Líonra na Mol Réigiúnach  

Líonra na Mol Réigiúnach

Bíonn na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha ar thús cadhnaíochta agus iad ag cur beartais an Aontais Eorpaigh chun feidhme. Is é is cuspóir don ardán RegHub na príomhpháirtithe leasmhara ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach a rannpháirtiú sa phróiseas reachtóireachta. Déanfar sin trí dhul i gcomhairle leo chun an taithí atá acu ar chur chun feidhme bheartais an Aontais a bhailiú. Fágfaidh sin go mbeidh na hinstitiúidí Eorpacha in ann leas a bhaint as an taithí luachmhar sin le go bhféadfaidh siad beartais níos éifeachtúla a chruthú agus an tAontas Eorpach a thabhairt níos gaire don saoránach.

 

Cad é Líonra na Mol Réigiúnach #RegHub?

Cad iad na cuspóirí atá againn?

Go praiticiúil is éard atá curtha romhainn againn a dhéanamh ná:

 • cur leis an mbéim atá ar fheabhsú reachtaíocht an Aontais Eorpaigh agus ar a cur chun feidhme ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach,
 • aiseolas a chur ar fáil ar chur chun feidhme reachtaíocht an Aontais ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach,
 • deimhin a dhéanamh de go mbeidh na gníomhaithe áitiúla agus réigiúnacha rannpháirteach ar dhóigh níos fearr ag céim luath i bpróiseas reachtach an Aontais,
 • simpliú agus foghlaim idir-réigiúnach a chur chun cinn maidir le cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais agus le tuilleadh forbartha a dhéanamh uirthi.

Cad go díreach atá i gceist le Mol Réigiúnach?

Mar a tharlaíonn i mol aerfoirt, áit a mbíonn a lán seirbhísí agus nasceitiltí le fáil, is pointe teagmhála é an mol réigiúnach chun teagmháil a dhéanamh le geallsealbhóirí éagsúla atá páirteach i gcur chun feidhme bheartais an Aontais Eorpaigh, chun ról a thabhairt dóibh, dul i bpáirt leo agus dlúthchaidreamh a choimeád leo.

Beidh an pointe teagmhála sin lonnaithe in údarás fonáisiúnta agus idirghabhálaí a bheidh ann idir Coiste Eorpach na Réigiún agus na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha. Cuirfidh sé aiseolas tráthúil ar fáil faoi éifeachtúlacht reachtaíocht an Aontais. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh an mol de réir a chéile chun bheith ina phointe eolais freisin, mar ar féidir aon cheisteanna a chur a bhaineann le clár oibre an Aontais maidir le rialáil níos fearr.

Is féidir an téarma mol réigiúnach a thuiscint ar chuma níos leithne, is é sin mar údarás críochach faoi bhun leibhéal an Bhallstáit a chuireann beartais an Aontais chun feidhme. Féadfar a áireamh ann pobail, ranna, Länder, cúigí, contaetha, limistéir uirbeacha, mórchathracha nó grúpaí de chathracha beaga, údaráis áitiúla mhóra nó grúpaí d’údaráis bheaga, críocha trasteorann amhail GECCanna (Grúpálacha Eorpacha um Chomhar Críochach) agus Eora-réigiúin.

Cad iad na moil féin?

Roghnaíodh na moil ar bhonn trí chritéar: cothromaíocht gheografach, tiomantas polaitiúil agus riaracháin, agus taithí ar bheartais an Aontais a chur chun feidhme. Ós rud é go bhfuarthas líon ollmhór iarratas ardcháilíochta, shocraigh an Coiste cur le líon na mball ionas go mbeadh 36 mhol páirteach ann le linn chéim an treoirthionscadail (2019-2020). Is éard is aidhm don treoirthionscadal seo ná an bealach a réiteach do líonra níos leithne a bheadh ag feidhmiú ó 2021 amach, a bheadh oscailte do réigiúin uile an Aontais a bheadh toilteanach páirt a ghlacadh ann agus a chuimseodh na réimsí beartais uile ar gá aiseolas áitiúil agus réigiúnach a chur san áireamh iontu.

Baill RegHub

map
 

Alentejo, an Phortaingéil | Cúige féinrialaitheach Bolzano/Bozen, an Iodáil | Réigiún féinrialaitheach Friuli-Venezia Giulia, an Iodáil | Brandenburg, an Ghearmáin | An Bhriotáin, an Fhrainc | Contae Brod-Posavina, an Chróit  |  Calabria, an Iodáil | An Chatalóin, an Spáinn | Pobal Mhaidrid, an Spáinn | Pobal Valencia, an Spáinn | An Chréit, an Ghréig | Contae Dubrovnik-Neretva, an Chróit | Réigiún Comhtháthaithe na Slóivéine Thoir, an tSlóivéin | Flóndras, an Bheilg|  Harguita / Ialomita, an Rómáin   | Réigiún Hauts-de-France, an Fhrainc | Heilsincí-Uusimaa, an Fhionlainn | Réigiún féinrialaitheach Kosice, Réigiún féinrialaitheach Kosice, Poblacht na Slóvaice | Limburg (i gcomhar le Cúige Gelderland, Cúige Zuid-Holland, Cúige Overijssel, cathair Tilburg), an Ísiltír  | Marche, an Iodáil |  Cúige Mazowieckie, an Pholainn  | Molise, an Iodáil | Nordrhein-Westfalen, an Ghearmáin | Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair, Éire  | Píodmant, an Iodáil | Contae Primorje-Gorski Kotar, an Chróit | Reigiún Emilia-Romagna, an Iodáil  | Contae Šibenik-Knin, an Chróit | An tSiléis – TITRIA (Poblacht na Slóvaice, an tSeicia, an Pholainn) | An Teasáil, an Ghréig  | Contae Tolna, an Ungáir | Réigiún Umbria / Veneto, an Iodáil | An Ostair Uachtarach, (uachtaránacht reatha chomhdháil chomhpháirteach na saineolaithe náisiúnta i réimse an fhaireacháin ar an gcoimhdeacht), an Ostair | Vorarlberg (atá i gceannas ar Chomhdháil Idirnáisiúnta Loch Konstanz), an Ostair  |  Cúige Zachodniopomorskie, an Pholainn  | Réigiún Forbartha Zasavje, an tSlóivéin.

Conas a oibríonn sé sa chleachtas?

   1. Ceardlann, 2. Comhairliúchán, 3. Tuarascáil cur chun feidhme theicniúil  

Cur chuige trí chéim

 1. Tabharfaidh Coiste na Réigiún cuireadh do na moil réigiúnacha freastal ar cheardlann sa Bhruiséil d'fhonn an comhairliúchán is déanaí agus an tuarascáil cur chun feidhme theicniúil is déanaí a mheas, d’fhonn obair leantach a dhéanamh faoin tionchar idirinstitiúideach a bheidh ag an líonra, d’fhonn dea-chleachtais a roinnt le chéile nó dúshláin a phlé, agus d’fhonn an chéad réimse beartais eile le haghaidh comhairliúcháin a phlé.

 2. I gcás gach ceann de na réimsí beartais sin a roghnófar, seolfaidh rúnaíocht an líonra ceistneoir chuig na moil réigiúnacha ina mbeidh na príomhcheisteanna a measann institiúidí an Aontais agus Coiste na Réigiún ar gá freagra a thabhairt orthu le linn an phróisis. Cuirfidh na moil réigiúnacha freagra cuimsitheach ar fáil ansin ar an gceistneoir tar éis dóibh dul i dteagmháil leis na príomhghníomhaithe agus na príomhghníomhaireachtaí atá freagrach as cur chun feidhme an bheartais AE seo ar an leibhéal áitiúil/réigiúnach agus tar éis dóibh agallamh a chur orthu.

 3. Tiomsóidh rúnaíocht an líonra torthaí an cheistneora i bhfoirm tuarascáil cur chun feidhme theicniúil, a chuirfear ar fáil don choimisiún de chuid an Choiste atá i gceannas ar an mbeartas agus do na hinstitiúidí AE eile. Foilseofar an tuarascáil ar leathanach gréasáin tiomnaithe de chuid an Choiste. Le linn chéim an treoirthionscadail, déanfaidh an líonra thart ar thrí cheardlann agus comhairliúchán a reáchtáil in aghaidh na bliana chun a mhodh oibre agus a chóras aiseolais a thástáil.

Conas a tháinig ann dó? Cad atá déanta againn? Cad atá romhainn?

 1. Tháinig an Tascfhórsa um Choimhdeacht, Comhréireacht agus "Níos lú a dhéanamh ar Bhealach níos éifeachtúla", i gceann a chéile uair amháin sa mhí idir mí Eanáir agus mí Iúil 2018, faoi chathaoirleacht Frans Timmermans, an chéad Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach, chun moltaí a dhéanamh faoin gcaoi le "prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm ar dhóigh níos fearr agus réimsí beartais a shainaithint ina bhféadfaí obair a atarmligean nó a thabhairt ar ais do na Ballstáit ar deireadh". Ceapadh triúr polaiteoirí de chuid an Choiste: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Michael Schneider (DE/PPE) agus François Decoster (FR/ALDE), ina gcomhaltaí den Tascfhórsa le "bealaí a aimsiú chun páirt níos mó a thabhairt do na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla i gceapadh agus cur i bhfeidhm bheartas an Aontais".

 2. Tar éis fhoilsiú na tuarascála a rinne an Tascfhórsa, chuir an Coiste beart leantach nithiúil chun feidhme a bhí bunaithe ar mholtaí an Tascfhórsa um Choimhdeacht: Líonra na Mol Réigiúnach (RegHub).

  "Ba cheart do Choiste Eorpach na Réigiún treoirthionscadal nua de mhoil réigiúnacha a chur chun feidhme chun tacú leis an athbhreithniú a dhéantar ar chur chun feidhme beartais."

 3. Laistigh de Choiste na Réigiún, feidhmeoidh RegHub mar a bheadh ardán breise don bhuail Karl-Heinz Lambertz, Uachtarán Choiste na Réigiún, le hionadaithe ó réigiúin de chuid an Aontais sa Bhruiséil. Cuirfidh sé le ról an Choiste agus na n-údarás fonáisiúnta i gcéim cur chun feidhme agus meastóireachta cheapadh beartais an Aontais.

 4. An 14 Samhain 2018, the CoR President, Karl-Heinz Lambertz, met with representations of EU regions in Brussels chun an tionscadal nua Líonra na Mol Réigiúnach (#RegHub) a chur ina láthair agus chun an nós imeachta roghnúcháin le haghaidh na réigiún a bheidh rannpháirteach i gcéim an treoirthionscadail (2019-2020) a phlé. Idir an 19 Deireadh Fómhair 2018 agus an 30 Samhain 2018 bhí glao ar iarratais do chéim an treoirthionscadail ar oscailt. B’ábhar mórtais é go bhfuarthas 53 iarratas as níos mó ná 88 réigiún de chuid an Aontais, rud a léiríonn a fhonnmhaire atá na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha rannchuidiú le próiseas cinnteoireachta an Aontais.

Amlíne
 

Teagmháil:
Rainer Steffens
Coiste Eorpach na Réigiún
Teil. +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu

Eolas gaolmhar