Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)  

Tá na réimsí seo a leanas faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Comhtháthaithe Chríochaigh agus um Buiséad AE (COTER):

 • Buiséad AE agus an Creat Airgeadais Ilbhliantúil
 • An Comhtháthú Eacnamaíoch, Sóisialta agus Críochach
 • Cistí an Bheartais Comhtháthaithe
 • An Fhorbairt Chríochach, agus an Clár Oibre Críochach san áireamh
 • An Beartas Uirbeach
 • An Phleanáil Spáis agus an Tithíocht
 • An Comhar Críochach agus an Comhar Trasteorann agus Straitéisí Macrairéigiúnacha san áireamh
 • An Beartas Iompair, an Gréasán Tras-Eorpach Iompair (TEN-T) agus Naisc Easnamhacha
 • ​Staidreamh agus táscairí réigiúnacha.

Tá rúnaíocht COTER freagrach freisin as clár oifigiúil AE maidir leis na Grúpálacha Eorpacha um Chomhar Críochach (GECCanna) agus as Ardán GECC a bhainistiú, rud a thugann le chéile ionadaithe polaitiúla agus teicniúla ó na GECCanna uile atá ann agus atá á dtógáil.

Sa bhreis air sin, tá COTER freagrach as Measúnuithe Tionchair Chríochaigh (TIAnna)Choiste na Réigiún. Sna TIAnna soláthraítear anailís do rapóirtéirí Choiste na Réigiún ar an tionchar críochach a d’fhéadfadh a bheith ag tograí reachtacha de chuid AE.

Maidir le gníomhaíochtaí comhpháirteacha idir Coiste na Réigiún agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) – i réimsí amhail cáilíocht na hinfheistíochta poiblí, an dílárú nó an fhorbairt réigiúnach, uirbeach agus tuaithe – is é COTER a bhainistíonn iad chomh maith. Is é príomhchuspóir an chomhair an t-idirphlé polaitiúil idir ECFE agus rialtais áitiúla agus réigiúnacha AE a threisiú agus i ndeireadh na dála feabhas a chur ar bheartais phoiblí a chothaíonn an fholláine eacnamaíoch agus shóisialta.

Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopmen, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Vacant, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of the management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Eolas gaolmhar
Links