An Comhthionól Eora-Mheánmhara (ARLEM)  

Tionól d'ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha ón Aontas Eorpach agus óna chomhpháirtithe sa Mheánmhuir is ea an Comhthionól Réigiúnach agus Áitiúil Eora-Mheánmhara (ARLEM).

Is iad Coiste Eorpach na Réigiún maille le comhlachais chríochacha atá gníomhach sa réimse seo a bhunaigh an Tionól in 2010. A bhuí leis an Tionól, is féidir le hionadaithe tofa ó thrí chladach na Meánmhara an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • ionadaíocht pholaitiúil a dhéanamh ar a n-údaráis áitiúla agus réigiúnacha, lena n-áirítear i leith an Aontais Eorpaigh agus an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
 • idirphlé polaitiúil a chothú agus
 • comhar idir-réigiúnach a chur chun cinn

Cé na tíortha atá páirteach ann?

An Éigipt, an Tuirc, an Ailgéir, Maracó, an tSiria (tá a ballraíocht siúd ar fionraí faoi láthair), an Túinéis, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, an Mháratáin, an Phalaistín, Monacó, Montainéagró. Ina cheann sin, tá an Libia páirteach ann ina cáil mar bhreathnóir.


 

Cén aidhm atá ag ARLEM?

Is éard is aidhm dó:

 • gné chríochach a thabhairt don Aontas don Réigiún Meánmhuirí
 • an daonlathas a chur chun cinn ar bhonn áitiúil mar aon leis an rialachas il-leibhéil agus an comhar díláraithe timpeall na dtrí chladach den Mheánmhuir
 • idirphlé Thuaidh-Theas agus Theas-Theas a spreagadh idir na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha
 • malartú dea-chleachtais, eolais agus taithí teicniúla a chur chun cinn sna réimsí sin a bhfuil údaráis áitiúla agus réigiúnacha freagrach astu
 • lánpháirtiú réigiúnach agus comhtháthú a chur chun cinn

Cén chaoi a n-oibríonn ARLEM?

Ar bhonn polaitiúil, is fóram le haghaidh an idirphlé pholaitiúil leanúnaigh é ARLEM. Cabhraíonn sé le hobair chomhairleach an Choiste de thoradh a thuarascálacha téamacha. Déanann sé ionadaíocht thar ceann an leibhéil áitiúil agus réigiúnaigh ag cruinnithe mullaigh an Aontais don Réigiún Meánmhuirí.

Ina chuid oibre, cruthaíonn ARLEM sineirgí lena chomhpháirtithe, ar a bhfuil an tAontas don Réigiún Meánmhuirí (ar síníodh a Dhearbhú Intinne in 2013), na Comhlachais Eorpacha d'Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha a ndéantar ionadaíocht in ARLEM thar a gceann, an Chomhdháil um Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha na hEorpa (stádas breathnóra), Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí (stádas breathnóra), an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ar síníodh a Dearbhú Intinne in 2013) agus Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (stádas breathnóra).

Le linn a sheisiúin bhliantúil iomlánaigh tugtar comhaltaí ARLEM le chéile faoi scáth an Tionóil agus glactar na tuarascálacha téamacha lena linn. Tugtar le chéile iad freisin le haghaidh chruinnithe na gCoimisiún agus an Bhiúró. Ina theannta sin, féadfar ceardlanna nó comhdhálacha faoi leith a reáchtáil agus cur le gnéithe sonracha trí mheán staidéar.

Cén comhdhéanamh atá ar ARLEM?

Tugann ARLEM le chéile 80 comhalta agus 2 bhreathnóir ón Aontas Eorpach agus óna thíortha comhpháirtíochta sa réigiún Meánmhuirí. Is ionadaithe iad na comhaltaí sin ar réigiúin agus ar chomhlachtaí áitiúla agus tá sainordú acu ó údarás áitiúil nó réigiúnach.

Is comhuachtaránacht a dhéanann cathaoirleacht ar ARLEM agus déanann sí ionadaíocht chomhionann ar chomhpháirtithe na Meánmhara agus ar an Aontas Eorpach. Dearbhaíonn comhpháirtithe na Meánmhara a gcomhuachtarán de chomhthoil le haghaidh tréimhse dhá bhliain go leith. Maidir leis an gcomhuachtarán a thoghann an tAontas Eorpach, is é Uachtarán-in-Oifig Choiste na Réigiún é. 

​​Is é Biúró ARLEM a shainíonn straitéis agus réimse gníomhaíochtaí an Tionóil.

Faoi scáth an Choimisiúin um Fhorbairt Chríochach Inbhuanaithe, leagann rapóirtéirí ARLEM amach tuarascálacha téamacha faoi ábhair a bhaineann leis na réimsí seo a leanas:

 • dílárú
 • forbairt chríochach agus uirbeach
 • comhar cultúrtha
 • an tsochaí faisnéise
 • imirce agus lánpháirtiú
 • fiontair bheaga agus mheánmhéide
 • trádáil
 • forbairt inbhuanaithe
 • bainistiú uisce
 • bainistiú dramhaíola
 • fuinneamh, go háirithe grianfhuinneamh
 • iompar
 • talmhaíocht agus turasóireacht
 • etc.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: