institucije EU-a o zakonodavstvu i politikama putem mišljenja , u kojima se uzimaju u obzir specifične okolnosti i potrebe lokalnih i regionalnih uprava. Pitanjima povezanima s obrazovanjem, kulturom, mladima i sportom bavi se Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC). Dvije od triju ključnih tema među političkim prioritetima Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025. su „približavanje Europe građanima“ i „izgradnja otpornih regionalnih i lokalnih zajednica”. U svojem nedavnom mišljenju „Uspostava europskog prostora obrazovanja do 2025.” OR poziva na veće uvažavanje regionalnih potreba i preporučuje rješavanje problema regionalnih razlika u području obrazovanja.

Što radi EU?

Saznajte više:  Obrazovanje, kultura, mladi i sport – konferencija o budućnosti Europe (europa.eu)

Događanja

Protekla događanja

Najnovije vijesti

Multimedijski sadržaj

The future is in your hands

 

Pogledajte više

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Pratite nas

Kontakt

Uprava za komunikaciju, Tim za lokalne dijaloge
Podijeli:
 
Back to top